Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXII

Uprzejmie informuję, że dnia 24 lutego 2016 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2016 r. /druk nr 289/.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji:

a)    Komendanta PSP /druk nr 287/1/,

b)    Komendanta KMP /druk nr 287/2/,

c)    Komendanta ITD /druk nr 287/,

d)    Komendanta Straży Miejskiej/druk nr 287/3/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

 1. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomży na lata 2016 - 2021 /druk nr 297, 297A/ - wiodąca Komisja Gospodarki komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 -2030 /druk nr 308, 308A/

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 /druk nr 309, 309A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża”/druk nr 301, 301A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 305, 305A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Nowoprojektowanej /druk nr 298, 298A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Łomża przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /druk nr 292, 292A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów /druk nr 293, 293A/- wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Miasto Łomża w organach Stowarzyszenia pod nazwą Łomżyńskie Forum Samorządowe /druk nr 307, 307A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na bezczynność w działaniach Prezydenta Miasta.

 14. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kwartale 2015 r. /druk nr 288/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 15. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 16. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 17. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXI sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                  Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                           Wiesław Tadeusz Grzymała

                                                                                             

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 lut 2016 13:28
 • Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 13:38
 • Data edycji: piątek, 19 lut 2016 12:25
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lut 2016 08:23