Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół 22 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Protokół nr 22/16
 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
 z dnia 30 sierpnia 2016 roku
 
Na ogólną liczbę 6 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 5.
Nie uczestniczyli:
1. Radny Zbigniew Prosiński
Obrady Komisji otworzył i przewodniczył im radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący. Na wstępie zapoznał się z listą obecności, stwierdził prawomocność posiedzenia i powitał wszystkich zebranych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła następujący porządek:
1. Przyjęcie protokołu nr 21/16 z dnia 5 lipca 2016 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 w działach podległych merytorycznie Komisji /druk 427, 427/1, 427 B/
3. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do nowego sezonu /druk 422/
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. 1
 Przyjęcie protokołu nr 21/16 z dnia 5 lipca 2016 r.
 Uwag do protokołu nie wniesiono.
 Komisja protokół przyjęła.

 

Ad. 2
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji /druk 427, 427/1, 427 B/
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji poprosił o słowo wprowadzenia p. Elżbietę Parzych – Skarbnik Miasta.
           Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wskazała, że w zasadzie nie ma żadnych zmian w działach, które są merytorycznie podległe Komisji. Wspomniała o kwocie 70 tysięcy złotych, o które wnioskowano wcześniej, jednak z uwagi na możliwość pozyskania tej kwoty z innych źródeł zrezygnowano z dalszego wnioskowania. Potrzeby będą sfinansowane w ramach obecnego budżetu i nie wymagają zdaniem p. Elżbiety Parzych dodatkowych działań.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zauważył, że w przygotowanych drukach znajdują się jednak informacje, którym Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji powinna poświęcić uwagę. Wymienił dział 630.
           Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że zadanie wymienione w tym dziale będzie sfinansowane w ramach budżetu miasta. Stąd treść autopoprawki, zgodnie z którą dodatkowe środki nie są już potrzebne.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta włączyła się w dyskusję, informując, że znalezione środki są wystarczające i były dokładnie przeliczone. Zadanie pozostaje więc do realizacji, ulega jednak zmianie pozyskanie środków, które udało się zdobyć dzięki kalkulacjom budżetowym.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji przypomniał, że zadania zostały omówione na Komisji Finansów, która wzięła pod uwagę działania z wielu działów.
           Radny Andrzej Zwierzyński zapytał o sprawy własnościowe. Zainteresowało go, czy omawiane grunty są miejskie.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że na obecną chwilę nie odpowie precyzyjnie, ale sprawa będzie monitorowana i wszystko wykona się zgodnie z obowiązującym prawem.
           Radny Adam Zwierzyński uznał za istotne wskazać, aby zadania nie generowały niepotrzebnych kosztów.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta zapewniła o dobrej współpracy z lokalnymi instytucjami kultury i ekonomii. Wspomniała o przedstawicielach kina „Millenium”, którzy byli u Prezydenta Miasta Mariusza Chrzanowskiego. Stwierdziła, że wybrane budynki zyskają nowy walor.
           Radny Adam Zwierzyński zauważył, że stworzy się w ten sposób szlak.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta oznajmiła, że zasadnym jest sporządzenie tablic pamiątkowych w różnych językach, w tym rosyjskim. Argumentowała, że do Łomżę odwiedza wielu Łotyszy, Estończyków i Rosjan. Jako miejsca szczególne wymieniła między innymi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, należący do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży kościół – dawną cerkiew.
           Radny Adam Zwierzyński zasugerował, że tablica pamiątkowa nie musi znajdować się na budynku. Może być umieszczona samodzielnie. Powiedział też, że tabliczka mówiąca o zabytkowym łomżyńskim kinie może znajdować się niedaleko pomnika Stacha Konwy. Zwrócił uwagę, że jest to teren miejski, co eliminuje jakiekolwiek problemy.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podziękowała za sugestie. Wspomniała, że z pewnością wykorzystane będą ciągi drogowe i piesze należące do miasta.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji poprosił o p. Agnieszkę Muzyk – Zastępcę Prezydenta Miasta o potwierdzenie słuszności swoich wniosków, jakoby pozostały jeszcze nie doinformowane o projekcie tabliczek pamiątkowych placówki.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta powiedziała, że w przypadku placówek i instytucji należących do miasta takie informowanie nastąpi samoistnie i nie wymaga długich rozmów, z resztą będą jeszcze prowadzone rozmowy.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji wyraził nadzieję, że nie będzie problemów.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta zapewniła o bezproblemowych działaniach.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji ocenił pomysł uczynienia tabliczek pamiątkowych jako właściwy. Zapytał, czy będą znajdować się na nich same napisy z nazwami.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że znajdzie się na nich również historia danego miejsca. Wspomniała o koncepcji stworzenia dzięki temu pewnego szlaku, aby turysta mógł zasięgnąć przynajmniej ogólnych wiadomości. Dodała również, że bardzo często sami mieszkańcy nie znają historii.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji przyznał, że urodził się w Łomży, ale cały czas poznaje to miasto i jego przeszłość.
           Radny Adam Zwierzyński zaproponował, aby wydać specjalny biuletyn informacyjny, dzięki któremu turysta będzie mógł zwiedzać zabytkowe miejsca w Łomży, kierując się pewnym szlakiem. Radny przypomniał, że system ten działa już w innych miastach.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wskazała, że miasto wydało kilka tysięcy złotych na stworzenie specjalnych ścieżek historycznych. Zapewniła, że miasto dołoży wszelkich starań, aby wpisane miejsce pokrywały się z sugerowanymi przez Towarzystwo Historyczne. Powiedziała również o pomyśle stworzenia strony internetowej. Cały projekt oceniła jako duży i znaczący dla Łomży.
           Radny Jan Olszewski zabrał głos w temacie oznakowania miejsc historycznych. Krytycznie ocenił wystawę znajdują się w Galerii Veneda, poddając w wątpliwość zastosowany tam sposób informacji o lokalizacji łomżyńskich zabytków. Jego zdaniem warto byłoby stworzyć jasny i klarowny plan, na którym miejsca historyczne będą wyraźnie i czytelnie zaznaczone. Będzie to pomocne młodym i ludziom, którzy się historią zbytnio nie interesują, ale są otwarci na ciekawostki o swoim mieście. Pomoże to również lepiej przygotować się do obchodów 600-lecia Łomży.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wyraziła swoją wdzięczność za każdy głos w dyskusji. Dodała, że obecnie miasto jest na etapie pisania założeń polityki społeczno-gospodarczej na rok 2017 i można wpisać omawiany temat jako zadanie do wykonania. Poprosiła również radnych o zgłaszanie wszelkich nowych pomysłów z tego zakresu. Podkreśliła, że im więcej głów, tym bogatszy dialog. Wyraziła też nadzieję, że tabliczki zostaną wygrawerowane za mniejszą kwotę i pragnienie, że standard ich wykonania będzie wysoki, aby służyło to przez długi czas.
           Radny Jan Olszewski jasno stwierdził, że jeśli coś robić, to powinno być to wykonane w dobrej klasie. Podkreślił, że tabliczki powinny służyć jeszcze bardzo długo po uroczystościach 600-lecia miasta. Tabliczki w opinii radnego mają być śladem pamięci o przeszłości i powodem do dumy.
           Radny Adam Zwierzyński zasugerował, aby na tabliczkach znalazły się również znaki charakterystyczne dla miasta, będące jego symboliką, np. jelonek. Jego zdaniem należałoby zasugerować to wykonawcom projektu.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że podziela zdania swoich przedmówców. Zapytał też, czy był robiony jakikolwiek projekt lub wizualizacja.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wyraziła opinię, że projekty i pomysły powinny paść ze strony firmy, która wyszłaby z konkretną ofertą i chciała zająć się sprawą. Radni mogliby ewentualnie zatwierdzić dany projekt, lub zaproponować poprawki. Prezydent Agnieszka Muzyk wspomniała też o pomyśle zorganizowania konkursu na wygląd takich pamiątkowych tablic. Według niej, tablice powinny być wykonane w stylu retro.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zgodził się z propozycją, aby ewentualne projekty tablic zostały jeszcze przed oddaniem ich do realizacji przedstawione radnym w celu dyskusji i naniesienia ewentualnych poprawek. Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest spokojny o przyszłość projektu, chodzi jedynie o uczynienie go inicjatywą wspólną.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta zapewniła, że treść i wygląd tabliczek będzie wielokrotnie sprawdzany i konsultowany. Wyraziła nadzieję, że tablice jako takie staną się przyczynkiem do stworzenia i udoskonalenia ścieżek historyczno-edukacyjnych zorganizowanych z myślą o ludziach młodych. Temat ten poruszała wspólnie z radnym Janem Olszewskim. Dodała również, że spacery szlakami historycznymi mogłyby nawet odbywać się na godzinach wychowawczych, co służyłoby edukacji lokalnej i patriotycznej.
           Radny Jan Olszewski wymienił pomysł zorganizowania konkursów historycznych w szkołach, również olimpiad, które oparte byłyby w zasadniczej mierze na zagadnieniach z historii Łomży i regionu. Zdaniem radnego byłaby to świetna możliwość, aby młodzi przygotowali się mentalnie do 600-lecia swojego miasta. W opinii radnego należałoby zaangażować w to wychowawców i nauczycieli.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że absolutnie zgadza się z tym pomysłem. Dodała, że takie konkursy są już przewidziane, trwają przygotowania. Jeden z nich obejmuje trzy etapy, m.in. wczesnoszkolny, gimnazjalny. Również trwają rozmowy nad stworzeniem konkursu angażującego młodzież plastycznie. Prezydent Agnieszka Muzyk wspomniała też, że konsultowała się z placówkami kultury i wyraziła pomysł zorganizowania ogólnopolskiego konkursu, w regulaminie którego znalazłoby się stworzenie sztuki bądź inscenizacji poświęconej Łomży lub regionowi łomżyńskiemu. W planach jest również tworzenie inscenizacji poruszających wątki historyczne.
           Radny Adam Zwierzyński zauważył, że w punkcie 3 omawianych druków wkradł się błąd. Wskazał na trzy miejsca, odległe od siebie na tyle, że niemożliwym byłoby pokazanie ich na jednej tablicy. Chodzi o trzy różne miejsca na około rynku.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta potwierdziła sugestię radnego Adama Zwierzyńskiego. Wspomniała, że można zastanowić się nad stworzeniem ścieżki łączącej omawiane punkty.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zapytał radnego Adama Zwierzyńskiego, czy ten proponuje poprawki.
           Radny Adam Zwierzyński odpowiedział, że chciał jedynie zakomunikować błąd.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podkreśliła, że to bardzo ważna uwaga. Zapisała ją sobie w osobistych notatkach.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji poprosił o kolejne pytanie dotyczące omawianego punktu. W związku z brakiem głosów do dalszej dyskusji zaproponował przejście do głosowania.
           Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie jej podległych jednomyślnie pozytywnie.

 

 Ad. 3
 Informacja o przygotowaniu obiektów rekreacyjnych i sportowych do nowego sezonu /druk 422/
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zaprosił do dyskusji w tym punkcie p. Andrzeja Modzelewskiego – dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR stwierdził, że przedstawione Komisji materiały zawierają przygotowywane zmiany. Dodał również informację, że zmieniają się godziny otwarcia pływalni przy ul. Niemcewicza. Obiekt czynny będzie w godzinach 9.00-21.00. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy dyrektor Andrzej Modzelewski wskazał małe zainteresowanie mieszkańców miasta korzystaniem z basenu w godzinach porannych. Decyzja ta w opinii dyrektora MOSiR będzie miała konkretne przełożenie ekonomiczne. Oznacza zmniejszenie wykorzystania obiektu o 360 godzin, co miesięcznie pozwoli zaoszczędzić 10 tysięcy złotych. Dyrektor Andrzej Modzelewski podkreślił, że należy tutaj doliczyć również koszty prądu. W dalszej części swojej wypowiedzi wspomniał o wyrównanym wjeździe na pole namiotowe przy bulwarach. Wyraził opinię, że miejsce to wymaga zmian, ponieważ obecny wjazd biegnie przez ścieżkę rowerową i przejście dla pieszych. Jakby tego było mało, później następuje wjazd na teren zielony, ale przy samym wejściu znajduje się studzienka, w którą zahaczają klienci.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta zgodziła się ze zdaniem swojego przedmówcy.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR dla lepszego zrozumienia i wyobrażenia sytuacji podał przykład, w którym matka z dzieckiem idąca przejściem dla pieszych musiała ustąpić nagle z drogi wjeżdżającemu Kamperowi.
           Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta była przekonana, że teren ten jest prywatny.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR podkreślił, że pole namiotowe należy do miasta i dzięki niemu przychody z portu łomżyńskiego wzrosły o ponad 70%. Podsumował również, że w Łomży nocują samochody z całego świata i ocenił pomysł pola namiotowego jako trafiony.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, są jeszcze pytania dotyczące konkretnie sprawy MOSiR. Z uwagi na ich brak poruszył wątek trybuny na boisku głównym, na stadionie. Zapytał, czy zostały już poczynione naprawy lub też czy jakikolwiek ruch uczynił projektant, który wcześniej przecież zobowiązał się do naprawy mienia. Przypomniał również, że była w tej sprawie sporządzona ekspertyza. Pytanie skierował do p. Adama Szymańskiego z Wydziału Inwestycji.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta poprosiła o wyrozumiałość dla p. Adama Szymańskiego, podkreślając, że zaledwie od kilku dni przejął on obowiązki wcześniejszego naczelnika Wydziału Inwestycji – p. Marka Raszczyka. Dodała, że każdy potrzebuje czasu na wdrożenie, aby móc udzielać szczegółowych wyjaśnień.
           Radny Jan Olszewski nazwał temat stadionowej trybuny „samograjem”. Przypomniał, co było mówione podczas poprzedniej Komisji. Wyjaśnił, że każda budowla jest w ruchu ze względu na ruchy ziemi, aglomerację, warunki naturalne. W przypadku trybuny zmiany te nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji podkreślił, że pytanie zadał w trosce o budżet miejski, ponieważ w przypadku jeśli naprawy nie wykona projektant, będzie musiało się tym zająć miasto. Przypomniał o wyjaśnieniach byłego Naczelnika Wydziału Inwestycji – p. Marka Raszczyka, który mówił o konieczności zajęcia się tą sprawą, aby nie obciążyła ona kasy miejskiej.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR przypomniał, że ekspertyza wykazała jasno: nie ma zagrożeń dla budynku. Przy tej okazji zapytał również, czy nie byłoby możliwości stworzenia podestu na trybunie VIP, co zwiększyłoby widoczność osobom niewysokim. Wspomniał, on sam odczuwa ten problem.
           Radny Jan Olszewski pozostał w temacie stadionu. Skierował do p. Adama Modzelewskiego – dyrektora MOSiR pytanie, czy ten oprócz przebywania na trybunie VIP bywa czasami na trybunie otwartej. Wyraził swoje oburzenie stanem czystości znajdujących się tam siedzeń. Dodał również, że być może na trybunie VIP wszystko jest w porządku, ale niżej jest tyle brudu, że on sam dziwi się, jak to możliwe, że ludzie przychodzą jeszcze na mecze. Wspomniał o swojej obecności na meczu ŁKS z Górnikiem Zabrze i tym, co zastał na trybunach otwartych. Podsumował, że sprawą należy zająć się natychmiast, ponieważ członkowie loży VIP to kameralna grupa ludzi, zaś zdecydowana większość zajmuje trybunę niższą. Nazwał ten wątek tragedią i czymś poniżającym miasto.
          Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR przeprosił za zaistniałą sytuację i poruszył wątek sprawy nie wpuszczenia radnych na jeden z odbywających się na stadionie meczów. Dodał, że nie on był odpowiedzialny za bramki i w pewnym momencie sytuacja stała się tak kuriozalna, że nawet on sam nie został wpuszczony na teren stadionu.
          Radny Jan Olszewski powiedział, że nie będzie teraz wracał do sprawy pozostawienia radnych przed stadionem. W jego mniemaniu radni przegłosowali 150 tysięcy złotych dofinansowania i zapewne stali już niepotrzebni i niewygodni.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji wspomniał, że sytuacja była rzeczywiście niezręczna i do tematu można jeszcze powrócić w sprawach różnych. Podkreślił, że wśród radnych zapadło ogromne oburzenie nie ze względu na piastowane stanowiska, ale fakt, że tydzień wcześniej ŁKS właśnie dzięki radnym uzyskał ogromne wsparcie finansowe.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta pochyliła się nad sprawą domniemanego nieotrzymania zaproszeń na uroczystości patriotyczne w Gdańsku. Pani Prezydent podkreśliła, że sprawą zajęła się niemal natychmiast, ponieważ czuje się odpowiedzialna za tą kwestię i ewentualny brak zaproszeń radnych traktuje jako coś niedopuszczalnego. Poinformowała, że zaproszenia były wysłane do każdego radnego. Znajdowały się one komplecie z materiałami na sierpniową sesję. Kto otworzył je późno, mógł tych zaproszeń nie zauważyć. Podkreśliła, że takie zapewnienie otrzymała również z Biura Rady Miejskiej. Dodała, że jeśli u kogokolwiek zabrakło tego zaproszenia, prosi o jak najszybsze zgłoszenie tego bezpośrednio do niej, ponieważ brak zaproszeń na uroczystości tej rangi jest dla niej nie do przyjęcia.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji wspomniał, że sesja sierpniowa to koniec miesiąca, materiały przychodzą tuż przed sesją, a uroczystości odbywały się przecież znacznie wcześniej.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta potwierdziła, że radni dotarli na uroczystości, ale niektórzy nie otrzymali zaproszeń, co uważa za sytuację niedopuszczalną i niebywałą. Dodała, że w przyszłości upomni się, aby na tego typu uroczystości były wysyłane wcześniej, jej zdaniem wysłanie 23 dodatkowych zaproszeń nie nadwyręży ani budżetu ani pracy.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR przeprosił radnego Jana Olszewskiego za brak czystości na stadionowych siedzeniach. Podkreślił jednocześnie, że taki stan rzeczy nie wynika z opieszałości pracowników. Teren ten szybko się kurzy i często bywa tak, że piątkowe sprzątanie przed niedzielnym meczem niczego nie daje, ponieważ w niedzielę siedzenia są na nowo zakurzone. Podkreślił, że osobiście sprawdzał ten stan rzeczy, ale mimo wszystko postara się coś zrobić. Dodał, że obecnie pracownicy wykorzystują urlopy, co dodatkowo komplikuje sprawę.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji wspomniał, że wątek trybun i siedzeń na stadionie wpisuje się w tytuł omawianego punktu o przygotowaniach obiektów sportowych i rekreacyjnych. Dodał, że rozpoczyna się rok szkolny i z pewnością obiekty MOSiR będą wykorzystywane nawet w środku tygodnia. Wyraził przekonanie, że uwagi skierowane między innymi ze strony radnego Jana Olszewskiego zostaną wysłuchane. Nadmienił również, że rozpoczął się sezon szkolny i przygotowanie obiektów do użytku jest bardzo ważne. Wymienił baseny, boiska. Zapytał, czy w związku z rozpoczęciem się roku szkolnego – który wiąże się maksymalnym eksploatowaniem tych obiektów – są one w pełni przygotowane. Zapytał, czy nie trzeba będzie później pukać do drzwi Wydziału Inwestycji, aby coś naprawiać i zmieniać.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR przypomniał, że okres wakacyjny jest dla MOSiR czasem remontów. Z uwagi na fakt, że największą liczbę użytkowników stanowią dzieci ze szkół, stąd taki plan działania.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zadał pytanie podsumowujące, czy nic nie wymaga poprawek.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR odpowiedział, że na chwilę obecną wszelkie ewentualne prace wspomagające wykonywane są na bieżąco. Podziękował również za wszelkie uwagi wpływające bezpośrednio do niego. Przypomniał słowa radnego Jana Olszewskiego i nadmienił, że dzięki takim komentarzom można interweniować w najkrótszy i najszybszy sposób.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zapytał o kriokomorę na pływalni.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR odpowiedział, że kriokomora nadal jest i znajduje się w tym samym miejscu, w którym została postawiona
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, czy sprzęt działa.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR odpowiedział, że działa jak najbardziej. Wykorzystywana jest w trakcie turnusów rehabilitacyjnych. Dodał, że godzina korzystania z kriokomory kosztuje 20 złotych. Można również za 180 złotych wykupić pakiet 10 zabiegów. Nadmienił, że ceny te nawet nie rekompensują przygotowania kriokomory do użytku. Wymienił napełnienie pomieszczenia ciekłym azotem, co już stanowi wydatek finansowy. Podkreślił, że koszt dzierżawy wynosi 1 700 zł miesięcznie. Przypomniał o kolejnych kosztach: opieka medyczna – obecność lekarza, osoba prowadząca ćwiczenia rozgrzewające i człowiek, który wpuszcza do kriokomory.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta przypomniała o kriokomorze, która znajduje się w ośrodku Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR poinformował, że jest ona już przeznaczona na oddanie i do niego samego zgłaszał się dyrektor ośrodka Caritas, wychodząc z propozycją darmowego oddania. Dodał, że była to aparatura bardziej amatorska i została już zdemontowana. Decyzja w Caritas została podjęta z uwagi na duże koszty i brak możliwości dofinansowania z NFZ. Dyrektor MOSiR podsumował, że placówka ma już jeden balast w postaci zbędnej kriokomory, więcej nie trzeba. Nadmienił, że przedstawiał dyrektorowi Caritas propozycję, aby pensjonariusze ośrodka korzystali z kriokomory miejskiej, która jest bardziej nowoczesna i przystosowana oraz spełnia standardy - co może pomóc rekompensować zabiegi z NFZ. Obecnie ks. Andrzej Mikucki rozważa to rozwiązanie.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji dodał, że sprawa musi zostać jak najszybciej wyjaśniona, bo koszt kriokomory to 20 tysięcy złotych i trzeba pewnie będzie wejść tutaj w porozumienie z NFZ ze względu na zatrudnienie lekarza i osób koniecznych do przeprowadzania zabiegów.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR poddał w wątpliwość już samo miejsce usytuowania kriokomory. Wyjaśnił, że znajduje się ona w miejscu, gdzie istnieje ogromna wilgoć. Osoby korzystające z kriokomory są więc narażone na odparzenia. Przypomniał, że każdy uczestnik zabiegu musi mieć na sobie czapkę, rękawiczki i buty. Różnica temperatur i wilgotności jest niebezpieczna. Zapewnił, że sam korzystał z zabiegów. Wspomniał również, że podczas działania kriokomory musi zostać zamknięta strefa SPA, co powoduje dodatkowe komplikacje finansowe. Ani pływalnia miejska, ani Park Wodny nie są zdaniem dyrektora Andrzeja Modzelewskiego odpowiednim miejscem dla takiej aparatury.
           Radny Adam Zwierzyński zapytał, jakie będzie przeznaczenie kriokomory, kiedy skończony się termin projektu, w ramach którego została ona pozyskana. Czy nastąpi likwidacja kriokomory?
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR wyraził nadzieję, że może znajdzie później chętny do kupienia kriokomory za mniejsze pieniądze.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawą powinien potem jeszcze raz zająć się Prezydent Miasta i odpowiedni Wydział Inwestycji. On sam wyraził przekonanie, że już od 4 lat sprzęt jest nierentowny i przynosi straty. W jego opinii, cokolwiek nie byłoby czynione, jest ciągle stratą.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR stwierdził, że obiekt stanowi bądź co bądź atrakcję dla przyjeżdżających i odwiedzających. W jego opinii na pewno należy wziąć pod uwagę zmianę lokalizacji na dolny parter, w pomieszczeniach podpiwnicznych.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji przypomniał, że przeniesienie sprzętu też wiąże się z kosztami, ponieważ wymaga innego już podłączenia. Zasugerował, że temat jest bardzo szeroki i nie da się nim zająć od ręki. Zapytał Adama Szymańskiego z Wydziału Inwestycji, czy od strony technicznej wszystko z obiektami sportowymi jest w porządku.
           Adam Szymański – Wydział Inwestycji poinformował, że rozpoczęły się odbiory końcowe boisk przy szkołach. Wymienił Zespół Szkół Weterynaryjnych, Zespół Szkół Mechanicznych i Szkołę Podstawową nr 10. Podkreślił, że właśnie ruszyła komisja przy Zespole Szkół Mechanicznych, więc już są wskazane po pierwszej wizytacji usterki i będą usuwane.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, czy do rozpoczęcia roku szkolnego uda się zakończyć działania.
           Adam Szymański – Wydział Inwestycji zapewnił, że tak. Przytoczył tylko sytuację w Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie wykonawca wykonał najpierw chodnik, który potem został zniszczony podczas dojeżdżania maszynami do dalszych miejsc robót. P. Adam Szymański podkreślił, że wina leży całkowicie po stronie wykonawcy. Otrzymał on krótki czas na naprawę usterek. Od 5 września nie powinno tam być żadnych śladów.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, czy została zakończona sprawa monitoringu w szkołach. Podkreślił, że wielokrotnie interpelował z tym wątkiem.
           Adam Szymański – Wydział Inwestycji wspomniał, że monitoring miał być inwestycją realizowaną bezpośrednio w szkołach. Niemniej jednak miała się ona zakończyć 28 sierpnia. Wspomniał, że na Zespole Szkół Weterynaryjnych jest dodatkowy zakres oświetlenia. Podkreślił, że zostanie w tej sprawie powołana na dniach komisja. W jego opinii sprzężenie tych spraw ze sobą było konieczne, ponieważ przy wykonywaniu dodatkowego oświetlenia stawiane były od razu słupy na monitoring.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zapytał, czy byłaby możliwość stworzyć informację o przygotowaniach boisk i szkół łomżyńskich po wakacjach.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że jest sporządzona oddzielna informacja o przygotowaniu łomżyńskich placówek oświaty do nowego roku szkolnego. Zawarte są tam informacje o wszystkich boiskach, nie tylko tych nadzorowanych przez MOSiR.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji wyraził przekonanie, że Komisja jest żywo zainteresowana stanem boisk szkolnych, również tych będących poza jurysdykcją MOSiR. Zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące omawianego tematu. Wobec braku dalszych głosów oznajmił przejście do kolejnego punktu posiedzenia.

