Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 37/14 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzył Maciej Głaz – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, który na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził prawomocność obrad. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 36/14 z dnia 20 maja 2014 r. 2. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz o działaniach podejmowanych przez miasto i Powiatowy Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i niepełnosprawnych na terenie miasta. 3. Rozpatrzenie pisma Państwa Agaty i Wojciecha Popławskich w sprawie realizacji inwestycji budowy dróg, sieci wodociągowej i kanalizacji na Osiedlu Wschód w rejonie ul. Wąskiej zgodnie z uchwałą nr 507/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.10.2010 r. (pismo w załączeniu). 4. Informacja przedstawicieli właścicieli pawilonów handlowych przy dworcu PKS nt koncepcji architektonicznej pawilonów po modernizacji. 5. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli  uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie, przyjęli  protokół nr 36/14 z dnia 20 maja  2014 roku.

 

 

Ad. 2

Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży - przedstawił informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz o działaniach podejmowanych przez  Powiatowy Urząd Pracy  w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, w tym  wśród osób młodych i niepełnosprawnych na terenie miasta (w załączeniu).

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radna Bernadeta Krynicka zwróciła uwagę, że radni otrzymali informację na temat działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, natomiast nie otrzymali informacji  o działaniach podejmowanych przez miasto. W związku z powyższym chciałaby się dowiedzieć jakie działania w 2013 roku podjęło miasto w tym zakresie.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że taka informacja zostanie przedłożona Radzie Miejskiej. Poprosił Naczelnika Centrum Obsługi Inwestora o przedstawienie  informacji.

Jerzy Lipiński – Naczelnik COI – poinformował, że trawą negocjacje na wyłonienie partnera w projekcie partnerstwa prywatno – publicznego na realizację inwestycji centrum komunikacyjne. Jeżeli ta inwestycja zostanie zrealizowana, powstanie bardzo wiele miejsc pracy w naszym mieście, ponieważ powstaną tam obiekty usługowe, handlowe, gdzie będzie mogło znaleźć zatrudnienie szereg osób. Od początku 2013 roku działa Park Przemysłowy Łomża Spółka z o.o., który ma pomóc absolwentom w zakładaniu pierwszych działalności gospodarczych. W chwili obecnej PPŁ nie zajmuje się tylko realizacją inwestycji, która będzie zakończona w połowie 2015 roku, ale także prowadzi działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia w mieście m.in. poprzez wynajem lokali na preferencyjnych warunkach. Ponadto oddana została do użytku  hala targowa, w której znalazło godne warunki pracy bardzo wielu kupców, a także bulwary wraz z portem rzecznym, które może nie dają tak znacznego oddziaływania gospodarczego, ale znalazło tam pracę 12 podmiotów. Uruchamiane są również jarmarki na Starym Rynku, w trakcie których znajduje zatrudnienie bardzo wiele osób. Rozpoczęte zostały konsultacje społeczne na temat zagospodarowania hali targowej na Starym Rynku. Stwierdził następnie, że w grudniu 2013 roku powstała w mieście strefa ekonomiczna, która jest bardzo korzystną ofertą inwestycyjną dla przedsiębiorców. W chwili obecnej została sprzedana jedna działka, którą zakupił lokalny przedsiębiorca. Dzięki staraniom Komisji Rozwoju została podjęta uchwała w sprawie ulg w podatku od nieruchomości, a ponadto są prowadzone rozmowy z przedsiębiorcami na temat inwestowania w strefie i poza strefą w mieście. Przeprosił za brak informacji i zobowiązał się do jej przygotowania i przekazania wszystkim radnym.

Radna Bernadeta Krynicka stwierdziła, że materiały przygotowane przez PUP w Łomży są solidne, rzeczowe i konkretne, natomiast informacja przedstawiona przez Pana Naczelnika jest ogólnikowa bez konkretnych danych. Ma nadzieje, że Pan Naczelnik przygotuje informację, zawierająca konkretne dane,  na temat działań podejmowanych w 2013 roku przez miasto w zakresie  przeciwdziałania bezrobociu.

Innych uwag nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania, 4 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła informację  zawartą w druku nr 776.

 

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Agaty i Wojciecha Popławskich w sprawie realizacji inwestycji budowy dróg, sieci wodociągowej i kanalizacji na Osiedlu Wschód w rejonie ul. Wąskiej zgodnie z uchwałą nr 507/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.10.2010 r. (pismo w załączeniu).

Pan Wojciech Popławski  stwierdził, że zwraca się z prośbą o informację co będzie dalej, kiedy będzie realizowana  inwestycja w zakresie  budowy  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, a przede wszystkim informację jakie są dalsze plany Urzędu Miasta i czy w budżecie miasta zostaną uwzględnione środki finansowe na budowę dróg.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta – przypomniał,  że w 2013 roku zostało zrealizowane przedłużenie ul. Wąskiej do skrzyżowania. Ulica posiada dokumentację projektową. Projekt obejmuje również  sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w rejonie, który interesuje Państwa Popławskich. Wie, że MPWiK wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej. Natomiast w przypadku sieci wodociągowej wystąpiono do właścicieli działek prywatnych o zgodę na dysponowanie gruntem, ponieważ pewne części sieci przebiegają w działkach prywatnych. MPWiK prowadzi negocjacje i ma nadzieje, że dojdzie do porozumienia, co  otworzy drogę do wydania pozwolenia na budowę. Droga, o której mówimy 3 KD w planie budowy ulic jest w tzw.  rezerwie. Porażająca jest kwota inwestycji, która szacowana jest na  ponad 6 mln. zł.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w przypadku Państwa Popławskich, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, nie będzie żadnych problemów.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta – stwierdził, że aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, trzeba mieć zgodę dostawców mediów.

Przewodniczący Komisji kontynuując przypomniał, że są zapisy uchwały, która zapewnia  budowę dróg i sieci najpóźniej do 2013 roku. Państwo Popławscy kupili działkę z zamiarem inwestowania i są zablokowani prawie 2 lata. Zdaje sobie sprawę, że w budżecie nie mamy takiej kwoty 6 – 7 mln. zł, ale należy dążyć do tego, żeby wybudować podstawowe media, aby właściciele mogli zacząć występować o pozwolenia na budowę i w efekcie inwestować.  W dalszym etapie można uzbrajać ten teren, budować drogi i chodniki.  Zwrócił się z prośbą do Prezydenta o jak najszybsze działania, ponieważ istniejący stan jest to wina miasta o możemy liczyć się z pozwami.

Pan Wojciech Popławski  stwierdził, że jest usatysfakcjonowany na dzień dzisiejszy, ponieważ uzyskał informację. Dodał, że złożył do Komisji na piśmie pytanie, uzyskał na nie odpowiedź, a jeżeli będą jakieś problemy, to będzie prosił o pomoc.

 

 

Ad. 4

Pan Jacek Malanowski – właściciel pawilonu handlowego – przedstawił  koncepcję przebudowy i modernizacji pawilonów handlowo-usługowych w rejonie dworca PKS w Łomży (w załączeniu).  Dodał, że pawilony i ich modernizacja leżą w gestii ich właścicieli, ale infrastruktura wokół pawilonów w jakimś stopniu obciąża również miasto. Dlatego też chcieliby o tym wszystkim rozmawiać i poczynić jakieś ustalenia kto za co będzie odpowiedzialny oraz jak to wszystko zorganizować, aby etap przebudowy przebiegł sprawnie i w połączeniu z PPP, jedno drugiemu nie przeszkadzało, a pomagało, wpisze się na stałe w infrastrukturę tej części miasta. Dodał, że właściciele tych nieruchomości postanowili założyć zrzeszenie właścicieli pawilonów  handlowych przy al. Legionów w skrócie Zrzeszenie Legionów 50. Ma nadzieje, że osoby, które tam pracują będą mogły dalej tam pracować i ok. 100 rodzin nie będzie musiało się martwić, że zostaną pozbawieni miejsc pracy.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta – stwierdził, że został opracowany projekt podziału nieruchomości stanowiących własność miasta. Część terenu jest własnością województwa podlaskiego. Prezydent Miasta zatwierdził decyzjami administracyjnymi przedłożone projekty podziału i po ostatecznym uprawomocnieniu zostanie ponowiony wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o dokonanie zamiany  nieruchomości pomiędzy województwem, a miastem, w wyniku której województwo przeniesie na miasto prawo własności działek, na których usytuowana jest część pawilonów. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o zamianę i będzie on przedmiotem obrad Rady Miejskiej. Wówczas byłaby całkowicie uregulowana kwestia własności działek pod istniejącymi pawilonami handlowymi. Rzeczoznawca dokonał nieformalnie jeszcze szacunków wartości i wycenił wstępnie wartość gruntu na ok. 400 zł/m ².  Niezależnie od przygotowywanej procedury zamiany nieruchomości prezydent zlecił kancelarii prawnej opracowanie opinii prawnej w sprawie tzw. uwłaszczenia i prawnego zabezpieczenia wspólnych interesów tj. warunków modernizacji i rozbudowy pawilonów. Ta umowa/porozumienie, które będzie prawdopodobnie zawierane z każdym właścicielem, ma na celu zabezpieczenie szeroko rozumianych interesów miasta, a te interesy miasta to przede wszystkim osiągnięcie przedstawionego przez Pana Malanowskiego efektu. Aby nie było tak, że ten efekt będzie osiągany np. przez 10 lat, bo nie o to nam chodzi, chcemy zabezpieczyć się dobrą umową/porozumieniem. Nie chcemy, aby modernizacja była rozwleczona w czasie, a stało się w jakimś przewidywalnym czasie. Nie chcemy też takiej sytuacji, aby jedna, czy dwie osoby np. z przyczyn finansowych nie przystąpiło do modernizacji i dlatego też opracowywane jest takie rozwiązanie, które zabezpieczy również tych aktywnych. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że albo wszyscy zgadzają się na remont, albo tej osobie, która nie chce tego robić, wypowiadamy umowę najmu. Ma nadzieje, że wszystko będzie przebiegało sprawnie i dojdzie do modernizacji.  Dodał, że  wcześniej podawany termin sesji czerwcowej musi skorygować i temat będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu.

Pan Jacek Malanowski – właściciel pawilonu handlowego – zwrócił się z prośbą o zapoznanie właścicieli pawilonów z projektem porozumienia, aby mogli zobaczyć jak to wygląda. Dodał następnie, że w każdej zbiorowości nie ma jednomyślności. Wiąże się to z wieloma  względami, nie wszyscy chcą, bo nie wszyscy mogą i właśnie w tym celu powstaje zrzeszenie, o którym mówił wcześniej.

Pani Łucja Ogrodnik – właścicielka pawilonu handlowego – stwierdziła, że do pewnego etapu nie było trudności. Wszyscy chcieli podjąć działania byleby tylko przybliżyć do uwłaszczenia. Opracowana została dokumentacja. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie mieliśmy trochę kłopotów. Zebraliśmy wymagane minimum osób, ale to dotyczy trochę więcej jak połowy właścicieli. Stowarzyszenie zobowiązuje się prowadzić inwestycję nie tylko od strony technicznej, ale również od strony finansowej. Są możliwości pozyskania środków z funduszu rozwoju, unii europejskiej itp.

Radny Andrzej Grzymała stwierdził, że wizualizacja pawilonów po modernizacji jest piękna. Dodał, że podstawą jest zrzeszenie, które będzie miało osobowość prawną.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że przy tak przedstawionej koncepcji na sesji Rady Miejskiej, zabezpieczeniu interesów właścicieli pawilonów jak i interesów miasta poprzez podpisanie umów, realizacja przebudowy pawilonów będzie z korzyścią dla właścicieli jak i dla miasta.

Pan Jacek Malanowski – właściciel pawilonu handlowego – stwierdził, że życzeniem właścicieli jest, aby Rada Miejska i Prezydenci jeszcze w tej kadencji mogli sprawę uwłaszczenia zakończyć.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

 

Ad. 5

Radna Bernadeta Krynicka odnosząc się do przebudowy ul. Sikorskiego stwierdziła, że jednej  z mieszkanek nie został wykonany wjazd od strony ul. Sikorskiego. Został wykonany wjazd wspólny z sąsiadem. Jest brama od 100 lat i powinien być zrobiony normalny wjazd.  Uważa, że popełniono błąd na etapie projektowania.

Marek Raszczyk – Naczelnik WIN stwierdził, że ta Pani zgłosiła się w momencie, kiedy niemożliwe już było wykonanie tego wjazdu i na tym etapie wymagało już  zmiany pozwolenia na budowę. Działka ta ma zapewniony wjazd od ul. Kierzkowej. Zapoznał właścicielkę z rozwiązaniem jakie było dopuszczalne i jakie projektant podpisze jako nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i ta Pani była zadowolona.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że  przy projektowaniu jest wizja lokalna na ulicy. Liczone są bramy, do których projektuje się wjazdy.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że jeżeli jest projekt, pozwolenie na budowę, jest rozpoczęta inwestycja i projektant potraktuje to jako zmianę nieistotną, to wówczas nie zmienia się pozwolenia na budowę i można to zrobić. Pozostaje sprawa otwarta kto za to zapłaci. Jeżeli projektant uzna to za istotną zmianę projektu, to inwestycja wymaga  zmiany pozwolenia na budowę i nie ma mowy o jakichkolwiek działaniach.

Radna Bernadeta Krynicka poprosiła o odpowiedź na pytanie jakie jest w chwili obecnej rozwiązanie, żeby tam był normalny wjazd.

Marek Raszczyk – Naczelnik WIN wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Ta Pani może wystąpić, po zakończeniu budowy, o zgodę na urządzenie wjazdu, wykonać projekt,  wystąpić o pozwolenie i wykonać wjazd na własny koszt, a w dalszej kolejności przekazać  go miastu, ponieważ wjazd jest  w pasie drogowym miasta.

W związku z wyczerpaniem porządku  Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 9 lip 2014 15:04
  • Data opublikowania: środa, 9 lip 2014 15:05
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej