Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Na 23 posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r.

Protokół nr 23/16
z posiedzenia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
z dnia 22 września 2016 roku
 
Na ogólną liczbę 9 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 7.
Nie uczestniczyli:
 1. Radna Edyta Śledziewska
 2. Radny Adam Zwierzyński
Obrady otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji –  radna Wanda Mężyńska. Zapoznając się z listą obecności, stwierdziła prawomocność posiedzenia i poprosiła o ewentualne uwagi dotyczące porządku spotkania.
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła następujący porządek dzienny:
 1. Przyjęcie protokołu nr 22/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku
 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na 2016 rok  w działach merytorycznie podległych Komisji /druk nr 445, 445A/
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 /druk 447, 447 A/
 4. Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości na podstawie analizy kontroli przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2016 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży za I półrocze 2016 r.
 7. Sprawy różne.
 Ad. 1
Przyjęcie protokołu 22/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Komisja protokół przyjęła.

 

Ad. 2
Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych Komisji /druk nr 445, 445A/
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła zarys zmian w dochodach i wydatkach, zgodnie z drukiem nr 445, 445 A.           
            Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji poprosiła o komentarz i wyjaśnienie obecną na sali p. Bożenę Szypulską – Kierownik Oddziału Budżetu. Wymieniła między innymi rodziny zastępcze, które prosiły o dofinansowanie wysokości 30 tys. zł z  przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci pochodzących z Łomży, przebywających na terenie powiatu. Wspomniała również o prośbie Prezydenta Miasta Mariusza Chrzanowskiego, który poprosił o zwiększenie planów wydatków budżetowych o kwotę ponad 9 tys. zł na realizację programu poświęconego aktywizacji bezrobotnych. Kolejne 1115 zł miałoby zostać przekazane na łomżyńską noclegownię. W zadaniach inwestycyjnych Skarbnik Elżbieta Parzych wymieniła realizację I etapu prac budowlanych w Domu Pomocy Społecznej. Dofinansowanie w tym zakresie wyniesie ponad 160 tys zł, do czego potrzebny będzie wkład własny w wysokości 20%. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych.

 

Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 /druk 447, 447 A/
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że przeanalizowała założenia i uważa je za kluczowe również dla roku 2017. Wspomniała, że są to między innymi zadania dotyczące budownictwa socjalnego, połączone z przeglądem inwentaryzacji budynków komunalnych należących do miasta i wszystkie projekty zgodne z drukiem 447, 447 A.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta podkreśliła, że przygotowany przez miasto plan zadań do wykonania jest bardzo ambitny.
            Małgorzata Puchała – Naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców zapewniła, że plan poprzedziły diagnozy i konsultacje, opracowywane przy współudziale wszystkich jednostek podległych. Dodała, że tematyka rodziny przebija się we wszystkich obszarach strategii rozwiązywania problemów społecznych. Treści te zawiera również program rozwoju miasta.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta uzupełniła, że jednym z podstawowych założeń przy tworzeniu planu była racjonalizacja wydatków i branie pod uwagę kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, ponieważ spłynęły wnioski dotyczące chociażby mieszkań, w których przebywają cztery osoby, ale prośba o remont obejmuje cały budynek, ponieważ warunki mieszkalne uwłaczają godności. Skarbnik Miasta sprecyzowała, że koszt takiego remontu wyniósłby 1,5 mln zł. Jej zdaniem to zbyt „bogato”, niemniej jednak trzeba będzie podjąć takie działania, aby zabezpieczyć mieszkańcom ogólny byt. Skarbnik Elżbieta Parzych dodała, że zebrane są już koszty utrzymania, modernizacji, a wszelkie dokładne założenia przedstawi Prezydent Miasta w projekcie budżetu.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji przypomniała, że temat z pewnością poruszany będzie w przyszłości na Komisji Finansów, pytania będzie można również zadawać w trakcie sesji.
            Radny Stanisław Oszkinis poruszył sprawę budowy i przebudowy łomżyńskich sal gimnastycznych, przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2. Przypomniał, że od przyszłego roku likwidowane będą gimnazja. Zapytał, jaki będzie los Gimnazjum nr 1.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta podsumowała, że powstanie tam szkoła podstawowa.
            Radny Stanisław Oszkinis zapytał, czy w związku z tym w Łomży nie będzie za dużo podstawówek.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że najbardziej precyzyjnie odpowiedziałaby na to pytanie Pani Prezydent Agnieszka Muzyk z uwagi na dział merytorycznie jej podległy. Dodała, że Prezydent Miasta miała dwa warianty i z pewnością odniesie się do nich na Komisji Edukacji.
            W wyniku głosowania Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 pozytywnie: 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
 
Ad. 4
Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości na podstawie analizy kontroli przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2016 r.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że treść pisma mówi jednoznacznie o braku jakichkolwiek nieprawidłowości i uwag.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wspomniała o jednym wątpliwym przypadku, gdzie Komisja stawiła się w lokalu, a sprzedawca nie chciał współpracować, co zostało przedstawione w protokole. Wyjaśniono wówczas, że właściciel lokalu zmarł i w tym czasie nie było prowadzonej żadnej sprzedaży, tylko inwentaryzacja zapasów. Z późniejszych wyjaśnień potwierdziło się, że w lokalu nie jest prowadzona sprzedaż alkoholu.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji poruszyła temat ilości osób biorących udział w kontroli. W jej opinii do takich zadań wystarczą 3 osoby, a obecnie liczba ta wynosi 5 członków. Zaakcentowała fakt, że ludzie ci są opłacani z miejskich pieniędzy i tyle osób wchodzących do małego sklepu w celu kontroli to zdaniem Przewodniczącej przesada.
            Radny Lech Śleszyński zasugerował, aby w ramach oszczędności zlikwidować niektóre punkty sprzedaży alkoholu. Nie byłoby wówczas co kontrolować.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wyjaśniła, że nie będzie to miało wpływu na oszczędności. Podkreśliła, że nawet w przypadku zlikwidowania punktów z alkoholem ciężkim pozostają jeszcze sieci sprzedające np. piwo, czyli alkohol poniżej 4,5%. Tam z mocy prawa kontrola jest wymaga.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji ponownie zadała pytanie, czy nie można ograniczyć ilości osób kontrolujących.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta stwierdziła, że jej zdaniem wystarczą trzy osoby.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przypomniała, że w gronie osób kontrolujących jest policjant. Jego kompetencje pozwalają na merytoryczne podjęcie działań w sytuacji, kiedy np. zostanie stwierdzona sprzedaż alkoholu osobom nieletnim. P. Mirosława Matejkowska wspomniała, że w Komisji uczestniczą cztery osoby.
            Radna Marianna Jóskowiak stwierdziła, że funkcjonariuszy wystarczyłoby wezwać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia stwierdziła, że ich obecność jest ważna dla przebiegu całej kontroli. W każdej komisji znajdują się funkcjonariusze.
            Radny Dariusz Domasiewicz zapytał, czy są to mundurowi w służbie czynnej.
            Radny Lech Śleszyński zapytał, czy członkowie komisji są abstynentami.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia odpowiedziała, że to pytanie należy zadać każdemu z członków osobno. Dodała również, że choć sama nie jest w składzie komisji, przekaże to pytanie przewodniczącemu.
            Radny Stanisław Oszkinis przypomniał, że w zadaniach komisji znajduje się również zwracanie uwagi na osoby małoletnie znajdujące się w lokalu gastronomicznym. Zapytał, jak rozumieć ten zapis w sytuacji, kiedy np. rodzice przychodzą z dzieckiem na rodzinny obiad.
            Małgorzata Puchała – Naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców wyjaśniła, że w pierwszej kolejności komisja zwraca uwagę na takie rzeczy, jak np. obecność tabliczek informujących o konieczności przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i czy zauważana jest obecność osób małoletnich.
            Radny Stanisław Oszkinis, nie zdarzyło mu się podczas jakiegokolwiek pobytu w restauracji widzieć rodziców zostawiających swoje dzieci z uwagi na przepisy.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS sprecyzował, że chodzi o upewnienie się, czy w lokalu nie jest sprzedawany alkohol nieletnim. Liczy się również fakt, czy po 22:00 w lokalu przebywają osoby niepełnoletnie. Wyjaśnił, że nikt nie zabroni małoletniemu kupienia i spożywania w lokalu coca-coli.
            Radny Stanisław Oszkinis podziękował za wyjaśnienie.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji przypomniała o propozycji wynagrodzeń komisji. W przypadku przewodniczącego jest to kwota 600 zł, zastępca otrzymuje 550 zł, każdy z członków po 500 zł. Podkreśliła, że wcześniejsze pensje były horrendalne i niekiedy przewyższały dietę radnego dwukrotnie. Przewodnicząca poprosiła o wykaz aktualnych wynagrodzeń członków komisji, na podstawie którego będzie sporządzony odpowiednia informacja dla radnych. Podsumowała, że radni muszą wiedzieć, na co wydają pieniądze i przypadku dalszej kuriozalnej sytuacji wynagrodzeń podjęte będą stosowne kroki. Wyraziła ubolewanie faktem, że część radnych nie wiedziała w ogóle o stawkach naliczonych przez komisję.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia poprosiła, aby prośbę skierować do odpowiedniego wydziału w formie pisemnej.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby został przez osoby protokołujące sporządzony odpowiedni wniosek, w którym Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia wnosi o sporządzenie listy członków wraz z wynagrodzeniami. Stwierdziła również, aby dotyczyło to pierwszego półrocza 2016 roku.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia podkreśliła, że o tych wynagrodzeniach decyduje pula wniosków od Naczelnika Centrum Obsługi Przedsiębiorców, kiedy kończą się zezwolenia. Przypomniała, że w niektórych sytuacjach komisja musi w krótkim czasie dokonać kilkunastu nawet oględzin. Było to odczuwalne w sierpniu i wrześniu. Oględziny są niezbędne, aby wydać odpowiednie pozwolenia. Czasami wystarczy zmiana układu jezdni i wytyczenia przejścia dla pieszych, aby teoretycznie zmieniła się odległość punktu gastronomicznego sprzedającego alkohol od miejsc szczególnie narażonych. Pani Mirosława Matejkowska podkreśliła, że wynagrodzenia są płacone za konkretne wykonane czynności. Jeśli ktoś nie uczestniczył w posiedzeniach lub nie dokonuje oględzin, nie ma płacone. Skład komisji powołuje prezydent danego miasta lub burmistrz.
            Elżbieta Parzych – zgodziła się ze zdaniem Przewodniczącej Komisji, że cztery osoby w składzie kontrolnym to naprawdę za dużo, jak na małe sklepiki.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji wyraziła przekonanie, że w regulaminie komisji nie ma zapisu, ile osób ma brać udział w kontroli. Wspomniała również, że tak liczny udział w kontrolach może być spowodowany chęcią dodatkowego zarobku. W jej opinii 3 osoby w zupełności wystarczą do takich zadań.
            Radny Dariusz Domasiewicz stwierdził, że nawet dwie spokojnie by sobie z tym poradziły. Przypomniał również, że na jednym ze spotkań Komisji rozmawiano o wynagrodzeniach członków komisji alkoholowej przydzielanych w formie ryczałtu. Jego zdaniem sprawa pensji powinna być uporządkowana. Co do liczby osób oddelegowanych do kontroli danego sklepu, w jego opinii spokojnie wystarczą dwie osoby, ponieważ jedna być może nie byłaby obiektywna.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przypomniała, że działalność komisji nie ogranicza się jedynie do oględzin i kontroli punktów sprzedaży. Chodzi również o leczenie odwykowe, przeprowadzanie rozmów, przygotowywanie dokumentów itd.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia stwierdziła, że kiedy powstanie protokół, sugestie zostaną przekazane Przewodniczącemu.
            Radna Marianna Jóskowiak zapytała, czy członkowie Komisji są osobami przeszkolonymi.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wyjaśniła, że zgodnie z ustawą kontrolerzy muszą być przeszkoleni. Z obecnego składu wszyscy takie przeszkolenie posiadają. Co roku organizowane są dodatkowe wyjazdy na szkolenia, a w gronie osób związanych z tematem są takie nazwiska jak chociażby p. Paweł Kołakowski, któremu nie sposób zarzucić brak kompetencji czy nieznajomość problemu.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zapytała, gdzie odbywają się rozmowy z osobami potrzebującymi pomocy.
            Mirosława Matejkowska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia jako miejsce takich spotkań wskazała Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, ponieważ jeśli osoba związana z problemem zdecyduje się na podjęcie leczenia, może to uczynić od razu i przy okazji zobaczyć, jak wygląda ośrodek odwykowy od środka. P. Mirosława Matejkowska wspomniała również, że kiedyś spotkania odbywały się w Sali Urzędu Miejskiego, ale wielu wstydziło się przychodzić z uwagi na sferę publiczną miejsca. Wyjaśniła również, że jeśli do ośrodka zgłasza się osoba z danym postanowieniem sądowym na leczenie odwykowe, nie jest to już sprawa miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Ad. 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji wyraziła opinię, że przygotowane przez P. Elżbietę Parzych – Skarbnik Miasta materiały są opracowane bardzo szczegółowo i uzupełnione dodatkowym wyjaśnieniem. Poruszyła sprawę budynku komunalnego, czy będzie on oddany do użytku w tym roku.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wspomniała, że budynek już stoi, ale nie zostanie oddany do użytku tak prędko. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się tam w przyszłym roku, jesienią. Tegoroczna zima poświęcona będzie na remonty wewnątrz. Trwa przede wszystkim analiza wyboru właściwego sposobu przydzielania tych mieszkań.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji przypomniała słowa Pani Prezydent Agnieszki Muzyk z poprzedniej Komisji, że w pierwszej kolejności uprzywilejowane będą samotne matki czy samotni ojcowie z dziećmi niepełnosprawnymi.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji przypomniała, że do budynku socjalnego jest dofinansowanie, którego brakuje w przypadku mieszkań komunalnych.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nazwa budynku została tu zmieniona, aby pozyskać jakiekolwiek dofinansowanie. W przypadku tak dużej inwestycji nawet kilkanaście procent to zdaniem Skarbnik Miasta duże pieniądze.
            Radny Stanisław Oszkinis zwrócił uwagę, że nie należy zapominać o uchwale z 2013 roku.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta stwierdziła, że należy ją zmienić. Dodała, że sprawdzała wymienioną uchwałę i nie ma tam żadnych treści, które mogłyby stanowić przeszkodę dla realizacji zadania.
            Radny Stanisław Oszkinis zadał pytanie ogólne, kto w myśl uchwały ma prawo do wspomnianych mieszkań? Przypomniał, że w uchwale tej jest ściśle określone, kto może takie mieszkanie otrzymać. Niestosowanie się ściśle do tych wytycznych może zdaniem radnego spowodować bardzo poważne konsekwencje.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta zapewniła, że mieszkania będą przydzielane zgodnie z uchwałą. Podkreśliła, że w jej przekonaniu uchwała nie powinna budzić żadnych wątpliwości ani niepokojów.
            Radny Stanisław Oszkinis wspomniał, że również przyglądał się uchwale. Są tam dwa punkty, które mówią, komu należy się mieszkanie socjalne. Podkreślił, że dotyczy to między innymi rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i mającej wyrok sądowy. Jego zdaniem podejmowanie decyzji wykraczających poza treść uchwały będzie miało katastrofalne skutki. Po prostu będzie to łamanie uchwały.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta podkreśliła, że w uchwale wskazanych jest więcej przypadków osób, które mogą ubiegać się o mieszkanie.
            Radny Lech Śleszyński stwierdził, że w tej chwili nie ma się co martwić na przyszłość.
            Radny Stanisław Oszkinis zgodził się, że przyjdzie jeszcze czas na powrót do tematu.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji wyraziła przekonanie, że w kolejce do mieszkań będzie czekało dużo osób, skoro już tak się dzieje. Zapytała również Komisję, czy są jeszcze pytania dotyczące budżetu za I półrocze 2016 r.
            W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2016.
 
Ad. 6
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży za I półrocze 2016 r.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji zapytała, czy już rozpoczął się projekt „Aktywnie do sukcesu”, który został wspomniany w wymienionych drukach. Podkreśliła, że został zaopiniowany pozytywnie.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS odpowiedział, że procedura została zakończona. Obecnie dokonuje się nabór klientów do projektu. Całość wchodzi w realizację.    
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji poruszyła sprawę 14 osób, które podjęły leczenie odwykowe przy współpracy z ośrodkiem. Zapytała, czy jest to związane z miejską komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS wyjaśnił, że w przypadku stwierdzenia pracownika, że w środowisku nadużywany jest alkohol, wówczas albo jest wniosek, aby osoba sama zgłosiła się do miejskiej komisji, albo do ośrodka przy ul. Rybaki. Kiedy człowiek nie uznaje siebie za uzależnionego od alkoholu, choć wskazuje ne to szereg widocznych czynników, wtenczas MOPS kieruje wniosek do miejskiej komisji o wszczęcie postępowania.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji powołała się na przepisy, zgodnie z którymi pracownicy MOPS co miesiąc poddawani są weryfikacji osób korzystających z pomocy. Zapytała, czy w karcie weryfikacji bierze się to na jedną osobę.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS wyjaśnił, że w takiej sytuacji bierze się dochód i listy są co miesiąc weryfikowane. Powiedział również, że jego pracownicy nie przeprowadzają kontroli. W przypadku jakiegokolwiek sygnału, że coś się dzieje źle w środowisku pracownik socjalny ma obowiązek wejść w środowisko i zbadać sprawę. Jest to jego normalna praca. Dodał, że rocznie Ośrodek wydaje ponad 10 tys. decyzji i prawie każda z nich jest poparta wejściem w środowisko.
            Małgorzata Puchała – Naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców zwróciła uwagę, że w przypadku MOPS kontroli w domu podejmuje się jedna osoba, a w przypadku miejskiej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych tych osób jest aż cztery.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS wyraźnie przekonywał, że jest to zupełnie inna praca. Pracownik socjalny jest jako jedyny upoważniony do przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Zespół łomżyńskiego MOPS stanowi 31 pracowników. Każdy ma swój rejon i tam działa. Ma również swoich podopiecznych. Bez szczególnej sytuacji pracownik jednego rejonu nie może wejść na teren innego pracownika. W podsumowaniu swojej wypowiedzi prosił, aby absolutnie nie porównywać kontroli komisji alkoholowej z rolą pracownika socjalnego.
            Małgorzata Puchała – Naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców stwierdziła, że swoją wypowiedzią chciała zobrazować dwie sytuacje – z jednej strony ubezpieczonych członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, z drugiej zaś jeden człowiek wchodzący w trudne środowisko. Zdaniem Naczelnik Małgorzaty Puchały to bardzo niebezpieczne.
            Radny Stanisław Oszkinis stwierdził, że bardzo często ludzie ci wywodzą się ze środowisk, które potem sprawdzają.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS wyjaśnił, że jeśli pracownik socjalny ma w swoim rejonie środowiska, które są niebezpieczne, to albo chodzi się po dwóch, albo wejście odbywa się w towarzystwie dzielnicowego. Najczęściej dzieje się tak w przypadku rodzin patologicznych.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji wspomniała, że niektórzy bardzo chętnie przyjmują pracowników socjalnych.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS zwrócił uwagę, że wizyta pracownika wiąże się z tym, że ktoś składa podanie na konkretny cel – świadczenie okresowe, żywność itd. – a zatem informacja w większości rodzin udzielana jest rzetelnie i prawidłowo. Są jednak rodziny, w których dochodzi do oszustwa. Wskazał również, że kiedy weszło 500+, pracownicy socjalni zostali uczuleni, aby w ramach pracy socjalnej rozmawiali w środowiskach, że w tej chwili można otrzymać zasiłek celowy na wszystkie cele, które są. 500+ jest przecież na odzież, obuwie dla dzieci, posiłki. W wyniku tego widać zdaniem dyrektora, że zapotrzebowanie na świadczenia spada.
            Radna Wanda Mężyńska – Przewodnicząca Komisji wspomniała o sytuacji, w której jeden z młodych chłopców prosił o pieniądze na zeszyty. Okazało się, że jego matka ma problem alkoholowy.
            Wiesław Jagielak – dyrektor MOPS stwierdził, że takie przypadki należy zgłaszać do wydziału świadczeń. Następuje wystąpienie do MOPS, aby sytuacja została zweryfikowana. Podkreślił, że weryfikacja już się odbywa. Każda informacja, nawet anonimowa – musi być sprawdzona. Zaapelować, aby takie trudne przypadki po prostu zgłaszać. Można wtenczas zabezpieczyć dzieci w inny sposób.       
            W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży za I półrocze 2016 r.
 
Ad. 7
Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisja nie zgłosiła tematów innych niż wcześniej zatwierdzone. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku dziennego Przewodnicząca Komisji – radna Wanda Mężyńska zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim przybyłym za obecność i zapraszając na kolejne obrady
 
Przewodnicząca Komisji
Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
                                Wanda Mężyńska

 

 
           
 
 
           
           
           
           
 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2016 15:02
 • Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2016 12:06
 • Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 wrz 2016 12:46