Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań

w ramach projektu: „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63"

Łomża: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań w ramach projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63
Numer ogłoszenia: 90772 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łomża , pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, faks 086 2156706.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań w ramach projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - droga krajowa nr 63 na odcinku od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań (od km 142+140,6 do km 142+810,90) w zakresie robót budowlanych obejmujących: a) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy w kategorii ruchu KR4, b) przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi, c) przebudowę i budowę zatok autobusowych, d) przebudowę i budowę chodników, e) budowę ścieżki rowerowej, f) przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, g) przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną ulicą, m.in. przebudowę kolidującej linii napowietrznej nn oraz zabezpieczenie linii kablowej SN, h) budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci telefonicznej kolidującej z przebudową ulicy, i) wykonanie oświetlenia ulicy, j) wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Różaną, k) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z regulacją istniejących studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji, l) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z przebudowywaną drogą, regulacją włazów oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji, m) przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z przebudowywanym skrzyżowaniem ul. Sikorskiego z ul. Fabryczną..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.31.62-2, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9, 45.23.23.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie: sieci sanitarnych, oświetlenia lub sieci energetycznych kablowych, kanałów technologicznych lub sieci telekomunikacyjnych, z których jedna musi być o wartości brutto min. 6 000 000 zł i jedna o wartości brutto minimum 4 000 000 zł
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, które posiadają uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Kierownik budowy winien mieć uprawnienia bez ograniczeń i posiadać doświadczenie minimum 5 letnie w kierowaniu robotami w branży drogowej. Kierownicy robót oprócz wymaganych kwalifikacji winni posiadać doświadczenie minimum 3 letnie w kierowaniu w wymaganych specjalnościach. Osoba do kierowania robotami elektrycznymi musi mieć ponadto uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 2 000 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości, zakresie i wartości, szczegółowo określonych w warunkach udziału w postępowaniu - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (Wiedza i Doświadczenie). Do wykazu należy załączyć dowody, dotyczące tych robót i potwierdzające, że zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywały funkcje: kierownika budowy i kierowników robót posiadają wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach i zakresie odpowiednim do przewidzianej funkcji oraz doświadczenie, zgodne z treścią załącznika nr 5 do SIWZ (Oświadczenie - Potencjał kadrowy) 2. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3.Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. 4. W przypadku składania oferty, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - okres gwarancji - 4

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w Zał. nr 6 - Wzór umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1243
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łomży Wydział Inwestycji 18 - 400 Łomża, Stary Rynek 14 pokój 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający planuje zrealizować przedmiot zamówienia jako część zakresu projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63. W momencie publikacji niniejszego zamówienia Zamawiający nie ma jeszcze zagwarantowanych środków finansowych (umowy o dofinansowanie) na realizację przedmiotu zamówienia, dlatego Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania - na podstawie art.93 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku nieprzyznania mu środków unijnych na współfinansowanie powyższego projektu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Uwaga: W dniu 18.05.2016r. dodano pliki: Zał. nr 41 - Wytyczne dla wiat przystankowych oraz Zał. nr 42 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.

Uwaga: Na życzenie Wykonawcy w dniu 25.05.2016r. dodano plik: Zał. nr 43 - TABELA_ROBOT_ZIEMNYCH - ODC_2.pdf

Uwaga: W dniu 27.06.2016r. dodano plik: Zał. nr 44 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.

Uwaga: W dniu 04.08.2016 Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert. Zmiana SIWZ oraz zmiana ogłoszenia zostały opublikowane poniżej.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90772-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomża
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - droga krajowa nr 63 na odcinku od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań (od km 142+140,6 do km 142+810,90) w zakresie robót...
Termin składania ofert: 2016-08-11

 

Numer ogłoszenia: 173489 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90772 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, fax. 086 2156706.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro

Uwaga: W dniu 23.09.2016 Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert. Zmiana SIWZ oraz zmiana ogłoszenia zostały opublikowane poniżej.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90772-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomża
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - droga krajowa nr 63 na odcinku od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań (od km 142+140,6 do km 142+810,90) w zakresie robót...
Termin składania ofert: 2016-08-11

Numer ogłoszenia: 148528 - 2016; data zamieszczenia: 23.09.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90772 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, fax. 086 2156706.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro..

          W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro.

 

Uwaga 2: W dniu 23.11.2016 Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert. Zmiana SIWZ oraz zmiana ogłoszenia zostały opublikowane poniżej.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90772-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomża
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - droga krajowa nr 63 na odcinku od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań (od km 142+140,6 do km 142+810,90) w zakresie robót...
Termin składania ofert: 2016-08-11

Numer ogłoszenia: 153764 - 2016; data zamieszczenia: 23.11.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90772 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, fax. 086 2156706.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro.

          W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2017 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro.

Plik o zmianie treści SIWZ w załączeniu.

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 15 kwi 2016 10:34
 • Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2016 10:46
 • Data edycji: środa, 18 maj 2016 13:30
 • Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 sty 2017 09:23