Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W III KADENCJI SAMORZĄDU

1. Uchwała Nr 1/I/98 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała Nr 2/I/98 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego osobowego.
3. Uchwała Nr 3/I/98 w prawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej Łomży.
4. Uchwała Nr 4/I/98 w sprawie powołania doraźnej komisji i ustalenia jej składu osobowego.
5. Uchwała Nr 5/I/98 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady miejskiej Łomży.
6. Uchwała Nr 6/I/98 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Łomży.
7. Uchwała Nr 7/II/98 w sprawie wyboru Zastępców Prezydenta Miasta Łomży.
8. Uchwała Nr 8/II/98 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Łomży.
9. Uchwała Nr 9/II/98 w sprawie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia spłaty pożyczki z NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków."
10. Uchwała Nr 10/III/98 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
11. Uchwała Nr 11/III/98 w sprawie powołania komisji RM, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych.
12. Uchwała Nr 12/IV/98 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do podjęcia intensywnych działań w celu utworzenia pełnoprofilowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży.(1)
13. Uchwała Nr 13/IV/98 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji.
14. Uchwała Nr 14/IV/98 w sprawie zabezpieczenia gwarancji bankowej udzielonej przez Bank Kredytowy S.A. w Warszawie Oddział w Łomży.
15. Uchwała Nr 15/IV/98 w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej samorządu miasta Łomży na 1999 rok.
16. Uchwała Nr 16/IV/98 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1998.
17. Uchwała Nr 17/IV/98 w sprawie przychodów i rozchodów Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Łomży na rok 1999.
18. Uchwała Nr 18/V/98 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łomży.
19. Uchwała Nr 19/V/98 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej Łomży.
20. Uchwała Nr 20/V/98 w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu.
21. Uchwała Nr 21/V/98 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 1999.
22. Uchwała Nr 22/V/98 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 1999.
23. Uchwała Nr 23/V/98 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 1999.
24. Uchwała Nr 24/VI/98 w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na rok 1999.
25. Uchwała Nr 25/VI/98 w sprawie opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych..
26. Uchwała Nr 26/VI/98 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1998 rok.
27. Uchwała Nr 27/VI/98 w sprawie przekazania powiatowi ziemskiemu w Łomży niektórych zadań miasta na prawach powiatu.
28. Uchwała Nr 28/VI/98 w sprawie przekazania zadań z zakresu ewidencji gruntów i budynków niektórych zadań miasta na prawach powiatu.
29. Uchwała Nr 29/VII/99 w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 1999 rok.
30. Uchwała Nr 30/VII/99 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk i placów sprzedaży obwoźnej w Łomży.
31. Uchwała Nr 31/VII/99 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej w Łomży.
32. Uchwała Nr 32/VII/99 w sprawie zatwierdzenia Programu Budowy Urządzeń Infrastruktury Technicznej Ulic Miejskich.
33. Uchwała Nr 33/VII/99 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999.
34. Uchwała Nr 34/VIII/99 w sprawie nadania nazwy ulicy "Talesa z Miletu" na osiedlu Medyk.
35. Uchwała Nr 35/VIII/99 w sprawie założenia Publicznych Gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów.
36. Uchwała Nr 36/VIII/99 w sprawie zamiaru likwidacji Szkół Podstawowych:
Nr 1, Nr 3, Nr6 w Łomży.
37. Uchwała Nr 37/VIII/99 w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic.
38. Uchwała Nr 38/VIII/99 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkoli Publicznych w Łomży: Nr 11, Nr 7 w Łomży.
39. Uchwała Nr 39/X/99 w sprawie budżetu miasta na rok 1999.
40. Uchwała Nr 40/X/99 w sprawie zmiany uchwał: uchwały Nr 43/X/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie podziału miasta na osiedla mieszkaniowe i uchwały Nr 65/XIII/95 z dnia 14 marca 1995 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w sprawie utworzenia osiedli miejskich.
41. Uchwała Nr 41/X/99 w sprawie zmian w Statucie Miasta Łomży.
42. Uchwała Nr 42/X/99 w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w Samorządach Mieszkańców Osiedli.
43. Uchwała Nr 43/X/99 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Łomża przedszkolach i grupach żłobkowych.
44. Uchwała Nr 44/X/99 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Miasta : p. Małgorzaty Marii Bronowicz-Domańskiej, p. Tadeusza Tomaszewskiego.
45. Uchwała Nr 45//X/99 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia , zgłoszono p. Piotra Grabani.
46. Uchwała Nr 46/X/99 w sprawie przekazania powiatowi ziemskiemu w Łomży prowadzenie niektórych zadań miasta Łomży na prawach powiatu.
47. Uchwała Nr 47/X/99 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji dla pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łomży.
48. Uchwała Nr 48/XI/99 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1998 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu.
49. Uchwała Nr 49/XI/99 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki przy Starym Rynku 21, dotychczasowemu dzierżawcy.
50. Uchwała Nr 50/XI/99 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
51. Uchwała Nr 51/XI/99 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym oraz ośrodkom adopcyjno-opiekuńczym.
52. Uchwała Nr 52/XI/99 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom artystycznym oraz szkołom ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) o uprawnieniach szkół publicznych.
53. Uchwała Nr 53/XI/99 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym nie posiadającym uprawnień szkoły publicznej, niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, pracy pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego oraz niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, a także niepublicznym bibliotekom pedagogicznym.
54 Uchwała Nr 54/XI/99 w sprawie określenia szczegółowych zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
55 Uchwała Nr 55 /XII/99 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd mieniem komunalnym miasta.
56. Uchwała Nr 56/XII/99 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
57. Uchwała Nr 57/XII/99 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Łomży Nr 139/XXVI/95 z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych.
58. Uchwała Nr 58/XII/99 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych przy "Szosie do Mężenina"- "Zawady Przedmieście".
59. Uchwała Nr 59/XII/99 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i 3 w Łomży.
60. Uchwała Nr 60/XII/99 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Łomży.
61. Uchwała Nr 61/XII/99 w sprawie zmiany regulaminu targowisk i placów sprzedaży obwoźnej w Łomży.
62. Uchwała Nr 62/XIV/99 w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach miasta Łomży.
63. Uchwała Nr 63/XIV/99 zmieniająca Uchwałę Nr 21/V/98 z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
64. Uchwała Nr 64/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży.
65. Uchwała Nr 65/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży.
66. Uchwała Nr 66/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży.
67. Uchwała Nr 67/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. V Liceum Ogólnokształcące w Łomży.
68. Uchwała Nr 68/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Zespół Szkół Ekonomicznych w Łomży.
69. Uchwała Nr 69/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży.
70. Uchwała Nr 70/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Zespół Szkół Drzewnych w Łomży.
71. Uchwała Nr 71/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Zespół Szkół Mechanicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.
72. Uchwała Nr 72/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży.
73. Uchwała Nr 73/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Zespół Szkół Weterynaryjnych w Łomży.
74. Uchwała Nr 74/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży.
75. Uchwała Nr 75/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży.
76. Uchwała Nr 76/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Bursa Szkolna Nr 2 w Łomży.
77. Uchwała Nr 77/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży.
78. Uchwała Nr 78/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży.
79. Uchwała Nr 79/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Dom Pomocy Społecznej w Łomży.
80. Uchwała Nr 80/XIV/99 w sprawie utworzenia miejskiej jednostki budżetowej pn. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży.
81. Uchwała Nr 81/XIV/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1999.
82. Uchwała Nr 82/XIV/99 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczając zwykły zarząd mieniem komunalnym miasta.
83. Uchwała Nr 83/XIV/99 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży.
84. Uchwała Nr 84/XIV/99 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego wynikających z ustawy o pomocy społecznej i zawarcia porozumień dotyczących prowadzenia tych spraw.
85. Uchwała Nr 85/XIV/99 w sprawie zmiany składów osobowych komisji.
86. Uchwała Nr 86/XV/99 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądów Powszechnych i członków Kolegium ds. Wykroczeń.
87. Uchwała Nr 87/XV/99 w sprawie przyjęcia zadań w zakresie finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i upoważnienia Zarządu Miasta do podpisania porozumienia w przedmiotowej sprawie.
88. Uchwala Nr 88/XV/99 w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych przy "Szosie do Mężenina" - tereny Zawad Przedmieścia.
89. Uchwała Nr 89/XV/99 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.
90. Uchwała Nr 90/XV/99 w sprawie wystąpienia o nadanie Muzeum Północno-Mazowieckiemu w Łomży statusu placówki podporządkowanej samorządowi województwa podlaskiego jako placówki o charakterze ponadregionalnym.
91. Uchwała Nr 91/XV/99 w sprawie zmiany składów osobowych komisji.
92. Uchwała Nr 92/XVI/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży.
93. Uchwała Nr 93/XVI/99 w sprawie utworzenia Dziennego Ośrodka Stymulacji Rozwoju Dzieci Specjalnej Troski działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.
94. Uchwała Nr 94/XVI/99 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za półrocze.
95. Uchwała Nr 95/XVI/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 rok.
96. Uchwała Nr 96/XVI/99 w sprawie nadania statutu Łomżyńskiej Orkiestrze Kameralnej w Łomży.
97. Uchwała Nr 97/XVI/99 w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łomży oraz nadania statutu.
98. Uchwała Nr 98/XVI/99 w sprawie zmiany nazwy Państwowego Teatru Lalek w Łomży oraz nadania statutu.
99. Uchwała Nr 99/XVI/99 w sprawie nadania statutu osiedlom.
100. Uchwała Nr 100/XVI/99 zmieniająca Uchwałę Nr 11/MI/98 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych.
101. Uchwała Nr 101/XVI/99 o zmianie Uchwały Rady Miejskiej Nr 61/XIV/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie opłat targowych oraz o zmianie Uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowisk i placów sprzedaży obwoźnej w Łomży.
102. Uchwała Nr 102/XVI/99 w sprawie wydania opinii o przebiegu dróg krajowych w Łomży
103. Uchwała Nr 103/XVII/99 w sprawie zasad odpłatności za wyżywienie oraz określenia dokumentów stanowišcych podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Ośrodka Stymulacji i rozwoju Dzieci Specjalnej Troski.
104. Uchwała Nr 104/XVII/99 w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łomży.
105. Uchwała Nr 105/XVII/99 zmieniająca Uchwałę Nr 269/XXXVI/ Rady Miejskiej Łomży z dnia 3 listopada 1993 roku w sprawie określenia procedur uchwalania budżetu miasta oraz ustalenia rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
106. Uchwała Nr 106/XVII/99 w sprawie zmiany Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
107. Uchwała Nr 107/XVII/99 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych przy ul. Rybaki.
108. Uchwała Nr 108/XVII/99 zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych w Łomży
109. Uchwała Nr 109/XVII/99 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży.
110. Uchwała Nr 110/XVII/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 rok.
111. Uchwała Nr 111/XVIII/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 rok.
112. Uchwała Nr 112/XVIII/99 w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomży na rok 2000.
113. Uchwała Nr 113/XVIII/99 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
114. Uchwała Nr 114/XVIII/99 w sprawie ustalenia zakresu przyznawania stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych: MPGKiM i MPK.
115. Uchwała Nr 115/XVIII/99 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.
116. Uchwała Nr 116/XVIII/99 w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sšdzie Rejonowym w Łomży.
117. Uchwała 117/XVIII/99 w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych.
118. Uchwała Nr 118/XVIII/99 w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Polowej 9.
119. Uchwała Nr 119/XVIII/99 w sprawie zmiany Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porzšdku Publicznego.
120. Uchwała Nr 120/XIX//99 w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji śródmieścia miasta Łomży w części dotyczącej ul. Rybaki.
121. Uchwała Nr 121/XIX/99 w sprawie przychodów i rozchodów Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Łomży na rok 2000.
122. Uchwała Nr 122/XIX/99 w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2000.
123. Uchwała Nr 123/XIX/99 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 1999 rok.
124. Uchwała Nr 124/XIX/99 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
125. Uchwała Nr 125/XIX/99 zmieniająca Uchwałę Nr 103/XVII/99Rady Miejskiej Łomży z dnia 6.x.1999 r. w sprawie zasad odpłatności za wyżywienie oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę do przyjęcia dziecka do Dziennego Ośrodka Stymulacji i Rozwoju Dzieci Specjalnej Troski..
126. Uchwała Nr 126/XIX/99 w sprawie zatwierdzenia regulaminu cmentarzy komunalnych w Łomży.
127. Uchwała Nr 127/XX/99 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
128. Uchwała Nr 128/XX/99 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
129. Uchwała Nr 129/XX/99 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
130. Uchwała Nr 130/XX/99 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 1999 rok.
131. Uchwała Nr 131/XX/99 w sprawie nadania statutu Muzeum Północno-Mazowieckiemu w Łomży.
132. Uchwała Nr 132/XX/99 w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 6 w Łomży imienia Tadeusza Kościuszki.
133. Uchwała Nr 133/XX/99 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych, celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty miasta Łomży.
134. Uchwała Nr 134/XX/99 w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łomży.
135. Uchwała Nr 135/XX/99 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Edukacji w Łomży.
136. Uchwała Nr 136/XX/99 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Łomży.
137. Uchwała Nr 137/XX/99 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży.
138. Uchwała Nr 138/XXI/99 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na rok 1999.
139. Uchwała Nr 139/XXI/99 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczšcej terenów położonych w rejonie ul. Żabiej.
140. Uchwała Nr 140/XXI/99 w sprawie budżetu miasta Łomży na 2000 rok.
141. Uchwała Nr 141/XXI/99 w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
142. Uchwała Nr 142/XXII/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
143. Uchwała Nr 143/XXII/99 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii szkolnych przez podmioty nie zaliczone do sektora publicznego.
144. Uchwała 144/XXII/00 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do urzšdzeń kanalizacyjnych.
145. Uchwała Nr 145/XXII/00 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej w Łomży.
146. Uchwała Nr 146/XXII/00 w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Łomża.
147. Uchwała Nr 147/XXIII/00 w sprawie wniosku do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
148 Uchwała Nr 148/XXIII/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
149. Uchwała Nr 149/XXIII/00 w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego w Łomży.
150. Uchwała Nr 150/XXIV/00 w sprawie Łomżyńskiego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
151. Uchwała Nr 151/XXIV/00 w sprawie włączenia w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży V Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.
152. Uchwała Nr 152/XXV/00 w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w części dotyczącej kwartału terenu położonego w dzielnicy przemysłowo-składowej -rejon ul. Żabiej.
153. Uchwała Nr 153/XXV/00 w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
154. Uchwała Nr 154/XXV/00 w sprawie podjęcia współdziałania między miastem Ostrołęka a miastem Łomża.
155. Uchwała Nr155/XXV/00 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Łomża przedszkolach.
156. Uchwała Nr 156/XXVI/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
157. Uchwała Nr 157/XXVI/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
158. Uchwała Nr 158/XXVII/00 w sprawie nadania imienia hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży.
159. Uchwała Nr 159/XXVII/00 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1999 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu.
160. Uchwała Nr 160/XXVII/00w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2000.
161. Uchwała Nr 161/XXVIII/00 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
162. Uchwała Nr 162/XXVIII/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
163. Uchwała Nr 163/XXVIII/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
164. Uchwała Nr 164/XXVIII/00 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych miasta Łomża.
165. Uchwała Nr 165/XXVIII/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
166. Uchwała Nr 166/XIX/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
167. Uchwała Nr 167/XIX/00 w sprawie "Kierunków inwestowania na lata 2000-2002 i lata następne warunkujących rozwój miasta."
168. Uchwała Nr 168/XIX/00 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz umarzania wierzytelności z tytułu pobytu dzieci w zastępczych formach opieki.
169. Uchwała Nr 169/XXIX/00 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Miasta.
170. Uchwała Nr 170/XXIX/00 w sprawie zmiany składu osobowego komisji.
171. Uchwała Nr 171/XXIX/00 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
172. Uchwała Nr 172/XXX/00 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
173. Uchwała Nr 173/XXX/00 zmieniająca Uchwałę w sprawie włączenia w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży Liceum Ogólnokształcącego
Nr V w Łomży.
174. Uchwała Nr 174/XXX/00 zmieniająca Uchwałę Nr 150/XXIX/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
175. Uchwala Nr 175/XXXI/00 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta.
176. Uchwała Nr 176/XXXI/00 zmieniająca Uchwałę Nr 109/XV/RM z dnia 18.09.1991 r. w sprawie sprzedaży lokali w blokach mieszkalnych stanowiących własność miasta Łomży.
177. Uchwała Nr 177/XXXI/00 w sprawie uchwalenia statutu MOPS.
178. Uchwała Nr 178/XXXI/00 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 2000 rok.
179. Uchwała Nr 179/XXXI/00 zmieniająca Uchwałę Nr 157/XXVI/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
180. Uchwała Nr 180/XXXI/00 w sprawie zrzeczenia się przez MPWiK Spółka
z o. o z prawa do użytkowania wieczystego działek przy ul. Poznańskiej.
181. Uchwała Nr 181/XXXI/00 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach Prezydenta RP.
182. Uchwała Nr 182/XXXII/00 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 2000 rok.
183. Uchwała Nr 183/XXXIII/00 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 2000 rok.
184. Uchwała Nr 184/XXXIII/00 w sprawie zatwierdzenia programu na rzecz osób niepełnosprawnych.
185. Uchwała Nr 185/XXXIII/00 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez miasto Łomża.
186. Uchwała Nr 186/XXXIII/00 w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez miasto Łomża.
187. Uchwała Nr 187/XXXIII/00 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez miasto Łomża.
188. Uchwała Nr 188/XXXIII/00 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez miasto Łomża.
189. Uchwała Nr 189/XXXIII/00 w sprawie zmian w statucie miasta.
190. Uchwała Nr 190/XXXIII/00 w sprawie wysokości diet oraz kosztów podróży dla radnych.
191. Uchwała Nr 191/XXXIII/00 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży i porozumienia co do wartości punktu.
192. Uchwała Nr 192/XXXIII/00 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Łomży i porozumienia co do wartości punktu.
193. Uchwała Nr 193/XXXIII/00 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Domu Pomocy Społecznej w Łomży i porozumienia co do wartości punktu.
194. Uchwała Nr 194/XXXIII/00 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Państwowym Domu Dziecka w Łomży i porozumienia co do ich wartości punktu.
195. Uchwała Nr 195/XXXIV/00 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
196. Uchwała Nr 196/XXXIV/00 w sprawie racjonalizacji gospodarki finansowej w zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi miasta Łomży.
197. Uchwała Nr 197/XXXV/00 w sprawie założeń polityki społeczno- gospodarczej miasta Łomży na rok 2000.
198. Uchwała Nr 198/XXXV/00 w sprawie zmiany sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki, dla których miasto Łomża jest organem prowadzącym.
199. Uchwała Nr 199/XXXVI/00 w sprawie zmian w budżecie miasta .
200. Uchwała Nr 200/XXXVI/00 w sprawie programu na rzecz osób niepełnosprawnych.
201. Uchwała nr 201/XXXVI/00 z dnia 3 listopada w sprawie zmian w budżecie miasta.
202. Uchwała Nr 202/XXXVII/ w sprawie odwołania Zarządu Miasta.
203. Uchwała Nr 203/XXXVIII/oo z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży.
204. Uchwała Nr 204/XXXVIII/00 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.
205. Uchwała Nr 205/XXXVIII/00 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża./ul. Zawadzka, Sikorskiego, Ks. Anny, Szosa Zambrowska/
206. Uchwała Nr 206/XXXVIII/00 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża./ul. Polna i Łukasińskiego./
207. Uchwała Nr 207/XXXVIII/00 w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
208. Uchwała Nr 208/XXXVIII/00 w sprawie przychodów i rozchodów FOŚ i GW miasta Łomży.
209. Uchwała Nr 209/XXXVIII/00 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
210. Uchwała Nr 210/XXXVIII/00 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej w Łomży.
211. Uchwała Nr 211/XXXVIII/00 w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
212. Uchwała Nr 212/XXXVIII/00 w sprawie utworzenia Związku Komunalnego pn. "Czysta Ziemia".
213. Uchwała Nr 213/XXXIX/00 z dnia 13 grudnia w sprawie utworzenia środków specjalnych. Kolegium.
214. Uchwała Nr 214/XXXIX/00 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
215. Uchwała Nr 215/XXXIX/00 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 221.
216. Uchwała Nr 216/XXXIX/00 w sprawie określenia stawek od posiadania psa na rok 2001.
217. Uchwała Nr 217/XXXIX/00 w sprawie zmian w budżecie miasta.
218. Uchwała Nr 218/XXXIX/00 w sprawie zmian w budżecie miasta.
219. Uchwała Nr 219/XXXIX/00 w sprawie przejęcia od powiatu łomżyńskiego do realizacji zadań publicznych z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz upoważnienie Zarządu Miasta do zawarcia porozumienia w tej sprawie.
