Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję sierpniową 2014

Uprzejmie informuję, że dnia 27 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad    LVI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2014 r. /druk nr 811/.

 

3. Składanie interpelacji i zapytań.

 

4.Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

5. Informacja Prezydenta Miasta o stanie środowiska naturalnego /druk nr 794/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

6. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 810/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027 /druk nr815, 815A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 /druk nr 816, 816A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży /druk nr 796, 796A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części dotyczącej terenów pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Księżnej Anny /druk nr 797, 797A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża /druk nr 807, 807A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża /druk nr 808, 808A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyjęcia wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomża na lata 2010 – 2018 /druk nr 803, 803A/- wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) /druk nr 804, 804A/- wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej  /druk nr 799, 799A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Wesołej  /druk nr 801, 801A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Władysława Reymonta  /druk nr 806, 806A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

18.  Podjęcie uchwał:

 

a)    zmieniającej uchwałę w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża /druk nr 802, 802A/

 

b)    zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /druk nr 802, 802B /- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym /druk nr 809, 809A/

 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy terenom sportowo – rekreacyjnym nad rzeką Narwią /druk nr 814, 814A/- wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

21.  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

 

a)     w sprawie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP) w Łomży

b)     w sprawie  Parku Przemysłowego Łomża.

 

22.  Ocena realizacji uchwał za II kwartał 2014 roku /druk nr 817/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 

23.  Informacja o realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za I półrocze 2014 r. /druk nr 795/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

24.  Informacja o wykonaniu i realizacji inwestycji  za I półrocze 2014 r. /druk nr 798/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

25.  Informacja o realizacji inwestycji i m.p.z.p. zapisanych jako środki niewygasłe w 2014 roku /druk nr 798, 798/1/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

26.  Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 /druk nr 813/- wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

27.  Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

28.  Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LVI sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 sie 2014 08:20
  • Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 08:34
  • Data edycji: piątek, 22 sie 2014 12:59
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2014 10:42