Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesje majową 2014

Uprzejmie informuję, że dnia 28 maja 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej Łomży.

2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu kwietniu 2014 r. /druk nr 748/.

3. Składanie interpelacji i zapytań.

4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

5. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło oraz projektu „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta” /druk nr 749/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027 /druk nr 760, 760A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 /druk nr 752, 752A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /druk nr 751, 751A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego /druk nr 766, 766A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /druk nr 747, 747A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości będącej własnością Miasta Łomża, położonych w Łomży, przy ul. Poznańskiej /druk nr 754, 754A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu nieruchomości Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa /druk nr 755, 755A / - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

13. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Bronisława Wesołowskiego i ul. Browarnej /druk nr 756, 756A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy Al. Legionów /druk nr 757, 757A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Łomży na lata 2013 -2022 (Plan transportowy)” /druk nr 765, 765A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 727, 727A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

17. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 -2020 /druk nr 758, 758A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Miasta Łomży dla szkół publicznych oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Miasta Łomża, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe /druk nr 759, 759A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

19. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 762, 762A/

b) w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 762, 762B/

c) w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży /druk nr 762, 762C/

d) w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży /druk nr 762, 762D/- wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 764, 764A/

21. Ocena realizacji uchwał za I kwartał 2014 roku /druk nr 746/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

22. Informacja Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży o realizacji zadań w roku 2013 /druk nr 750/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

23. Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do roku 2020 /druk nr 761/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

24. Informacja o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Łomża za 2013 r. /druk nr 753/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

25. Informacja z zakresu promocji miasta związanej z turystyką /druk nr 763/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

26. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

27. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 19 maj 2014 09:32
  • Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2014 09:43
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 09:35