Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję LV

Uprzejmie informuję, że dnia 25 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z obrad LIII i LIV sesji Rady Miejskiej Łomży.

2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu maju 2014 r. /druk nr 770/.

3. Składanie interpelacji i zapytań.

4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok /druk nr 769, 769A/

b) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok /druk nr 769, 769B/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

6. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta /druk nr 776/- wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego bezzwłocznej potrzeby zabezpieczenia miejsca pod potrzeby funkcjonowania dziennej placówki terapeutyczno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dotkniętej spektrum autyzmu, według założeń przedstawionych w liście intencyjnym do Prezydenta Łomży przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łomży /druk nr 778, 778A/- wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 /druk nr 775, 775A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa /druk nr 771, 771A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży /druk nr 777, 777A/

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału województwa podlaskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa /druk nr  781, 781A/

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża /druk nr 782, 782AA/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

13. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża za 2013 r./ druk nr 772/- wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

14. Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych do remontów w czasie wakacji /druk nr 773/- wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

15. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do remontów podczas wakacji /druk nr 774/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

16. Informacja o zasobach gruntów miejskich, w tym pod inwestycje /druk nr 779/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

17. Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży /druk nr 780/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

18. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

19. Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad LIII i LIV sesji Rady Miejskiej Łomży są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 10:50
  • Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 14:32
  • Data edycji: poniedziałek, 23 cze 2014 10:09
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 cze 2014 08:59