Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 1 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Komisja realizowała następujący porządek obrad:

 

 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 – druk nr 12, 12A
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji – druk nr 866
  3. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia poziomu kształcenia – druk nr 10
  4. Sprawy różne i wolne wnioski

 

Ad. 1

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 – druk nr 12, 12A

Wniosek Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 w działach merytorycznie podległych komisji przedstawiła Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta, zgodnie z drukiem nr 12 – w załączeniu do protokołu.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że sporo środków wypracowały szkoły w różny sposób, m.in. przez wynajem pomieszczeń. Z przedłożonych materiałów wynika, że te środki do szkół wracają, co uważa za bardzo rozsądne rozwiązanie, motywujące dla dyrektorów szkół do dalszej realizacji tego typu zadań.

Radny Janusz Mieczkowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji poprosił o wyjaśnienie zapisu & 2, pkt. 1 „w planie wydatków bieżących zadań własnych” ppkt.1.10 rozdz. 80104 & 4220 Przedszkola. Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup żywności w PP nr 1 o kwotę 11.600zł z powodu wysokiej absencji chorobowej dzieci oraz zapisu również w & 2 pkt. 1, ppkt. 1.13 Przedszkola. Zwiększenie budżetu PP nr 5 o kwotę 5.534zł. Wyższa niż planowana absencja dzieci wpływa na zwiększenie uzyskiwanych dochodów. Stwierdził, że w jednym przypadku absencja chorobowa dzieci powoduje zmniejszenie planu wydatków przedszkola, a w drugim przypadku powoduje konieczność zwiększenia budżetu przedszkola. Poprosił o wyjaśnienie kwestii – jak absencja chorobowa dzieci wpływa na budżet przedszkola.

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w PP nr 5 były niewystarczające środki w miesiącu listopadzie i w ramach wydatków własnych jednostka przesunęła środki i teraz one zostały uzupełnione. W tym przypadku absencja chorobowa dzieci wpłynęła zdecydowanie na zmniejszenie dochodów przedszkola. Dodała, że zapis ten - być może bez głębszej analizy – ale został przepisany dokładnie z wniosku przedszkola. Przesunięcie środków nastąpiło tu na skutek większej niż planowano absencji chorobowej dzieci.

Następnie radna Edyta Śledziewska poprosiła o wyjaśnienie przyczyn oszczędności powstałych na zadaniu „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w kwocie 7.733zł. Poprosiła także o podanie jaka kwota na to zadanie została zabezpieczona w budżecie roku 2014 i jaką jej część stanowi niewykorzystana kwota.

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nie posiada przy sobie dokumentów umożliwiających udzielenie odpowiedzi na pytanie radnej Edyty Śledziewskiej.

Radny Waldemar Cieślik stwierdził, że od 1 września br. w związku z przyjęciem do szkół sześciolatków, w szkołach zostali zatrudnieni nowi nauczyciele. Poprosił o wyjaśnienie czy w związku z nowymi zadudnieniami szkoły nie wystąpiły do miasta o dodatkowe środki, poradziły sobie z tą sprawą.

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że na koniec miesiąca września br. nastąpiły zwiększenia budżetów szkół o kwotę ok. 2,5mln.zł. Dodała, że szkoły miały poprzesuwać środki pomiędzy paragrafami, a na wynagrodzenia otrzymały dodatkowe środki w ramach 2,5mln.zł przekazanych we wrześniu.

Więcej uwag i zapytań w tym punkcie obrad nie zgłoszono. W wyniku głosowania Komisja 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014, w działach merytorycznie podległych komisji.

 

 

 

Ad. 2

Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji – druk nr 866

Projekt budżetu miasta na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji przedstawiła Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta, zgodnie z drukiem nr 866 – w załączeniu do protokołu.

 

Radna Wanda Mężyńska poprosiła o wyjaśnienie na jakim etapie znajduje się udowa sali gimnastycznej przy SP nr 7.

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7 nie została rozpoczęta. W trakcie wykonywania jest dokumentacja techniczna. W projekcie budżetu miasta na rok 2015 nie ma zadania „budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7”.

Następnie radna Wanda Mężyńska stwierdziła, że zmalała liczba uczniów uczęszczających do szkół podległych miastu. W porównaniu z rokiem ubiegłym w szkołach podstawowych jest mniej o 107 uczniów, w gimnazjach o 115 uczniów, w liceach o 190 uczniów mniej, natomiast w zespołach szkół zawodowych o 237 uczniów mniej W związku z powyższym poprosiła o wyjaśnienie czy w związku z mniejszą liczbą uczniów zmalała ilość oddziałów szkolnych w zespole szkół, czy nastąpiły już zwolnienia nauczycieli, czy też mimo mniejszej liczby uczniów i oddziałów szkolnych zatrudnienie nauczycieli nie uległo zmianie.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że Zespół Szkół Technicznych bardzo mocno wchodzi w kwalifikacyjne kursy zawodowe. Są to działania, dzięki którym nauczyciele otrzymają godziny, uzupełnią etaty, a nie  przekłada się to na liczbę oddziałów. Jest to specyfika kształcenia zawodowego, gdzie bardzo trudno jest zrezygnować z oddziału w którym jest już tylko 16-18 osób, bo nigdzie indziej nie ma już takiego oddziału w tym zawodzie - dlatego często powstają klasy łączone. Koszty takiego kształcenia są droższe. Jest z nim również problem przy tworzeniu klas pierwszych, kiedy do oddziału zgłasza się niepełna dwudziestka. Dyrektor tworząc oddział lub nie, decyduje czy kontynuuje kształcenie w danym zawodzie, czy je zamyka, dlatego też w tego typu kształceniu zatrudnienie spada w sposób nieproporcjonalny do zmniejszającej się liczby uczniów. Zjawisko to występuje także w szkołach podstawowych, gdzie ograniczono liczbę dzieci w klasach pierwszych do 25 (wcześniej mogło być ich trzydzieści kilka), a zatrudnienie jest takie samo.

Radny Andrzej Modzelewski poruszył kwestię wystawy bursztynu w muzeum. Poprosił o wyjaśnienie czy planowana kwota 85tys.zł wiąże się z zakupem bursztynu czy z samą wystawą - jeśli z samą wystawą to uważa, że przy tak skromnym budżecie jest przesadą.

Pani Ewa Grygo – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu wyjaśniła, że wystawa bursztynu w Muzeum Północno-Mazowieckim jest wystawą stałą, koronną. Bursztyn znajdujący się w zasobach muzeum czekał przez lata na to, by „ujrzeć światło dzienne”. Dodała, że jeszcze większe środki przydałyby się muzeum na wystawę bursztynu – w wysokości co najmniej 100tys.zł, ale ze względu na pewne oszczędności jest tak, a nie inaczej. Uważa, że jest to godna tej kwoty wystawa.

Przewodnicząca obrad – radna Hanka Gałązka poparła wypowiedź Pani Naczelnik Ewy Grygo. Stwierdziła, że łomżyńska wystawa bursztynu jest ewenementem w skali kraju. Ma informacje od ludzi zainteresowanych wystawą, którzy będą chcieli ją wypożyczyć i pokazywać w Europie i na świecie. Warto doinwestować tę wystawę, by miała ona możliwość być pokazana polonii na całym świecie. To będzie wspaniała promocja miasta.

Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że lata temu, kiedy muzeum miało swoją siedzibę przy ul. Sadowej, czy nieco później – w Domku Pastora, to jedną ze stałych ekspozycji i ewenementem na cały region była właśnie wystawa bursztynu znad Narwi. Jest to powrót do tradycji, należy to uszanować i dofinansować.

Radna Edyta Śledziewska poprosiła o wyjaśnienie na jakim etapie znajduje się realizacja projektu technicznego sali gimnastycznej przy SP nr 7. Dodała, że ta inwestycja miała być realizowana. Ponadto zapytała jaki jest czas na realizację zadania po opracowaniu dokumentacji technicznej.

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w budżecie miasta były środki tylko na opracowanie dokumentacji. Z informacji jakie posiada wynika, że dokumentacja jest w trakcie realizacji. Po opracowaniu dokumentacja jest ważna przez okres 3 lat.  Do projektu budżetu miasta na rok 2015 budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7 nie została wprowadzona.

Radna Bogumiła Olbryś zwróciła się do Pani Ewy Grygo – Naczelnika Wydziału Kultury z prośbą, by zasugerowała Dyrektorowi Muzeum Północno-Mazowieckiego, że istnieje możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz i od sponsorów, a nie tylko z budżetu miasta. Dodała, że jest członkiem Rady Muzealnej i rozmawiała z dyrektorem muzeum o tym, by ubiegał się o środki z zewnątrz. Jednak do tej pory takich działań dyrektora nie widać, nigdy muzeum o środki z zewnątrz nie zabiegało.

Kolejno głos w dyskusji zabrał radny Waldemar Cieślik. Przedstawił Komisji dokumenty – zalecenia SANEPiD dot. SP nr 5. Stwierdził, że wśród zaleceń są m.in. modernizacja toalet szkolnych, wymiana dachu. Dodał, że w 2006r. SP nr 5 dostała od SANEPiD zalecenie dotyczące ogrodzenia szkoły. Zalecenie to do tej pory nie zostało wykonane, a minęło już 8 lat. Zwrócił się z zapytaniem jak długo miasto z wykonaniem zalecenia będzie jeszcze czekało, czy doprowadzi do tego, że szkoła zostanie zamknięta? Ostateczny termin wykonania zalecenia mija 31 grudnia br. Środków na to zadanie nie ma ani w budżecie roku 2014, ani w projekcie budżetu na rok 2015. Wg wyliczeń Naczelnika Wydziału Inwestycji ogrodzenie SP nr 5 to koszt. 100tys.zł. Poprosił o zabezpieczenie w budżecie roku 2015 środków na ogrodzenie szkoły. Następnie poruszył kwestię nowo wybudowanej hali sportowej przy II LO. Zapytał czy hala ta musi być wyposażona w najlepszy sprzęt? Zasugerował, aby miasto najpierw wykonało niezbędne sprawy, w tym  wykonać zalecenia SANEPiD, a potem doposażało placówki w dobry sprzęt.

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta odnosząc się do kwestii wyposażenia sali przy II LO wyjaśniła, że środki na wyposażenie sali zostały wprowadzone do budżetu świadomie z tego względu, że w niektórych jej pomieszczeniach będzie prowadzona działalność odpłatna. Z tego co się szkoła orientowała wynika, że środki te pozwolą na znaczne pokrycie kosztów utrzymania sali.

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty odnosząc się do kwestii SP nr 5 wyjaśnił, że w szkole tej realizowane są dość często kolejne zadania. Wymieniona tam już została instalacja elektryczna, wykonano drogę dojazdową do szkoły. Teraz przyszedł czas na wykonanie ogrodzenia szkoły. Nie jest tak, że w realizacji zadań miasto pominęło SP nr 5. Nad kwestią ogrodzenia należy się zastanowić i wygospodarować środki na to zadanie, bo rzeczywiście nie wykonanie zaleceń SANEPiD zaczyna już nawet mandatami dla kierownictwa szkoły. Kończąc wypowiedź stwierdził, że SP nr 5 nie powinna narzekać jeżeli chodzi o to jak była doinwestowywana.

Radny Waldemar Cieślik odnosząc się do w/w wyjaśnień stwierdził, że SP nr 5 przez wiele lat była niedoinwestowana, zaniedbana. Przyszedł czas, że szkołę doinwestowano i ze szkoły rozpadającej się, niedogrzanej zrobiono placówkę godną do nauczania dzieci. Dodał, że wszystkie inne szkoły w mieście są ogrodzone.

Radny Andrzej Wojtkowski popierając wniosek radnego Waldemara Cieślika złożył wniosek formalny o umieszczenie w „Projekcie budżetu miasta na 2015 rok” zadania „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży na kwotę 116.264zł – źródło finansowania zadania: rozdział 70005, & 6060 „wykup gruntów”.

 

Kolejno głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Zaremba. Stwierdził, że zastanawia się, czy dzisiejsze posiedzenie komisji jest odpowiednim momentem na już zaopiniowanie budżetu, gdyż po bardzo gruntownej analizie projektu budżetu miasta na rok 2015, zwłaszcza po jego stronie dochodowej – ma dużo złych przeczuć. Finanse miasta są w takim stanie, w jakim są. Obawia się tego, że zgłaszane przez radnych wnioski, które w pełni popiera, staną się tylko „pobożnymi życzeniami”, bo po stronie środków na sfinansowanie zadań tak naprawdę jest tylko kwestia tego czy miasto ma wziąć 20 czy 25mln.zł kredytu. Podkreślił, że miasto nie spłaca rat kredytów, spłaca same odsetki. Z informacji, jakie przedstawił Prezydent Chrzanowski wynika, że przedstawi swoje autopoprawki do projektu budżetu, dlatego poprosił o przesunięcie w czasie pierwszego czytania budżetu. Sądzi więc, że Prezydent Miasta przeanalizuje także wnioski zgłaszane przez komisje. Następnie zgłosił n/w wniosek, prosząc o pisemną szczegółową i rzeczową odpowiedź: „Wnoszę o dołączenie do tabeli na str. 74 „Projektu budżetu miasta na rok 2015” zestawienia wydatków poszczególnych jednostek budżetowych (publicznych i niepublicznych) z podaniem: liczby uczniów, planu wydatków ogółem, źródeł finansowania (subwencje, dotacje celowe, dochody własne jednostek, środki własne miasta) oraz średniej stawki jednostkowej na ucznia. Wniosek uzasadnił tym, że do wnikliwej analizy wydatków niezbędne są dokładne dane odniesione do jednostek i podmiotów dotowanych z budżetu miasta”. Ponadto poprosił o wyjaśnienie którego ośrodka dotyczy zapis w poz. 3 w tabeli „Edukacyjna opieka wychowawcza – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy” na kwotę ogółem 457tys.zł. Kolejno poprosił o wyjaśnienie zapisu „ugody pozasądowe – STOPKA i SWERiP”. Kończąc wypowiedź zwrócił uwagę na nieobecność na komisji Prezydentów.

 

Radna Edyta Śledziewska odpowiadając na zapytanie radnego wyjaśniła, że Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy funkcjonuje od kilku lat  w Łomży i ma swoją siedzibę przy Przedszkolu nr 8 przy ul. Studenckiej.

 

Kolejno głos w dyskusji zabrał radny Janusz Mieczkowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji. Zwrócił uwagę na zapisy zawarte w tabeli na str. „Dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne”. Jako przykład podał: Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży, które wg tabeli ma obecnie 4  uczniów, a w roku kolejnym planuje 8 uczniów – poprosił o wyjaśnienie w ilu klasach – w trzech czy w jednej uczy się obecnie 4 uczniów tego gimnazjum. Podobnie sytuacja przedstawia się z Liceum im. Jańskiego, do którego uczęszcza obecnie 10 uczniów, a planuje 17 uczniów na kolejny rok szkolny – tu również poprosił o informację w ilu klasach uczy się tych 10 uczniów. Kontynuując wypowiedź stwierdził, że wiele jednostek zaplanowało większą liczbę uczniów niż w roku bieżącym. Są też takie jednostki, które obecnie nie miały naboru, a planują go na rok przyszły. Z tabeli o której mówi wynika, że wiele placówek bardzo plastycznie w stosunku do obecnego naboru zaplanowało nabór przyszłoroczny. Wiąże się to z dotacją z budżetu miasta, dlatego zwraca uwagę na ten fakt i prosi analizę. Dodał, że miasto musi zaplanować środki w budżecie miasta na miarę planów placówek oświatowych. Potem trzeba będzie te plany weryfikować ale na ten moment miasto udziela nieoprocentowanej pożyczki tym, którzy nabór określili z dużą nadwyżką.

 

Radna Bogumiła Olbryś poparła wniosek radnego Waldemara Cieślika i radnego Andrzeja Wojtkowskiego w sprawie konieczności wykonania ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5. Zaproponowała aby środki na ten cel pozyskać zmniejszając o oszacowaną na ogrodzenie kwotę z zadania „Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża”, na który zaplanowano ogromną kwotę 3.313tys.zł.

 

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zadanie PPŁ jest zadaniem kontynuowanym i nie jest możliwe zmniejszenie kwoty na jego realizację. Zabezpieczone zostały na to zadanie środki do pełnej wysokości, która jest niezbędna do zrealizowania zadania bez zmniejszania zakresu całego przedsięwzięcia. Bez zmniejszenia zakresu przedsięwzięcia zmniejszenie środków na zadanie nie jest możliwe.

 

Radny Waldemar Cieślik ponownie zabierając głos w tym punkcie obrad stwierdził, że w projekt budżetu miasta na rok 2015 wpisane zostało niepubliczne przedszkole Montessori przy ul. Woziwodzkiej. Zwrócił się do Naczelnika Wydziału Oświaty z zapytaniem czy to przedszkole istnieje. Dodał, że na rok 2015 przedszkole założyło przyjęcie 50 dzieci.

 

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśnił, że w grudniu 2014 roku został złożony komplet dokumentów na utworzenie przedszkola Montessori. Oznacza to, że cykl finansowania przedszkola rozpocznie się od 2016 roku. Dodał, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty Prezydent Miasta może udzielić finansowania wcześniej z uwagi na to, że są tam uczniowie objęci specjalną edukacją, ale może też tego nie zrobić i przyznać dotację dopiero od 1 stycznia 2016 roku.

 

Radny Andrzej Wojtkowski zwrócił się do Naczelnika Wydziału Oświaty z zapytaniem czy wszystkie zobowiązania wobec placówek niepublicznych miasto spłaciło, czy w roku 2015 można się spodziewać „kolejnych niespodziane”.

