Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 33/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Alicja Agata Gołaszewska – Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przedstawiła porządek obrad (w załączeniu). Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 32/14 z dnia 19 marca 2014 roku. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 721. 3. Informacja Prezydenta Miasta o stanie sanitarnym miasta Łomża za 2013 rok – druk nr 726. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach miasta Łomży – druk nr 723. 5. Ocena bezpieczeństwa miejsc organizacji imprez masowych na terenie miasta Łomża. 6. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania 5 głosami za - jednogłośnie, przyjęli protokół nr 32/14 z dnia 19 marca   2014 roku.

 

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok (sprawozdanie w załączeniu).

Głosów w dyskusji nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.

 

 

 

 

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat stanu sanitarnego miasta za 2013 rok (informacja w załączeniu).

Radny Zbigniew Lipski stwierdził, że cały czas niepokoi go jeden problem, a mianowicie, co zrobić,  jak zrobić     i jaka jest rola Sanepidu w tym, aby uporządkować teren, który jest przy torach PKP, a gdzie prowadzony jest handel. Czy Sanepid, poprzez swoje działania, ma możliwość rozwiązania tego problemu. Uważa, że jedna kontrola powinna zamknąć tak funkcjonujące targowisko.

Agnieszka Grzeszczuk – Kierownik PPIS w Łomży wyjaśniła, że jeżeli teren należy do miasta, to jest to zadanie miasta. Jeżeli teren należy do PKP, to jest to zadanie PKP, a jeśli jest to teren prywatny, to jest to zadanie właściciela. Jest tam dość skomplikowany problem jeżeli chodzi o stosunki własnościowe i tak naprawdę Sanepid nie ma możliwości wejścia. Dodała, że jest mnóstwo monitów odnośnie nieporządku na np. sąsiadujących posesjach, ale nasze prawo tak funkcjonuje, że „wolność Tomku w swoim domku”. Możemy pojechać i popatrzeć przez płot, że właściciel na swojej posesji zrobił składowisko śmieci. Stwierdziła ponadto, że kontrola nie rozwiązuje problemu, ponieważ trzeba zawiadomić właściciela o kontroli z wyprzedzeniem. Kontrola może być przeprowadzona po odbiorze zawiadomienia, pomiędzy 10, a 30 dniem. Po drugie, możemy spotkać się ze sprzeciwem właściciela terenu odnośnie kontroli. Sprzeciw musi być przyjęty i rozpatrzony w ciągu 3 dni. Dodała, że jest podobnego zdania, co Pan radny, ale są sprawy nierozwiązywalne z powodu takiego, a nie innego prawa.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta, wyjaśnił, że teren, o którym mówi radny Lipski jest to teren dzierżawiony przez prywatnego przedsiębiorcę od PKP.

Radny Maciej Głaz zwracając się do Prezydenta Miasta stwierdził, że we współpracy z odpowiednimi organami jak straż pożarna można problem rozwiązać. Uważa, że tam nie ma żadnych norm jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i norm bezpieczeństwa. Jest to teren, gdzie handluje bardzo dużo ludzi przeważnie są to osoby spoza naszego miasta, a nawet kraju, a ponadto przebywa tam bardzo dużo klientów, którzy są zagrożeni. Działanie Prezydenta i organów do tego powołanych rozwiązałoby problem.

Zbigniew Prosiński zaproponował, aby oddzielić szpecący teren poprzez ustawienie wysokich siatek, na których można by było umieszczać reklamy. Miasto będzie czerpało korzyści z wynajmu powierzchni pod reklamę, a cały teren byłby zasłonięty.

Beniamin Dobosz – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że ma nieco inny pomysł na rozwiązanie tego problemu. Wyjaśnił, że są w przededniu spotkania z dzierżawcą tego terenu, który zwrócił się do miasta z propozycją ucywilizowania tego terenu i wykonania jakiegoś obiektu. Jest też inne rozwiązanie, aby wywrzeć presję na PKP, żeby rozwiązało umowę z dzierżawcą i zawarło umowę z miastem, czyli są trzy opcję. Pierwsza polubowna, że dzierżawca sam doprowadzi teren do porządku, druga, że miasto dojdzie do porozumienia z dzierżawcą i trzecia siłowa za pomocą PKP , która doprowadzi do sytuacji, że umowa zostanie rozwiązana. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, a mianowicie gdyby znalazły się pieniądze, miasto mogłoby wykupić ten teren. Dodał, że do połowy roku przedstawi informację jak wygląda sytuacja. Mamy świadomość, że teren szpeci tę część miasta.

Radny Zbigniew Lipski postawił wniosek, aby Pan Prezydent przedstawił informację co miasto robi w tej materii na przestrzeni miesiąca maja.

Przewodnicząca Komisji  poinformowała, że mamy planowane na 15 maja br. wyjazdowe posiedzenie Komisji. Jednym z tematów posiedzenia będzie funkcjonowanie targowicy miejskiej i dobrze by było, aby do tego czasu Komisja mogła uzyskać od Pana Prezydenta  informację na ten temat, jakie działania są podejmowane, co można doraźnie zrobić, aby uporządkować targowisko prowadzone przez prywatnego przedsiębiorcę na terenie PKP.

Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wspólny wniosek radnego Lipskiego i Przewodniczącej Komisji.

Następnie Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie, przyjęła informację o stanie sanitarnym miasta Łomży za 2013 rok zgodnie z drukiem nr 726.

 

 

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat stanu bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomży (informacja w załączeniu). Stwierdziła, że generalnie miasto Łomża jest miastem bezpiecznym i idziemy w tym kierunku, aby drogi w mieście też były bezpieczne. Nie jesteśmy w stanie uniknąć pewnych zdarzeń wynikających z zachowań kierowców, chociażby takich jakie miało miejsce na rondzie przy ul. Piłsudskiego, gdzie kierowca objechał całe rondo pod prąd.

Radny Zbigniew Lipski stwierdził, że jedną z najważniejszych ulic w mieście jest al. Piłsudskiego.  Odbywają się na niej wyścigi samochodów i motocykli powodując, że jest to najniebezpieczniejsza ulica w mieście. Uważa, że trzeba położyć nacisk, zwiększyć nadzór, bo w przeciwnym przypadku dojdzie do tragedii.

Przewodnicząca Komisji w związku z powyższym stwierdziła, że Komisja skieruje wniosek do Prezydenta o zobowiązanie właściwych służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach  /policja, straż miejska/ o wzięcie pod szczególny nadzór al. Piłsudskiego.

Radny  Zbigniew Prosiński zaproponował, aby na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Prusa w godzinach  pokusić się o sterowanie ruchem ręcznie. Być może przyniosłoby to pozytywny efekt.

Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK stwierdził, że zainstalowana tam sygnalizacja dostosowuje się do natężeń ruchu. Ręczne sterowanie ruchem, wg niego,  nie poprawi przepustowości skrzyżowania, a ponadto kierowcy łomżyńscy nie są do tego przyzwyczajeni.

Innych uwag nie zgłoszono. Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wniosek Przewodniczącej Komisji w sprawie zobowiązania odpowiedzialnych służb o wzięcie pod szczególny nadzór al. Piłsudskiego oraz przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach m. Łomży zgodnie z drukiem  723.

 

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat bezpieczeństwa miejsc organizacji imprez masowych na terenie miasta Łomży (informacja w załączeniu).

Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie przyjęła powyższą informację zgodnie z drukiem nr 742.

 

 

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji przedstawiła zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Łomży na debatę społeczną „Moje osiedle”, która odbędzie się 16 maja o godz. 17.00. Zachęciła do wzięcia udziału w debacie.

Poinformowała następnie, że w planie pracy Komisji na ten rok jest m.in. wyjazdowe posiedzenie na temat funkcjonowanie targowiska miejskiego. Na poprzednim posiedzeniu Komisja ustaliła, że dokona również przeglądu bulwarów i stadionu miejskiego. Zaproponowała, w związku z powyższym, aby 15 maja br. o godz. 12.00  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji, tematem  którego będzie i targowica miejska i obiekty administrowane przez MOSiR w Łomży.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 9 lip 2014 15:06
  • Data opublikowania: środa, 9 lip 2014 15:07
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej