Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 108/13 z dnia 9 maja 2013r.

 

Zarządzenie Nr 108/13

Prezydenta Miasta Łomży

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie

ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych

w sferze wspierania i upowszechniania turystyki.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), uchwały nr 260/XXX/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, oraz uchwały Nr 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.

W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w dziale 630 – turystyka, rozdz. 63003, § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki, na realizację zadania: „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią – organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego”, którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta Łomży w dziale 630 – turystyka, rozdz. 630, § 2820, ogłaszam otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki, na wsparcie realizacji zadania: „Organizacja młodzieżowych rajdów turystycznych po Ziemi Łomżyńskiej”, którego regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta

Mieczysław Leon Czerniawski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 10 maj 2013 12:13
  • Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 12:21