Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 36/14 z dnia 20 maja 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył Maciej Głaz– Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, który na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził prawomocność obrad. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 35/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 2. Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do roku 2020. 3. Ocena propozycji Prezydenta Miasta w zakresie ulg dla przedsiębiorców (temat zaległy z I kwartału planu pracy Komisji na 2014 r.). 4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli  uwag i w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie, przyjęli  protokół nr 35/14 z dnia 28 kwietnia  2014 roku.

 

Ad. 2

Anna Kadłubowska – Naczelnik WRF przedstawiła informację o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do roku 2020 za 2013 rok (w załączeniu).

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Bernadeta Krynicka – radna -  stwierdziła, że jest to strategia miasta i nie rozumie niektórych zapisów zawartych w informacji. Najbardziej rozbawił ją tekst zawarty w celach operacyjnych – rozwój profilaktyki zdrowotnej: zakończenie realizacji projektu „termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Szpitala Ogólnego w Kolnie w ramach NFOŚiGW” oraz organizacja na terenie szpitala Wojewódzkiego w Łomży Dni Otwartych w Onkologii oraz prowadzenie rehabilitacji dla kobiet po amputacji piersi.  Są instytucje podlegające  miastu m.in. filharmonia, biblioteka, teatr, które realizują swoje działania statutowe, a my wpisujemy do strategii wszystko, co znajduje się mieście: szpital,  Powiatowy Urząd Pracy. Zwróciła uwagę na zapis pkt-u 5 str 7 informacji oraz na zapis dot. aktywizacji  bezrobotnych. Poprosiła o wyjaśnienie ile środków finansowych z budżetu miasta zostało wydanych na aktywizację bezrobotnych.  Odniosła się również do celu operacyjnego zawartego na str. 11 – promocja miasta Łomża w kraju i za granicą. Zwróciła również uwagę na zapis: funkcjonalne ożywienie  rynku, głównych ciągów ulicznych w centrum miasta w tym,   w 2013 roku wybudowano ciąg ul. Giełczyńska, Rządowa na odcinkach przyległych do Starego Rynku. Jej zdaniem uśmiercono, a nie ożywiono centrum miasta. Nie rozumie również zapisu ze str. 14, z którego wynika, że tylko 5 mieszkań udało się pozyskać w 2013 roku.  Zwróciła się z zapytaniem, czy jest to strategia Urzędu Miejskiego, czy całego miasta.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w strategii zadania winny podzielone na realizowane przez Urząd Miejski i pozostałe jednostki i podmioty niezależne od miasta.  Wówczas nie byłoby tego typu pytań.

Anna Kadłubowska – Naczelnik WRF wyjaśniła, że przedłożona informacja jest dokumentem strategicznym, opracowanym na potrzeby miasta, do którego odnoszą się wszystkie, inne podmioty ubiegające się o środki zewnętrzne. Przy tego typu informacjach występujemy z pismem do podmiotów działających na terenie miasta, aby opisały w jakich częściach, przy pozyskiwaniu środków unijnych, powoływały się na wykonywanie zadań strategicznych. Odnośnie zapisów dot. Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśniła, że są to zadania, na które miasto przekazuje środki, natomiast nie monitoruje nigdy ile wydanych środków przeznaczanych jest na tworzenie  miejsc pracy. Nie umie odpowiedzieć jaka to jest kwota, jest to w części budżetu. Takie środki są i są one przekazywane na koszty utrzymania  pracowników. Miasto partycypuje w kosztach, ponieważ PUP wykonuje zarówno zadania miasta, jak i powiatu i miasto musi ponosić koszty utrzymania urzędu pracy.

Radna Bernadeta Krynicka odnosząc się do wypowiedzi Naczelnik WRF stwierdziła, że dobrze by było zamieścić taką informację, wówczas nie byłoby pytania odnośnie aktywizacji bezrobotnych. Dobrze by było obchodzić się prawdą, pisać rzetelne informacje. Wg niej ten dokument jest nierzetelny.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta  odnosząc się do  kwestii związanych z ochrona zdrowia stwierdził, że oczywiście  miasto nie ma bezpośredniej pomocy i wsparcia ze strony miasta, natomiast jednostki te w swoich wnioskach wskazują, że działanie profilaktyka zdrowotna jest elementem strategii miasta Łomża. Dlatego tez pytamy wszystkie instytucje działające na terenie miasta, czy ich działalność i w jakim projekcie był zgodna ze strategią ogólno miejską. Można mieć zastrzeżenie co do ogólnikowości haseł.

Radna Elżbieta Rabczyńska stwierdziła, że zainteresowana jest projektem „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża ”. Poprosiła o wyjaśnienie dlaczego ten program jest tak opornie realizowany. Dobrze by było żeby była napisana prawda. Zwróciła uwagę, że szkoleń nie było i chciałaby się dowiedzieć, kiedy będą szkolenia. Odniosła się również do pkt-u 4 informacji na str. 27 dot. projektu „konsultujesz czyli o dialogu w Łomży”. Poprosiła o wyjaśnienie zapisu dot. szkoleń dla radnych i pracowników UM.  Odnosząc się do tabeli zamieszczonej na str. 28 stwierdziła, że nie zawiera ona wskaźników procentowych w jakiej wielkości było dofinansowanie do poszczególnych  projektów.

Anna Kadłubowska – Naczelnik WRF wyjaśniła, że musieliśmy wypowiedzieć umowę i zostały wytypowane osoby zasilające ten projekt w kwestii teleinformatycznej i komputerowej. Jesteśmy na etapie odbioru infrastruktury światłowodowej, który nastąpi prawdopodobnie do końca maja br., natomiast do końca czerwca utworzona zostanie lista osób, które będą podlegały szkoleniom.  W najbliższym czasie też ogłosimy przetarg na zakup komputerów. Poinformowała, że jeden przetarg został unieważniony. Dodała, że na dzień dzisiejszy mamy 200 beneficjentów ostatecznych. Odnośnie dialogu wyjaśniła, że nabór do projektu odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektem tym zajmował się Wydział Promocji, Kultury i Sportu. Do Biura Rady była wysłana informacja w tej sprawie. Część pracowników UM i radnych została do tego projektu zakwalifikowana i uczestniczą w tym projekcie.

Radny Ireneusz Cieślik zwrócił uwagę na str. 19 i zapis „urządzenie terenów rekreacyjnych nad rzeką Narwią i rzeką Łomżyczką”. W związku z tym, że na temat terenów nad rzeką Narwią jest dość obszerny opis, poprosił o informację na temat działań dot. rekreacji nad rzeką Łomżyczką.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta  zwrócił uwagę, że informacja dotyczy realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do roku 2020, ale za rok 2013.

Radny Andrzej Grzymała stwierdził, że jego zdaniem w Strategii należałoby wspomnieć o tym, że jest gotowy projekt kolejnego etapu budowy bulwarów.

Innych uwag nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie, przyjęła informację zawartą w druku nr  761.

 

Ad. 3

Przewodniczący Komisji otwierając dyskusję  poinformował, że do radnych wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości (wniosek i projekt uchwały w załączeniu). Stwierdził, że kilkakrotnie dyskutowano na temat  działań niezbędnych do tego, aby uchwała była przyjazna dla przedsiębiorców. Po dyskusjach i konsultacjach powstał projekt prezentowany na dzisiejszym posiedzeniu. Jest to projekt uchwały o podobnej treści do przedniej, a wprowadzone zmiany dotyczą głównie zwiększenia zatrudnienia i utworzenia nowych miejsc pracy, co będzie dawało prawo do uzyskania zwolnień od podatku.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Bernadeta Krynicka odnosząc się do pkt-u 7 § 2 stwierdziła, że  zatrudnienie tylu osób na 2 lata nie jest  zachętą i nie wierzy w powodzenie tego zapisu. Uważa, że gdyby była ulga dla przedsiębiorców, którzy otwierają przedsiębiorstwo, będzie ono i będzie tyle i tyle miejsc, ale nie, że jeszcze muszą zatrudnić wskazaną ilość osób.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że założenie jest takie, że ulga jest dodatkowym narzędziem w sytuacji, kiedy przedsiębiorca rozwija się, inwestuje, kupuje, tworzy miejsca pracy, a tworzy miejsca pracy po to, żeby mieć zysk. Ma pomysł i jego działalność w sposób naturalny rozwija się, jest popyt na jego usługi i towary. Wówczas ta ulga jest dodatkowym, ale nie decydującym elementem wsparcia ze strony miasta.

Radny Ireneusz Cieślik poprosił o wyjaśnienie, czy jest jakaś różnica pomiędzy zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych jeśli chodzi o podatek. Dodał, że w projekcie uchwały nie ma zapisu  dotyczącego osób niepełnosprawnych.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że nie ma rozróżnienia na osoby niepełnosprawne i osoby zdrowe. Są natomiast fundusze, które mogą dodatkowo wspierać. Taką instytucją jest PFRON, natomiast miasto oferuje wsparcie w zakresie podatku lokalnego od nieruchomości, który jest w gestii miasta.

Radny Andrzej Modzelewski poprosił o odpowiedź na pytanie ilu przedsiębiorców skorzystało do tej pory z ulg i zwolnień.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które skorzystały ze zwolnień.

Maciej Zajkowski – Prezes ŁIPH stwierdził, że wnioskowali po pierwsze, aby zmniejszyć ilości osób zatrudnionych. Po drugie najbardziej brakuje mu zapisów i nie jest rozwinięta kwestia inwestycyjna, czyli nie ma premii za nowe inwestycje. Uważa, że miasto powinno zrobić wszystko, aby powstawało więcej inwestycji. W ciągu 10 lat powstało 5 hal produkcyjnych, a mogło postać np. 25. To powinna być główna idea. W chwili obecnej generalnie większość przedsiębiorców walczy o przetrwanie i w dużej mierze ogranicza zatrudnienie. Zachęta w podatku od nieruchomości przykładowo w wysokości 10 tys. zł, a z drugiej strony koszt rzędu 100 tys. przez 2 lata powoduje, że ulga nie  rekompensuje wkładu przedsiębiorcy. Uważa, że uchwałę trzeba przyjąć, ponieważ ona w jakiś sposób pomaga, ale należy znaleźć rozwiązanie, albo chwilowo jej nie przyjmować, przepracować, aby dać zielone światło dla inwestycji.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta zaproponował, aby wszyscy, którzy mają firmy w Łomży mieli jasność co do swojego statusu w tym przypadku, że przygotowane zostanie uzupełnienie na piśmie, wykładnia i  interpretacja zapisów projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji odnosząc się do § 1 pkt 2 projektu uchwały stwierdził, że jego zdaniem należałoby dodać zapis „nowo wybudowane”. Rozwijamy bazę lokalową, mamy z tego tytułu przychody , a przedsiębiorca za nową budowlę nie dostaje nic. Musi kupić od kogoś, żeby uruchomić działalność.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że istotą tej uchwały jest motywowanie do tworzenia miejsc pracy. Nowo wybudowane obiekty nie dają tej motywacji, bo może być wybudowany magazyn i nie będzie żadnego przyrostu zatrudnienia.

Radna Bernadeta Krynicka stwierdziła, że pkt 6 dot. ograniczenia zatrudnienia takich ilości osób w ogóle by wyrzuciła z projektu uchwały, ponieważ ktoś, kto inwestuje, zatrudnia tyle osób, ile mu jest potrzeba, a jeżeli już są ograniczenia ilościowe, to przynajmniej zwolnijmy przedsiębiorców od podatku co najmniej na 2 lata.

Radna Elżbieta Rabczyńska stwierdziła, że z tego, co zrozumiała z wypowiedzi Pana Prezesa zmiana uchwały powstała z inicjatywy ŁIPH. Zwracając się do Prezydenta Dobosza poprosiła o wyjaśnienie, czy nie można by było wcześniej przygotować takiego projektu uchwały. Jeżeli Pan Prezes był inicjatorem, to nic by się nie stało gdyby Pan Prezydent uzgodnił ten projekt z ŁIPH. Nie byłoby dzisiaj pytań i zastrzeżeń.

