Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na LVIII sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 24 września 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad    LVII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

2. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu sierpniu 2014 r. /druk nr 825/.

 

3. Składanie interpelacji i zapytań.

 

4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

5. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach miasta, działania zapobiegawcze podejmowane i planowane, ocena i prognozy skuteczności:

a)     Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży /druk nr 830/2/

b)    Informacja Inspekcji Transportu Drogowego o działaniach bieżących i planowanych na terenie miasta /druk nr 830/1/

c)     Informacja Prezydenta Miasta o działaniach Straży Miejskiej w zakresie współdziałania ze służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. /druk nr 830/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

6. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku wraz z Informacją z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 805, 818, 819/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027 /druk nr 831, 831A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 /druk nr 832, 832A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

9. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały:

 

a)   w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów /druk nr 824, 824A/

 

b)     w sprawie założenia gimnazjów publicznych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów /druk nr 824, 824B/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru /druk nr 827, 827A/ -  wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2015 /druk nr 834, 834A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

12.  Podjęcie uchwał:

 

a) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /druk nr 828, 828A/

b) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. /druk nr 828, 828B/

 

13.  Informacja z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej  za pierwsze półrocze 2014 r. /druk nr 835/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

14.  Asystent rodziny nowy zawód. Skuteczność asystentury rodziny w Łomży. /druk nr 833/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

15.  Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych za I półrocze 2014 r. /druk nr 836/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

16.  Informacja dotycząca sieci szkół i kierunków kształcenia (rok szkolny 2014/2015) oraz wyniki naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Ruch kadrowy nauczycieli. /druk nr 829/- wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

17.  Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

18.  Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 wrz 2014 08:59
  • Data opublikowania: wtorek, 16 wrz 2014 09:11
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 wrz 2014 08:15