Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019 , str.56).

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:

1. Ustawę z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2. Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

3. Ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

4. Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

5. Ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

6. Ustawę z dnia 6 wrzesnia 2021 r. o dostępie do informacji publicznej,

7. Ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

8. Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

9. Ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

10. Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne,

11. Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

12. Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiebiorcy,

13. Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadch uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz uchyla się ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 30 mar 2016 07:39
  • Data opublikowania: środa, 30 mar 2016 07:41
  • Data edycji: środa, 22 wrz 2021 11:50