Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.03. - 31.03.2003 roku

INFORMACJA O PRACY PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY
W OKRESIE OD 1.03. – 31.03 2003 roku.


W omawianym okresie Prezydent wydał 10 zarządzeń.


I. W zakresie gospodarki gruntami.

Zarządzenie Nr 25/03 z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie nabycia na rzecz miasta Łomża do zasobu nieruchomości pod budowę komory na trasie projektowanej magistrali wodociągowej Łomża – Podgórze, wzdłuż Szosy do Mężenina, działkę rolną nr 97/1 o pow. 63 m 2 wydzieloną z nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zawady gminie Łomża przy Szosie do Mężenina ujawnionej w KW 47289 za cenę 945 zł. od jej właścicieli Elżbiety i Andrzeja małżeństwa Jankowskich.

Zarządzenie Nr 27/03 z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie nabycia na rzecz miasta Łomża do zasobu nieruchomości pod poszerzenie Szosy Zambrowskiej w Łomży pod budowę infrastruktury technicznej w tej ulicy, nieruchomości gruntowe w postaci działek: nr 12056/3 o pow. 267 m2 ujawniona w KW 44955 nr 12057/1 o pow. 370 m2 nr 12058/8 o pow. 352 m2 nr12059/6 o pow. 348 m2 nr 12061/1 o pow. 800 m2 ujawnione w KW 5294 za całkowitą cenę 132 644 zł. od ich właścicieli- Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży.

Zarządzenie Nr 29/03 z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie nabycia na rzecz miasta Łomża do zasobu nieruchomości pod budowę komory na trasie projektowanej magistrali wodociągowej Łomża – Podgórze wzdłuż Szosy do Mężenina działkę rolną o nr 126/1 o pow. 30 m2 wydzieloną z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zawady gminie Łomża przy Szosie do Mężenina ujawnionej w KW 16 968 za cenę 450 zł. od jej właścicieli Haliny Marianny i Jerzego Eugeniusza małż. Frąckiewicz.

Zarządzenie Nr 30/03 z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie nabycia na rzecz miasta Łomża do zasobu nieruchomości pod budowę komory na trasie projektowanej magistrali wodociągowej Łomża – Podgórze wzdłuż Szosy do Mężenina działkę rolną Nr 184/1 o pow. 32m2 , wydzieloną z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Łomża p/szosie, gminie Łomża przy Szosie do Mężenina ujawnionej w KW 13348 za cenę 480 zł. od jej właścicieli Elżbiety i Antoniego małż. Szeligowskich.

Zarządzenie Nr 31/03 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie nabycia na rzecz miasta Łomża do zasobu nieruchomości pod budowę komory na trasie projektowanej magistrali wodociągowej Łomża - Podgórze wzdłuż Szosy do Mężenina działkę rolną nr 131/1 o pow. 30 m2 wydzieloną z nieruchomości gruntowej ujawnionej w KW 18 505 położonej w obrębie Zawady gminie Łomża przy Szosie do Mężenina za cenę 450 zł. od jej właściciela Andrzeja Jasińskiego.

Zarządzenie Nr 32/03 z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie nabycia na rzecz miasta Łomża do zasobu nieruchomości pod budowę komory na trasie projektowanej magistrali wodociągowej Łomża – Podgórze wzdłuż Szosy do Mężenina za cenę 585 zł. od jej właścicieli Ewy Jolanty i Leszka małż. Podbielskich.
Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu:
1/ na rzecz Aliny Kozłowskiej lokal nr 50 przy ul. Wojska Polskiego 29 o pow. użytkowej 37,34 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,009 części w działce nr 22832 o pow. 1156 m2 za cenę 9 482,50 zł..
2/ na rzecz Alicji i Leonidasa Kołomyckich lokal nr 22 przy ul. M.C Skłodowskiej 2 o pow. użytkowej 64,32 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,016 części w działce nr 22807/1 o pow. 3518 m2 za cenę 16 582,50 zł., za ustanowienie służebności 96,50 zł.
3/ na rzecz Józefy i Jana Teofila małż. Pecko lokal nr 28 przy ul. M.C Skłodowskiej 2 o pow. użytkowej 64,32 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,015 części w działce nr 22807/1 o pow. 3518 m2 za cenę 16 936 zł., za ustanowienie służebności 90 zł.
4/ na rzecz Zofii i Romana Jana małż. Prostek lokal nr 21 przy ul. Stacha Konwy 6 o pow. użytkowej 40,04 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,022 części w działce nr 10136 o pow. 505 m2 za cenę 10 150 zł.
5/ na rzecz Danuty i Karola małż. Kowalik lokal nr 19 przy ul. Dmowskiego 5 o pow. użytkowej 43,71 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,018 części w działce nr 22868 o pow.669 m2 za cenę 10 057,50 zł.
6/ na rzecz Alfredy Alicji i Roberta Alberta małż. Pruszko lokal nr 31 przy ul. Wojska Polskiego 29 o pow. użytkowej 48,32 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,011 części w działce nr 22832 o pow. 1156 m2 za cenę 12 292,50 zł.
7/ na rzecz Ireny i Ryszarda małż. Nowackich lokal nr 8 przy ul. Dmowskiego 5 o pow. użytkowej 23,36 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,009 części w działce nr 2868 o pow. 669 m2 za cenę 6 087,50 zł.
8/ na rzecz Jadwigi Giszterowicz lokal nr 2 przy ul. Stacha Konwy 2 o pow. użytkowej 27,64 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,024 części w działce nr 10142/1 o pow. 272 m2 za cenę 7 096 zł.
9/ na rzecz Haliny Papież lokal nr 74 przy ul. Polowej 53 A o pow. użytkowej 32,61 m. kw. wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,009 części w działce nr 22803 o pow. 983 m2 za cenę 8 486,50 zł.
10/ na rzecz Lucyny Teresy i Mirosława małż. Chmielewskich lokal nr 7 przy ul. Śniadeckiego 16 o pow. 72,60 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,036 części w działce nr 12259/1 o pow. 494 m2 za cenę 18 297,50 zł.
11/ na rzecz Heleny Sokół lokal nr 30 przy ul. Wojska Polskiego 25 o pow. użytkowej 28,44 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,014 części w działce nr 22792 o pow. 595 m2 za cenę 7 395 zł.
12/ na rzecz Bożeny Doroty Tryniszewskiej lokal nr 44 przy ul. Kazańskiej 5 o pow. użytkowej 47,95 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,0137 części w działce nr 12193/2 o pow. 2196 m2 za cenę 12 644 zł.
13/ na rzecz Marianny Miller lokal nr 29 przy ul. Wojska Polskiego 161 A o pow. użytkowej 35,98 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,014 części w działce nr 30627/39 o pow. 674 m2 za cenę 8 635 zł.
14/ na rzecz Ireny i Bogdana małż. Duda lokal nr 12 przy ul. Krótkiej 7A o pow. użytkowej 46,69 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,07674 części w działce nr 10328 o pow. 223 m2 za cenę 11 758,50 zł.
15/ na rzecz Haliny Turniak lokal nr 18 przy ul. Rządowej 12 o pow. użytkowej 49,37 m2 wraz z piwnicą i oddać w użytkowanie wieczyste udział 0,032 części w działce nr 10382 o pow. 681 m2 za cenę 12 680 zł.

II. W zakresie oświaty.

Zarządzenie Nr 26/03 z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, placówek i zespołów szkół prowadzonych przez miasto Łomża.
Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w danej szkole, placówce bądź zespole szkół Prezydent Miasta Łomży powołuje każdorazowo komisję konkursową.
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele, z zastrzeżeniem postanowień ust.3:
1. Miasta Łomży jako organu prowadzącego szkołę, placówkę bądź zespół szkół w liczbie trzech osób.
2. Kuratorium Oświaty w Białymstoku będącego organem sprawującym nadzór pedagogiczny w liczbie trzech osób.
3. Rady Pedagogicznej szkoły, placówki, zespołu szkół, w którym odbywa się konkurs- dwie osoby.
4. Rady Rodziców dzieci pobierających naukę w tej szkole, placówce, zespole szkół- dwie osoby.
5. Zakładowych /międzyzakładowych/ organizacji związkowych po jednej osobie z danego związku, przy czym nie mogą to być osoby zatrudnione w szkole, placówce, zespole szkół, której konkurs dotyczy.
W szkołach, placówkach i zespołach szkół nowo zakładanych /tworzonych/ skład komisji określa organ prowadzący w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel organu prowadzącego, kieruje on pracami komisji i jest odpowiedzialny za ich prawidłowy przebieg.
Legitymację do uczestnictwa w pracach komisji dla przedstawicieli rady pedagogicznej, rodziców i zakładowych organizacji związkowych stanowi imienne upoważnienie wydane przez uprawniony organ delegujący swych reprezentantów lub wyciąg z protokołu zebrania rady pedagogicznej, rady rodziców lub zakładowej organizacji związkowej, dokumentujący wybór przedstawicieli zgodnie z procedura postępowania ustaloną wewnętrznymi aktami tych podmiotów.
Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora poprzez pisemne obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także na terenie szkół, placówek, zespołów szkół, których dotyczy konkurs oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Łomży. Obwieszczenie , o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności:
- wymagane od kandydata kwalifikacje i staż pracy
- dokumenty, jakie winny być złożone przez osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora
- termin i sposób składania ofert przez kandydatów
Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymogi określone przepisami podanymi w treści obwieszczenia. Prezydent Miasta Łomży ogłaszając konkurs może ustalić dodatkowe kryteria wymagane od kandydatów uwzględniając specyfikę szkoły, placówki bądź zespołu szkół.
Komisje konkursowe rozpoczynają prace nie później niż 7 dni po upływie terminu zgłaszania ofert. Prace są prowadzone jeżeli w jej posiedzeniach bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji.
Konkurs odbywa się w etapach:
1. w pierwszym etapie członkowie komisji badają czy kandydaci spełniają wymogi formalne, określone w obwieszczeniu i podejmują decyzję o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu kandydata do udziału w II etapie konkursu.
2. W drugim etapie komisja zapoznaje się z propozycjami kandydatów dotyczącymi sposobu kierowania szkołą, placówką bądź zespołem szkół oraz dokonuje oceny tych propozycji.
3. W trzecim etapie komisja w głosowaniu tajnym wyłania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Kandydaci, których komisje konkursowe nie dopuściły do konkursu mogą wnieść pisemny sprzeciw do Prezydenta Miasta Łomży w terminie 3 dni od daty powiadomienia o nie dopuszczeniu do konkursu. Sprzeciw jest rozpatrywany niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni od jego wniesienia. Po zakończeniu konkursu przewodniczący komisji przedstawia Prezydentowi Miasta Łomży jego wyniki wraz z dokumentacją. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół..
Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
- co najmniej wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych w przypadku przedszkola i szkoły podstawowej /z wyjątkiem przedszkola specjalnego i szkoły specjalnej/
- co najmniej wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku gimnazjum oraz szkoły zasadniczej /z wyjątkiem specjalnego/
- wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej
Posiadać inne kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, placówce i zespole szkół.
Posiadać ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą prowadzone przez szkołę wyższą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie doskonalenia nauczycieli.
Legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletnim stażem pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Uzyskać co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole, placówce bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej.
Posiadać potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole.
W szkołach, placówkach i zespołach szkół, w których jest utworzone stanowisko wicedyrektora do spraw pedagogicznych do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora mogą przystąpić kandydaci nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych, jeżeli spełniają warunki:
- posiadają wyższe wykształcenie magisterskie
- posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej
- spełniają. warunki określone w ust. 1, pkt 3 i pkt. 6 obwieszczenia
Od kandydatów oczekuje się predyspozycji do kierowania, a w szczególności podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania.
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
- krótkie uzasadnienie przystąpienia do konkursu łącznie z podaniem ogólnego zarysu koncepcji z zakresu funkcjonowania szkoły, placówki, zespołu szkół.
- kwestionariusz osobowy
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
- odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy
- ocenę pracy z z okresu ostatnich pięciu lat zatrudnienia w szkole, placówce, zespole szkół lub ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Czas i sposób składania ofert, a także zawiadomienie o terminie postępowania konkursowego określa każdorazowo obwieszczenie o konkursie.

REGULAMIN GŁOSOWANIA
1.Celem głosowania jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora.
2.Głosowanie jest tajne, na specjalnie przygotowanych i ostemplowanych kartach do głosowania.
3.Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem.
4.Karta do głosowania zawiera alfabetyczny wykaz wszystkich kandydatów.
5.Głosowanie na konkretnego kandydata odbywa się poprzez pozostawienie jego nazwiska na karcie z jednoczesnym skreśleniem liniami poziomymi nazwisk pozostałych kandydatów.
6.W przypadku braku głosu na jakiegokolwiek z kandydatów winno nastąpić skreślenie liniami poziomymi nazwisk wszystkich kandydatów.
7.Głosy oddane w sposób określony w pkt. 5 i 6 są ważne.
8.Nieważne są głosy w przypadku pozostawienia nie skreślonego więcej niż jednego nazwiska, skreślenia w sposób niezgodny z regulaminem lub na innej karcie do głosowania niż otrzymana od komisji.
9.Wynik głosowania jest wiążący, jeżeli kandydat otrzyma ponad 50% wszystkich ważnych głosów obecnych członków komisji.
10.Jeżeli dwaj kandydaci uzyskali po 50% wszystkich ważnych głosów obecnych członków komisji o wyborze jednego z nich na stanowisko dyrektora decyduje Prezydent Miasta Łomży.
11.Jeżeli żaden z kandydatów w pierwszej turze głosowania nie uzyskał ilości głosów określonych w pkt. 9 i 10 regulaminu, przewodniczący niezwłocznie zarządza drugą turę głosowania.
12.Do drugiej tury dopuszczeni są dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów w pierwszej turze.
13.W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów w pierwszej turze, dopuszcza się ich wszystkich do udziału w drugiej turze.
14.W kwestiach nie rozstrzygniętych niniejszego regulaminu decyduje komisja.
15.W sprawach proceduralnych głosowanie jest jawne. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

III. W zakresie finansów.

Zarządzenie Nr 28/03 z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych do projektu budżetu na rok 2003 uchwalonego Uchwałą Nr 751/203/02 Zarządu Miasta Łomży z dnia 14 listopada 2002 roku, z tytułu zwiększenia środków w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2003 w kwocie 72 000 zł. w dziale 853 – Opieka Społeczna rozdział 85395 – pozostała działalność & 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w & 4300 – zakup usług pozostałych na dożywianie dzieci.
Prezydent dokonał przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych między paragrafami w projekcie budżetu miasta na rok 2003 uchwalonego Uchwałą Nr 751/03/02 Zarządu Miasta Łomży z dnia 14 listopada 2002 roku na kwotę 1 790 zł. w dziale 85303 – Ośrodki wsparcia zmniejszyć& 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 zł., & 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł., a zwiększyć & 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 40 zł. i & 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 400 zł., rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszyć & 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie & 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1 350 zł.
Poniesione środki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych. Prezydent dokonał przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej między paragrafami w projekcie budżetu na 2003 rok uchwalonego Uchwałą Nr 751/03/02 Zarządu Miasta Łomży z dnia 14 listopada 2002 roku na kwotę 309 zł., dział – Ośrodki wsparcia przesunąć kwotę 309 zł. z & 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na dodatkowe wynagrodzenia roczne & 4040 z zadań zakresu administracji rządowej dla gminy. Powyższe przesunięcia nie powodują zmian w wielkości planowanego budżetu na 2003 rok.
Projekt budżetu po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów – 135 463 275 zł.
Plan wydatków – 130 356 055 zł.

Zarządzenie Nr 34 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2003 roku.

Kalendarium spotkań i wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Łomży:
04.03. – spotkanie z załogą MPGKiM ZB w sprawie restrukturyzacji firmy
05.03. – posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Bezpieczeństwa – UW Białystok
11.03. – spotkanie z przedstawicielami Gminy Żydowskiej w sprawie restytucji mienia
13.03. – Sesja Naukowa w sprawie „Międzynarodowych standardów pracy w ramach międzynarodowych organizacji pracy”
14.03. – Walne Zebranie Łomżyńskiego Klubu Sportowego
18.03. – spotkanie z Radnymi Sejmiku Województwa Podlaskiego na temat współpracy.
19.03. - posiedzenie Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Województwa Podlaskiego – Białystok
20.03. – spotkanie z dyrektorami Wojewódzkiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w sprawie regulacji rzeki Łomżyczki
22.03. – konferencja „Co nam dała reforma edukacji” – Warszawa
27.03. – Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo Handlowej w Łomży
27.03. - posiedzenie komisji przetargowej – otwarcie ofert na zakup wirówki dla MPWiK Sp. z o.o. –Arhus, Dania
28.03. – podsumowanie Rankingu Liceów Województwa Podlaskiego - Białystok

  • Data powstania: Data powstania: środa, 9 kwi 2003 12:41
  • Data opublikowania: środa, 9 kwi 2003 12:42
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lip 2003 14:57