220. Uchwała Nr 220/XXXIX/00 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Łomży", jako aktualizacja "Strategii rozwoju przedsiębiorczości" oraz opracowanie "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Łomży".
221. Uchwała Nr 221/XXXIX/00 zmieniająca Uchwałę Nr 133/XX/99 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Północno-Mazowieckiemu.
222. Uchwała Nr 222/XXXIX/00 zmieniająca Uchwałę Nr 240/XLIV/97 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 1997 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domu Kultury-Domu środowisk Twórczych w Łomży.
223. Uchwała Nr 223/XXXIX/00 zmieniająca Uchwałę Nr 97/XVI/99 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łomży oraz nadanie Statutu.
224. Uchwała Nr 224/XL/00 w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków./Uchwała została ogłoszona w prasie Nr225/XL/00 w sprawie zmian w budżecie.
225. Uchwała Nr 225/XLI/00 w sprawie zmian w budżecie.
226. Uchwała Nr 226/XLI/00 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży
227. Uchwała Nr 227/XLI/00 w sprawie opłaty administracyjnej.
228. Uchwała Nr 228/XLI/00 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.
229. Uchwała Nr 229/XLI/00 zmieniająca Uchwałę Nr 88/XV/99 Rady Miejskiej z dnia 21 lipca 1999 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża w części dotyczącej terenów położonych przy Szosie do Mężenina - tereny Zawad Przedmieście.
230. Uchwała Nr 230/XLI/00 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd mieniem komunalnym.
231. Uchwała Nr 231/XLI/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego
232. Uchwała Nr 232/XLII/00 w sprawie wyboru Zarządu.
233. Uchwała Nr 233/XLIII/01 z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała o charakterze organizacyjnym.
234. Uchwała Nr 234/XLIII/01 z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała o charakterze organizacyjnym.
235. Uchwała Nr 235/XLIII/01 z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. utrzymanie dróg.
236. Uchwała Nr 236/XLIII/01 z dnia 31 stycznia 2001 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez miasto.
237. Uchwała Nr 237/XLIII/01 z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.
238. Uchwała Nr 238/XLIV/01 z dnia 8 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd mieniem komunalnym miasta.
239. Uchwała Nr 239/XLIV/01 z dnia 8 lutego 2001 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
240. Uchwała Nr 240/XLIV/01 z dnia 8 lutego 2001 roku w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych.
241. Uchwała Nr 241/XLV/01 z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001.
242. Uchwała Nr 242/XLV/01 z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości 1 punktu w złotych , celem wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty miasta Łomży.
243. Uchwała Nr 243/XLV/01 z dnia 28 lutego br. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 7 w Łomży na ul. Polowej 53.
244. Uchwała Nr 244/XLV/01 z dnia 28 lutego br. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Łomżyca.
245. Uchwała Nr 245/XLV/01 z dnia 28 lutego br. zmieniająca Uchwałę Nr 239/XLIV/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 8 lutego br. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
246. Uchwała Nr 246/XLV/01 z dnia 28 lutego br. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji.
247. Uchwała Nr 247/XLV/01 z dnia 28 lutego br. w sprawie skarg
p. Joanny Wiskiej na Prezydenta Miasta.
248. Uchwała Nr 248/XLVI/01 z dnia 28 lutego br. w sprawie budżetu miasta Łomży na rok 2001.
249. Uchwała Nr 249/XLVI/01 z dnia 21 marca br. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.
250. Uchwała Nr 250/XLVII/01 z dnia 28 marca br. w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie.
251. Uchwała Nr 251/XLVII/01 z dnia 28 marca br. zmieniająca Uchwałę Nr 109/XV/ Rady Miejskiej z dnia 18 września 1991 roku w sprawie sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność miasta Łomży.
252. Uchwała Nr 252/XLVII/01 z dnia 28 marca br. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto przedszkolach.
253. Uchwała Nr 253/XLVII/01 z dnia 28 marca br. w sprawie określenia zasad wyłaniania członków Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarzšdowymi.
254. Uchwała Nr 254/XLVII/01 z dnia 28 marca br. w sprawie określenia programów priorytetowych w ramach zadań służšcych realizacji celów publicznych miasta Łomży w 2001 roku.
255. Uchwała Nr 255/XLVII/01 z dnia 28 marca br. w sprawie wdrożenia systemu wodnokanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin Łomży i Piątnicy.
256. Uchwała Nr XLVIII/01 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Współpracy Miasta Łomży z Organizacyjnymi Pozarządowymi.