 

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że wg wiedzy, jaką ma na dzień dzisiejszy ugodami sądowymi, o które pytał radny Tadeusz Zaremba miasto zakończy rozliczanie zaległych dotacji. Jednak fakt, że od 2006r. można ciągle jeszcze wnosić takie roszczenia może spowodować, że przy mniejszej ilości uczniów i mniejszym zaangażowaniu szkoły w udział w edukacji łomżyńskiej – kolejne wnioski o wypłaty zaległych dotacji nie są wykluczone. Dodał, że ugoda przed sądowa oszczędza miastu jeśli chodzi o konkretny przypadek SWERiP I STOPKi kwotę ok. 60-70tys.zł na różnych opłatach sądowych i niepłaconych odsetkach.

 

Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca obrad przypomniała Komisji, że był przygotowany projekt modernizacji trzech boisk szkolnych. Dwa boiska znajdują się w trakcie realizacji, a jeden projekt, projekt boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych został odrzucony. Należy zadbać o to, by i to boisko zostało wykonane, bo dokumentacja techniczna jest i nie może ona stracić ważności. Kolejnym ważnym tematem poza salą gimnastyczną przy SP nr 7 jest termomodernizacja przedszkoli. Uważa, że jest to bardzo ważna i potrzebna rzecz. Dodała, że projekty termomodernizacji przedszkoli są, należy oszacować koszty i przystąpić do realizacji zadania, póki istnieje jeszcze możliwość skorzystania z dofinansowania.

 

Pan Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Oświaty stwierdził, że projekty termomodernizacji trzeba będzie przeprojektować, zaktualizować. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo nie w tym, że dokumentacja na termomodernizację się przeterminuje, ale w tym, że miasto nie będzie w stanie wyodrębnić w budżecie miasta na rok 2015 udziału własnego.

 

Pani Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Miasta odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej obrad stwierdziła, że poruszone przez Przewodniczącą zadania są bardzo ważne, istotne. Ale nie zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2015, a ich ewentualna realizacja wiązać się będzie z zaciągnięciem kolejnych kredytów.

 

Następnie Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski. Jako pierwszy przegłosowała wniosek radnego Andrzeja Wojtkowskiego i radnego Waldemara Cieślika o umieszczenie w „Projekcie budżetu miasta na 2015 rok” zadania „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży na kwotę 116.264zł – źródło finansowania zadania: rozdział 70005, & 6060 „wykup gruntów”.

 

W wyniku głosowania Komisja wniosek przyjęła 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 głosach wstrzymujących.

 

Następnie Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Tadeusza Zarembę o dołączenie do tabeli na str. 74 „Projektu budżetu miasta na rok 2015” zestawienia wydatków poszczególnych jednostek budżetowych (publicznych i niepublicznych) z podaniem: liczby uczniów, planu wydatków ogółem, źródeł finansowania (subwencje, dotacje celowe, dochody własne jednostek, środki własne miasta) oraz średniej stawki jednostkowej na ucznia.

 

W wyniku głosowania w/w wniosek komisja przyjęła jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 3

Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia poziomu kształcenia – druk nr 10

Radny Janusz Mieczkowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji wniósł o przełożenie w/w punktu na kolejne posiedzenie Komisji z uwagi na to, że za chwilę odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, której członkami jest kilku radnych Komisji Edukacji. Dodał, że jest to bardzo ważny temat, wymaga dogłębnej analizy, bo będzie stanowił podstawę do dalszych działań miasta i Rady. Nie chciałby aby temat z braku czasu został pobieżnie na dzisiejszym posiedzeniu potraktowany.

Komisja 6 głosami za – jednogłośnie opowiedziała się za przełożeniem omawiania w/w punktu na kolejne posiedzenie.

 

Ad. 4

Sprawy różne i wolne wnioski:

 

Pani Monika Szymanowska i Pan Wojciech Winko – Przedstawiciele Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/Łomża skierowali pytania do radnego Tadeusza Zaremby dot. rozmowy radnego z Panią Ewą Sznajder na temat działalności KTA.

Radny Tadeusz Zaremba poprosił o skierowanie pytań na piśmie. Dodał, że  w tej chwili odbywa się posiedzenie komisji, a nie przesłuchanie radnego.

Radna Bogumiła Olbryś stwierdziła, że jest zaskoczona sytuacją. Dodała, że jest zniesmaczona zachowaniem przedstawicieli KTA. To jest precedens. Nie może tak być, że każdy kto ma jakieś zarzuty do radnych może przyjść na komisję i radnych oskarżać. Takie sprawy należy wyjaśniać z zainteresowanymi na neutralnym gruncie, a nie na forum komisji.

Więcej spraw w tym punkcie obrad nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca obrad zamknęła posiedzenie Komisji.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 30 gru 2014 09:15
  • Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2014 09:18
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2016 07:54
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej