Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Na 45 posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 roku

Komisja realizowała następujący porządek dzienny:

 

 

 

 1. Przyjęcie protokołu nr 44/2014 z ostatniego posiedzenia komisji
 2. Udzielenie głosu rodzicom dzieci uczęszczających do Ośrodka Rewalidacyjno-Opiekuńczego w Łomży oraz przedstawicielom Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Łomży
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 – druk nr 752, 752A
 4. Informacja Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za rok 2013 – zadania i ich realizacja – druk nr 750
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” – druk nr 758, 758A
 6. Sprawy różne i wolne wnioski

Ad. 1

Przyjęcie protokołu nr 44/2014 z ostatniego posiedzenia komisji

 

Komisja nie wniosła uwag do protokołu nr 44/2014 z ostatniego posiedzenia i w wyniku głosowania przyjęła go jednogłośnie – 5 głosami za.

 

Ad. 2

Udzielenie głosu rodzicom dzieci uczęszczających do Ośrodka Rewalidacyjno-Opiekuńczego w Łomży oraz przedstawicielom Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Łomży

W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Ośrodka Rewalidacyjno-Opiekuńczego w Łomży głos zabrała Pani Lilianna Lechowicz. W swojej wypowiedzi odniosła się do odpowiedzi Dyrektora MOPS na wniosek rodziców złożony na ostatnim posiedzeniu komisji, a dotyczący utworzenia w Łomży Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową /wniosek rodziców oraz odpowiedź Dyrektora MOPS w załączeniu do protokołu/. Nie zgodziła się z przedłożonym, negatywnym stanowiskiem Dyrektora MOPS. Stwierdziła, że „Miejski Program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” jest właśnie tym dokumentem, w którym zapis o utworzeniu Ośrodka Wsparcia powinien się znaleźć. Jeżeli chodzi o finansowanie tego typu placówki, to PFRON nie ma nic do rzeczy i nie rozumie dlaczego Dyrektor MOPS w ogóle o PFRON napisał. Następnie przypomniała, że na początku dzieci uczęszczały przez osiem lat do Dziennego Domu Pomocy, który był usytuowany przy DPS i dofinansowywany przez miasto. Wszystko było legalne ale było błędem usytuowanie dzieci w tym miejscu, bo one wtedy powinny być umieszczone w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, gdyż podlegały obowiązkowi szkolnemu. Nastąpiło jak gdyby odwrócenie sytuacji. Teraz dzieci są w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, a powinny być umieszczone w Dziennym Domu Pomocy. Kontynuując wypowiedź stwierdziła, że rodzice wnoszą o zapisanie w „Programie…” zadania „utworzenie ośrodka wsparcia dziennego”, bo jest to zgodne z ustawą.

Pani Mirosława Kluczek – Zastępca Prezydenta Miasta odnosząc się do w/w wypowiedzi stwierdziła, że już na poprzednim posiedzeniu komisji powiedziała, że w „Programie …” żadna konkretna placówka ani jednostka chorobowa dotycząca niepełnosprawności nie została wymieniona. Po to „Program …” zawiera ogólne zapisy, aby wszystkie instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogły w jak najszerszym zakresie z „Programu …” korzystać. Dodała, że wpisując do programu jedno konkretne zadanie trzeba by wpisać wszystkie, a to jest niemożliwe. Stwierdziła, że program jest napisany prawidłowo. Niektóre poprawki proponowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu zostały do programu wpisane, większość nie, gdyż dotyczą bardzo szczegółowych zadań, a konkretnie jednego schorzenia, a tak być nie może. Program jest napisany ogólnie, do wszystkich zainteresowanych realizacją w jego ramach zadań. Tak napisany „Program …” daje szansę na realizację zadań nie tylko zaplanowanych, ale i takich, które w trakcie jego realizacji się pojawią. Następnie stwierdziła, że przez dwa najbliższe lata osoby uczęszczające obecnie do Ośrodka Rewalidacyjno-Opiekuńczego mają zapewnioną opiekę w tym właśnie ośrodku. Jest więc jeszcze czas na realizację nowej placówki. Władze miasta, jak wspomniała na ostatnim posiedzeniu komisji czekają na decyzje związane z przekazaniem budynku starego szpitala zakaźnego. W nim planuje się utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia. Mówił o tym również Prezydent Miasta na którejś z sesji. Nie jest więc prawdą, że władze miasta nic w tym kierunku nie robią.

Przewodnicząca obrad – radna Edyta Śledziewska zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że skoro zdaniem Pani Prezydent i Dyrektora MOPS Miejski Program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020 nie jest dokumentem, w którym należy umieścić zapis dotyczący utworzenia w mieście Dziennego Ośrodka Wsparcia, to należy wpisać to zadanie w inny dokument realizowany przez miasto, np. w założenia polityki społeczno gospodarczej miasta czy w strategii rozwiązywania problemów społecznych na kolejny rok. Stwierdziła, że bardzo liczy na to, że taki ośrodek w Łomży powstanie, bo w walce rodziców o opiekę i pomoc miasta towarzyszy od kilkunastu lat.

Pan Wiesław Jagielak – Dyrektor MOPS wyjaśnił, że ośrodek będzie tworzony na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W budżecie miasta na rok 2015 trzeba będzie utworzyć nową pozycję dot. utworzenia i utrzymania ośrodka i zabezpieczyć na ten cel środki. To jeszcze ta Rada będzie tworzyła budżet miasta na kolejny rok, a nowa Rada i nowa władza miasta będzie pracowała w oparciu o budżet stworzony przez tę Radę. Dodał, że omawiany „Program …” jest stworzony głownie po to, żeby samorząd mógł pozyskiwać środki z PFRON. Organizacja wszystkich spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi w oparciu o środki własne miasta nie doszłaby do skutku bez środków z PFRON. Są to zadania bardzo drogie.

Przewodnicząca obrad – radna Edyta Śledziewska odnosząc się do w/w wypowiedzi stwierdziła, że obawia się jednak, że może się okazać, że Rada nie może wpisać omawianego zadania pn. „utworzenie dziennego Ośrodka wsparcia” do budżetu, gdyż nie został on zapisany w żadnym z dokumentów strategicznych typu „Założenia …” czy omawiany „Program …”.

Pan Wiesław Jagielak – Dyrektor MOPS wyjaśnił, że jeśli już komisja uważa, że należy omawiane zadanie wpisać do któregoś ze strategicznych dokumentów miasta, to takim dokumentem są ewentualnie „Założeniach polityki społeczno-gospodarczej miasta” na kolejny rok, ale nie omawiany program.

Kolejno głos w dyskusji zabrała radna Bernadeta Krynicka. Stwierdziła, że podziwia rodziców dzieci niepełnosprawnych za to, że jeszcze w ogóle mają siłę chodzić i walczyć. W naszym kraju nikt sam z siebie nie pomoże osobom niepełnosprawnym. To osoby niepełnosprawne same lub ich rodziny o wszystko muszą ciężko walczyć, prosić, wszędzie „wydeptywać” ścieżki i wystawać w kolejkach. To jest przykre. To władze miasta powinny wziąć w swoje ręce pomoc osobom niepełnosprawnym. Należy postawić się w sytuacji rodziców, którzy od dwudziestu kilku lat borykają się z problemem i wtedy obiecywać i mówić, że należy wierzyć na słowo. Osobiście ma ograniczone zaufanie i to co nie jest zapisane uważa że tego nie ma. Nie widzi żadnego problemu w tym, by zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia” umieścić w „Miejskim Programie na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. Następnie wniosła uzupełnienie zapisu w rozdziale „Diagnoza”, dział „Rehabilitacja zawodowa”, punkt „Niepełnosprawni w jednostkach oświatowych” informacji „Brak Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. Następnie zwróciła się do pani Prezydent z prośbą, by władze miasta udzieliły pomocy obecnym na posiedzeniu komisji rodzicom dzieci autystycznych i dzieciom z głębokim upośledzeniem fizycznym i umysłowym, by nie musieli tracić czasu i prosić o to, co im i ich dzieciom się należy. Rodzicom należy się konkretna odpowiedź i konkretne działanie, a nie obiecanki.

Radna Bogumiła Olbryś poparła stanowisko radnej Bernadety Krynickiej, że należy w któryś ze strategicznych dokumentów miasta wpisać zadanie „Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia”, bo sama dobra wola Pani Prezydent nie wystarczy. Niebawem wybory samorządowe, władza i Rada może się zmienić i brak zapisu spowoduje, że zadanie nie zostanie zrealizowane. To Dyrektor MOPS ma pamiętać, że Dzienny Ośrodek Wsparcia ma powstać w budynku po starym szpitalu zakaźnym. Dyrektor MOPS głową i stanowiskiem jest odpowiedzialny za powstanie tego ośrodka.

Radna Agata Gołaszewska stwierdziła, że rodzice już i w poprzedniej kadencji wiele razy przychodzili na komisje i walczyli o pomoc w opiece nad swoimi dziećmi. Prawdą jest to co powiedziała radna Bernadeta Krynicka, że rodzice o wszystko muszą walczyć, zamiast dostać pomoc po prostu. Dodała, że walka Rady i rodziców o ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy była bardzo długa i ciężka. Wszyscy dokładnie wiedzieli, że opieka w tym ośrodku skończy się z chwilą ukończenia przez te dzieci 25 roku życia. Przypomniała, jak na posiedzeniu komisji, które odbywało się w DPS prosiła Przewodniczącą Komisji o przegłosowanie wniosku dotyczącego utworzenia dziennego Ośrodka Pomocy. Przewodnicząca wniosku nie przegłosowała. Zdała się na zapewnienia Pani Prezydent. I jest jak jest. Dziennego Ośrodka Pomocy nadal nie ma, a czas szybko upływa. Prawdą jest, że jak coś zostanie napisane, musi być realizowane. Brak zapisu powoduje brak realizacji zadań. Tak jest i w przypadku drugiej grupy rodziców – rodziców dzieci autystycznych. Nie należy mówić, że miasto pomoże, że jest dobra wola. Trzeba to zapisać w dokumentach do realizacji.

Radna Wanda Mężyńska zaproponowała aby Komisja zawnioskowała o wpisanie zadania pn. „Utworzenie Dziennego Ośrodka Pomocy” wpisać do „Założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta”, a następnie w projekt budżetu miasta na kolejny rok. Zapisanie zadania w w/w dokumenty zobowiąże nową władzę i nową Radę do jego realizacji.

Radna Bernadeta Krynicka poparła propozycję radnej Wandy Mężyńskiej. Wniosła o skierowanie wniosku do Prezydenta Miasta o ujęcie w „Założeniach polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomża na rok 2015” zadania pn.: „Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych” /Dzienny Dom Pomocy/.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie – 6 głosami za poparła wniosek radnej Bernadety Krynickiej.

Następnie radny Andrzej Modzelewski zwrócił się do Pani Prezydent z zapytaniem czy zmieniło się coś w temacie przyznawania mieszkań komunalnych w mieście. Dodał, że chodzi konkretnie o mieszkanie dla Pana Grzegorza Świderskiego, który oczekuje na przydział mieszkania.

Pani Mirosława Kluczek – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że w miesiącu wrześniu lub październiku br. będzie tworzona lista osób uprawnionych do otrzymania mieszkań komunalnych i będą w niej uwzględnione również osoby niepełnosprawne.

Na tym zakończono omawianie w/w punktu obrad.

 

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 – druk nr 752, 752A

Wniosek Prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 w działach merytorycznie podległych komisji przedstawiła Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta, zgodnie z drukiem nr 752 – w załączeniu do protokołu.

Komisja nie zgłosiła uwag i w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie – 6 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014, w działach merytorycznie podległych komisji.

Ad. 4

Informacja Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za rok 2013 – zadania i ich realizacja – druk nr 750

 

Informację w powyższej sprawie przedstawiła Komisji Pani Bożena Jabłońska – Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, zgodnie z drukiem nr 750 – w załączeniu do protokołu.

Radna Wanda Mężyńska zwróciła się do Dyrektor CPZ z prośbą o wyjaśnienie, jaka jest różnica między rodzinami zastępczymi zawodowymi a niezawodowymi. Ponadto zwróciła uwagę na zapis w przedłożonej informacji na str. 9 – czy nie wystąpił tam błąd formalny, bo dwukrotnie wpisano tam w tabeli „odpływ dzieci z pieczy zastępczej” rodziny niezawodowe.

Pani Bożena Jabłońska – Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży odnosząc się do zapytań radnej Wandy Mężyńskiej stwierdziła, że rzeczywiście w tabeli na str. 9 w drugiej pozycji powinien być zapis „rodziny zawodowe”. Następnie odpowiadając na pytanie 1 wyjaśniła, że ustawa wprowadziła nazwy „rodziny spokrewnione” i „rodziny niezawodowe”. Wg ustawy rodzinami spokrewnionymi zastępczymi są tylko rodziny o bliskim pokrewieństwie – dziadkowe dzieci czy ewentualnie rodzone rodzeństwo. Natomiast wszyscy pozostali, którzy są rodziną zastępczą a są dalej spokrewnieni albo są zupełnie obcy, są rodziną niezawodową. Rodzina zawodowa, to w znaczeniu ustawy rodzina obca, która za wychowanie dzieci otrzymuje wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.

Przewodnicząca obrad – radna Edyta Śledziewska stwierdziła, że w Łomży nie ma Rodzinnego Domu Dziecka. Poprosiła o wyjaśnienie czy wynika to z braku zainteresowania otwarciem tego typu placówki, czy z innych przyczyn.

Pani Bożena Jabłońska – Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wyjaśniła, że na razie potrzeby w tym zakresie są w pełni zabezpieczone. Miasto, skoro nie ma takiej potrzeby, nie idzie w kierunku otwierania droższej formy opieki nad dziećmi. Być może w przyszłości zajdzie taka potrzeba, gdyż zmiany w ustawie idą w tym kierunku żeby domy dziecka nie miały charakteru instytucji.

Następnie Przewodnicząca obrad – radna Edyta Śledziewska zwróciła się do Pani Prezydent z zapytaniem czy miasto planuje Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą przekształcić w placówkę o bardziej rodzinnej formie, bo takie są preferencje Państwa na najbliższe lata. Ponadto poprosiła Dyrektor CPZ o bliższe informacje na temat pracy tzw. asystentów rodzin.

Pani Bożena Jabłońska – Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży odnosząc się do zapytania dot. asystentów rodzin wyjaśniła, że jest to w ogóle nowy zawód w Polsce i ma służyć temu, by jak najmniej dzieci szło do pieczy zastępczej. Zadaniem asystentów jest wspieranie rodzin, które nie radzą sobie wychowawczo. Asystent ma nie wyręczać ale wspierać rodziny, ma być w nich bardzo często, pomagać w załatwianiu wszelkich spraw, z którymi dana rodzina sobie nie radzi, ma być przyjacielem rodziny, a nie kontrolującym. W ubiegłym i bieżącym roku miasto otrzymało z Ministerstwa dotację na zatrudnienie asystentów rodzin.

Więcej uwag w tym temacie komisja nie zgłosiła i w wyniku głosowania jednogłośnie – 6 głosami za w/w informację przyjęła.

 

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” – druk nr 758, 758A

 

Na wstępie głos w tym punkcie obrad zabrał Pan Wojciech Winko – przedstawiciel Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Łomży. Stwierdził, że na 24 wnioski zgłoszone do omawianego „Programu …”, zaledwie cztery zostały uwzględnione. Dodał, że na najbliższej sesji w imieniu Towarzystwa radni zaproponują przyjęcie wszystkich 24 poprawek wraz z uzasadnieniem. Następnie poinformował komisję, że w miesiącu wrześniu pod patronatem Wojewody, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Biskupa odbędzie się w Łomży konwencja pięciu samorządów poświęcona zagadnieniu autyzmu. W czasie konferencji zostanie podpisany kodeks dobrych praktyk samorządowych nt. autyzmu. Ma to służyć temu aby Łomża była przykładem tego, w jaki sposób systemowy i poważny należy do autyzmu podchodzić. Odnosząc się do „Programu …” stwierdził, że Zarząd KTA nie zgadza się z odpowiedzią, jaką uzyskał na zgłaszane wnioski, że służy on tak naprawdę wydawaniu środków z PFRON. Tak nie jest. Są w nim zapisy mówiące o środkach z PFRON, ale też o środkach z budżetu miasta, jednostek budżetowych, NFZ, środkach własnych osób niepełnosprawnych, jak też pieniądzach pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodał, że zawarte w „Programie …” cele są ogólne. Cele KTA również są ogólne ale skierowane na działania. Nie rozumie więc blokowania osobom, które autyzm odczuwają na własnej skórze wprowadzania poprawek do programu autyzmu dotyczącego. Nie rozumie też dlaczego podstawowe usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS nie są wykonywane na rzecz osób autystycznych. To jest niezgodne z prawem. Wszystkie uwagi, jakie zaproponował zarząd KTA dotyczą osób niepełnosprawnych, nie rozumie więc dlaczego nie zostały one uwzględnione. Jeśli nie zostaną wpisane, nie będą realizowane. „Program …” jest programem interdyscyplinarnym. W jego realizacji brać powinny: Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego, MOSiR i inne jednostki podległe miastu, a nie sam MOPS.

Pan Wiesław Jagielak – Dyrektor MOPS stwierdził, że w czasie spotkania w MOPS Pan Wojciech Winko poinformował, że będzie przy KTA tworzył usługi opiekuńcze. Ucieszył się z tego bardzo i poinformował Pana Wojciecha Winko, że będzie ubiegał się o środki na te usługi w budżecie miasta na rok 2015. W tym roku świadczenie tego typu usług jest niemożliwe, bo nie ma na nie zabezpieczonych środków. Mając środki w budżecie roku przyszłego, ogłosi konkurs na świadczenie usług. Podkreślił, że miasto samo takich usług nie udźwignie. W innych samorządach usługi te prowadzą przeważnie organizacje pozarządowe, które mają ogromne możliwości pozyskania na nie środków i z budżetu samorządu, a UE, z PFRON, jak też z NFZ. Odnosząc się do „Programu …” i zgłoszonych uwag przez KTA wyjaśnił, że nie ma potrzeby wpisywania i wylizania instytucji i wydziałów urzędu, gdyż jest zapis „samorząd” i „jednostki miasta”. Te zapisy ogólne zawierają wszystkich realizatorów „Programu …”, nie pomijają nikogo.

Radna Agata Gołaszewska zwróciła się do Pana Wojciecha Winko z zapytaniem, jak jest w innych miastach – gdzie, w jakim konkretnie dokumencie zapisana jest w nich pomoc dzieciom autystycznym oraz czy jest tam wyszczególnione, że jest to pomoc na rzecz dzieci autystycznych, czy są to zapisy ogólne, że jest to pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Pan Wojciech Winko – przedstawiciel Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Łomży wyjaśnił, że w innych samorządach pomoc dzieciom autystycznym jest wpisana właśnie w „Miejski Program Działań na Recz Osób Niepełnosprawnych”. Dodał, że proponowane przez KTA propozycje poprawek do „Programu …” nie ma zapisu, że są to działania tylko na rzecz dzieci autystycznych. Jest to program obligatoryjny dla wszystkich samorządów. To program, który „trzeba”, a nie „można” uchwalić. Następnie poinformował, że KTA zamierz utworzyć ośrodek. To poważne wyzwanie ale aby to osiągnąć musi mieć przede wszystkim odpowiedni lokal.

Radna Wanda Mężyńska odnosząc się do wypowiedzi Pana Winko stwierdziła, że co roku Rada podejmuje uchwałę w sprawie podziału środków na rzecz osób niepełnosprawnych. Komisja i Rada popiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych, jest przychylna wszelkim działaniom. Omawiany „Program …” zawiera wszystkie punkty, które KTA zgłosił ale są one zapisane ogólnie, bo jest to program dla wszystkich osób niepełnosprawnych, a nie tylko autystycznych. Członkowie KTA O/Łomża, jak pozostałe osoby niepełnosprawne mają pełne prawa do korzystania z wszelkich ulg i wszelkiej pomocy, jaką miasto zapewnia. Trzeba jednak śledzić działania miasta, pisać wnioski, bo takie są procedury. Diabetycy, emeryci i wszystkie inne stowarzyszenia skupiające niepełnosprawnych korzystają z wszelkich świadczeń, z dofinansowań, uczestniczą w turnusach, organizują konferencje, itp.

Pani Monika Szymanowska – Prezes KTA O/Łomża stwierdziła, że bardzo ciężko jest znaleźć w Łomży pomoc i opiekę nad dziećmi autystycznymi. Placówki podległe miastu nie chcą prowadzić terapii. Rodzice pracują ze swoimi dziećmi 24 godziny na dobę, bo nie mają żadnej pomocy. Dodała, że terapia jest bardzo droga. Większości rodziców nie stać na samodzielne jej opłacanie.

Pani Mirosława Kluczek – Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że pomoc dzieciom autystycznym z upośledzeniem umysłowym jest w stanie zapewnić w Łomży Zespół Szkół Specjalnych. Dodała, że przykre jest zarzucanie, że miasto nic nie robi, nic nie pomaga. To jest nieprawdą. Jeśli komisja sobie życzy, przygotuje informację ile działań i środków miasto przeznacza na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci autystycznych. Ma na to konkretne dowody i jeśli komisja sobie życzy, przedstawi je. Ciągłe atakowanie, że coś nie jest zrobione już i natychmiast nie jest właściwe i uzasadnione. Odnosi wrażenie, że jest to celowe działanie, działanie w określonym celu.

Radna Wanda Mężyńska stwierdziła, że te poprawki, które były zasadne, zostały przez Prezydenta Miasta uwzględnione i naniesione do „Programu …”. Ponadto przypomniała, że omawiany „Program …” uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest to dokument o charakterze ogólnym, dający możliwość szerokiej pomocy wszystkim osobom niepełnosprawnym. Dokonywanie w nim poprawek, uzupełnianie o zapisy dot. osób autystycznych nie jest właściwe, bo ograniczałoby działania na rzecz jednej grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie zapisy, o których mówi Pan Wojciech Winko w „Programie…” są zawarte w formie ogólnej.

Pan Wojciech Winko ponownie zabierając głos w dyskusji stwierdził, że na poniedziałkowym spotkaniu z Panią Prezydent przedstawiciele KTA oraz rodzice dzieci z upośledzeniem głębokim przedstawiali swoje wnioski. Na spotkaniu tym Pani Prezydent odrzuciła wszystkie wnioski, w tym wniosek o utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia, który w dniu dzisiejszym został przyjęty. W związku z tym KTA również chce być traktowane poważnie i mieć zapewnienie, że zgłaszane postulaty będą realizowane, jak Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Nie rozumie dlaczego nie zostały uwzględnione w „Programie …” dwadzieścia cztery zgłoszone przez KTA poprawki.

Radna Bogumiła Olbryś stwierdziła, że nie należy szukać problemów, a je rozwiązywać. Wnioski zgłaszane przez Pana Winko są w programie zawarte w sposób ogólny. KTA powinno pisać wnioski, rozmawiać z przedstawicielami różnych jednostek i uzyskałoby pomoc, jak inne stowarzyszenia. Szkoły podległe miastu gdyby tylko KTA zgłosiło się do nich z prośbą o wynajem sali np. na konferencje czy szkolenia, z pewnością użyczyłyby ich bezpłatnie. Trzeba rozmawiać, wnioskować o pomoc, a z pewnością KTA ją otrzyma jak wszystkie inne organizacje działające w mieście na rzecz osób niepełnosprawnych.

Następnie radna Bernadeta Krynicka wniosła o zakończenie dyskusji w tym temacie i przegłosowanie n/w wniosków z dyskusji wynikających:

 1. uzupełnienie zapisu w Celu II „Usprawnienie dostępu do rehabilitacji społecznej, usług medycznych i terapeutycznych” w „Zadaniach” jako pkt. 1 zadania pn.: Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych” /Dzienny Dom Pomocy/
 2. uzupełnienie zapisu w rozdziale „Diagnoza”, dział „Rehabilitacja zawodowa”, punkt „Niepełnosprawni w jednostkach oświatowych” informacji „Brak Dziennego Ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski:

 1. uzupełnienie zapisu w Celu II „Usprawnienie dostępu do rehabilitacji społecznej, usług medycznych i terapeutycznych” w „Zadaniach” jako pkt. 1 zadania pn.: Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych” /Dzienny Dom Pomocy/ - w wyniku głosowania komisja wniosek przyjęła jednogłośnie – 4 głosami za
 2. uzupełnienie zapisu w rozdziale „Diagnoza”, dział „Rehabilitacja zawodowa”, punkt „Niepełnosprawni w jednostkach oświatowych” informacji „Brak Dziennego Ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych” – w wyniku głosowania komisja wniosek przyjęła 3 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym.

Następnie Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie „Program …” z w/w, przyjętymi przez komisję wnioskami.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie – 4 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”, wraz z w/w, przyjętymi przez komisję wnioskami.

Więcej uwag w tym temacie komisja nie zgłosiła.

 

Ad. 6

Sprawy różne i wolne wnioski

Komisja nie zgłosiła żadnych spraw w tym punkcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca obrad zamknęła posiedzenie komisji.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 9 lip 2014 07:36
 • Data opublikowania: środa, 9 lip 2014 07:40
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej