Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy „Rozbudowy drogi powiatowej klasy Z Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa).

Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 lipca 2016 r.- została wydana decyzja Nr 3/D/16 z dnia 13.09.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w podziale na dwa odcinki: odcinek I od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja od km 0+000,00 do km 0+916,50 oraz odcinek II od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego od km 0+916,50 do km 1+165,60”

 

w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 

 • przebudowę jezdni ulicy z dostosowaniem do kategorii ruchu KR4,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • budowę dodatkowych pasów do skrętu w lewo na ul. Szosa Zambrowska,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • budowę przejść dla pieszych z wyspami azylu,
 • budowę mini ronda na skrzyżowaniu ul. Polowej i Sadowej,
 • budowę zatoki parkingowej w ul. Polowej,
 • przebudowę sieci energetycznej doziemnej i napowietrznej,
 • budowę oświetlenia ulicy i przejść dla pieszych,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej światłowodowej,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów z nieruchomości nie wpisanych do rejestru zabytków,

 

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 

 • działki nr 11060/15 na działki nr 11060/20 oraz nr 11060/21,
 • działki nr 11060/5 na działki nr 11060/18 oraz nr 11060/19,
 • działki nr 11029 na działki nr 11029/1 oraz na 11029/2,
 • działki nr 10939/29 na działki nr 10039/34 oraz nr 10939/35,
 • działki nr 10939/26 na działki nr 10939/32 i nr 10939/33.

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2604B zaprojektowana jest na działkach o numerach geodezyjnych:

 

 • 11107/5, 11083, 11064, 10542, 10534/3, 10272, 12468/2 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1], obręb 0001 Łomża – istniejący pas drogowy,
 • 11060/20 (powstała z podziału działki nr 11060/15), 11060/18 (powstała z podziału działki nr 11060/5), 11029/1 (powstała z podziału działki nr 11029), 10939/34 (powstała z podziału działki nr 10939/29), 10939/32 (powstała z podziału działki 10939/26) jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201-1], obręb 0001 Łomża,

 

oraz działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia o numerach geodezyjnych:

 

 • 10732/7 pod połączenie ścieżek rowerowych w ul. Szosa Zambrowska ze ścieżkami w ul. Sikorskiego,
 • 10428/28 pod wykonanie „przejścia” przez skrzyżowania ul. Polowej z Al. Legionów       z kanalizacją deszczową, przebudowywanym wodociągiem i zasilaniem oświetlenia oraz odtworzenia nawierzchni po zakończeniu robót budowlanych,
 • 10115       pod wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej, wpięcie wodociągu, wykonanie zasilania i budowy oświetlenia oraz wymiany pokrywy studni telekomunikacyjnej znajdujących się w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Polową.

 

           Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

 

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za moim pośrednictwem   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 wrz 2016 14:51
 • Data opublikowania: wtorek, 13 wrz 2016 15:02
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2016 09:23
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1178 razy