Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 25/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Dariusz Domasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił porządek obrad (w załączeniu). Postawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 6 i przeniesienie jego realizacji na następne posiedzenie Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Witold Chludziński wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 4. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia pkt-u 6. Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za – jednogłośnie, poprawkę przyjęła. Poddał następnie pod głosowanie wniosek radnego Chludzińskiego o zdjęcie pkt-u 4. Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, poprawkę przyjęła. W dalszej części posiedzenia Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 24/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w mieszkańcami miasta Łomży – druk nr 423, 423 A. 3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku – druk nr 418. 4. Analiza działań promocyjnych miasta za I półrocze 2016 roku. 5. Sprawy różne.

 

Ad. 1

            Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Członkowie Komisji przyjęli protokół nr 24/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Ewa Sznejder – Naczelnik CWS przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w mieszkańcami miasta Łomży (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że jeżeli byłaby taka możliwość i podjęcie uchwały nie jest szczególnie pilne, to uważa, że moglibyśmy się wstrzymać z jej podjęciem, ponieważ ma wątpliwości, co do samej procedury prowadzenia konsultacji. Jest zapis, który mówi, że Rada może wystąpić o przeprowadzenie konsultacji, ale o formie tych konsultacji decyduje Prezydent. Stwierdził, że zupełnie mu się to nie podoba. Uważa, że nad przedłożonym projektem trzeba jeszcze troszkę popracować.

            Ewa Sznejder – Naczelnik CWS zwróciła uwagę na § 4 pkt 2 załącznika do projektu uchwały, który określa co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie konsultacji, a więc taka możliwość jest, ze wnioskodawca określa w jaki sposób konsultacje mają być przeprowadzone. Co do tempa stwierdziła, że my specjalnie się nie spieszymy, ponieważ prace rozpoczęły się od warsztatów, które były realizowane w kwietniu. Wtedy też były konsultacje, co do tego dokumentu i całość trwa. Jeżeli jest taka potrzeba, żeby to odłożyć, to będziemy odkładać. Uważa, że tempo nie jest wcale bardzo szybkie.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że Prezydent ma prawo przeprowadzić konsultacje jakie chce i Rada Miejska też ma takie samo prawo. Chodzi o to, aby zapisać to jednoznacznie. Dodał, że w tej formie absolutnie nie będzie za. Jeśli podejmowana jest decyzja w sprawie konsultacji, to trzeba zapisać kto podejmuje decyzję, a przeprowadzanie to już jest techniczna sprawa. Rada podejmuje uchwałę powierzając jej wykonanie Prezydentowi i tu nie ma już podejmowania decyzji. Uważa, że trzeba to dopracować. Ponadto na najbliższej Komisji Statutowej, która odbędzie się na początku września, przedyskutować ten obszar, bo na podstawie materiałów szkoleniowych, które radni otrzymali od Pani Kierownik Biura, w których jest wiele uwag, jak powinny wyglądać zapisy statutu dotyczące właśnie konsultacji, dialogu itp. Jeżeli część udałoby się zapisać do statutu, to może się okazać, że będzie to tylko techniczna uchwała. Jeżeli nie ma palącej potrzeby, aby podjąć tę uchwałę na najbliższej sesji, to myśli, że można ją procedować na sesji wrześniowej. Postawił wniosek o przełożenie sprawy o miesiąc i zdjęcie tego punktu z porządku najbliższej sesji.

            Radny Zbigniew Prosiński zwrócił uwagę, że jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to pozostaną ograniczenia, które obowiązują jeśli chodzi o budżet obywatelski.

            Ewa Sznejder – Naczelnik CWS stwierdziła, że głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego będzie odbywało się w miesiącu listopadzie i 1 miesiąc nic nie wnosi, więc omawiana uchwała może być podjęta na sesji we wrześniu.

            Przewodniczący Komisji poddał wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej pkt-u 7. Komisja, w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, wniosek przyjęła. Zakończył realizację pkt-u 2 porządku obrad Komisji.

 

Ad. 3

 

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2016 roku w działach merytorycznie podległych Komisji.

Ad. 4

 

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję na temat działań promocyjnych miasta za I półrocze 2016 roku (informacja w załączeniu). Poprosił o wyjaśnienie wydatków w wysokości 150 tys. zł na ŁKS.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że były takie wątpliwości, że budżet na promocję został zwiększony w roku bieżącym, a dwie pozycję w tym budżecie przekłamują ten obrad. Jedna to pozycja ŁKS - 150 tys. zł, a druga to ŚDM – 200 tys. zł, a generalnie budżet nie jest większy jako taki na promocję.

            Radny Witold Chludziński stwierdził, że na ubiegłej sesji Rada przyznała środki na GUKS „Dwójka”, dziewcząt, które miały grać w I lidze. Z tego, co mu wiadomo zrezygnowano w rozgrywek. Dziewczęta grają w II lidze, nie jest duża kwota i można by było ją przeznaczyć na potrzeby klubu.

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta odnosząc się do pytania Przewodniczącego Komisji wyjaśniła, że środki nie zostały jeszcze wydatkowane. Zostaną one uruchomione po przedstawieniu przez ŁKS faktury. Została podpisana umowa i musi być faktura. Na dzień dzisiejszy takiej faktury nie ma i nie ma wydatków. Natomiast środki finansowe na GUKS „Dwójka” nie zostały przekazane i będą to wydatki niewykonane albo jeśli wpłynie wniosek, bo poprzedni wniosek dotyczył innej sprawy, po akceptacji Rady Miejskiej, mogą być wydatkowane na ten cel.

            Przewodniczący Komisji odnosząc się do takich zadań prowadzonych w ramach działań promocyjnych jak np. pożegnanie lata na kwotę ok. 13 tys. zł zwrócił się z zapytaniem, czy nie udałoby się w przyszłości pozyskać sponsorów do organizacji tego typu imprez.

            Andrzej Garlicki - Z-ca Prezydenta odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji stwierdził, że wspiera te intencje.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że sposób na to jest bardzo prosty. Należy obniżyć budżet na promocję, co wpłynie na tego typu działania.

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta zgodziła się z wypowiedzią radnego Zaremby. Dodała, że jeśli wydział będzie chciał zrealizować tego typu zadanie, będzie szukał środków, a przynajmniej powinien.

            Radny Jan Olszewski poprosił o wyjaśnienie, czy jest jakieś rozgraniczenie na promocję zewnętrzną i promocję wewnętrzną. Rozumie, że to, co dzieje się w mieście, jest to promocja wewnętrzna, a powinniśmy promować miasto na zewnątrz.

            Radny Tadeusz Zaremba zgadzając się z wypowiedzią radnego Olszewskiego stwierdził, że powinniśmy rozdzielić te dwie rzeczy. Bardzo duże kwoty idą na promocję wewnętrzną i właściwie powinno się to nazywać „integracja”. Należy się nad tym zastanowić i nie nazywać imprez, które dzieją się tylko dla nas, traktować jako promocję. Nasuwa się wniosek na przyszłość, że przy tworzeniu budżetu, trzeba skwapliwiej oglądać każdą złotówkę i nie tworzyć takich eventów, które służą tylko temu, żeby były. Natomiast te, które budują wizerunek miasta, wspierają tworzenie kontaktów , dają obraz na zewnątrz, że coś tutaj sensownego się dzieje, powinny być wyodrębnione.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że przygląda się temu, sam uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, które skupiają różne środowiska chociażby Stary Rynek, wszyscy widzą, że on faktycznie żyje, jest zupełnie inna jakość w porównaniu z tym, co było chociażby 2 lata temu i to potwierdzą wszyscy. Widać, że to idzie w dobrym kierunku, ale wymaga dużej pracy i siłą rzeczy środków finansowych.

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta stwierdziła, że nie negują samych imprez, ale formę finansowania. Jest zdania, że taka impreza jak np. piknik rodzinny powinna być realizowana przez wydział kultury. Powinno to być działanie kulturalne, integracyjne i nie wie jak do tego podejdzie RIO, ale z doświadczenia wie, że tego typu sprawy są bardzo prześwietlane. W tym dziale należałoby tego typu środków mieć jak najmniej, a prowadzić promocję zewnętrzną, nakierowaną na pozyskanie inwestorów.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że w niektórych miasta jeden z pracowników ma przypisaną rolę menagera imprez na Starówce, czyli tego, który szuka pieniędzy, organizuje itp. Patrząc na dość liczny zespół Wydziału Promocji, można się zastanowić, czy nie dać komuś szansy zaistnieć właśnie jako taki menager tego typu działań.

            Radny Adam Zwierzyński stwierdził, ze środki finansowe są ważne, ale nie są najważniejsze i wie to z doświadczenia. Co do liczby pracowników Wydziału Promocji uważa, że jest ich za mało.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że od początku był zdania, że wołałby wydać większą kwotę pieniędzy, ale żebyśmy mieli strategię, która pokazałby nie jakieś kosmiczne pomysły, ale żeby pokazała takie atuty miasta, które moglibyśmy promować. Łomża powinna się z czymś kojarzyć, trzeba by było wypromować wizerunek miasta, ale żeby go wypromować, trzeba go zdefiniować, trzeba to nazwać, określić, a żeby to z kolei zrobić dobrze, to muszą być profesjonaliści, którzy poprzez konsultację, badanie rynku zewnętrznego i wewnętrznego opracują strategię. Jeśli to będzie strategia dla samej strategii na zasadzie kopiuj- wklej z jakiejś innej strategii, to nie o to mu chodziło. Jako przykład podał Ełk, któremu przez lata konsekwentnej pracy udało się stworzyć i wypromować wizerunek miasta.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że normalnie zadania miasta realizowane są w formie konkursów i nie jest przekonany, że przechodzi to przez taką procedurę. Może jest to na zasadzie, że Pan Prezydent łaskawie daje ileś tam pieniędzy, ale czy to ma wymiar takiej umowy jak w przypadku innych zadań, czy to jest zwykła umowa na zorganizowanie imprezy. Jeżeli mamy wydawać pieniądze, to niech to będzie w sposób cywilizowany i przynosi to jakieś założone i zrealizowane rezultaty, a nie na zasadzie, że zrobimy imprezę dla swoich znajomych i będziemy się cieszyć, że dofinansowaliśmy np. bal bezalkoholowy. Jeśli nawet, to może niechby poszła w mediach jakaś promocja w ślad za tym, że ludzie na trzeźwo też umieją się bawić.

            Radny Zbigniew Prosiński stwierdził, że jest przeciwko produkowania jakiejś nieograniczonej ilości gadżetów i rozwożenia tego po całej Polsce. Takie materiały oczywiście muszą być, ale bardziej skierowane do osób, które są potencjalnie zainteresowane szczególnie tym, żeby zainwestować w mieście. Jego zdaniem rozdawanie gadżetów nie przynosi efektów. Brakuje mu informacji o udziale miasta w jakichkolwiek targach, czy wydział promocji nie zajmował się takimi sprawami. Rozdajemy tylko pieniądze na sportowe wydarzenia, które też są dobre, ale o tym, co mogłoby przynieść miastu największy pożytek, nie ma nawet wzmianki w przedstawionej informacji. Poprosił o uzupełnienie informacji na następne posiedzenie Komisji o informację na temat udziału w targach.

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta stwierdziła, że aby wziąć udział w targach trzeba mieć z czym, a miasto nie ma strategii, z której wynikałyby też jak miasto ma zareklamować, jakie materiały zaprezentować, co pokazać w tych materiałach.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że jeśli o wizerunek gospodarczy, to jak najbardziej taką promocję realizujemy. Terenów inwestycyjnych miasto nie ma, bo to co było, zostało sprzedane. Pozostała jedna działka i nie ma terenów, które moglibyśmy promować do sprzedaży i uważa za bezcelowe inwestowanie w promocję tego typu przedsięwzięć. Dodał, że gadżety, ulotki jest to sprawa uboczna i jest to narzędzie, które ma ułatwiać działania. Chodzi o to, jak nasze miasto ma być postrzegane i tu trzeba znaleźć konsensus w przygotowaniu strategii, aby wszyscy byli zgodni co do istoty jak Łomża ma być postrzegana i jak promowana na zewnątrz.        

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

 

Ad. 5

 

            Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Komisji.

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                  Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości

                                                                                  I Zagospodarowania Przestrzennego

 

                                                                                              Dariusz Domasiewicz

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 23 wrz 2016 14:57
  • Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2016 14:59