Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 35/16 z dnia 5 lipca 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Witold Chludziński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 34/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, lokalu mieszkalnego położonego w Łomży, przy ul. Polowej – druk nr 409, 409 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża - druk nr 410, 410 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża – druk nr 411, 411 A. 5. Analiza Programu Remontów Ulic i Chodników oraz zapoznanie się ze stanem dróg po zimie. Zaopiniowanie planu bieżącego utrzymania dróg - druk nr 396. 6. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 34/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Paulina Gałązka – Z-ca Naczelnika WGN - przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, lokalu mieszkalnego położonego w Łomży, przy ul. Polowej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Poprosił o wyjaśnienie, czy jeśli chodzi o spadkobierców, sprawy te są uregulowane.

            Paulina Gałązka – Z-ca Naczelnika WGN – wyjaśniła, że siostra właścicielki lokalu odrzuciła spadek i w związku z tym, na podstawie postanowienia spadkowego, miasto przejęło lokal.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że na razie mieszkanie jest własnością komunalną, a jak będzie sprzedane, to będzie prywatne. Uważa, że propozycja jest racjonalna.

            Radna Elżbieta Rabczyńska zdaje sobie sprawę, że 27 m ² to nie jest wiele, ale trudno jej przyjąć za pewnik, że Pan Kierownik Referatu decyduje, czy to być w zasobach miasta, czy mamy to sprzedać. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania w mieście, są ludzie, którzy nie mają dzieci albo w takiej formie, że mogą dotrzeć na IV piętro i dopiero jak nie będzie chętnych, możemy myśleć o sprzedaży. Nie neguje wiedzy Pana Kierownika, ale musi być jakieś uzasadnienie, podstawa.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że osobiście rozmawiał z Panem Kierownikiem, który stwierdził, że nie ma zapotrzebowania na ten metraż na IV piętrze. Przedstawił pismo Kierownika Referatu ds. Lokalowych.

            Radny Andrzej Wojtkowski zaproponował, aby temat odłożyć, przeanalizować jeszcze raz i na następnym posiedzeniu, Komisja ustosunkowałaby się do tego jeszcze raz. Zgodził się z wypowiedzią radnej Rabczyńskiej, że wielu ludzi czeka na mieszkanie.

            Radny Ireneusz Cieślik stwierdził, że jest wiele wyroków sądowych dotyczących przemocy w rodzinie i nie jest wykonywanych ze względu na brak lokali dla osób mających wyrok eksmisji. Matka z dziećmi lokal ma, jednak dla ojca brak lokalu. Uważa, że lokal ten powinien przeznaczony dla osoby z wyrokiem sądowym.

            Radna Wanda Mężyńska zwróciła uwagę, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci do 18 roku życia. Uważa, że należałoby zainteresować się, czy gdzieś nie ma osoby, która opuściła placówkę i nie ma mieszkania. Podobnie w rodzinach zastępczych. Należy się pochylić nad tym i sprawdzić, czy osoba odchodząca z rodziny zastępczej nie potrzebuje mieszkania.

            Radny Tadeusz Zaremba zwrócił się   z prośbą do radnych, którzy zgłaszają wątpliwości, aby doprecyzowali pytania z jakimi Komisja ma zwrócić się do wydziału. Zakłada, że pracownik Urzędu Miejskiego przebadał wszystkie potrzeby, wszystkie możliwości i tak napisał. Jeżeli w chwili obecnej ma to być na zasadzie odroczenia, to prosi o sprecyzowanie jakie wątpliwości i na jakie pytania oczekujemy odpowiedzi, jakie rozważać rozwiązania.

            Przewodniczący Komisji postawił wniosek, aby temat przekazać do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, celem rozważenia, wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży, możliwości innego przeznaczenia lokalu mieszkalnego. Dodał, że Komisja ponownie zajmie się rozpatrzeniem wniosku i projektu uchwały na następnym posiedzeniu. Zaproponował również zdjęcie tego tematu z porządku obrad najbliższej sesji.

            Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji oraz opowiedziała się za zdjęciem tematu z porządku obrad sesji.

 

Ad. 3, 4

 

            Paulina Gałązka – Z-ca Naczelnika WGN - przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża (druk nr 411, 411 A w załączeniu). Stwierdziła, że z tym wnioskiem wiąże się drugi, rozpatrywany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji, wniosek i projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, który również przedstawiła (druk nr 410, 410 A w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Andrzej Wojtkowski poprosił o wyjaśnienie, czy w najbliższym czasie planowane jest drogi dojazdowej do garaży, czy ich użytkownicy zrobią to we własnym zakresie.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że należy zadać pytanie kiedy będziemy mieli pieniądze, żeby zrealizować obowiązujący tam plan zagospodarowania przestrzennego albo go zmienić.

            Radny Janusz Mieczkowski zwrócił uwagę, że we wniosku zawarte są 3 propozycje, a wśród nich propozycja zbycia 5 m ². Poprosił o odpowiedź na pytanie, co to za garaż o powierzchni 5 m ².

     Paulina Gałązka – Z-ca Naczelnika WGN wyjaśniła, że są to dwie działki, na których usytuowany jest jeden garaż.

            W związku z brakiem innych głosów Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

            Komisja w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 410 A.

            Następnie Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 411 A.

 

Ad. 5

 

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nt Programu Remontów Ulic i Chodników oraz zapoznanie się ze stanem dróg po zimie, a także planu bieżącego utrzymania dróg (w załączeniu).

            Radna Elżbieta Rabczyńska stwierdziła, że chciałaby zapytać Pana Prezydenta i Przewodniczącego Komisji odnośnie zmian do Programu Remontów Ulic i Chodników, ponieważ jego realizacja niebawem zbliża się do końca. Nie ukrywa, że ma na myśli ul. Glogera.

            Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy pewien scenariusz ma opracowany, a o jego realizacji zadecydują najbliższe godziny. Wyjaśnił, że obecny program obowiązuje do 2017 roku i na wniosek radnego Zaremby zostało to zmienione. Dodał, że był zwolennikiem programu opracowanego z dużo wcześniejszym wyprzedzeniem, aby można było przygotować dokumentację techniczną, czy złożyć wniosek o pozyskanie środków unijnych. Sprawy inwestycyjne są działem bardzo trudnym i dzięki ciężkiej pracy Naczelnika WGK oraz Naczelnika WIN, szły w dobrym kierunku, ale za sprawą widzimisię niektórych radnych pewne plany zostają burzone. Nie wie, czy jest to specjalne działanie, ale odnosi wrażenie, że tak i że jest to działanie na szkodę tego miasta.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że nie będzie podejmował dyskusji, ale opisze to słowami wieszcza „daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenia”. Poinformował, że w dniu dzisiejszym wspólnie z Panią Skarbnik rozmawiali na temat koncepcji budowania WPF tak, aby uwzględnić te wszystkie elementy. Gdyby Pan Przewodniczący Komisji, zamiast chodzić koło swoich ulubionych tematów, pomyślał o porządkowaniu spraw inwestowania i zastosowania takiego mechanizmu, w którym oprócz widzimisię Pana Przewodniczącego mogły wypowiadać się inne czynniki społeczne, to pewnie dawno już by to było.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że jesteśmy chwilę przed tworzeniem założeń polityki społeczno-gospodarczej i tam znajdą się te zadania, które wejdą do budżetu roku przyszłego.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

 

Ad. 6

 

            Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Pana Tomasza Wiśniewskiego skierowany do Prezydenta Miasta i do wiadomości Komisji Gospodarki Komunalnej oraz odpowiedź Prezydenta Miasta na ten wniosek (w załączeniu).

            Radny Ireneusz Cieślik zwrócił się do grupy inicjatywnej, która złożyła wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej o przedstawienie krótkiego uzasadnienia. Uważa, że dobrze by było, aby Komisja trochę więcej wiedziała niż inni radni.

            Radna Hanka Gałązka zgodziła się z wypowiedzią radnego Cieślika i oczekuje odpowiedzi.

                Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że zmieniła się ustawa, zmieniły się warunki i powstaje pytanie co zrobić ze żwirownią w Modzelach Starych tym bardziej, że   drzewostan jest rozkradany. Dodał, że chciałby zasięgnąć opinii członków Komisji Gospodarki Komunalnej.

            Radny Ireneusz Cieślik stwierdził, że firma Big Projekt najpierw powinna zrekultywować teren żwirowani i dopiero potem będziemy zastanawiać się co z tym terenem zrobić. W chwili obecnej nie znajdziemy kupca, ponieważ nie ma tam kruszywa.

            Radna Elżbieta Rabczyńska przypomniała, że na temat tej działki i działań, które powinny być podjęte, podmiotu, który korzystał z tej działki, był przedmiotem obrad nie jednego posiedzenia Komisji. Big Projekt miał przeprowadzić rekultywację i dlaczego to nie jest zrobione. Dalej mówimy o rekultywacji. Co zrobiliśmy, żeby teren został zrekultywowany.

            Paulina Gałązka – Z-ca Naczelnika WGN wyjaśniła, że Big Projekt na przeprowadzenie rekultywacji ma termin do 29 listopada 2018 roku.

            Radny Janusz Mieczkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Cieślika stwierdził, że sprawa wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej jest sprawą całej Rady Miejskiej. Grupa inicjatywna uważa, że działa w ramach istniejących kompetencji i nie jest jej zamiarem dyskredytowanie Pana Przewodniczącego jako człowieka, natomiast odnosi się do działań jako radnego i Przewodniczącego Komisji. Wniosek został sformułowany i podpisany przez grupę 6-u radnych, a zawarte we wniosku stwierdzenia są jednoznaczne i myśli, że wyczerpują temat i tworzą wystarczającą podstawę do tego, aby debatować nad tym wnioskiem. Nad całością sprawy będzie zastanawiała się cała Rada Miejska i Rada podejmie decyzję. Są to wewnętrzne sprawy Rady Miejskiej i nic takiego się nie stanie jeżeli zostanie zmieniony układ funkcjonowania Rady. Podkreślił, że zdanie grupy inicjatywnej jest wyartykułowane we wniosku i nie chciałby dodawać nic więcej.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że najbardziej boli go fakt, że została poruszona jego rodzina i w związku z tym poinformował, że już prawnik przygotowuje pozew w tej sprawie z powództwa cywilnego. Dodał, że nie spodziewał się takiego wniosku tym bardziej, że funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej pełni od 10 lat i nigdy nie działał na szkodę miasta.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                       Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                                     Witold Chludziński

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2016 08:39
  • Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2016 08:40