Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 34/14 z dnia 18 marca 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Maciej Głaz– Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 33/14 z dnia 19 lutego 2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części dotyczącej terenów pomiędzy ulicami Zawadzką, Sikorskiego, Szosą Zambrowską i Księżnej Anny – druk nr 707, 707 A. 3. Informacja o zaawansowaniu przygotowań do sprzedaży nieruchomości w PŁSSSE – druk nr 715. 4. Analiza sytuacji po oddaniu do użytku hali targowej, pod kątem naboru najemców i kosztów najmu lokali i stanowisk pod wiatą – druk nr 710. 5. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie, przyjęli protokół nr 33/14 z dnia 19 lutego 2014 roku.

Ad. 2

Krzysztof Jarzyło – WGN przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części dotyczącej terenów pomiędzy ulicami Zawadzką, Sikorskiego, Szosą Zambrowską i Księżnej Anny (w załączeniu).

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Ireneusz Cieślik poprosił o wyjaśnienie, czy w wyniku scalenia będzie możliwość przedłużenia drugiego pasa ruchu i poszerzenie Szosy Zambrowskiej od Biedronki do ronda.

Krzysztof Jarzyło – WGN wyjaśnił, że zgodnie z planem miejscowym Szosa Zambrowska oraz obszary poszerzeń leżą poza obszarem scalenia. Plan miejscowy przewiduje poszerzenie Szosy Zambrowskiej, ale w tym postępowaniu scaleniowym nie ma takiej możliwości.

Radna Elżbieta Rabczyńska poprosiła o informację kto jest właścicielem działek objętych scaleniem. Poprosiła również o wyjaśnienie dlaczego akurat teraz przedkłada się Radzie Miejskiej taki projekt uchwały. Zwróciła uwagę, że uchwały scaleniowe podejmuje się w roku wyborczym. Tak było w 2010 roku i tak jest w 2014 roku. Mamy podjąć uchwałę w sprawie scalenia, a musimy uporać się z historycznymi scaleniami. Dodała, że ma na myśli ul. Żabią.

Krzysztof Jarzyło – WGN stwierdził, że wykaz wszystkich właścicieli działek objętych scaleniem zawarty jest w załączniku do projektu uchwały. Proces scalenia jest procesem pracochłonnym, wymaga przeprowadzenia wielu postępowań geodezyjnych.

Radna Bogumiła Olbryś poprosiła o wyjaśnienie ile kilometrów dróg osiedlowych powstanie w wyniku scalenia w tym rejonie miasta, a także czy zostanie zawarta umowa, że na obszarze objętym scaleniem powstanie infrastruktura techniczna w określonymi terminami wykonania. Uważa, że tak być nie może jak w przypadku np. ul. Kamiennej, że uchwała została podjęta w roku bieżącym, a mieszkańcy z obszaru objętego scaleniem chcą drogę za rok. Zauważyła, że ludzie w innych częściach miasta czekają 20 –30 lat na drogi. Czy można zapisać jakąś kolejność realizacji dróg, aby zaspokoić interesy tych, którzy oczekują na realizację dróg, bo przecież mamy inne uchwały scaleniowe, które nie są zrealizowane, że będzie to realizowane „po kolejnych zrealizowanych planach scalenia”.

Krzysztof Jarzyło – WGN poinformował, że powstanie 2 ha dróg.

Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN odnosząc się do pytania dot. infrastruktury technicznej stwierdziła, że obowiązkiem miasta jest podanie terminów wykonania dróg, co jest w tym przypadku zapisane w § 4 projektu uchwały.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta stwierdził, że zapisany w § 4 projektu uchwały termin wykonania dróg do 2022 roku jest terminem na tyle odległym, że umożliwia realizację ulic w innych obszarach objętych scaleniem. Można dyskutować, czy 2022 rok jest to odpowiednia data dla tego obszaru, czy też nie. Dodał, że ulice realizowane są zgodnie z harmonogramem w ramach programu Budowy Dróg. Ulice, które znalazły w planach miejscowych, gdzie jest zobowiązanie miasta do budowy w określonym terminie, w programie uzyskały dodatkową punktację i znalazły się odpowiednio wysoko w rankingu, blisko terminu realizacji. Stanowi to tylko element realizacji planu miejscowego, bo gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie ulice z istniejących planów miejscowych, to musielibyśmy przeznaczać na ten cel dużo więcej środków niż w chwili obecnej. Stwierdził, że w przypadku Łomży, bez scalenia, rozwój miasta nie jest możliwy. Mamy tak niefortunną strukturę własności działek i obszarów, która uniemożliwia zagospodarowanie. Scalenie jest to wielka szansa dla wielu rodzin, które mogą scalić swoje działki w jedną całość. Proces scalenia omawianego obszaru przebiegał w sposób naturalny i nie był ani przyśpieszany, ani ograniczany. Mieszkańcy oczekują scalenia i ma nadzieje, że to scalenie będzie przykładem, że od początku do końca scalenie się uda.

Radny Ireneusz Cieślik uważa, że nie możemy zakładać, że budowa ulic odbywać się będzie w roku 2017, czy 2016, dlatego, że nie będziemy w stanie zrealizować tych ulic, które są w Programie Budowy Ulic. W uchwale należy zapisać termin, że drogi zostaną wybudowane po zrealizowaniu Programu Budowy Ulic przyjętego przez Radę. Nie widzi możliwości przyjęcia zapisu jaki został ujęty w projekcie uchwały. Uważa, że należy wydłużyć terminy realizacji infrastruktury technicznej.

Krzysztof Jarzyło – WGN zwrócił uwagę, że terminy budowy infrastruktury technicznej nie mogą być dłuższe niż terminy wnoszenia opłat adiacenckich, a terminy te są do 10 lat. Rada scaleniowa zgłaszała wniosek o skrócenie proponowanego terminu o 2 lata.

Beniamin Dobosza – Z-ca Prezydenta dodał, że terminy te wynikają z ustawy i możemy odłożyć maksymalnie te terminy do 10 lat.

Radny Grzymała uważa, że nie możemy wstrzymywać działań tym bardziej, że jest scalenie, wszystko jest przygotowane, większych uwag nie ma, uczestnicy scalenia nie wnoszą zastrzeżeń.

Radna Bogumiła Olbryś postawiła wniosek o wydłużenie terminu realizacji infrastruktury technicznej do 10 lat i jeśli to możliwe, aby również zaznaczyć w projekcie uchwały, że drogi będą realizowane wg kolejnych, opracowanych scaleń.

Radna Elżbieta Rabczyńska poprosiła o wyjaśnienie, czy zawiadomienia do wszystkich uczestników scalenia zostały skutecznie doręczone.

Krzysztof Jarzyło – WGN wyjaśnił, że tak.

Przewodniczący Komisji przytoczył zapis pkt-u 1 § 2 i poprosił o wyjaśnienie, czy są takie działki, które zostały zabrane w całości właścicielom. Ponadto, czy wszystkie osoby, które zostały pozbawione gruntów, zostały skutecznie o tym powiadomione i wyraziły na to zgodę. Będziemy mieli taką samą sytuację jak przy scaleniu ul. Żabiej w przypadku państwa Bąkowskich. Wie, że została zabrana działka o powierzchni ok. 20 arów, jest to działka w pełni możliwa do wykorzystania i właściciel nie został skutecznie powiadomiony o zaistniałym fakcie. Podał następnie nazwisko właściciela działki. Stwierdził, że w trakcie scalenia pierwszą rzeczą jest zabezpieczenie gruntu, a nie odszkodowanie, a w tym przypadku proponuje się odszkodowanie.

Krzysztof Jarzyło – WGN wyjaśnił, że w przypadku, o którym mówi Przewodniczący Komisji, korespondencja nie była odebrana. Nie udało się też ustalić innego adresu.

Przewodniczący Komisji nie można kogoś pozbawiać nieruchomości tylko dlatego, że nie odbiera korespondencji. Gdyby dotyczyło to działki 100 metrów 150 metrów ekwiwalent byłby rzeczą naturalną, bo na tak małej działki nie da się zagospodarować, ale nie proponuje się odszkodowania za działkę 18 arów tylko dlatego, że nikt się nie zgłasza. Jego zdaniem nie jest to normalna sytuacja. Czy w tej sytuacji istnieje ryzyko, że ta uchwała może być zaskarżona.

Beniamin Dobosza – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że uwagi i pytanie Przewodniczącego Komisji jest słuszne. W związku z powyższym wniósł o zdjęcie z porządku obrad komisji punktu dot. scalenia.

Radna Bogumiła Olbryś wycofała wcześniej zgłoszony wniosek.

Komisja przyjęła wniosek Z-cy Prezydenta Miasta. Przewodniczący Komisji zakończył procedowanie pkt-u 2.

Ad. 3

Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła informację o zaawansowaniu przygotowań do sprzedaży nieruchomości w PŁSSSE (w załączeniu).

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Poprosił o wyjaśnienie kwestii uzbrojenia terenu.

Beniamin Dobosza – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że ul. Spokojna i ul. Akademicka posiada pełne uzbrojenie i sieć kompletną . Kompleks przy ul. Ciepłej jest uzbrojony częściowo. Planujemy, że na początku II półrocza, po dokonanej dodatkowej wycenie z chwilą gdy zostaną wykonane częściowo prace dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych, czyli wykonanie uzbrojenia ul. Saperskiej, działki zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Innych uwag nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie przyjęła informację zgodnie z drukiem nr 715.

Ad. 4

Jerzy Lipiński – Naczelnik COI przedstawił sytuację po oddaniu do użytku hali targowej, pod kątem naboru najemców i kosztów najmu lokali i stanowisk pod wiatą (w załączeniu).

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Elżbieta Rabczyńska poprosiła o wyjaśnienie, czy to prawda, że straż pożarna miała obiekcję jeżeli chodzi o halę targową. Ponadto poprosiła o odpowiedź na pytanie od kiedy hala targowa będzie czynna.

Beniamin Dobosza – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że hala będzie czynna pod koniec marca. Straż pożarna ma zastrzeżenia, z których wynika, że pewne elementy, a dokładnie trzy, systemu zabezpieczenia należy uzupełnić. Ranga zabezpieczenia przeciwpożarowego takiego obiektu jest na tyle istotna, że nawet nie ma jakichkolwiek prób dyskusji. Był spór pomiędzy strażą pożarną i projektantem, a nawet z fachowcem od zabezpieczeń przeciwpożarowych i mimo, że nie jest to zapisane w dokumentacji, a tylko zaleca się, żeby np. przebiegał kabel ognioodporny, to dla bezpieczeństwa mieszkańców uznajemy argumenty straży pożarnej. Odpowiadając radnej Bernadecie Krynickiej na zapytanie, czy kupcy z prywatnego targowiska dostaną lokale w nowej hali targowej wyjaśnił, że każdy wniosek analizowany jest odrębnie przez MPGKiM.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję. Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, przyjęła informacje zgodnie z drukiem nr 710.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji w sprawie Wspólnoty Mieszkaniowej „Jarzębina”. Poprosił o wyjaśnienie, czy doszło do jakiegoś porozumienia.

Beniamin Dobosza – Z-ca Prezydenta Miasta poinformował, że niestety nie doszło do spotkania z przedstawicielami wspólnoty. Decyzja została wydana w ustawowym terminie. Gdyby był jakiś sygnał ze strony wspólnoty odnośnie spotkania, to poinformował, że utrzymuje gotowość.

Przewodniczący Komisji przedstawił następnie wniosek Stanisława Wysockiego w sprawie możliwości zakupu części działki nr 10668 położonej w Łomży przy ul. Kierzkowej (w załączeniu). Przypomniał, że Komisja zajmowała się tym tematem na poprzednim posiedzeniu Komisji. Zaproponował, aby wniosek został przekazany do Prezydenta Miasta.

Beniamin Dobosza – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego dobrze by było gdyby Pan Wysocki ponowił wniosek na etapie wyłożenia planu.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przekazała pismo Pana Wysockiego do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia i rozważenia możliwości realizacji.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 maj 2014 10:04
  • Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2014 10:07
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej