Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Na 46 posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku

 

Komisja realizowała następujący porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu nr 45/2014 z poprzedniego posiedzenia komisji

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za rok 2013 /druk nr 721/ wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok /druk nr 717/ oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2013 rok /druk nr 716/

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok – druk nr 735, 735A

4. Informacja nt. „Przygotowania do obchodów Dni Łomży” – druk nr 734

5. Informacja dotycząca wykorzystania funduszu zdrowotnego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łomża – druk nr 728

6. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie miasta Łomża, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - druk nr 732, 732A

b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie miasta Łomża, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – druk nr 732, 732B

7. Sprawy różne i wolne wnioski

Ad. 1

Przyjęcie protokołu nr 45/2014 z poprzedniego posiedzenia komisji

Komisja nie wniosła uwag do protokołu nr 45/2014 z ostatniego posiedzenia i w wyniku głosowania przyjęła go jednogłośnie – 7 głosami za.

Ad. 2

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za rok 2013 /druk nr 721/ wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok /druk nr 717/ oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2013 rok /druk nr 716/

Radna Wanda Mężyńska zabierając głos w tym punkcie obrad poprosiła o wyjaśnienie czy na realizację zadania „Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Przedszkolu Mały Artysta” zostanie przekazana reszta dotacji, bo wykonanie tego zadania za rok 2013 wyniosło tylko 67,4%.

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu wyjaśniła, że przedszkole otrzymało dotację w takiej wysokości, jaka przedszkolu przysługiwała. Miasto przekazuje dotację na każde dziecko uczęszczające do placówki i więcej już wypłaty dotacji za rok 2013 to przedszkole nie otrzyma. Rok 2013 został zamknięty.

Następnie radna Wanda Mężyńska poprosiła o wyjaśnienie dlaczego tylko w 82% zostało wykonane zadanie pn „zasiłki szkolne”.

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu wyjaśniła, że stypendia i zasiłki szkolne są wypłacane na wnioski. Tyle ile wniosków w tych sprawach wpłynęło, tyle stypendiów i zasiłków zostało w 2013 roku wypłaconych.

Więcej uwag i zapytań w tym punkcie obrad nie zgłoszono.

W wyniku głosowania komisja 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za rok 2013 /druk nr 721/ wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok /druk nr 717/ oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2013 rok /druk nr 716/.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok – druk nr 735, 735A

Komisja nie wniosła uwag i zapytań w tym punkcie obrad i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 w działach merytorycznie podległych komisji.

Ad. 4

Informacja nt. „Przygotowania do obchodów Dni Łomży” – druk nr 734

Radna Hanka Gałązka zabierając głos w dyskusji poprosiła o wyjaśnienie gdzie i kiedy odbędzie się główna impreza obchodów Dni Łomży.

Pani Ewa Grygo – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu poinformowała, że główna impreza „Dni Łomży” - koncert na Starym Rynku pod tytułem „Z Edwardem Czernym Podróże po Świecie” odbędzie się dnia 15 czerwca, w rocznicę nadania praw miejskich. Dodała, że będzie to duży koncert, zorganizowany przy współpracy z Fundacją Edwarda Czernego, przez jego córkę i przy współpracy łomżyńskich instytucji kultury: Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego, MDK-DŚT, Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” – a wszystko w tle muzyki Edwarda Czernego.

Radna Alicja Konopka zwróciła się z zapytaniem czy władze miasta wzorem lat ubiegłych będą uczestniczyły w uroczystościach.

Pani Ewa Grygo – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu wyjaśniła, że jeśli chodzi o sesję Rady Miejskiej to zawsze inicjatywa sesji uroczystej była po stronie Rady. Od kilku lat Rada od tej formuły odeszła i uroczyste sesje w czasie Dni Łomży się nie odbywały. Uważa, że koncert jest dobrym akcentem obchodów, jeżeli jednak radni wystąpią z wnioskiem o uroczystą sesję, to nie ma przeszkód, bo kalendarz obchodów Dni Łomży jest otwarty, można go uzupełnić, bo jest czas, by się do tego przygotować.

Radna Hanka Gałązka poparła wypowiedź radnej Alicji Konopka dot. zorganizowania w czasie głównej uroczystości obchodów Dni Łomży uroczystej sesji Rady Miejskiej. Dodała, że w uroczystościach będą uczestniczyć przedstawiciele wielu samorządów, w tym z Litwy i byłoby bardzo dobrze przyjęte gdyby takie spotkanie samorządu miasta z goszczącymi w mieście na uroczystościach samorządami się odbyło.

Radna Alicja Konopka złożyła formalny wniosek o zorganizowanie uroczystej sesji Rady Miejskiej Łomży na uroczystościach z okazji nadania praw miejskich Łomży /głównych uroczystościach/, w tym czasie kiedy będą uczestniczyć przedstawiciele innych samorządów. Wniosek uzasadniła tym, że jest to ostatnia kadencja tej Rady i byłoby wskazane żeby uczestniczyli przedstawiciele samorządu Łomży co wzmocni w obecności samorządów innych miast rangę uroczystości i pozwoli uszanować inne samorządy – wniosek w załączeniu do protokołu

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wniosku złożonego przez radną Alicję Konopka.

Ad. 5

Informacja dotycząca wykorzystania funduszu zdrowotnego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łomża – druk nr 728

Komisja nie wniosła uwag i zapytań do w/w informacji. Komisja informację przyjęła.

Ad. 6

Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie miasta Łomża, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - druk nr 732, 732A

b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie miasta Łomża, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – druk nr 732, 732B

Wniosek Prezydenta Miasta wraz z projektami uchwał przedstawił komisji Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty, zgodnie z drukami nr 732, 732A i 732B – w załączeniu do protokołu.

Komisja nie wniosła uwag i zapytań do w/w projektów uchwał i w wyniku głosowania zaopiniowała je następującą ilością głosów:

a) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie miasta Łomża, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - druk nr 732, 732A – 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się – jednogłośnie,

b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie miasta Łomża, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – druk nr 732, 732B - 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się – jednogłośnie.

Ad. 7

Sprawy różne i wolne wnioski:

Komisja nie zgłosiła żadnych spraw i wniosków w tym punkcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie komisji.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 09:14
  • Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2014 09:18
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej