Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku

Komisja realizowała następujący porządek obrad:

 

 

 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 – druk nr 12, 12A
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok – druk nr 3, 3A
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji – druk nr 866
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 423/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – druk nr 6, 6A
  5. Sprawy różne i wolne wnioski

 

Ad. 1

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 – druk nr 12, 12A

 

 

 

Wniosek Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 w działach merytorycznie podległych komisji przedstawiła Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu, zgodnie z drukiem nr 12 – w załączeniu do protokołu.

 

Przewodnicząca obrad – radna Wanda Mężyńska poprosiła o wyjaśnienie zapisu na str. 6 pkt. 1.33 „Zmniejszenie planu wydatków bieżących w budżecie MOPS o kwotę ogółem 88.888zł. Środki na zasiłki stałe i dożywianie zostały zabezpieczone w planie wydatków na wypadek nie otrzymania dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymana dotacja pozwala na zmniejszenie udziału środków własnych" tj., czy jeśli miasto otrzyma dotację z Podlaskiego UW, to środki te wrócą do budżetu miasta.

 

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu wyjaśniła, że generalnie miasto poszukuje pieniędzy żeby na koniec roku zabezpieczyć braki tam, gdzie one występują. W związku z tym UM wystąpił do wszystkich jednostek podległych z prośbą o szczegółowe przeanalizowanie swoich budżetów. Jednostki zgłosiły oszczędności, które posiadają na koniec roku, w tym Dyrektor MOPS znalazł kwotę ok 170tys.zł w swoim budżecie. Środki te proponuje się przeznaczyć m.in. na zadanie o które zapytała Przewodnicząca obrad. Do tej pory środki na ten cel zabezpieczone były środkami własnymi miasta licząc, że nie wpłynie dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja na zasiłki stałe wpłynęła, można więc teraz własne środki wycofać.

 

Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła o wyjaśnienie zapisu na str. 6 pkt. 1.33 „Zmniejszenie planu wydatków bieżących w budżecie MOPS o kwotę 87tys.zł – oszczędności na pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, kosztach pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, kosztach umów zleceń i kosztach pobytu dzieci w innych powiatach”.

 

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu wyjaśniła, że w/w zapis jest zmniejszeniem planu wydatków6. MOPS w wyniku powstałych oszczędności.

 

Więcej uwag i zapytań w tym punkcie Komisja nie zgłosiła.

 

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie – 6 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 w działach merytorycznie podległych komisji.

 

 

 

Ad. 2

 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok – druk nr 3, 3A

 

 

 

Przewodnicząca obrad podziękowała pracownikom Wydziału Spraw Społecznych za bardzo merytoryczny materiał i diagnozę. Stwierdziła, że diagnoza opracowywana jest co dwa lata. Z tegorocznej diagnozy wypływają właściwie te same wnioski co z diagnozy sprzed dwóch lat, że wzrasta spożycie alkoholu w mieście oraz wzrasta liczba osób zażywających narkotyki. Pozytywnym zjawiskiem jest większa świadomość młodych ludzi, że alkohol w piwie czy wódce jest tym samym, alkoholem i stanowi takie samo zagrożenie. Kończąc wypowiedź stwierdziła, że ankietowani oczekują od władz miasta i Rady podjęcia działań zmniejszających spożycie alkoholu w mieście.

 

Pani Janina Picewicz-Znosko – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała Komisję, że ŁPPiRPA został przekazany do za opiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w/w program zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. W dniu dzisiejszym wpłynęła opinia Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Opinia jest pozytywna, jednak ŁRDPP wniosła o dokonanie zmiany w załączniku nr 1, rozdział VI, poz. „Zadania konieczne do realizacji”, pkt. 7 – tj. dopisanie po nawiasie „w tym w okresie ferii szkolnych”. Stwierdziła, że nie zgodziła się na ten zapis, że zawarte w „Programie …” zapisy pochodzą z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecny zapis jest szeroki, bez dodatkowych uszczegółowień, w tym czasowych. Realizatorzy programów realizują programy przez cały rok, w tym w czasie ferii i wakacji szkolnych.

 

Radna Edyta Śledziewska poparła stanowisko Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, że uszczegółowienie zapisu jest zbędne. Dodała, że wakacje i ferie szkolne są dla nauczycieli czasem urlopów. Realizacja programów profilaktycznych w tym czasie wiąże się z wypłaceniem nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia. Następnie poprosiła o wyjaśnienie czy znany jest już plan rozpisania konkursów na realizację zadań w ramach ŁPPiRPA na 2015 rok.

 

Pani Janina Picewicz-Znosko – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia wyjaśniła, że będą zwroty środków za tegoroczne programy. Należy zaczekać na rozliczenie 2014 roku plus środki zaplanowane na rok 2015 i na całą kwotę zostaną jednorazowo ogłoszone wszystkie konkursy. Dodała, że wstępnie rozmawiała w dniu dzisiejszym w tej sprawie z Prezydentem Miasta. Prezydent Miasta polecił wstrzymanie konkursów do czasu podjęcia uchwały w sprawie ŁPPiRPA oraz do czasu podjęcia pracy przez nową Wiceprezydent Miasta.

Radna Edyta Śledziewska ponownie zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji nie jest obecny ani Prezydent ani Zastępcy Prezydenta Miasta.  Konieczna jest obecność władz miasta na komisjach, szczególnie okaże się to ważne  przy omawianiu następnego punktu obrad, tj. projektu budżetu miasta na rok 2015.