 

  Ad. 4

 Sprawy różne i wolne wnioski.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że radni są pomijani w gronie osób zaproszonych na wydarzenia sportowe. Wspomniał, że w ostatnim czasie odbyły się przynajmniej trzy imprezy, na które radni nie dostali zaproszenia. Jego zdaniem, zdarza się coraz częściej. Podkreślił, że radni byli ze sobą w kontakcie i on osobiście dzwonił do swoich znajomych radnych z zapytaniem, czy cokolwiek otrzymali. Podkreślił, że przysłowiowym gwoździem do trumny był ostatni mecz ŁKS Łomża, na który radni nie zostali wpuszczeni.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podziękowała radnym, że poinformowali ją o takiej sytuacji. Stwierdziła, że zawsze skrupulatnie i dokładnie przed każdą uroczystością przegląda listę osób, które mają zostać zaproszone. Wspomniała o rozmowie z radnym Janem Olszewskim, w której zaprzeczała, jakoby zaproszenia miały nie dotrzeć do adresatów.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że zaproszenia były, ale zbyt późno.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta przeprosiła w imieniu Biura Rady, podkreślając, że zaproszenia zostały wysłane w całym pakiecie wspólnie z innymi drukami i ogłoszeniami. Dodała, że informacja nie doszła zbyt późno, ponieważ zawsze zwraca się uwagę, aby tego typu zaproszenia wysyłane były z odpowiednim zapasem czasowym. Zapewniła, że sprawa zaproszeń miała charakter incydentalny. Dodała, że podziela również uwagi radnych dotyczące incydentu na stadionie. Wyraziła chęć rozmowy z Prezydentem Miasta Mariuszem Chrzanowskim i Zarządem ŁKS.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji wspomniał, że sytuacja ta pozostawiła sporo niesmaku.
           Radny Dariusz Domasiewicz stwierdził, że ci, którzy otrzymują duże środki na swoją działalność, właśnie z budżetu miasta, mogliby na swoje wydarzenia zapraszać przynajmniej Przewodniczącego Komisji, jako reprezentanta.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji podziękował, ale też przypomniał, że Rada Miejska składa się z 23 radnych.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podsumowała, że znaczna część wydarzeń i koncertów była znana już pół roku wcześniej i radni zawsze otrzymywali bilety. Czasami odpowiedni wydział zajmował się również potwierdzeniem obecności. Jeszcze raz zapewniła, że spotka się z Prezydentem i poprosi o wspólne spotkanie z Zarządem ŁKS, ponieważ incydent podczas meczu z Górnikiem Zabrze jest w jej opinii niemożliwy do zaakceptowania.
           Radny Dariusz Domasiewicz zgodził się z wypowiedzią przedmówczyni.
           Andrzej Modzelewski – dyrektor MOSiR przypomniał, że impreza odbywała się na stadionie miejskim, czyli przestrzeni należącej do miasta, na dodatek ŁKS korzysta z tego terenu nieodpłatnie. Przyczynia się do tego przecież działanie Rady Miasta. Podsumował, że sprawa może wynikać z błędnie prowadzonej polityki wewnętrznej klubu. Przypomniał również o sytuacji, w której na stadion nie został wpuszczony nawet jeden ze sponsorów.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji stwierdził, że mleko się rozlało. Podkreślił, że sytuacja jest przykra. Poinformował również o piśmie otrzymanym od Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska. Przeczytał treść dokumentu. Poprosił, aby tego typu pisma nadesłane wcześniej wysyłać do radnych w odpowiednim terminie.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że jest to delikatna manipulacja ze strony LOT. Stwierdziła, że mamy to czynienia z przemyconą treścią. Zacytowała fragment, w którym wspomniano, że „Wiceprezydent nie zgodziła się na ekspozycję”. Jej zdaniem, uczciwie będzie wrócić do wcześniejszego pisma wysłanego do LOT. Dodała, że odnajdzie i przygotuje ten dokument. Wyjaśniła, że najpierw była jej odpowiedź, a dopiero potem pismo, które zostało przeczytane. Jej zdaniem tak właśnie wygląda manipulacja w mediach i polityce. Dodała, że jej pismo było odpowiedzią na wystosowaną wcześniej prośbę. Zapewniła, że ma świetną pamięć. Przypomniała, że pierwsze pismo dotarło do niej 21 lipca i uzyskało jej odpowiedź. W pierwszym wystosowanym przez LOT dokumencie była cala lista „pobożnych życzeń”, co ma zrobić miasto, aby ułatwić pracę LOT. W jej opinii, kulturą byłoby nadesłanie kompletu dokumentów, a nie tylko ostatniego pisma. Wyjaśniła, że w poprzednim piśmie LOT oczekiwał ochrony i pomocy dodatkowych pracowników przy ekspozycji, która pokazywana była już wielokrotnie. Stwierdziła, że przygotuje kserokopie. Incydent oceniła jako manipulacje i coś bardzo nieeleganckiego. Dodała, że doskonale pamięta, jakie pisma podpisuje i na co się decyduje, a na co nie. Retorycznie zapytała radnych, czy zgodziliby się, aby na wystawę LOT wynajęto na cały dzień firmę ochroniarską zgodnie z ich prośbą. Zasugerowała, aby takim właśnie manipulacjom dać już spokój.
           Radny Andrzej Wojtkowski – Przewodniczący Komisji poinformował, że tylko on otrzymał to pismo, stąd nie ma powodu, aby wątek był kontynuowany dalej. Można uznać temat za zamknięty.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podziękowała za takie stanowisko.
           Radny Łukasz Kacprowski zapytał, czy to prawda, że pojawiła się szansa na dofinansowania ważnych dla Łomży obiektów, jak np. Wieża Ciśnień, Hala Targowa. Podkreślił, że taka informacja pojawiła się w mediach.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że powszechna jest wiadomość o odrzuceniu projektu Miasta Łomży przez Urząd Marszałkowski, dotyczący remontu Hali Targowej. Poproszono i dokładne wyjaśnienia na piśmie. Prezydent Agnieszka Muzyk zapewniła, że gdy tylko dokument zostanie sporządzony, trafi również do radnych. Uznała, że mamy tu do czynienia z rozgrywkami politycznymi. Potwierdziła, że rząd Polski zmaga się z wieloma takimi sytuacjami. Nadmieniła o pomyśle stworzenia tzw. kontraktu terytorialnego. Część dofinansowania miałaby spłynąć z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego kontraktu miasto przygotowało kilka propozycji, które w strategii rozwoju Łomży są priorytetowe. Wspomniana została Hala Targowa, Wieża Ciśnień, Park Jakuba Wagi itd. Na tej liście znalazł się również Skansen w Nowogrodzie, choć Prezydent Agnieszka Muzyk wspomniała o podjętych pisemnych działaniach, aby obiekt został przejęty, jak to miało miejsce w przypadku Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. W jej opinii skansen powinien trafić pod opiekę innych struktur niż miejskie. Podkreśliła, że Łomża w żaden sposób nie jest związana z kulturą Kurpiów i na tych ziemiach dojrzewała szlachta i ludność drobnomieszczańska. Przypomniała, że skansen tworzył Adam Chętnik. Nadmieniła, że rząd polski chce wyjść z pomocą tym, którzy są marginalizowani. W jej opinii Białystok zgarnia wszystkie środki poza konkursami, Suwałki i Łomża są w naszym województwie na marginesie.
           Radny Łukasz Kacprowski zapytał, czy można to rozumieć jako światełko w tunelu.
           Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała krótko, że jest nadzieja, ale pewności brak. Podkreśliła, że dla niej ważne jest to, co zostanie sporządzone na piśmie i podpisane. Jeśli nie ma odpowiedniego dokumentu, wtedy nie istnieje sprawa.
 Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący Komisji – radny Andrzej Wojtkowski zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za obecność i zapraszając na kolejne obrady.

 

 Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
                                                    Andrzej Wojtkowski

 

 

 

 

 

 

 

O p i n i a                                                                                                                          
Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
dotycząca wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych Komisji /druk 427, 427/1, 427 B/

 

 Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji wniosek Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych omawiała na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia bieżącego roku.
Po analizie otrzymanych materiałów, uwzględnieniu autopoprawek i dyskusji Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

 

 Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
                                                            Andrzej Wojtkowski
  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2016 12:39
  • Data opublikowania: środa, 7 wrz 2016 07:56
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 paź 2016 10:58