257. Uchwała Nr 257/XLVIII/01 w sprawie połączenia Filii Nr 2 i Filii Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
258. Uchwała Nr 258 /XLIX/01 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 2001 rok.
259. Uchwała Nr 259/XLIX/01 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu.
260. Uchwała Nr 260/L/01 w sprawie uchwalenia projektu planu zaopatrzenia w ciepło miasta Łomży.
261. Uchwała Nr 261/L/01 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży.
262. Uchwała Nr 262/L/01 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży.
263. Uchwała Nr 263/L/01 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
264. Uchwała Nr 264/L/01 w sprawie wyboru komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr4.
265. Uchwała Nr 265/L/01 w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie pomnika.
266. Uchwała Nr 266/LII/01 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązania stosunku pracy z radnym.
267. Uchwała Nr 267/LII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
268. Uchwała Nr 268/LII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
269. Uchwała Nr 269/LII/01 zmieniająca Uchwałę Nr 207/XXXVIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 rok.
270. Uchwała Nr 270/LII/01 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa.
271. Uchwała Nr 271/LII/01 w sprawie przyjęcia "Raportu o stanie rodzin w mieście Łomży" oraz wniosków wypływających z "Raportu".
272. Uchwała Nr 272/LII/01 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul .Wojska Polskiego w Łomży.
273. Uchwała Nr 273/LII/01 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 w Łomży.
274. Uchwała Nr 274/LII/01 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
275. Uchwała Nr 275/LII/01 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom artystycznym oraz szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
276. Uchwała Nr 276/LII/01 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom zapewniajšcym opiekę i wychowanie uczniom w zakresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania oraz internatem.
277. Uchwała Nr 277/LII/01 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym nie posiadającym uprawnień szkoły publicznej, niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym, pracy pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego, niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym oraz niepublicznym bibliotekom pedagogicznym.
278. Uchwała Nr 278/LIII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2001.
279. Uchwała Nr 279/LIII/01 zmieniająca Uchwałę Nr 268/LII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 20.06.2001 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
280. Uchwała Nr 280/LIII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
281. Uchwała Nr 281/LIII/01 w sprawie wyrażenia zgody na przekroczenie zwykłego zarządu.
282. Uchwała Nr 282/LII/01 w sprawie zmiany w akcie założycielskim MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.
283. Uchwała Nr 283/LIII/01 w sprawie nadania nazw nowym ulicom.
284. Uchwała Nr 284/LIII/01 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
285. Uchwała Nr 285/LIII/01 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. restrukturyzacji oświaty w Łomży.
286. Uchwała Nr 286/LIII/01 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Łomży dotyczących połączenia miasta Łomży na prawach powiatu z Powiatem Ziemskim.
287. Uchwała Nr 287/LIII/01 w sprawie zmian w podziale miasta na obwody głosowania.
288. Uchwała Nr 288/LIV/01 w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską Łomży dotyczącego połšczenia powiatów: miasta Łomży na prawach powiatu i powiatu łomżyńskiego.
289. Uchwała Nr 289/LIV/01 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18.05.2001 roku w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 269/XLIX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2000 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu do Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Białymstoku.
290. Uchwała Nr 290/LV/01 w sprawie zmian w budżecie miasta 2001 roku.
291. Uchwała Nr 291/LV/01 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie.
292. Uchwała Nr 292/LV/01 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
293. Uchwała Nr 293/LV/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
294. Uchwała Nr 294/LV/01 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomży.
295. Uchwała Nr 295/LV/01 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aktu założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. i na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
296. Uchwała Nr 296/LV/01 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
297. Uchwała Nr 297/LV/01 w sprawie zmian w Statucie Miasta Łomży.
298. Uchwała Nr 298/LV/01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łomży.
299. Uchwała Nr 299/LV/01 w sprawie skargi p. Jerzego Andrzejczyka na Prezydenta Miasta.
300. Uchwała Nr 300/LVI/01 zmieniająca Uchwałę Nr 269/XXXVI/93 Rady Miejskiej Łomży z dnia 3 listopada 1993 roku w sprawie określenia procedur uchwalania budżetu miasta oraz ustalenia rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
301. Uchwała Nr 301/LVI/01 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku.
302. Uchwała Nr 302/LVI/01 w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Łomży imienia Królowej Jadwigi.
303. Uchwała Nr 303/LVI/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2001.
304. Uchwała Nr 304/LVI/01 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 2001 rok.
305. Uchwała Nr 305/LVI/01 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na 2001 rok.
306. Uchwała Nr 306/LVI/01 w sprawie przyjęcia "Koncepcji Restrukturyzacji MPGKiM w Łomży.
307. Uchwała Nr 307/LVI/01 w sprawie uzupełnienia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Restrukturyzacji Oświaty w Łomży.
308. Uchwała Nr 308/LVI/01 w sprawie skargi p. Heleny Olszewskiej na Prezydenta Miasta .
309. Uchwała Nr 309/LVII/01 w sprawie uchwalenia "Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Łomży do 2015 roku".
310. Uchwała Nr 310/LVIII/01 w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży
311. Uchwała Nr 311/LVIII/01 zmieniająca Uchwałę Nr 239/XLIV/97 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 1997 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.
312. Uchwała Nr 312/LVIII/01 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
313. Uchwała Nr 313/LVIII/01 w sprawie Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomży na 2002 rok.
314. Uchwała Nr 314/LVIII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2001.
315. Uchwała Nr 315/LVIII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
316. Uchwała Nr 316/LVIII/01 zmieniająca Uchwałę Nr 207/XXXVIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 rok.
317. Uchwała Nr 317/LVIII/01 w sprawie skargi Ligi Umiarkowanych Pragmatyków "NPS" Tymczasowy Zarząd Główny dotyczącej prawidłowości administrowania przyjętym od Zarządu Miasta targowiskiem miejskim przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.
318. Uchwała Nr 318/LVIII/01 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu.
319. Uchwała Nr 319/LVIII/01 w sprawie odwołania ławników.
320. Uchwała Nr 320/LIX/01 zmieniająca Uchwałę Nr 315/LVIII/01 z dnia 24 października 2001 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
321. Uchwała Nr 321/LIX/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
322. Uchwała Nr 322/LIX/01 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002 oraz zwolnień w tym podatku.
323. Uchwała Nr 323/LIX/01 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok.
324. Uchwała Nr 324/LIX/01 w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002 rok.
325. Uchwała Nr 325/LIX/01 w sprawie przychodów i rozchodów Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Łomży na 2002 rok.
326. Uchwała Nr 326/LIX/01 w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
327. Uchwała Nr 327/LIX/01 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Miasta.
328. Uchwała Nr 328/LIX/01 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży.
329. Uchwała Nr 329/LX/01 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łomży
330. Uchwała Nr 330/LX/01 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta oraz warunków sprzedaży tych napojów.
331. Uchwała Nr 331/LX/01 zmieniająca Uchwałę Nr 321/LIX/01 z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
332. Uchwała Nr 332/LXI/01 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
333. Uchwała Nr 333/LXII/01 w sprawie budżetu miasta Łomży na 2002 rok.
334. Uchwała Nr 334/LXII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
335. Uchwała Nr 335/LXII/01 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej w Łomży
336. Uchwała Nr 336/LXII/01 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Łomży.
337. Uchwała Nr 337/LXII/01 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Łomży.
338. Uchwała Nr 338/LXII/01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości miasta Łomży w trybie bezprzetargowym.
339. Uchwała Nr 339/LXII/01 zmieniająca Uchwałę Nr 239/XLIV/97 z dnia 28 maja 1997 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.
340. Uchwała Nr 340/LXII/01 zmieniająca Uchwałę Nr 168/XXIX/00 Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2000 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w zastępczych formach opieki.
341. Uchwała Nr 341 /LXIII/01 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok.
342. Uchwała Nr 342/LXIII/01 w sprawie wydatków niewygasłych w budżecie miasta 2001 roku.
343. Uchwała Nr 343/LXIII/01 w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Ośrodka Stymulacji Rozwoju Dzieci Specjalnej Troski.
344. Uchwała Nr 344/LXIII/01 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łomża.
345. Uchwała Nr 345/LXIV//02 w sprawie przyjęcia warunków wspólnej realizacji projektu "System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin."
346. Uchwała Nr 346/LXIV/02 w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.
347. Uchwała Nr 347/LXIV/02 w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży alkoholu.
348. Uchwała Nr 348/LXIV/02 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
349. Uchwała Nr 349/LXIV/02 w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łomży.
350. Uchwała Nr 350/LXIV/02 zmieniająca Uchwałę Nr 200/XXXVI/ Rady Miejskiej Łomża z dnia 3 listopada 2000 roku w sprawie programu na rzecz osób niepełnosprawnych.
351. Uchwała Nr 351/LXV/02 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Łomży, P. Edwarda Matejkowskiego.
352. Uchwała Nr 352/LXVI/02 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.
353. Uchwała Nr 353/LXVI/02 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży.
354. Uchwała Nr 354/LXVI/02 w sprawie zmian organizacyjnych w II LO im. M. Konopnickiej w Łomży i III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży.
355. Uchwała Nr 355/LXVI/02 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łomży.
356. Uchwała Nr 356/LXVI/02 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży.
357. Uchwała Nr 357/LXVI/02 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łomży.
358. Uchwała Nr 358/LXVI/02 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Weterynaryjnych w Łomży.
359. Uchwała Nr 359/LXVII/02 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Drzewnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łomży.
360. Uchwała Nr 360/LXVII/02 w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.
361. Uchwała Nr 361/LXVII/02 w sprawie likwidacji szkół, dla których miasto Łomża jest organem prowadzącym.
362. Uchwała Nr 362/LXVII/02 w sprawie wyboru Zastępcy Prezydenta Miasta.
363. Uchwała Nr 363/LXVII/02 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie.
364. Uchwała Nr 364/LXVII/02 w sprawie określenia zasad zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
365. Uchwała Nr 365/LXVII/02 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez miasto Łomża przedszkolach.
366. Uchwała Nr 366/LXVII/02 zmieniajšca Uchwałę Nr 220/XLII/97 Rady Miejskiej Łomży z dnia 9 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, wyżywienia w Klubie Seniora oraz zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo-lecznicze, pomoc rzeczową i zasiłki celowe.
367. Uchwała Nr 367/LXVIII/02 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
368. Uchwała Nr 368/LXVIII/02 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomży na lata 2002-2006.
369. Uchwała Nr 369/LXVIII/02 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
370. Uchwała Nr 370/LXVIII/02 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.
371. Uchwała Nr 371/LXVIII/02 zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarzšdowymi.
372. Uchwała Nr 372/LIX/02 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Łomży.
373. Uchwała Nr 373LIX/02 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2001 i absolutorium dla Zarządu Miasta z tego tytułu.