 

Przewodnicząca obrad – Radna Wanda Mężyńska stwierdziła, że jest to okres przejściowy. Pani Prezydent Kluczek przebywa na urlopie wypoczynkowym. Na kolejnym posiedzeniu komisji ma nadzieję będzie obecny Prezydent lub Zastępca. Następnie poddała pod rozwagę Komisji wniosek zgłoszony przez Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Komisja opowiedziała się za nie wprowadzaniem poprawki.

 

Więcej uwag w tym temacie nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie – 7 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok.

 

 

 

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji – druk nr 866

 

Projekt budżetu miasta na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji przedstawiła Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu, zgodnie z drukiem nr 866 – w załączeniu do protokołu.

Przewodnicząca obrad – radna Wanda Mężyńska stwierdziła, że na remont i adaptację budynku po byłym szpitalu zakaźnym na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego w budżecie zarezerwowana została kwota 2mln.zł. Poprosiła o wyjaśnienie, czy budynek po szpitalu już został miastu przekazany. Ponadto poprosiła o wyjaśnienie kwestii budynku komunalnego. W roku ubiegłym była mowa o tym, że budynek komunalny będzie realizowany wraz z ośrodkiem po byłym szpitalu. Poprosiła o wyjaśnienie i tego zagadnienia.

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu wyjaśniła, że budynek nie został miastu jeszcze przekazany. Na zadanie to w budżecie zaplanowana została kwota 2mln.zł, z czego 1mln.zł ze środków własnych i 1mln.zł z ewentualnego kredytu do zaciągnięcia. Po otrzymaniu budynku będzie można przystąpić do zagospodarowywania go na cele ośrodka. Odnosząc się do zapytania dot. budowy budynku komunalnego wyjaśniła, że dokumentacja na budowę budynku została opracowana. Jest ona ważna 2 lata. Środki zaplanowane w budżecie miasta na rok 2015 na pewno na całość zadania nie wystarczą, ale pozwolą na rozpoczęcie inwestycji. Cała wartość inwestycji to środki rzędu 7mln.zł.

Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła o wyjaśnienie czy zaplanowana kwota 100tys.zł przeznaczona na opłatę czynszu rodzinom z orzeczoną eksmisją.

Pani Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu wyjaśniła, że kwota 100tys.zł na wypłacenie administratorom budynków, tj. Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych.

Radna Edyta Śledziewska stwierdziła, że Komisja Rodziny w poprzedniej kadencji Rady niejednokrotnie zwracała się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej. Mimo wniosków pracownicy od wielu lat podwyżek wynagrodzeń nie otrzymali, zarabiają niemal tyle ile wynosi najniższe wynagrodzenie w kraju. W związku z powyższym złożyła wniosek formalny o zwiększenie środków w budżecie miasta na rok 2015 na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

Radny Stanisław Oszkinis poruszył kwestię pomocy społecznej. Stwierdził, że zastanawia się czy nie należałoby przeprowadzić weryfikacji rodzin, które zwracają się o pomoc z MOPS. Zna przypadki rodzin z „własnego podwórka”, którym nawet grosza nie należałoby dać, a korzystają z pomocy systematycznie.

 

Pan Wiesław Jagielak – Dyrektor MOPS wyjaśnił, że MOPS doskonale wie, że wiele osób z pomocy korzystać nie powinno, ale przedkłada taką dokumentację, zgodnie z którą ośrodek nie ma możliwości odmówienia pomocy. Ludzie pracują „na czarno”, przebywają za granicą – ukrywają te sprawy, a pracownicy MOPS nie są w stanie tego udowodnić. To pracownicy MOPS muszą udowodnić i konkretnie uargumentować odmowę pomocy, bo organ odwoławczy w razie odwołania zawsze dział na korzyść osoby ubiegającej się o pomoc, a nie na korzyść MOPS.

 

Więcej uwag i zapytań w tym temacie Komisja nie zgłosiła.

 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Edytę Śledziewską, dot. zwiększenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej

W wyniku głosowania Komisja w/w wniosek przyjęła 6 głosami za – jednogłośnie.

 

Następnie Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt budżetu miasta na rok 2015 w działach merytorycznie podległych komisji, wraz z przyjętym wnioskiem.

 

W wyniku głosowania projekt budżetu miasta na rok 2015 Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 6 głosami za, wraz z wyżej wymienionym, przyjętym przez Komisję wnioskiem.

 

Ad. 5

 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 423/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – druk nr 6, 6A

 

 

 

Wniosek Prezydenta Miasta w powyższej sprawie przedstawił Pan Wiesław Jagielak – Dyrektor MOPS, zgodnie z drukiem nr 6 – w załączeniu do protokołu.

 

Komisja nie wniosła uwag i zapytań do projektu uchwały w powyższej sprawie i w wyniku głosowania zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie – 6 głosami za.

 

Ad. 5

Sprawy różne i wolne wnioski:

 

Przewodnicząca obrad poinformowała członków Komisji, że otrzymała kilka zaproszeń na spotkania opłatkowe. Do udziału w spotkaniach zaprosiła również członków Komisji.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodnicząca obrad zamknęła posiedzenie komisji.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 30 gru 2014 09:21
  • Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2014 09:24
  • Data edycji: środa, 4 sty 2017 11:26
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej