Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Na 49 posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 roku

Komisja realizowała następujący porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji:
a) nr 47/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
b) nr 48/2014 z dnia 28 maja 2014 roku
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 - druk nr 775, 775A
3. Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych do remontów w czasie wakacji – druk nr 773
4. Sprawy różne i wolne wnioski

Ad. 1

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji:

a) nr 47/2014 z dnia 26 maja 2014 roku – Komisja nie wniosła uwag do protokołu nr 47/2014 i w wyniku głosowania protokół przyjęła jednogłośnie – 8 głosami za,

b) nr 48/2014 z dnia 28 maja 2014 roku – Komisja nie wniosła także uwag do protokołu nr 48/2014 i w wyniku głosowania protokół przyjęła jednogłośnie – 8 głosami za.

Ad. 2

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 - druk nr 775, 775A

Komisja nie wniosła uwag do projektu w/w uchwały.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie – 8 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 w działach merytorycznie podległych komisji.

 

 

Ad. 3

Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych do remontów w czasie wakacji – druk nr 773

Przewodniczący obrad poprosił o zapisanie do protokołu, że na posiedzeniu komisji nie ma przedstawiciela Urzędu Miejskiego. Poinformował członków komisji, że Pani Prezydent telefonicznie usprawiedliwiła nieobecność na komisji – problemy rodzinne. Naczelnik Wydziału Oświaty nie usprawiedliwiał swojej nieobecności.

Z uwagi na nieobecność pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za powyższą informację członkowie komisji nie zgłosili uwag i zapytań.

Komisja informację przyjęła.

Następnie Przewodniczący obrad powitał przybyłego na posiedzenie komisji Naczelnika Wydziału Oświaty. Poinformował, że komisja zakończyła już realizację pkt. 3 „Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych do remontów w czasie wakacji”. Z uwagi na przybycie na posiedzenie komisji Naczelnika Wydziału Oświaty poprosił członków komisji o zgłaszanie uwag i zapytań do pkt. 3.

Radny Waldemar Ireneusz Cieślik poprosił o wyjaśnienie dlaczego zadanie pn. „Parking przy SP nr 5” jest ujęte jako inwestycja oświatowa, a jest to parking miejski.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że wykonanie drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy SP nr 5 jest pracą na rzecz szkoły.

 

Ad. 4

Sprawy różne i wolne wnioski:

Radna Bernadeta Krynicka zwróciła się do Naczelnika Wydziału Oświaty z zapytaniem co  Wydział zrobił na rzecz pomocy Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Łomży w zakresie znalezienia siedziby.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że Wydział swoją propozycję rozwiązania problemu siedziby dla KTA O/Łomża zgłosił. Decyzja ta wymaga jednak uwolnienia jednego z obiektów oświatowych, żeby mógł on pełnić funkcję siedziby Towarzystwa. Dodał, że propozycja Wydziału jest taka, że w obecnej siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych należałoby umieścić Zespół Szkół Specjalnych. W ten sposób powstanie także wolna przestrzeń w budynku Zespołu Szkół Drzewnych powstanie wolna przestrzeń, która mogłaby pełnić siedzibę KTA. Pozostanie też budynek, który opuści Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie też z powodzeniem KTA mogłoby mieć swoją siedzibę. Taką uchwałę można podjąć jeszcze w tej kadencji Rady. Do końca lutego 2015 roku trzeba podjąć uchwałę intencyjną o wygaszeniu tej szkoły. Faktyczne wygaszenie szkoły może nastąpić dopiero z dniem 31 sierpnia 2015 roku. Tyle jako Wydział może zaproponować. Pozostałe możliwości nie leżą w kompetencjach Wydziału Oświaty, lecz do władz miasta.

Radna Bernadeta Krynicka stwierdziła, że w/w rozwiązanie dotyczy roku 2015. Zapytała jak KTA można pomóc już od września 2014 roku.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że najrozsądniejszym wyjściem działania natychmiast jest korzystanie przez KTA z tych jednostek oświatowych, w tej chwili już są zaangażowane w pracę z dziećmi autystycznymi. Są to: PP nr 4, SP nr 10, PG nr 2 oraz III LO.

Radna Bernadeta Krynicka stwierdziła, że najistotniejsza pomoc dzieciom autystycznym to pomoc w pierwszych latach życia tych dzieci. Należy KTA dać lokal, w którym będzie mogło zacząć pracę z dziećmi, które potem trafią do szkoły.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że KTA O/Łomża otrzymało pomoc za sprawą Wydziału Oświaty w postaci udostępnienia pomieszczeń biurowych w nowej siedzibie miasta przy ul. Polnej. Dalsze działania to już nie są kompetencje Wydziału. Miasto powinno Towarzystwu zapewnić siedzibę, ale też jest to w przypadku docelowego rozwiązania kwestia czasu i w tym zakresie propozycja została złożona. Jeżeli natomiast chodzi o natychmiastowe wsparcie, to po wielu rozmowach z zaangażowanymi w pomoc dzieciom autystycznym osobami uważa, że Towarzystwo może znacznie przyśpieszyć rozwój terapii dzieci w placówkach oferowanych przez miasto. Takiej współpracy oczekuje miasto i jest na nią otwarte. Na chwilę obecną Wydział nie może stowarzyszeniu dać żadnego lokalu. To nie są kompetencje wydziału.

Radna Edyta Śledziewska stwierdziła, że rozmawiała z przedstawicielami KTA O/Łomża. Towarzystwo jest zadowolone z siedziby przy ul. Polnej, bo ma miejsce, gdzie może się spotykać, ale jeszcze chodzi o kompleksową terapię dzieci. Czas jest naglący, jest bardzo ważnym sprzymierzeńcem jeśli chodzi o terapię dzieci autystycznych, a proponowane rozwiązanie dotyczy roku 2015. Dodała, że na sesji Prezydent Miasta dość enigmatycznie wypowiadał się w sprawie rozwiązania problemu KTA, a uważa, że Rada powinna być współpartnerem, bo chce się włączyć w rozmowy i współdecydowanie. Następnie zwróciła się do Przewodniczącego obrad z prośbą, by zadbał o to, aby w posiedzeniach komisji uczestniczyli merytoryczni pracownicy urzędu, aby mogli odpowiadać na pytania zadawane przez radnych, aby nie było takiej sytuacji jak w pkt. 3 dzisiejszego posiedzenia, że radni mogą rozmawiać tylko sami ze sobą.

Radny Andrzej Wojtkowski zabierając głos w dyskusji stwierdził, że rozwiązanie problemu siedziby dla KTA przedstawione przez Naczelnika Wydziału Oświaty jest bardzo dobrym rozwiązaniem.  Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy już od września br. nie znalazłyby się pomieszczenia w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, które mogłoby zająć KTA? Czy nie kłóciłoby się to, nie przeszkadzało w normalnym funkcjonowaniu szkoły? Dodał, że inne warianty są długoterminowe a wszystkim zależy na tym, żeby już od września KTA miało gdzie prowadzić terapię dzieci. Czy jest taka szansa?

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że jest szansa na rozwiązanie proponowane przez radnego Andrzeja Wojtkowskiego. Wymaga ona decyzji Prezydenta, żeby usankcjonował taką sytuację. Nie sądzi, żeby była jakaś przeszkoda ze strony dyrekcji Zespołu Szkół Drzewnych. Wprowadzenie KTA do Zespołu Szkół Drzewnych wymagałoby podpisania stosownego porozumienia stron. Porozumienie stron i decyzja Prezydenta daje szansę na umieszczenie KTA od września br. w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych, bo fizycznie miejsce by się znalazło.

Radna Hanka Gałązka stwierdziła, że jest to dobry pomysł, ale uruchomienie od września terapii autystycznej przez KTA wymaga zatrudnienia specjalistów, zakupu sprzętu, itd.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że jest przeciwko wyposażaniu gabinetów terapeutycznych dla instytucji prowadzonej przez stowarzyszenie. Miasto może doposażyć swoje placówki w sprzęt i w ich prowadzić terapię, ale nie będzie wyposażało gabinetów prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia. Miasto może gwarantować tylko wolne przestrzenie, których rozwój i wyposażenie powinno się rozwijać już siłami i środkami stowarzyszenia. Stowarzyszenia mają większe możliwości niż samorządy w sensie pozyskiwania środków zewnętrznych. Byłby rad, gdyby ze strony KTA wpłynęła konkretna propozycja co do wyposażenia gabinetów terapeutycznych, odnośnie tego czym KTA chce się zająć, jak zrobi nabór, czy ma rozpoznanie wśród pacjentów – tych szczegółów brakuje. Na tym etapie już należy mówić o konkretach.

Radny Jan Bajno stwierdził, że zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału Oświaty. KTA musi przekazać miastu komplet dokumentów, żeby prawnie można było przekazać  obiekt czy pomieszczenia w użytkowanie.

Kolejno głos w tym punkcie obrad zabrała radna Wanda Mężyńska. Poprosiła Naczelnika Wydziału Oświaty o wyjaśnienie, czy miasto z niewiedzy płaciło TWP tylko 50% dotacji na uczniów w latach 2008-2012. Dodała, że jest to dla niej niezrozumiałe.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty, że szkoła była zakładana dla pracowników Łomżyńskiej Kolumny Transportu Sanitarnego. Byli to dorośli słuchacze, którzy potrzebowali szybko zdobyć kwalifikacje wymagane nową ustawą. Biznesplan towarzystwa, które szkołę zakładało był wystarczający na opłacenie wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem szkoły. Dodał, że uczestniczył w tworzeniu tej szkoły i było dla niego oczywiste, że wiek ludzi uczących się w szkole jest zaawansowany, że system kształcenia - w piątek, sobotę i niedzielę wskazuje na typ szkoły jako szkoła policealna dla dorosłych. Takie szkoły były zakładane na terenie całej Polski. Dopiero warszawska kontrola NIK wykazała, że naliczana tej szkole dotacja jest nieprawidłowa. Nawet fakt, że nauka w tej szkole odbywa się tylko przez 3 dni, że uczą się w niej tylko dorośli, to fakt, że kształcenie w zawodzie ratownik medyczny może odbywać się tylko w szkole dziennej dla młodzieży był podstawowym zarzutem źle płaconej dotacji. Przepisy ministerstwa nie pozwalają na prowadzenie kształcenia w zawodzie ratownik medyczny w innego typu szkole niż dzienna szkoła dla młodzieży. W związku z tym pojawił się dług miasta wobec szkoły, bo miasto płaciło szkole stawkę o połowę mniejszą.

Radna Wanda Mężyńska odnosząc się do w/w wypowiedzi stwierdziła, że nadal jest to dla niej niezrozumiałe, bo założyciel szkoły zasięgał informacji wszędzie, nie patrząc na to czy miasto mu zapłaci 50 czy 100%. Miasto musi zapłacić taką dotację, jaka się szkole należy.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnej Wandy Mężyńskiej. Raz jeszcze poinformował, że uczestniczył w zakładaniu szkoły. Szkoła ta powstała na wyraźną prośbę ówczesnego kierownika Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Była to inicjatywa oddolna. Należało stworzyć takie miejsce, gdzie pracownicy KTS będą mogli zdobyć kwalifikacje do dalszej pracy. Udało się dzięki inicjatywie społecznej zbilansować koszty prowadzenia szkoły i szkoła powstała. Nikt nie rozumiał tej inicjatywy w ten sposób, w jaki sugeruje radna – jak bardzo można wyciągnąć pieniądze z tego. Należało zamknąć problem poprzez utworzenie szkoły dla pracowników KTS by nie stracili pracy. Pytania o to „ile z  tego można wyciągnąć” nikt nie stawiał.

Radna Wanda Mężyńska ponownie zabierając głos stwierdziła, że zrozumiała to co Naczelnik Wydziału Oświaty powiedział, jednak zupełnie nie przekonała jej ta wypowiedź. Osoba zakładająca szkołę doskonale wie ile pieniędzy ją to będzie kosztowało, a ile jest w stanie pozyskać z miasta. Dodała, że w latach 2008-2012 była członkiem Komisji Edukacji. Nic w tej sprawie komisja nie wiedziała. W związku z tym poprosiła o wyjaśnienie kiedy kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w wypłacaniu dotacji.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że kontrola NIK była w roku 2012. Nie zgodził się ze zdaniem radnej. Stwierdził, że taka była rzeczywistość, jak ją przedstawił w swoich wypowiedziach. Dodał, że w ludziach są czasami jeszcze szlachetne intencje.

Radna Wanda Mężyńska poruszyła następnie sprawę przedszkoli prowadzonych przez TWP. Stwierdziła, że TWP szukało miejsca na przedszkole w sytuacji, gdy miało przedszkole przy ul. Woziwodzkiej. W momencie gdy otrzymało budynek po ZDZ na przedszkole, to przedszkole przy ul. Woziwodzkiej zlikwidowało. Nie rozumie dlaczego TWP szukało nowego miejsca na przedszkole, a miało inne przedszkole, w którym było dużo wolnych miejsc.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, TWP oba przedszkola, tj. przedszkole przy ul. Woziwodzkiej i przedszkole przy ul. Studenckiej rejestrowało w jednym czasie. Nie jest więc tak, że TWP miało już przedszkole przy ul. Woziwodzkiej, a potem powstało to przy ul. Studenckiej i przeniesiono do niego dzieci z ul. Woziwodzkiej.

Kolejno głos w tym punkcie obrad zabrał Przewodniczący obrad. Poprosił o informacje dotyczące liceum ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych. Dodał, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Finansów padło stwierdzenie, że w br. szkoła nie miała naboru do LO. Poprosił o wyjaśnienie czy liceum zostało zlikwidowane, czy jest w trakcie likwidacji?

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że w zespole szkół nie trzeba likwidować liceum. W tej chwili jest jeszcze trzecia klasa liceum w ZSzWet. Liceum widnieje w ofercie edukacyjnej tej szkoły. W tym roku nabór wykazał pięciu kandydatów do klasy pierwszej, więc zostanie podjęta decyzja, że klasa pierwsza nie powstanie. Kontynuując wypowiedź stwierdził, że nie ma potrzeby likwidacji LO nr 7, bo w zespole szkół może ono pozostawać jako oferta.

Kolejno Przewodniczący obrad poprosił o bliższe informacje dotyczące urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia, tj. jak są liczne, ilu dotyczą osób.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że ostatnia zanotowana liczba urlopów dla poratowania zdrowia to 34 w skali Łomży. Dodał, że liczba ta się zmienia. Spada ich liczba, bo kończą się urlopy wcześniej podjęte, obecnie na skutek obostrzenia przepisów jest ich coraz mniej.

Kolejno Przewodniczący komisji poinformował, że telefonowała do niego Pani Anna Nawrotek i prosiła o uzyskanie na posiedzeniu komisji informacji w jej sprawie. W związku z powyższym zwrócił się do Naczelnika Wydziału Oświaty  prośbą o wyjaśnienie jaki jest rzeczywiście stan zawodowy Pani Nawrotek.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że około półtora tygodnia temu otrzymał informację od Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, że Pani Anna Nawrotek złożyła wniosek o urlop zdrowotny, który został przyjęty. Jest to roczny urlop dla poratowania zdrowia. Dokładnego terminu trwania urlopu Pani Nawrotek nie pamięta. W tym przypadku wypowiedzenie zostało cofnięte.

Radna Wanda Mężyńska zwróciła się do Naczelnika Wydziału Oświaty z prośbą o wyjaśnienie, czy znana jest już liczba nauczycieli, którzy mają zostać zwolnieni z pracy.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że na pewno zwolnień z art. 20, gdzie jest mowa o konieczności wypłacenia odprawy jest sześć w skali całego miasta. Dodał, że sytuacja kadrowa w oświacie zmienia się. Osoby, które powrócą do pracy z urlopów dla poratowania zdrowia będą pracowały, a nauczyciele zatrudnieni na ich miejsce na czas zastępstwa będą zwolnieni, bo wygasną ich umowy na czas określony.

Radna Hanka Gałązka porosiła o wyjaśnienie jakiej specjalności nauczyciele zostaną zwolnieni.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że wśród sześciu nauczycieli, którzy z dniem 1 września br. stracą pracę pięciu to nauczyciele Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych i są to nauczyciele: historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, języka polskiego, geografii, zajęć technicznych oraz psycholog. Z Zespołu szkół Weterynaryjnych zostaje zwolniony jeden nauczyciel – nauczyciel języka angielskiego. Następnie poinformował Komisję, że kryzys w zatrudnianiu nauczycieli jest dość szeroki. W związku z tym planowane są ograniczenia pensum. To może się do września zmienić. W tej chwili jest 50 nauczycieli, którzy mają obniżone pensum.

Przewodniczący obrad stwierdził, że 6 nauczycieli zostanie zwolnionych, 34 przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia, a 50 z projektowanym obniżeniem pensum. W sumie to bardzo duży obszar – o tylu nauczycieli jest za dużo w organizacji systemu oświaty w Łomży.

Radny Konrad Haponik poprosił o wyjaśnienie czy art. 20 odnosi się też do nauczyciela, który pracował w Zespole Szkół Drzewnych /miał tam tylko kilka godzin/, a jednocześnie pracował w innej szkole, w której ma ponad 20 godzin?, tj. czy nauczyciel ten znajduje się wśród sześciu wymienionych do zwolnienia w trybie art. 20 nauczycielach. Dodał, że faktycznie nauczyciel ten nie traci pracy, tylko będzie pracował w innej szkole.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że w takim wypadku organ prowadzący może skorzystać z art. 22 Kart Nauczyciela i żeby nauczyciela nie zwalniać z Zespołu Szkół Drzewnych, może skierować go do uzupełnienia etatu do szkoły, w której ma godziny. Dodał, że każdy dyrektor szkoły jest niezależnym pracodawcą. Jeżeli w jego szkole nie zachodzą warunki do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela zgodnie z jego kwalifikacjami i spada liczba godzin, które nauczycielowi może przydzielić do poniżej dziewięciu, to taki dyrektor nie ma innego wyjścia. Musi nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie zwolnić z art. 20. Inaczej nie może. Na sygnały tego typu jak przedstawione przez radnego Konrada Haponika organ prowadzący może zareagować i na podstawie art. 22 skierować nauczyciela obowiązkowo do uzupełnienia etatu.

Radny Konrad Haponik ponownie zabierając głos w tym punkcie obrad stwierdził, że w swej wypowiedzi nie przedstawia żadnych zarzutów.  Ma wiedzę, że nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół Drzewnych, przewidując sytuację, zatrudnił się w międzyczasie w innej szkole. Pracował po kilka godzin w obu szkołach. Sytuacja Szkoły Drzewnej tak się rzeczywiście potoczyła, że następują tam zwolnienia nauczycieli, a ten nauczyciel ma zapewnioną dalej pracę w innej szkole. Nauczyciel ten może znajdować się wśród sześciu nauczycieli wymienionych przez Naczelnika Wydziału Oświaty nauczycieli do zwolnienia, a tak nie jest. Ta osoba ma pracę.

Radny Ireneusz Waldemar Cieślik poprosił o wyjaśnienie, czy nauczyciele, którym w tym roku szkolnym kończy się urlop dla poratowania zdrowia będą zatrudnieni, czy nie.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że jeśli szkoła będzie likwidowana, to nawet urlop zdrowotny nie chroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy. Dodał, że nie ma pewności na dziś czy nauczyciel powracający z urlopu dla poratowania zdrowia znajdzie zatrudnienie.

Przewodniczący obrad zabierając głos w sprawie poruszonej przez radnego Konrada Haponika stwierdził, że przykład ten stanowi pewien dylemat. Chodzi tu o zasady gospodarności w wydawaniu środków publicznych. Jeżeli nauczyciel w jednej szkole ma kilka godzin, z innej szkoły zostanie zwolniony z art. 20, to nauczycielowi temu należy się półroczna odprawa. Nauczyciel odprawę za zwolnienie z pracy weźmie, a od 1 września w innej szkole będzie pracował na pełen etat. Stwierdził, że byłoby to wysoce niegospodarne zarządzanie i ktoś mógłby za to ponieść odpowiedzialność. Uważa, że Naczelnik Wydziału Oświaty nie dopuści do tego i jako organ prowadzący skorzysta z art. 22 i skieruje nauczyciela do pracy tam, gdzie ma cały etat, bez konsekwencji finansowych. Zaapelował do Naczelnika Wydziału Oświaty o zwrócenie uwagi na tego typu sytuacje i o ingerowanie, bo samorząd ma narzędzia. Odpowiedzialny za to jest Naczelnik Wydziału Oświaty. Następnie zwrócił się do Naczelnika Wydziału Oświaty z zapytaniem kiedy zostanie zdefiniowany nabór do szkół.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że zatwierdzanie uczniów przyjętych do szkół odbędzie się dnia 2 lipca br. o godz. 14.00 na ul. Polnej w siedzibie wydziału.

Przewodniczący obrad stwierdził, że 2 lipca br. będzie już znana liczba klas, oddziałów i uczniów każdej ze szkół podległych miastu.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty potwierdził. Dodał, że po zdefiniowaniu naboru do szkół potwierdzą się zwolnienia nauczycieli. To nabór zadecyduje o tym, które zwolnienia nauczycieli zostaną wycofane, a które nie.

Przewodniczący obrad zwrócił się do Naczelnika Wydziału Oświaty z prośbą o przedstawienie na najbliższej sesji, która odbędzie się dnia 9 lipca br. wyników naboru i sytuacji kadrowej szkół.

Radny Andrzej Wojtkowski stwierdził, że pełna informacja o naborze i sytuacji kadrowej w szkołach będzie znana na początku września. Dodał, że w lipcu i sierpniu nastąpi jeszcze wiele zmian, uczniowie będą przenosić się do szkół, itp.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że 3 lipca br. o godz. 10 szkoły wywieszą listy przyjętych uczniów. Dodał, że 2 lipca br. zostanie podjęta decyzja o otwieraniu i zamykaniu klas. Jeżeli klasa nie zostanie utworzona z uwagi na zły nabór, to nabór w następnych miesiącach już nie pomoże. Liczba klas już się nie zmieni. Uczniowie, którzy nie wzięli udziału w elektronicznym naborze, a zgłoszą się do szkoły, będą przyjmowani do mniej licznych klas.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie komisji.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 8 lip 2014 07:43
  • Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2014 07:50
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej