Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXIII

Uprzejmie informuję, że dnia 30 marca 2016 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2016 r. /druk nr 315/.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zapoznanie się z formami przeciwdziałania bezrobociu i środkami na te działania przeznaczonymi w 2016 roku. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta/druk nr 312/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2015 rok /druk nr 319/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2015 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r. /druk nr 313/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2015 r. /druk nr 321/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Ocena funkcjonowania Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. (trwałość projektu) /druk nr 325/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 -2030 /druk nr   328, 328A/

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 /druk nr 329, 329/1, 329A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 10. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Chabrowej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 327, 327A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru /druk nr 316, 316A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 320, 320A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 476/LXV/10 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Miasta Łomża do Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” /druk nr 317, 317A/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łomża” /druk nr 331, 331A/

 15. Ocena działalności MOSiR – ocena stanu technicznego obiektów/druk nr 322/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 16. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2015 rok oraz plany izamierzenia na 2016 rok/druk nr 323/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 17. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2015 rok /druk nr 326/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 19. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 20. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                            Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2016 12:50
 • Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2016 13:01
 • Data edycji: wtorek, 22 mar 2016 09:56
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2016 08:02