Maciej Zajkowski – Prezes ŁIPH wyjaśnił, że uczestnikiem spotkań w tej sprawie był jego zastępca Pan Truszkowski. Brane były propozycje z innych miast i głównie nam chodziło,  poza zmniejszeniem progu liczby zatrudnianych osób, o kwestię wyjaśnienia wybudowania nowych budynków. Jeżeli do tej uchwały będzie jasna deklaracja co, kiedy, jak, to będzie się cieszył, chociaż uważa, że  budynki nowo wybudowane  powinny być jasno i wyraźnie zapisane w uchwale.

Radny Andrzej Grzymała stwierdził, że interpretacja zapisów uchwały powinna być zawsze na korzyść podatnika. Jest to uchwała Rady Miejskiej, która ma wspomóc lokalny rynek i pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Dobrze by było nagłośnić, że cos takiego jest.

Radna Bernadeta Krynicka zgłosiła wnioski formalne do projektu uchwały:

 1. W § 2 pkt 5 dokonać zmiany zapisu na zapis w brzemieniu: zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6przysługuje przez 24 miesiące licząc od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym utworzono miejsca pracy.
 2. W § 2 pkt 6 pomniejszyć liczbę osób zatrudnionych : w ppkt-e a – co najmniej 2 osoby, w ppkt-e b – co najmniej 7 osób , w ppkt-e c – co najmniej 15 osób, w ppk-e d – co najmniej 25 osób,
 3. W § 2 pkt 7 dokonać zmiany zapisu na zapis w brzmieniu: zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 i 6 przysługuje, jeżeli  nowo utworzone miejsca pracy zostaną utrzymane przez co najmniej 1 rok od dnia udzielenia pomocy”.
 4. W § 1 ust.1 pkt 2 po wyrazach:  Nowo nabyte grunty, dodać zapis „nowo wybudowane”. Pozostała część zapisu pozostaje bez zmian.
 5. W § 2 ust.1 pkt 2 po wyrazach: Za nowo nabyte grunty, dodać zapis „nowo wybudowane”. Pozostała część zapisu pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji poddał wnioski radnej Krynickiej pod głosowanie. Komisja w wyniku głosowania:

 1. 8 głosami za – jednogłośnie,  przyjęła wniosek  dot. zmiany zapisu pkt-u 5 w § 2.
 2. 8 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wniosek  dot. pkt-u 6 § 2 odnośnie pomniejszenia ilości  zatrudnionych osób.
 3. 3 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym nie przyjęła wniosku dot. pkt – u 7 w § 2.
 4. 4 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących przyjęła wniosek dot. uzupełnienia zapisu § 1 ust.1 pkt 2.
 5. 4 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących przyjęła wniosek dot. uzupełnienia zapisu § 2 ust.1 pkt 2.

Następnie Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 751 A wraz z przyjętymi przez Komisję wnioskami.

 

Ad. 4

Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji w sprawie dokonania zamiany nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Szosa do Mężenina, stanowiącej własność Państwa Getek na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łomża (odpowiedź w załączeniu). Komisja, opierając się na dokumentach, które posiada nie widzi zasadności dalszego rozpatrywania sprawy Pana Getek. Ewentualna zamiana nieruchomości leży w gestii Pana Prezydenta za zgodą Rady Miejskiej. Zaproponował, aby przekazać odpowiedź Pana Prezydenta Panu Zbigniewowi Getek.

Komisja w wyniku głosowania  8 głosami za – jednogłośnie przyjęła propozycję Przewodniczącego Miasta.

Następnie Przewodniczący Komisji, zwracając się do Prezydenta Miasta  przypomniał, że Naczelnik COI - Pan Jerzy Lipiński, na poprzednim posiedzeniu,  zobowiązał się do przedłożenia Komisji szczegółowej informacji odnośnie partnerstwa publiczno – prywatnego i do dnia dzisiejszego informacja nie wpłynęła. Poprosił o przedłożenie powyższej informacji.

W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 3 lip 2014 10:15
 • Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2014 10:17
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej