Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W IV KADENCJI

1. Uchwała Nr 1/I/02 z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Łomży.2. Uchwała Nr 2/I/02 z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Jerzego Brzezińskiego.
3. Uchwała Nr 3/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej Łomży.4. Uchwała Nr 4/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Łomży.5. Uchwała Nr 5/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży.6. Uchwała Nr 6/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych.7. Uchwała Nr 7/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łomży.8. Uchwała Nr 8/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łomża.9. Uchwała Nr 9/III/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2002.10. Uchwała Nr 10/III/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok oraz zwolnień w tym podatku.11. Uchwała Nr 11/III/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.12. Uchwała Nr 12/III/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.13. Uchwała Nr 13/III/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.14. Uchwała Nr 14/III/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok.15. Uchwała Nr 15/III/02 z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie przychodów i rozchodów Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Łomży na 2003 rok.16. Uchwała Nr 16/IV/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2002.17. Uchwała Nr 17/IV/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków niewygasłych z budżetu miasta 2002 roku18. Uchwała Nr 18/V/03 z dnia 22 stycznia 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr 11/III/02 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.19. Uchwała Nr 19/V/03 z dnia 22 stycznia 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr 13/III/02 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.20. Uchwała Nr 20/V/03 z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego pana Krzysztofa Choińskiego.21. Uchwała Nr 21/V/03 z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany składów osobowych komisji.22. Uchwała nr 22/V/03 z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/XXVII/Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 grudnia 1992 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.23. Uchwała Nr 23/VI/03 z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej Łomży.24. Uchwała Nr 24/VI/03 z dnia 19 lutego w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji.25. Uchwała 25/VI/03 z dnia 19 lutego 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr 13/III/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.26. Uchwała Nr 26/VI/03 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej .27. Uchwała Nr 27/VI/03 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Edukacji w Łomży.28. Uchwała Nr 28/VI/03 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 5 w
Łomży.29. Uchwała Nr 29/VI/03 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na części działek nr ewidencyjny 51235, 51237/1 i 51237/2 o pow. 5 ha.30. Uchwała Nr 30/VII/03 z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola
Publicznego Nr 6 w Łomży, dla którego miasto Łomża jest organem prowadzącym.31. Uchwała Nr 31/VII/03 z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 12 w Łomży, dla którego miasto Łomża jest organem prowadzącym.32. Uchwałę Nr 32/VII/03 z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2003 – 2010 dla miasta Łomży.33. Uchwała Nr 33//VIII/03 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie skargi pana Janusza Kliszewskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.34. Uchwała Nr 34/VIII/03 z dnia 19 marca 2003 roku zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2000 roku, w sprawie Karty Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi.35. Uchwała Nr 35/VIII/03 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu miasta na 2003 ropk.36. Uchwała Nr 36/X/03 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.37.Uchwała Nr 37/X/03 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży.38. Uchwała Nr 38/X/03 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.39. Uchwała Nr 39/X/03 z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca Uchwałę Nr 35/IX/ Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na rok 2003 .40. Uchwała Nr 40/XI/2003 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku.41.Uchwała Nr 41/XII/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok i udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta.42. Uchwała nr 42/XII/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łomży.43. Uchwała nr 43/XII/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 12 w Łomży.45. Uchwała Nr 45/XIII/03 z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Łomży.47.Uchwała Nr 47/XIV/03 z dnia 25 maja 2003 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Łomży.48. Uchwała Nr 48/XIV/03 z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003 .49. Uchwała Nr 49/XIV/03 z dnia 28 maja 2003 roku zmieniająca Uchwałę nr 196 / XXXIV/ 00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 r w sprawie racjonalizacji gospodarki finansowej w zarządzeniu komunalnym zasobem mieszkaniowym Miasta Łomży.50. Uchwała Nr 50/XIV/03 z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Łomży.51. Uchwała Nr 51/XIV/03 z dnia 28 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów.52.Uchwała Nr 52/XIV/03 z dnia 28 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Publicznych Gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów.
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 21 mar 2003 15:01
  • Data opublikowania: piątek, 21 mar 2003 00:00
  • Data edycji: piątek, 30 maj 2003 14:21
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej