Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan Pracy Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2016 rok

 

I kwartał
 1. Informacja na temat przygotowania miasta i planowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2016r.
 2. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2015 rok
 3. Sprawozdanie z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej za 2015r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.
 4. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży za 2015r.
 5. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2015r.

 

II kwartał
 1. Informacja z realizacji zadań z zakresu polityki społecznej za 2015 rok

a)    informacja o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

b)    informacja dot. zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji

 1. Informacja dot. zabezpieczenia pomocy szkolnych na nowy rok szkolny 2015-2016 dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
 2. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta
 3. Ocena realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża za 2015r.
 4. Informacja o stanie sanitarnym miasta
 5. Informacja o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem prognoz demograficznych
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

 

 III kwartał

 1. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2015 rok
 2. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016 roku
 3. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2015 rok
 4. Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Analiza kontroli przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2016 roku
 5. Opieka medyczna w szkołach - stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

 

IV kwartał
 1. Informacja na temat funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych w okresie zimowym oraz na temat pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
 2. Analiza projektu budżetu miasta na 2017 rok
 3. Informacja dotycząca form pomocy świątecznej dla dzieci z rodzin ubogich
 4. Zaopiniowanie ŁPPIRPA oraz Patologii Społecznej na 2017 rok
 5. Informacja na temat mieszkalnictwa socjalnego - stan aktualny i perspektywy, budowa budynku komunalnego

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2015 08:12
 • Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2015 08:14