Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Na 42 posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku

 

Komisja realizowała następujący porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu nr 41/2014 z poprzedniego posiedzenia komisji

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za rok 2013 - druk nr 721

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok – druk nr 735, 735A

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 – druk nr 730

5. Informacja o przyznanych dotacjach klubom sportowym na 2014 rok – druk nr 733

6. Informacja na temat przygotowania do obchodów Dni Łomży – druk nr 734

7. Sprawy różne i wolne wnioski

Ad. 1

Przyjęcie protokołu nr 41/2014 z poprzedniego posiedzenia komisji

Komisja nie zgłosiła uwag do protokołu nr 41/2014 z poprzedniego posiedzenia komisji i w wyniku głosowania przyjęła go jednogłośnie – 5 głosami za.

Ad. 2

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za rok 2013 - druk nr 721

Komisja nie wniosła uwag i zapytań do w/w sprawozdania i w wyniku głosowania zaopiniowała je pozytywnie – 3 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, w działach merytorycznie podległych komisji.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok – druk nr 735, 735A

Komisja nie zgłosiła uwag i zapytań do w/w punktu i w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 w działach merytorycznie podległych komisji.

Ad. 4

Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 – druk nr 730

Komisja nie zgłosiła uwag i zapytań do sprawozdania w powyższej sprawie i w wyniku głosowania przyjęła je jednogłośnie – 5 głosami za.

Ad. 5

Informacja o przyznanych dotacjach klubom sportowym na 2014 rok – druk nr 733

Przewodniczący obrad – radny Andrzej Wojtkowski zwrócił uwagę, że w przedłożonej informacji, w punkcie dotyczącym dotacji przyznanej UKS „Dziewiątka” jego zdaniem wystąpił błąd, tj. wpisana została wyższa kwota niż faktycznie przyznana dotacja. Poprosił o sprawdzenie zapisu z dokumentacją.

Pani Ewa Grygo – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu wyjaśniła, że zapis sprawdzi i jeśli wystąpił błąd, informację poprawi.

Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do Pani Prezydent z prośbą, by w kolejnych latach przy przyznawaniu dotacji ze środków z profilaktyki alkoholowej brana była pod uwagę działalność podmiotów ubiegających się o środki, a nie tylko program profilaktyczny. Dodał, że w bieżącym roku przyznane dotacje nie do końca były adekwatne do działalności klubów, które środki otrzymały.

Pani Mirosława Kluczek – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że podstawą przydzielenia środków z profilaktyki jest program profilaktyczny. W tym przypadku funkcjonuje inna zasada niż przy pozostałych konkursach, przy pozostałych dotacjach przyznawanych przez miasto na działalność sportową.

Więcej uwag i zapytań w tym temacie komisja nie zgłosiła i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie w/w informację przyjęła.

Ad. 6

Informacja na temat przygotowania do obchodów Dni Łomży – druk nr 734

Komisja nie wniosła żadnych uwag i zapytań do w/w informacji i w wyniku głosowania informację przyjęła jednogłośnie – 6 głosami za.

Ad. 6

Sprawy różne i wolne wnioski:

Komisja nie zgłosiła żadnych spraw w tym punkcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie komisji.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 09:04
  • Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2014 09:06
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej