Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 24/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Dariusz Domasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o temat - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag. W wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła poprawkę Przewodniczącego Komisji uzupełniając porządek o zaproponowany temat w pkt-e 3. Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 23/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomży nr 115/XVII/15 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Łomża” – druk nr 399, 399 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich” - druk nr 403, 403 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża – druk nr 400, 400 A, 400/1. 5. Sprawy różne.

Ad. 1

            Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Członkowie Komisji przyjęli protokół nr 23/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF – przedstawiła wniosek i projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomży nr 115/XVII/15 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża” (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie – zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 399 A.

 

Ad. 3

 

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF – przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich” (w załączeniu). Dodała, że aby stowarzyszenie powstało musi być 15 samorządów. W chwili obecnej jest ich 12. Wysłany do Państwa radnych statut stowarzyszenia jest projektem. Jeżeli będzie 15 wymaganych członków stowarzyszenia, statut zostanie uchwalony na „walnym”. Jeżeli chodzi o kwotę, również będzie ustalona na „walnym”. Miasto Łomża byłaby w tej 15-tce założycieli, które ma reprezentować samorządy w negocjacjach z rządem.

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.    

            Radny Tadeusz Zaremba zwrócił uwagę, że Łomża już należała m.in. do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i wielu innych, a potem wypisywała się z tego. Poprosił o wyjaśnienia, na czym polega różnica, że powstaje nowy związek i będzie z rządem współpracował albo walczył. Nie ma nic przeciwko temu, aby się integrować, ale chciałby zrozumieć, bo jeżeli jest wiele podmiotów, to one miedzy sobą przepychają się, a rząd robi co chce.

            Mariusz Giełgut – doradca Prezydenta – wyjaśnił, że jak sam Pan radny powiedział związek, gmin, powiatów, związek samorządów polskich jest to stowarzyszenie, które łączy samorządy gminne, powiatów, województwa, „idzie na przekrój” tych szczebli. Obecnie Łomża nie należy do żadnego związku samorządów.

            Radny Zbigniew Prosiński poprosił o informację jakie korzyści będzie miało miasto z tytułu przynależności do stowarzyszenia, czy będą to korzyści realne, aby nie skończyło się na płaceniu składki tak, jak było to w przypadku uczestnictwa w Związku Miast Polskich.

            Mariusz Giełgut – doradca Prezydenta przedstawił podstawę prawną utworzenia stowarzyszenia.

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 2 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących zaopiniowała negatywnie projekt uchwały określony drukiem nr 403 A.

 

Ad. 4

 

            Marek Jankowski – Gł. Specjalista WAR przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wraz z autopoprawką (w załączeniu). Dodał, że jeżeli nie uchwalimy tego studium, bądź uchwalimy z opóźnieniem, to przez ten okres nie będziemy mogli zrobić tego na co czekamy tzn. uruchomienia terenów kierunkowych czyli terenów w stronę Zawad Przedmieście pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną oraz nowych terenów między ul. Wojska Polskiego i ul. Nowogrodzką poprzez stworzenie nowej enklawy zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Przyjęcie studium umożliwi nam te działania, natomiast w oparciu o obowiązujące możemy jedynie działać w tych strukturach wykształconych, czyli tam, gdzie zabudowa jest dopuszczona w tym studium. Jest kilka terenów, które można planami zagospodarowania przestrzennego, ale one nie dadzą tego efektu, który może wynikać po przyjęciu przedstawionego dokumentu. Wyjaśnił, że studium jest polityką przestrzenną gminy. Jest to dokument w zasadzie o znaczeniu wewnętrznym dla samej gminy, bo ze studium nie wynika przeznaczenie terenu, które wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ze studium wynikają kierunki zagospodarowania, a więc studium jest potrzebne gminie po to, żeby na podstawie tego dokumentu, można było sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a miejscowy plan nie może naruszać ustaleń studium. Stwierdzenie „nie narusza” przy chęci uchwalenia jakiegoś dokumentu, weryfikowane przez Wojewodę, może nas doprowadzić do uchwalenia planu, który dopiero daje przeznaczenie terenu. Studium jest więc tym pierwszym dokumentem, podstawowym i nie jest dokumentem prawa miejscowego. Takim aktem prawa miejscowego natomiast jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium jest potrzebne do stworzenia dokumentów prawa miejscowego, czy planów zagospodarowania przestrzennego.

            Piotr Gromelski oraz Arkadiusz Świder – INPLUS Sp. z o.o. dokonali prezentacji multimedialnej projektu Studium.

Piotr Gromelski – INPLUS Sp. z o.o. uzupełniając wypowiedź Marka Jankowskiego wyjaśnił, że studium nie jest również wiążące dla organu wydającego decyzje o warunkach zabudowy. To, co próbuje zrobić miasto wspólnie z zespołem projektowym to złapać pożądany kierunek zmian przestrzennych po to, żeby później miasto mogło chociażby przystąpić do planu, w którym spróbuje określić wszystkie zagadnienia dotyczące danego obszaru.

Arkadiusz Świder – INPLUS Sp. z o.o. wyjaśnił, że przedstawiony materiał jest bardzo obszerny i obejmuje wiele dziedzin stąd trudno szczegółowo opowiadać o tym studium. Główne założenia, które przyświecały zespołowi projektowemu, to przede wszystkim kontynuacja tego rozwoju, który w Łomży następuje. Projekt studium nie wprowadza zasadniczo diametralnie innych kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, natomiast stanowi uzupełnienie, kontynuację w oparciu o uwarunkowania , które się zmieniły, jak również kwestie społeczne, m.in. były analizowane decyzje o warunkach zabudowy, gdzie jest ich wydawanych najwięcej i w tym kierunku również były podejmowane próby stworzenia tej struktury przestrzennej. Poprosił o pytania.

Marek Jankowski – Gł. Specjalista WAR stwierdził, że, aby spełniać pewne wymagania określone w ustawie, a przede wszystkim wymagania ładu przestrzennego należy struktury przestrzenne kształtować w taki sposób, aby zminimalizować transportochłonność całego układu, a więc nie mogą to być jakieś wydłużone struktury, które powodowałyby nadmierne nakłady na komunikację. Jest to warunek, który trzeba spełnić ustawowo. Następnym warunkiem jest zapewnienie rozwiązań przestrzennych, które ułatwiają przemieszczanie się pieszych i rowerów czyli budowanie pewnych struktur o pewnym kształcie i rozwiązań przestrzennych i komunikacyjnych jak też lokalizowanie w taki sposób zabudowy mieszkaniowej, aby umożliwić mieszkańcom maksymalne wykorzystanie transportu publicznego. Ustawodawca poszedł dalej, nakreślając wymogi konieczne i stwierdził, że studia, na podstawie których będą opracowywane plany muszą być dostosowane do możliwości gminy m.in. możliwości demograficznych, możliwości finansowych itd.

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Ireneusz W. Cieślik odnosząc się do obszaru przy ul. Żabiej i terenów podmokłych poprosił o wyjaśnienie, ile będzie kosztowała rekultywacja tego terenu, osuszenie tego terenu. Czy nie łatwiej i taniej byłoby zrobić tam zbiornik wodny.

            Radny Witold Chludziński stwierdził, że przy ul. Akademickiej wrą prace i jest tam bardzo mało terenów, wszystko jest zainwestowane. Odniósł się również do terenów w kierunku Zawad Przedmieście, które w studium wskazane jest pod budownictwo wielorodzinne, a rzeczą nieuniknioną jest, że będzie tam budownictwo jednorodzinne. W chwili obecnej zostało tam miejsce na wybudowanie tylko 6 bloków. Uważa, że w tej koncepcji, budownictwo wielorodzinne powinno iść w stronę Szosy Zambrowskiej, terenów w pobliży szpitala, za szpitalem i tego mu w studium brakuje.

Radna Ewa Chludzińska odnosząc się do obszaru oznaczona 10 poprosiła o wyjaśnienie, jakie będzie przeznaczenie tego obszaru. Poprosiła również o uzasadnienie tego przeznaczenia.

Marek Jankowski – Gł. Specjalista WAR wyjaśnił, że ul. Żabia jest to teren, gdzie obowiązuje plan miejscowy i studium jako dokument ogólny, nie wchodzi w takie szczegóły. Odnosząc się do kierunków stwierdził i kontynuacji funkcji zabudowy mieszkaniowej stwierdził, że znając te tereny i ich ukształtowanie, to można wyciągnąć wnioski, że będą to bardzo trudne tereny dla zabudowy wielorodzinnej, bardziej dla zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej. Docelowo na pewno te tereny będą atrakcyjne przy wykorzystaniu tych tańszych do pozyskania i uzbrojenia. Większa efektywność będzie tam, gdzie te działki będą mogły być mniejsze, gdzie będzie łatwiej je obsłużyć i uzbroić. Te tereny niewątpliwie będą trudniejsze i efektywność wykorzystania środków publicznych na uzbrojenie będzie znacznie słabsza.

Arkadiusz Świder – INPLUS Sp. z o.o. odpowiadając na pytanie radnej Chludzińskiej stwierdził, że strefa 10 obejmuje kilka fragmentów miasta. Wyjaśnił, że chodzi również o bilans zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne, który nie wskazuje i nie pozwala na lokalizację nowej zabudowy na obecnym etapie. Na obecnym terenie wykorzystujemy istniejące rezerwy w sposób optymalny. Druga sprawą jest ukształtowanie terenu. Teren tam jest bardzo skomplikowany jeżeli chodzi o zabudowę nie tylko pod względem czysto budowlanym, ale również obsługi w infrastrukturę techniczną i drogową. Strefa 10 w studium została wskazana jako tereny niekorzystne do rozwoju zabudowy właśnie z tych powodów, o których mówił. W dalszej przyszłości mogą one stanowić rezerwę, ale na razie nie zostały wskazane pod zabudowę.

            Marek Jankowski – Gł. Specjalista WAR wyjaśnił następnie, że załącznikiem do studium są rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta w zakresie uwag nieuwzględnionych bądź uwzględnionych częściowo (w załączeniu). Omówił poszczególne uwagi.

            Radna Ewa Chludziński poprosiła o wyjaśnienie dotyczące terenu i jego przeznaczenia na park przy kościele św. A. Boboli między ul. Wąską, a ul. Kierzkową. Czy teren ten objęty jest planem, czy póki co jest to tylko studium. Nie wie czy funkcjonalnym jest projektowanie parku przy osiedlu, które i tak ma dużo zieleni w tym sensie, że działki są dosyć duże i tej zielni na działkach jest już dużo. Zwróciła uwagę, że wszystkie ulice na osiedlu Wschód są to ulice ślepe, żadna ulica nie ma przebicia np. do ul. Bocznej. Kiedyś były takie przymiarki, aby teren ten lepiej skomunikować, ale w tej chwili jest to niedogodne dla samych mieszkańców, którzy muszą jeździć dookoła, żeby dojechać do swoich domów. Poza tym źle to wygląda. Między cmentarzem, a budynkiem komunalnym jest dużo miejsca, aby taką drogę przeprowadzić.

            Marek Jankowski – Gł. Specjalista WAR wskazał teren objęty miejscowym planem zagospodarowania. Dodał, że jest to teren zieleni rekreacyjnej dla tego osiedla. Jeżeli miasto podejmie decyzje o rezygnacji z parku i wprowadzeniu zabudowy, to wymagana będzie zmiana planu, nie tylko studium. Rozmowa o zmianach założeń i zmianie planu musi odbyć się w skali planu. Czy będzie to możliwe, czy nie musi to odbyć się w innej skali.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że na tym etapie rozmawiamy o studium, którego procedowanie trwa ok. 8 lat. Stwierdził, że najpierw musimy przyjąć studium, a potem zacząć zmieniać poszczególne plany, urealniać je.

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 400 A wraz z autopoprawką.

 

Ad. 5

 

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta poinformował, że żaden dokument nie został jeszcze podpisany, ale mamy zapewnienie i są deklaracje, ale deklaracje daleko idące dotyczące 3,5 ha terenu PKP z przeznaczeniem na budowę nisko czynszową. W ramach pilotażu działkę przejmie Skarb Państwa, a poza tym budynki byłyby budowane ze środków rządowych. Ma również zapewnienie, że na tym terenie, który przejmie Skarb Państwa miasto będzie mogło wybudować budynek komunalny.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Komisji.

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                  Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości

                                                                                   I Zagospodarowania Przestrzennego

 

                                                                                              Dariusz Domasiewicz

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2016 08:36
  • Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2016 08:38