374. Uchwała Nr 374/LIX/02 zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łomży.
375. Uchwała Nr 375/LIX/02 w sprawie współpracy Samorządu Miasta Łomży oraz Samorządu Rejonu Kowna.
376. Uchwała Nr 376/LXX/02 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
377. Uchwała Nr 377/LXX/02 zmieniająca Uchwałę Nr 325/LIX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie przychodów i rozchodów Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Łomży na 2002 rok.
378. Uchwała Nr 378LXX/02 zmieniająca Uchwałę Nr 324/LIX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2002.
379. Uchwała Nr 379/LXX/02 w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
380. Uchwała Nr 380/LXX/02 w sprawie zwolnienia Zakładów Opieki Zdrowotnej-szpitala z podatku od nieruchomości.
381. Uchwała Nr 381/LXXII/02 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
382. Uchwała Nr 382/LXXII/02 w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta na rok 2002.
383. Uchwała Nr 383/LXXII/02 zmieniająca Uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Łomża przedszkolach.
384. Uchwała Nr 384/LXXII/02 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół.
385. Uchwała Nr 385/LXXII/02 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w Łomży.
386. Uchwała Nr 386/LXXII/02 w sprawie podziału miasta Łomża na okręgi wyborcze.
387. Uchwała Nr 387/LXXII/02 w sprawie skargi mieszkańców ul. Zamiejskiej na opieszałość Zarządu Miasta w realizacji infrastruktury ulicy Zamiejskiej.
388. Uchwała Nr 388/LXXII/02 w sprawie skargi p. Barbary Wszeborowskiej na niewłaściwe postępowanie Prezydenta Miasta Łomży.
389. Uchwała Nr 389/LXXII/02 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
390. Uchwała Nr 390/LXXIII/02 zmieniajšca Uchwałę Nr 325/LIX/01 w sprawie przychodów i rozchodów Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Łomży na rok 2002.
391. Uchwała Nr 391/LXXIII/02 w sprawie zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2002.
392. Uchwała Nr 392/LXXIII/02 w sprawie uchwalenia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2003-2013".
393. Uchwała Nr 393/LXXIII/02 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.
394. Uchwała Nr 394/LXXIII/02 w sprawie określenia zasad zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
395. Uchwała Nr 395/LXIII/02 zmieniającej Uchwałę Nr 379/LXX/02 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie finansowania zadań ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
396. Uchwała Nr 396/LXXIII/02 w sprawie przystąpienia Samorządu Miasta Łomży do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu.
397. Uchwała Nr 397/LXXIII/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łomży.
398. Uchwała Nr 398/LXXIII/02 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
399. Uchwała Nr 399/LXXIII/02 w sprawie wyboru ławników do Wydziału Prawa Pracy i Ubezpieczeń Sądu Okręgowego w Łomży.
400. Uchwała Nr 400/LXXIV/02 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
401. Uchwała Nr 401/LXXIV/02 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży.
402. Uchwała Nr 402/LXXIV/02 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży-tereny przy ul. Poznańskiej.
403. Uchwała Nr 403/LXXIV/02 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta Łomży.
404. Uchwała Nr 404/LXXIV/02 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację w latach 2004-2006 projektu pn. "Rozwój sektora MSP na terenie Łomży."
405. Uchwała Nr 405/LXXIV/02 o zmianie Uchwały Nr 379/LXX/02 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie finansowania zadań za środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
406. Uchwała Nr 406?LXXIV/02 w sprawie odwołania ławnika.
407. Uchwała Nr 407/LXXV/02 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2002.
408. Uchwała Nr 408/LXXV/02 w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta na rok 2002.
409. Uchwała Nr 409/LXXV/02 w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych stanowiących dochody budżetu miasta Łomży.
410. Uchwała Nr 410/LXXV/02 w sprawie "Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomży na 2003 rok."
411. Uchwała Nr 411/LXXV/02 w sprawie uchwalenia "Lokalnego programu pomocy społecznej na terenie miasta Łomży na lata 2003-2006.".
412. Uchwała Nr 412/LXXV/02 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w narożniku ulic Szosa Zambrowska i Ks. Anny.
413. Uchwała Nr 413/LXXV/02 w sprawie skargi p. Joanny Wiskiej na niewłaściwe postępowanie Prezydenta Miasta.
414. Uchwała Nr 414/LXXV/02 w sprawie skargi Prezesa ZNP dotyczącej intendentek zatrudnionych w łomżyńskich przedszkolach.
415. Uchwała Nr 415/LXXV/02 w sprawie skargi p. Hanny Cudakiewicz na Prezydenta Miasta.
416. Uchwała Nr 416/LXXV/02 w sprawie skargi p. Marii Domurat na bezczynność Prezydenta Miasta.
417. Uchwała Nr 417/LXXV/02 w sprawie skargi p. Bogumiły Cholewickiej na niewłaściwe postępowanie Prezydenta Miasta.
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 mar 2003 10:45
  • Data opublikowania: piątek, 14 mar 2003 00:00
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej