Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 27 z dnia 27 września 2016 r.

Protokół nr 27/16
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
z dnia 27 września 2016 roku
 
W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła radna Hanka Gałązka - Przewodnicząca Komisji. Na wstępie zapoznała się z listą obecności, stwierdziła prawomocność obrad i przywitała wszystkich zebranych. Zaproponowała również włączenie do porządku obrad punktu: „Informacja dotycząca sieci szkół, kierunków kształcenia, wyników naboru do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych oraz ruchu kadrowego w roku szkolnym 2016/2017”, a także rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy tuż po zatwierdzeniu protokołu.
 
W głosowaniu podsumowującym Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła następujący porządek dzienny:
  1. Przyjęcie protokołu 26/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
  2. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 433, 433 A/
  3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. w działach merytorycznie podległych Komisji wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druki nr 418, 425/
  4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych Komisji /druk nr 445, 445 A/
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 /druk nr 447, 447 A/
  6. Informacja dotycząca sieci szkół, kierunków kształcenia, wyników naboru do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych oraz ruchu kadrowego w roku szkolnym 2016/2017 /druk nr 449/
  7. Sprawy różne i wolne wnioski

 

Ad. 1
Przyjęcie protokołu nr 26/16 z dnia 30 sierpnia 2016.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Komisja protokół przyjęła.
 
Ad. 2
Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 433, 433 A/.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji poprosiła o słowo wprowadzenia p. Henrykę Pezowicz – Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami.
            Henryka Pezowicz – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami przeczytała treść wniosku dotyczącego nadania nazwy ulicy, podając również jej lokalizację. Dodała, że jest to droga polna, stanowiąca własność miasta Łomży. Wniosek złożyli przedsiębiorcy z Elbląga, który zwrócili uwagę na fakt istnienia w swoim mieście ul. Łomżyńskiej. Przeprowadzone zostały w tej sprawie konsultacje, w których udział wzięło 29 osób. Nazwę „Elbląska” poparło 19 mieszkańców. P. Henryka Pezowicz wspomniała również o opinii tamtejszej Rady Osiedla, która pozytywnie odniosła się do wniosku elbląskich przedsiębiorców.
            Radna Alicja Konopka uznała powody i uzasadnienie wniosku za niedorzeczne.
            Henryka Pezowicz – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami powtórzyła, że wniosek złożyli przedsiębiorcy z Elbląga, niczego pracownicy łomżyńskiego ratusza sami nie wymyślili.
            Radna Alicja Konopka stwierdziła, że pismo wydaje się jej po prostu prymitywne.
            Radny Tadeusz Zaremba przyznał, że ma duży dystans do różnych nazw ulic, ale uważa nazwę „Elbląska” za bardzo neutralną, której nie będą dekomunizować i za chwilę zmieniać.
            W głosowaniu Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy pozytywnie, przy braku głosów przeciwnych i jednym wstrzymującym się.
 
Ad. 3
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. w działach merytorycznie podległych Komisji wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druki nr 418, 425/
            Radny Waldemar Cieślik stwierdził, że za dużo pieniędzy zostało wydanych w I półroczu, ponieważ na drugie zabrakło.
            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, ze banki się napraszają z kredytami.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta podała, że wydatki bieżące zostały na oświacie zrealizowane w ponad 50 procentach. Sądziła, że będzie gorzej. Dodała, że w edukacyjnej opiece wychowawczej wygląda to gorzej, ponieważ ponad wykonano 55%, w jej opinii oznacza sporą różnicę. Stwierdziła, że teraz trzeba poczekać z wszelkimi prognozami i zobaczyć, jak będą kształtować się wskaźniki. Przeanalizowała również sprawozdania wielu łomżyńskim szkół. Przyznała, że niektóre placówki gospodarzą środkami naprawdę mądrze. Stwierdziła, że mogłaby nawet zabrać im nieco środków.
            Radny Tadeusz Zaremba zażartował, że nie można być takim wrednym. Stwierdził, że to ostatnie zdanie wypowiedziane przez p. Elżbietę Parzych skłoniło go do zabrania głosu. Zaakcentował, że po raz kolejny ale nie ostatni stwierdza w swoim osobistym imieniu, że jest za realizacją wydatków w oświacie, polegającą jednak na tym, aby na placówki dobrze gospodarujące nie przerzucać ciężaru rozrzutności pozostałych. Wymienił, że są placówki oszczędne i rozrzutne. Podkreślił, że swoje słowa może poprzeć dowodami.
            W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie odniosła się do informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. w działach merytoryczne podległych Komisji wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druk 418, 425/.
 
Ad.4
Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych Komisji /druk nr 445, 445 A/
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji przypomniała o poprawkach, które członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem. Poprosiła p. Elżbietę Parzych – Skarbnik Miasta o wyjaśnienia.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że chodzi o monitoring w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. Placówka podpisała umowę na budowę zewnętrznego systemu monitoringu. Budowa – czyli nie tylko zakup, ale również montaż. Zmienia się więc paragraf z „zakupu” na „budowę”. Stała pozostaje wysokość środków przyznanych w poprzednim budżecie. Skarbnik Elżbieta Parzych poruszyła również temat szkół zawodowych. Przypomniała, że poprzedniego dnia dyskutowano, że projekt będzie opiewał na 5 mln zł. Okazało się jednak, że podane dane były błędne. Wysokość projektu wynosi 2 mln zł. Będzie on realizowany w latach 2017-2019, jeśli otrzyma akceptację instytucji wdrażającej. Elżbieta Parzych podkreśliła, że wniosek jest dopiero złożony i konkurs nierozstrzygnięty.
            Radny Waldemar Cieślik chciał w tym miejscu zabrać głos w dyskusji, stwierdził jednak, że wypowiedź p. Elżbiety Parzych wyprzedziła jego pytanie.
            W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię dla wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 w działach merytorycznie podległych Komisji.
 
Ad.5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 /druk nr 447, 447 A/
            Radna Alicja Konopka przypomniała, że wspomniany temat był przedmiotem długiej dyskusji podczas Komisji Finansów i Skarbu Miasta.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta potwierdziła, że rozmawiała telefonicznie z Prezydentem Miasta Mariuszem Chrzanowskim. W jej opinii najważniejsze kwestie zostały przekazane. Zapewniła o swojej dyspozycyjności, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania.
            Radna Alicja Konopka zasugerowała, aby wnioski przygotowane wcześniej przez Komisję Finansów i Skarbu Miasta dotyczące oświaty zostały również ujęte w opinii Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Podkreśliła, że Komisja nie jest niczemu przeciwna, natomiast potrzebna jest bardziej merytoryczna wiedza. Wskazała Prezydent Agnieszce Muzyk, że powszechnie wiadomo o zmianach idących w oświacie.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta zapewniła, że wie o poruszaniu tematyki szkolnictwa na innych Komisjach.
            Radny Tadeusz Zaremba zabrał głos w trybie pilnym, chcąc włączyć dodatkowe wnioski do polemiki. Stwierdził, że założenia mają bardzo konkretną i przyjazną formę, pokazującą pewne obszary działań, wokół których można koncentrować aktywność. Jego zdaniem jest jednak jeden poważny problem. Utarła się bowiem dziwna tradycja, również we wcześniejszych kadencjach, że pewne zadania i sformułowania włożone są w tekst. Wskazał, że nie ma potrzeby korzystania z nazw obcojęzycznych i można spokojnie pisać tak, jak język ojczysty pozwala. Podkreślił, że takich inwestycji jak np. budowa sala gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 rada w nowych warunkach nie analizowała. Zaproponowane więc zostały zmiany redakcyjne, które nie podważają celowości wybranych działań, uzależniają je jednak od wszelkich prac związanych z budżetem. Wspomniał przy okazji o tzw. pakiecie dla przedsiębiorczości. W jego opinii temat ten znany jest bardzo wąskiemu gronu osób i daje się odczuć pewną modę, w której zapowiadane jest coś z prezydenckiej ambony, zaś funkcja radnych sprowadza się do przyklepywania. Narusza to według radnego Tadeusza Zaremby fundament funkcjonowania samorządu, dlatego też obecne propozycje mają charakter jedynie redakcyjny i nie mają na celu służyć determinowaniu. Podał przykład SP7 – podkreślając szacunek tym, którzy angażowali się w zdobywanie środków zewnętrznych. Podkreślił, że jeśli nagle okaże się, że państwowe Gimnazjum nr 1 będzie musiało być wygaszane, to pozostaje pytanie: co tam będzie. Dodał, że sama placówka jest wspaniała, z dwiema salami. Jeśli dalsze zmiany dotyczące SP7 są uzgodnione, to będą wykonane. Według niego idealnym rozwiązaniem jest przeniesienie SP7 do drugiego budynku.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podziękowała radnemu Tadeuszowi Zarembie za komentarz i podkreśliła, że poruszane przez niego tematy, jak również treści omawiane na Komisji Finansów i Skarbu Miasta są cały czas przedmiotem dyskusji. Wspomniała o spotkaniu oświaty – Prezydenci, Skarbnik Miasta i Naczelnik Wydziału i podkreśliła, że nie ma gotowej recepty na tak trudne procesy. Poruszyła wątek Szkoły Podstawowej nr 7. Podała, że miasto ma trzy warianty: pierwszy to Szkoła Podstawowa nr 7 o zmniejszonym naborze – zostaje w jednym miejscu, uruchamia się też drugą szkołę – Szkołę Podstawową nr 1 na bazie wcześniejszego wygaszonego Gimnazjum. Zostaje więc kameralna szkoła ze zmniejszoną liczbą oddziałów. Wariant nr 2: Szkoła Podstawowa nr 7 ma oddziały 0-3 lub 0-4. Prezydent Agnieszka Muzyk wspomniała również, że wcześniej nie było możliwości w dwóch miejscach prowadzić jednej szkoły. Po ostatniej konferencji prasowej Minister Edukacji wiadomo, że przepis ten uległ zmianie. Planowane są więc oddziały 0-4 w obecnej Szkole Podstawowej nr 7 i oddziały 5-8 w Gimnazjum nr 1. Wariant zakłada jednego dyrektora. Trzecie rozwiązanie było przedmiotem dyskusji członków Komisji. Polegałoby na całkowitym przeniesieniu Szkoły Podstawowej nr 7 do budynku Gimnazjum nr 1, następnie maksymalne doinwestowanie tego obiektu pod każdym względem – boiska, remontu Sali itd. Prezydent Agnieszka Muzyk podsumowała, że każdy z tych wariantów ma swoje plusy i minusy. Odnosząc się do zestawienia dwóch szkół przypomniała czasy, które jej zdaniem Komisja doskonale pamięta. Chodzi o okres, kiedy zamykano przedszkola, a później okazywało się, że w obecnych nie ma już miejsca. Wyraziła swój sprzeciw dla scenariuszy, według których dobrze prosperujące szkoły ulegałyby zamykaniu. Minus wariantu połączenia jest taki, że potrzebne byłoby potężne dofinansowanie w budynek Szkoły Podstawowej nr 7, który zdaniem Prezydent Agnieszki Muzyk jest w stanie opłakanym. Przypomniała, ż pierwsze prace wykonane tam od lat zostały przeprowadzone dopiero w ubiegłym roku, na jej wyraźny wniosek. Chodziło o kostkę, remont gabinetu itd. Podkreśliła, że nie mogła już patrzeć na wcześniejszy stan. Odnośnie przeniesienia „siódemki” do „jedynki” – Prezydent Agnieszka Muzyk stwierdziła, że to nakazywałby zdrowy rozsądek. Przypomniała jednak okoliczności towarzyszące likwidacji Zespołu Szkół Drzewnych. Jej zdaniem opinia publiczna nie przyjmie żadnego argumentu tłumaczącego zamknięcie placówki, która w tym roku liczyć będzie 60 lat. W przypadku przeniesienia SP7 do budynku Gimnazjum nr 1 z punktu ekonomicznego jest to bardzo roztropne. P. Prezydent zapytała retorycznie, czy to zyska jednak publiczną akceptację i czy później nie zostanie ona z tym pomysłem sama. Omówiła również wariant podzielenia na 0-4 i 5-8, w dwóch oddzielnych budynkach. Poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 7 jest obecnie ponad 680 uczniów, Gimnazjum nr 1 – blisko 610 uczniów. Podsumowała, że to bardzo porównywalne liczby. Zwróciła jednak uwagę, że SP7 jest przeludniona – dzieci pracują tam w systemie dwu zmianowym, co uznała za paranoję w czasach niżu demograficznego. Stwierdziła, że decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Akty prawne są dopiero w projekcie. Poprosiła o rozmowy i spotkania. Wyjaśniła, że wszystkie wspomniane wcześniej pomysły są do zaakceptowania, a jednocześnie każdy ma mankamenty. Pochwaliła, że obie placówki są dobre i wysoko stojące w rankingach i nikt nie chce tego potencjału zmarnować. Podsumowała, że w przypadku SP7 i Gimnazjum nr 1 możliwe są trzy wspomniane scenariusze. Przypomniała również o konsekwencjach ulokowania całej młodzieży w jednej placówce. Pozostanie wówczas wolno stojący budynek, który nadal będzie w majątku miasta i trzeba będzie go zagospodarować. Wspomniała, że na dachu jest tam eternit. Odnośnie budowy Sali przypomniała swoją ostrożność w trakcie trwających rok temu rozmów na ten temat. Zaakcentowała, że czuję się za tą całą sprawę osobiście odpowiedzialna z racji kompetencji, ale prosi o spotkania i rozmowy i szukanie wspólnie najlepszego rozwiązania.
W dalszej części wypowiedzi Prezydent Agnieszka Muzyk poinformowała, że poprosiła radnego Tadeusza Zarembę o komentarz i wskazówki z uwagi na duży powstający właśnie projekt dotyczący szkolnictwa zawodowego. Uznała go za osobę bardzo doświadczoną w zakresie szkolnictwa zawodowego. Z jego uwagami, dotyczącymi szczególnie lokalizacji merytorycznej Centrum Kształcenia Praktycznego zgodziła się w całości, szczególnie w sprawie zmiany zapisu, by nie lokalizować tego w NCR, a w Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie wiadomo, że w świetle nowego finansowania jest w szczególnej uwadze tych, którzy będą przeznaczać środki. Podkreśliła, że nie widzi w zasadzie potrzeby do polemiki, ponieważ zgadza się z większością uwag przedstawionych przez radnego Tadeusza Zarembę. Podziękowała za wsparcie merytoryczne.
Odniosła się również do Programu Przedsiębiorczości. Podkreśliła, że znany jest w szczegółach zarówno jej, jak też pozostałym prezydentom. Trwają intensywne prace nad tym projektem. Zbliża się również moment procedowania. Wcześniej jednak wnioski i zarys przedstawione będą na komisjach.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta poinformowała, że Prezydent Andrzej Garlicki przygotowuje już właściwe projekty uchwał, aby potem poddane były one dyskusji.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wspomniała, że jest to projekt dwóch pionów – z jednej strony gospodarczy, z drugiej związany z przedsiębiorczością edukacyjną. Ważny jest zatem wkład Komisji Edukacji. Zapewniła i wyartykułowała w sposób szczególny, że nie ma tutaj konfrontacji, jest tylko ogromna troska, aby ogarnąć to, co przychodzi. Przyznała, że sama czasami odczuwa niezdecydowanie w kwestii połączenia SP7 i Gimnazjum nr 1. Z murów ratusza wydaje się, że przeniesienie jednej placówki do drugiej wydaje się dobrym pomysłem. Gdy jednak podejmuje się decyzje bezpośrednio ze szkolnego korytarza, przychodzi pewien żal. Dodała, że z pewnością wszystkich czeka teraz ciężka merytoryczna praca. Przypomniała, że jeszcze nie ma żadnych wiążących aktów prawnych.
            Radny Tadeusz Zaremba podziękował swojej przedmówczyni za jej słowa. Podkreślił, że nie chce absolutnie obnosić się z tym, co wie. Dodał, że argument o przenosinach szkoły jest zawsze kwestią przygotowania i uzasadnienia. Wspomniał też, że w swoim życiu zawodowym miał bardzo trudną operację, kierując Zespołem Szkół Mechanicznych przy ul. Senatorskiej miał nawet już pół szkoły przy ul. Przykoszarowej w obecnym budynku CKP, na dwie zmiany, z warsztatami. Ułożenie planu byłoby niewykonalne, gdyby nie program „Wulkan”, który ponad 2 dekady temu był implementowany. Wspomniał, że zmiany i dla niego nie były łatwe. Zapytał jednak retorycznie, czy znajdzie się ktoś, kto by narzekał dziś na te przenosiny. Przypomniał, że szkoła przy ul. Przykoszarowej była budowana w cyklu 15 miesięcy, stając się obiektem na ponad 40 pomieszczeń. Radny Tadeusz Zaremba uważa, że teraz również wystarczy prowadzić ze sobą rozmowy w przypadku chęci uczynienia tak dużych zmian. Jego zdaniem trzeba maksymalnie ograniczyć pole do emocji rodziców. Argumenty przedstawiane na Komisji uznał za bardzo zasadne, ale należy wziąć jeszcze pod uwagę słabą demografię Łomży. Miasto się starzeje. Nie jest zdaniem radnego wykluczone, że obiekt przy ul. Mickiewicza w ramach programów socjalnych może okazać się obiektem przydatnym dla innych grup wiekowych. Przypomniał, że radni są reprezentantami mieszkańców, ale w wielu sytuacjach stają się marionetkami i figurantami. Posłużył się przykładem, kiedy to jest pewien program, ktoś ma go w głowie, a radni podnoszą rękę zupełnie bezkrytycznie. Nadmienił, że w swoich obfitych działaniach zawodowych wielokrotnie przekonał się, że wszystko jest możliwe, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają i ustalają w taki sposób, aby diabeł ogona tam nie wsadził. Swoją wypowiedź podsumował żartem, w którym mężczyznę porównał do domowego pupila, któremu trzeba dać jeść, nie drażnić i od czasu do czasu spuścić z łańcucha – wtedy jest zadowolony.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta zwróciła uwagę na sytuację w szkole „Drzewnej”. Finalizuje się tam już środowiskowy dom dla osób starszych z głębokim stopniem niepełnosprawności. Wspomniała, że 5 rodziców było już w Urzędzie z podziękowaniami za decyzję o tworzeniu ośrodka, choć na początku był opór. Z jednego pomieszczenia pokój, łazienka i pokój nauczycielski. Podkreśliła, że płyną podziękowania, że dzieci z ośrodka rewalizacyjno-opiekuńczego funkcjonują. Kolejne działania są już podjęte. Otrzymane będą środki na Senior – Wigor, 60 złotych mniej niż było wnioskowane. Klub Seniora będzie więc przekształcony w Senior Wigor.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wspomniała, że będzie tam możliwość dofinansowania osoby przebywającej.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta przypomniała, że decyzja jest z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przyszła dzisiaj. Podkreśliła, że potrzeba konsekwencji w realizacji podejmowanych działań. Zaopiniowała również wygląd Klubu Seniora, określając go mianem „wczesnego Gierka”.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przypomniała, że program Senior Wigor był gotowy już od lat, tylko Łomża nigdy z niego nie korzystała. Wspomniała też, że w jednym z planów potrzeba zmiany słowa „inwestycja” na „remont”, ponieważ na inwestycje środki nie będą przydzielone, a na remont może być zgoda. Te same zadanie będzie zatem realizowane. Chodzi o wsparcie rzędu 160 tys. zł, więc warto zdaniem Skarbnik Elżbiety Parzych postarać się o te pieniądze.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji pochwaliła inicjatywę powstania Senior Wigor. Podkreśliła, że wielokrotnie podczas rozmów z seniorami słyszała o chęci zmian i wreszcie coś idzie ku lepszemu. Dodała również, że można będzie realizować też inne programy poświęcone seniorom.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wspomniała, że w ubiegłym tygodniu była na Komisji Rodziny, której członkowie stanowią również grono członkowskie Komisji Edukacji. Przypomniała, że już wcześniej powstało przy MOPS stowarzyszenie, dzięki któremu udawało się pozyskiwać pieniądze na inicjatywy senioralne. Innej możliwości wsparcia finansowego nie było, ponieważ nie można wpłacać na MOPS – stworzono więc stowarzyszenie. Kolejne utworzone zostało przy obecnym Senior Wigor, aby było możliwe wsparcie finansowe. Pieniądze te będą przeznaczane na wycieczki i zajęcia.
            Waldemar Cieślik stwierdził, że miasto wiąże wielkie nadzieje z kształceniem zawodowym. Zapytał, czy budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie poddany remontowi. Obecny stan budynku ocenił jako fatalny.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że miasto nie jest w stanie remontować wszystkiego od razu. Stan budynku oceniła jako możliwy do dalszego egzystowania. Odpowiedziała, że zakupiony będzie sprzęt i urządzenia, ale tylko w przypadku jeśli uda się pozyskać na nie środki z zewnątrz. Jasno podkreśliła, że miasto nie będzie kupować niczego, na co można pozyskać środki z Unii Europejskiej.
            Radny Waldemar Cieślik wyraził obawy, aby nie doszło do sytuacji, w której dobra kadra będzie pracować w mizernych warunkach.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że z pewnością nie dojdzie do takiej sytuacji. Dodała, że wspólnie z radnym Tadeuszem Zarembą różne rozwiązania dla tego budynku
            Waldemar Cieślik zgodził się z wypowiedzią Prezydent Agnieszki Muzyk, ale powiedział, że aby cokolwiek zrobić, trzeba mieć porządny budynek.
            Radny Tadeusz Zaremba powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Prezydent Agnieszki Muzyk. Przyznał, że w tym momencie miasto nie może dawać na zabawki, bo budżet jest tak napięty, że nawet na podstawowe wydatki często brakuje pieniędzy. Dodał, że kiedy przyszła moda na ogólniaki, inne placówki przygotowujące do zawodu przestały cieszyć się wsparciem i zainteresowaniem. Zepchnięto wówczas w kąt laboratoria, których nie było nawet na niektórych uczelniach wyższych. W jego opinii, jeśli szkolnictwo zawodowe nie wróci do łask, jeśli nie zacznie się znowu cieszyć zainteresowaniem środowisk przedsiębiorczych, pracodawców, kompetencją kadr zarządzających tym szkolnictwem. Chodzi o miejsca tworzenia edukacji praktycznej dla potrzeb regionu. Zanim nie zajdą widoczne zmiany, kupowanie czegokolwiek wydaje się przedwczesne. Nie zgodził się ze zdaniem swojego przedmówcy radnego Waldemara Cieślika, podkreślając, że o jakości stanowią przede wszystkim ludzie. Zadaniem radnych jest powodować, aby ludziom się chciało chcieć.
            Radny Andrzej Wojtkowski zgodził się, że zawsze warto rozmawiać i szukać dialogu. Wspomniał, że na dzisiejszej Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji członkowie mogli dowiedzieć się z materiałów i słów Andrzeja Modzelewskiego – dyrektora MOSIR, o planach wybudowania stałego lodowiska, zadaszonego i dostępnego mieszkańcom. Przypomniał również o pomyśle dyrektora MPK na wybudowanie przy ul. Zjazd przystanku autobusowego, z którego autobusy będą rozwoziły do miasta ludzi pozostawiających swoje samochody na parkingu. W materiałach użyte były anglojęzyczne nazwy, co radny uznał za niepotrzebne, wręcz szkodliwe i zbędne. Przeczytał fragment druku nr 447, 447 A poświęcony strategii rozwoju szkolnictwa, gdzie mowa jest między innymi o wprowadzeniu dziennika elektronicznego. Zapytał, czy obecnie przygotowywane jest opracowanie jakiejkolwiek strategii rozwoju szkolnictwa, czy zajmuje się tym firma zewnętrzna. Zapytał też, czy dziennik elektroniczny w 2017 roku będzie wprowadzany do szkół.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podkreśliła, że przygotowywana jest strategia promocji, a w niej sport, turystyka itd. Wymieniona zaś w druku strategia jest czymś zupełnie innym dotyczącym szkolnictwa średniego, podstawowego i zawodowego powiązanego ze strategią rozwiązywania problemów społecznych, która jest opracowywana. Prezydent Agnieszka Muzyk podkreśliła, że strategia edukacji będzie opracowywana w mieście i dla miasta. W sprawie dzienników elektronicznych poinformowała, że było już jedno spotkanie. W Łomży z tego systemu korzysta jedynie kilka szkół, w tym Szkoły Katolickie. Wspomniała o pewnej sytuacji towarzyskiej, za którą się bardzo wstydziła. Usłyszała wtedy o dziecku pewnej samotnej, które przyszło z Gimnazjum w Piątnicy. Świetnie się uczy, a chodzi teraz do II LO. Usłyszała od kobiety, że kiedy jej dziecko uczyło się w gimnazjum piątnickim, miała pełny dostęp do ocen, obecności itp. Oznaczało to ułatwienie w stałej opiece nad dzieckiem. Okazało się później, że w Liceum łomżyńskim nie ma możliwości wprowadzenia takich rozwiązań. Prezydent Agnieszka Muzyk podkreśliła, że po tych słowach czuła się zwyczajnie zawstydzona. W drugiej sytuacji wspomniała o jednej ze znajomych przepisała swoje dziecko z Gimnazjum na Bernatowicza do Gimnazjum Katolickiego. Była w szoku, że placówka szkolna może być tak nowocześnie wyposażona w system informowania rodzica o dziecku. Jedna z aplikacji pozwala na smsowe informowanie o nieobecności ucznia itd. Podkreśliła, że pewien czas temu zorganizowała spotkanie dotyczące e-dzienników. Wzięli w nim udział dyrektorzy placówek. Zainteresowanie było niewielkie, a samo spotkanie było dla chętnych. Zapowiedziała, że następne będzie już obowiązkowe i zmiany będą powoli wdrażane, bo Łomża zasługuje na nowoczesne szkolnictwo. Nawet w szkołach gminnych wprowadzane są rozwiązania pomagające rodzicom lepiej troszczyć się o dobro dziecka. Zdaniem Prezydent Agnieszki Muzyk może to stanowić utrudnienie dla dyrektora lub nauczyciela, ale jest to ogromny ukłon dla rodziców. Prezydent Agnieszka Muzyk wspomniała również, że wysyła swoje dziecko na prywatne lekcje angielskiego do znanego w Łomży nauczyciela. Ma dużo więcej niż 60 lat, a od kilku lat wprowadził w swoim prywatnym nauczaniu właśnie taki elektroniczny system. Rodzic otrzymuje informacje, którego słówka nie znało dziecko na zajęciach. Są również informacje na temat umiejętności czytania, tłumaczenia, zachowania. Pełen obraz rozwoju dziecka uzupełniany w systemie komputerowym przez emerytowanego pedagoga. Odniosła się do obaw radnej Edyty Śledziewskiej, że rodzice mogą wtedy przestać odwiedzać nauczycieli. Jej zdaniem ci, którzy się interesują, i tak będą chodzili. Ci zaś, którzy nie chcą, przynajmniej będą mieli ogląd sytuacji.
            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że zarządzenie przez Internet jest bardzo dobrym przedsięwzięciem.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji stwierdził, że istnieje pewien problem, ponieważ funkcjonuje Podlaska Platforma Edukacyjna, w ramach której słabo ale jednak działa dziennik elektroniczny. Cokolwiek Wydział zamówi do tego, co już ma – a ma dobrze wdrożony już na zakończeniu arkusz organizacyjny, szkoły też mają pewne zasoby – wszystko to ma być kompatybilne ze sobą, aby informacje z jednego systemu zaczytywały się z kolejnymi.
            Radny Tadeusz Zaremba porównał to do programu „Stop wykluczeniu cyfrowemu”.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji dodał, że należy właściwie wybrać rodzaj dziennika, który będzie wdrażany. W momencie, kiedy dokona się odpowiednia decyzja, problemy zginą same. Podkreślił również, że od właściwego zainstalowania systemu są młodzi informatycy.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że podczas realizowania wprowadzenia w szkołach e-dziennika należy jak najpełniej wykorzystać fundusze unijne i nie nadwyrężać miejskiego budżetu, skoro nie ma takiej potrzeby. W odpowiedzi na wcześniejszą wypowiedź radnego Waldemara Cieślika stwierdziła, że miasto pracuje w partnerstwie publiczno prywatnym i wszystkie potrzebne budynki wchodzące w skład miasta i zagospodarowane są w stosownym czasie poddawane ociepleniu itd.
            Adam Szymański – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji poinformował, że budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego jest na liście ponad 40 budynków, których odnowienie będzie realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszystkie obiekty zostaną jeszcze zweryfikowane, czy są atrakcyjne i użytkowe dla prywatnego inwestora oraz czy jest szansa w dłuższej perspektywie czasowej na zwroty pompowanych pieniędzy.
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przypomniała, że w Polsce było już kilka projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodała również, że cieszy się to aprobatą społeczną. Wspomniała, że ostatnio Prezydent Andrzej Garlicki rozmawiał z mecenasem Wawrzyniakiem, który prowadzi program partnerstwa publiczno-prywatnego. Usłyszał wiele przykładów dobrego prowadzenia tego typu projektów, tym samym zaciekawiając władze miejskie.
            Radny Andrzej Wojtkowski stwierdził, że „strategia” jest słowem dumnie brzmiącym. Wspomniał chociażby o mającej powstać strategii rozwoju sportu. Dodał, że stworzenie tego typu projektu nie jest kwestią jednego lub dwóch miesięcy pracy.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że jak zwał tak zwał. Dodała, że najważniejszy jest efekt prac. Wyraziła nadzieję, że w tworzenie tych strategii zechcą włączyć się również radni miejscy. Wyjaśniła, że sama strategia jest szerszą forma, kierunki zaś zawężają działanie. Powiedziała również, że czasami przy realizacji projektów unijnych nazywa się dokumenty nieco „dumniej”.
            Radna Edyta Śledziewska wskazała, że jest zaskoczona formą, ponieważ od wielu lat dokument miał zupełnie inną przyjętą formę, niezmienną. Wydzielone zostały cztery kierunki obszarów kluczowych. Według jej opinii niektóre zwroty są zbyt ogólnie sformułowane, z drugiej strony brakuje szczegółów, w których mowa jest o wielkiej strategii rozwoju szkolnictwa. Uznała również za błędne uznawać wprowadzenie do szkół e-dziennika za priorytet. W jej opinii Komisja mogłaby siedzieć do rana, znajdując 1000 powodów dla potwierdzenia i drugie tyle dla zaprzeczenie temu kierunkowi działania. Stwierdziła również, że najważniejsze jest wprowadzenie skutecznej formy kontaktu z rodzicami, w wielu placówkach może to być tradycyjna wywiadówka. Zdaniem radnej Edyty Śledziewskiej nawet najlepsze oprogramowanie nie pomoże, jeśli rodzic w ogóle nie chce trzymać kontaktu ze szkołą.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że można w strategii rozwoju szkolnictwa przyjąć wiele rozwiązań. Każde z nich będzie miało swoje plusy i minusy. Wyjaśniła, że w ustalonej strategii rozwoju edukacji mieści się wiele działań i planów. Podkreśliła, że trudno traktować e-dzienniki jako główne założenie strategii. To osobna myśl. Dodała, że w strategii nie mogą zostać ujęte chociażby wywiadówki, ponieważ są to dla szkoły zadania wynikające z jej głównych założeń działania i funkcjonowania. Wyjaśniła też, że e-dziennik nie jest rozwiązaniem przypisanym dla konkretnej placówki. Chciałaby, aby był systemem wpisanym w całe łomżyńskie szkolnictwo, służąc rodzicom wszystkich szkół. Podkreśliła, że widziała rozwiązanie, zgodnie z którym miasto jest inicjatorem wejścia programu do wszystkich szkół.       
            Radna Edyta Śledziewska wyraziła opinię, że ważne są również inicjatywy oddolne, aby szkoła wyraźnie pokazywała, że jej się „chce”
            Radny Tadeusz Zaremba wspomniał, że wprowadzanie zmian jest procesem i wszyscy się tego uczymy. Przypomniał, aby stosować tutaj odpowiednią ścieżkę proceduralną. Dodał również, że jest pod wrażeniem Komisji Gospodarki Komunalnej, gdzie ostatnio przedłożono do dyskusji bardzo trudny temat pomijany od wielu spotkań. Odbyła się partnerska i bardzo budująca debata i w jego mniemaniu było to owocne spotkanie. Dziennik elektroniczny nazwał standardem, stwierdzając, że korzysta z niego prawdopodobnie od 10 do 20% rodziców. Dlaczego nie mieliby również korzystać ci, którzy bardzo by tego chcieli. Podsumował, że Łomża nie może być zaściankiem.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji przypomniała wniosek radnej Alicji Konopki, która prosiła o wprowadzenie wniosków, które padły na odbywającej się na dniach Komisji Gospodarki Komunalnej. Podkreśliła, że wszystkie zostały wyjaśnione przez Prezydent Miasta Agnieszkę Muzyk i w sumie nie zmieniają one dokumentu.
            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że poprawki te mają charakter redakcyjny.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podziękowała za wszystkie wnioski i wyraziła przekonanie, że myślenie radnych i władz miasta idą w tym samym kierunku. Poprosiła o współpracę, szczególnie w najbliższym, trudnym czasie pełnym decyzji.
            W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017.
 
Ad. 6
Informacja dotycząca sieci szkół, kierunków kształcenia, wyników naboru do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych oraz ruchu kadrowego w roku szkolnym 2016/2017 /druk nr 449/
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji przypomniała, że materiały dotyczące tej informacji radni otrzymali znacznie wcześniej, ale sam punkt został wprowadzony do porządku dopiero dzisiaj. Wyraziła nadzieję, że członkowie Komisji zabrali ze sobą ten druk.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśnił, że na kolejnych spotkaniach będzie miał okazję przekazać członkom Komisji fragmenty opracowań, które dotyczą analizy tego, co było w roku poprzednim i jak projektowany jest rok kolejny. W tym wypadku ukazany jest materiał dotyczący sieci szkół, kierunków kształcenia i wyników naboru. Podkreślił, że w materiałach w sposób bardzo ubogi wypisano o ruchach kadrowych. Chociaż sam ten ruchu jest właśnie dopinany. Zrobiona jest już odpowiednia tabela pokazująca problem. Stan na 30 września szkoły będą przedstawiały w przyszłym tygodniu. Jako pełne dane, będzie to zebrane około połowy października, bardzo precyzyjnie mówiące o ruchu kadrowym. Naczelnik Andrzej Piechociński nadmienił, że jest w stanie poinformować, ile umów zostało rozwiązanych na dzień 30 sierpnia, jaka jest ilość rozwiązań z powodu zmian w szkołach, ile jest zwolnień i ograniczeń, a także nowych zatrudnień. Podkreślił, że dokument powstał dziś po godzinie 14:00. Wspomniał, że dostępny był wcześniej materiał w postaci mapy migracji, za chwilę dopięte będą wszystkie punkty kwalifikacji zawodowych. Do przejrzenia będzie raport z wykonania zadań przez grupy oświatowe w minionym roku szkolnym. Będzie również próba zanalizowania zebranego materiału, do której Naczelnik Andrzej Piechociński zaprosił wszystkich radnych. Przypomniał, że podobny materiał Komisja otrzymuje co rok, co jest wymogiem ustawowym.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji poprosiła o informacje dotyczące pracy nauczycieli. Ilu jej szuka, jak przedstawia się rynek.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji podkreślił, że baza informacji na ten temat nie jest publiczna, ponieważ zawiera dane osobowe. W tym momencie w bazie znajduje się kilkanaście CV z potwierdzonymi kwalifikacjami. Niedawno była okazja przekonać się o skuteczności podejmowanych przez Wydział działań. Jeden z dyrektorów łomżyńskiej szkoły potrzebował pedagoga do pracy z dziećmi na etapie wczesnoszkolnym. Szybko otrzymał od Wydziału kilka CV, które przejrzał i skontaktował się z wybranymi osobami. Choć żadna z nich nie odpowiedziała pozytywnie, wszystkie jednak były uchwytne telefonicznie i podziękowały za otrzymaną szansę.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wspomniała, że w Łomży ma się do czynienia z narzekaniem, z drugiej strony poszukiwanie nauczycieli nie jest takie proste. Nadwyżka jest wśród chętnych do nauczania języka polskiego, angielskiego i WF. Podała również sytuację ostatnich wakacji, gdzie na koniec sierpnia potrzebny był pedagog w takim tempie, że sprawa została przyspieszona i dzwoniono do kolejnych kandydatów. Dodała, że jest szczególny problem z znalezieniu osoby do przyuczania konkretnego zawodu.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji przypomniał o kompetencjach dyrektora każdej placówki. On układa program funkcjonowania szkoły. Wydział nie może narzucać dyrektorowi linii działania szkoły, aby zatrudniała ona takich czy innych nauczycieli, którzy właśnie szukają teraz pracy i nie mają gdzie się podziać. Podkreślił, że Wydział może szukać pracownika dyrektorowi, ale nie będzie szukał dyrektora dla pracownika. Dodał też, że Wydział nie może zamienić się w biuro pośrednictwa pracy. Stwierdził również, że szukane są pomysły, aby pomóc młodym nauczycielom w przechodzeniu drogi od stażu do umów wiążących. Chodzi o to, aby początkujący nauczycieli mógł pokazać się innym, jak pracuje.
            Radny Tadeusz Zaremba przypomniał o wcześniejszej rozmowie Komisji i odniósł się o pytania o charakterze stricte budżetowym. Na ile organizacja doku szkolnego zatwierdzana w arkuszach organizacyjnych wychodzi naprzeciw pewnym programom równoważenia warunków działania wszystkich placówek. Dodał, że Komisja za chwilę otrzyma materiały, w których znajduje się pewna ważna statystyka. Nadmienił, że w sposób matematyczny wyliczył średnią liczbę uczniów na oddział, średnia ilość godzin i godzin na jednego ucznia. Otrzymane dane określił jako wzięte z sufitu, ale jego zdaniem mają one ogromne znaczenie dla organizacji pracy i finansowania. Wskaźniki pokazują, jak duża jest rozpiętość po za tym ewidentnym jego zdaniem błędem. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych – tu jego zdaniem jest więcej oddziałów. Poprosił o zastanowienie i refleksję. Stwierdził, że jeśli otrzymane liczby są poprawne panuje ogromna dysproporcja. Wymienił Zespół Szkół Mechanicznych - 27 oddziałów. Wyliczono z tego ponad 1130 godzin. W łomżyńskim Technikum Weterynaryjnym – 2 000, przy 23 oddziałach. Poprosił, aby dane te poddane zostały głębszej analizie, niekoniecznie dziś. Podkreślił, że nie odpuści tej sprawy. Zaznaczył, że być może gdzieś wkradł się błąd.
          Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta podkreśliła, że bardzo chętnie się do tego odniesie. Dodała, że ją zawsze uczono porównywać porównywalne.
            Radny Tadeusz Zaremba obiecał swoją pomoc, jeśli tylko zajdzie potrzeba. Podkreślił, że na poziomie ogólników nie ma sensu dyskutować. Należy jego zdaniem wejść dokładnie w temat. Wspomniał, że jego materiał jest tylko zasygnalizowaniem pewnego trudu, który pokazał, że nie wszystko jest sprawiedliwie.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji swoje zainteresowanie stworzonymi przez radnego Tadeusza Zarembę materiałami. Wspomniała o jednej ze szkół, gdzie jest 23 oddziały, 495 uczniów. Średnio wychodzi na oddział 21,5 ucznia, a wypracowywane są aż 2062 godziny.
            Radny Tadeusz Zaremba wspomniał, że w jednej ze szkół pracuje trzech zastępców dyrektora.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji wymienił sytuacje w Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie na lekcjach praktycznych do zepsutego samochodu staje 12 uczniów. Kiedy trzeba zrobić zajęcia praktyczne dla technika weterynarii, staje 4-6 uczniów. Pracę trzeba więc dzielić w zupełnie różny sposób. W łomżyńskiej Wecie są klasy, które nie są pełno liczne. Czasami nawet łączy się dwie załogi w jedną klasę. Wzrasta liczba godzin realizowanych przez pośrednią liczbę uczniów. Przynajmniej o 1/3. Wszystkie te sprawy zdaniem Naczelnika Andrzeja Piechocińskiego są do wyjaśnienia. Wspomniał, że dane które on posiada są wygenerowane z programu arkusza egzaminacyjnego.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że albo w materiałach poświęconych łomżyńskiej oświacie jest błąd, albo sytuacja naprawdę przedstawia się zastanawiająco.      
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedział, że każdy odpowiada za swoje dane.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji potwierdziła, że jej obliczenia zgadzają się z obliczeniami wykonanymi przed radnego Tadeusza Zarembę.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedział, że nie zawsze kalkulator jest dobrą metodą.
            Agnieszka Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta wypowiedziała się odnośnie liczebności klas. Stwierdziła, że władze stają przed bardzo trudnym zadaniem, czy likwidować szkołę przy ul. Zielonej. W jej opinii, jeśli ma płynąć wsparcie dla szkolnictwa zawodowego, to nawet w przypadku średniej liczby uczniów 13 utrzymuje się klasy. Dodała, że dyrektor robi co może. Prezydent Agnieszka Muzyk zapytała Komisję, co zrobić, aby wpłynąć na liczebność klas. Wspomniała o nielicznym naborze na kierunek budownictwo. W jej opinii nie można tego kierunku wygasić. Wyraziła nadzieję na pewien renesans w przyszłości.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że może warto przyjrzeć się kierunkom kształcenia. Ustalić każdej placówce wybrany indywidualny kierunek, może wpłynie to pozytywnie na ekonomię w szkolnictwie.
            Radny Tadeusz Zaremba przypomniał, że kierunek gastronomiczny i hotelarski jest w więcej niż jednej szkole. Poprosił również o zawieszenie rozmowy i wrócić do niej później w aspekcie szczegółów, które się jeszcze pojawią. Podkreślił również, że w dyskusji nie wybrzmiała pewna rzecz, która wymaga dokładnego zaprotokołowania. W jego opinii, wyrozumiałość względem jednych powoduje zmuszanie innych do oszczędności ponad miarę. Jeśli w strategii jest mowa o zagwarantowaniu jakości, to jego zdaniem nie można zapominać o równych warunkach działania.
            Radna Hanka Gałązka – Przewodnicząca Komisji zapytała, kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji.
            Radny Andrzej Wojtkowski zapytał o Zespół Szkół Mechanicznych, gdzie podane jest 13 nowych zatrudnień. Zapytał czy w związku rozwiązaniem umów 19 osobom, prace znajdzie 13 z nich, czy też będą to zupełnie inne osoby.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy, ponieważ nawet w przypadku nawiązania ponownego stosunku pracy ze zwolnioną wcześniej osobą, notowane jest to jako zwykłe zatrudnienie. Podał, że np. w Zespole Szkół Mechanicznych jest montowanie i programowanie komputerów osobistych – to jeden etap. Nowy jest również pedagog szkolny. Nie ma tutaj żadnej logiki, że osoby nowo zatrudnione są wcześniej zwolnionymi itd. Podkreślił, że Zespół Szkół Mechanicznych ma pewną nadmierną liczbę nauczycieli, których dotyczy ta sytuacja.
            Radna Wanda Mężyńska zapytała o Szkołę Podstawową nr 4.
            Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji wskazał, że rzeczywiście w sposób bardzo znaczny wzrosła tam ilość zerówek i nauczania początkowego. Jest duża liczba zatrudnień, ale nie ma wielkiej liczby zwolnień, jak w przypadku tzw. Mechaniaka. Przypomniał o istniejących urlopach dla podtrzymania zdrowia, zwolnieniach lekarskich.
            Radna Hanka Gałązka poprosiła o poprosiła o dalsze głosy w dyskusji. Wobec ich braku przeszła do następnego punktu obrad.
 
Ad. 7
Sprawy różne i wolne wnioski.
            Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku dziennego Przewodnicząca Komisji – radna Hanka Gałązka zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim przybyłym za obecność i zapraszając na kolejne obrady.
                                                                                                     
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego                                                                                                              
                                                                                                       Hanka Gałązka

 

 
 
O p i n i a                                                                                                                          
Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
z dnia 27 września 2016 roku
Dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. wraz z informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury /druk nr 418, 424, 425/
 
Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego zajęła się tematem realizacji budżetu za I półrocze bieżącego roku oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na posiedzeniu w dniu 27 września 2016 roku, zwracając szczególną uwagę na działy merytoryczne sobie podległe. Po wnikliwej analizie i dyskusji całość została zaopiniowana przez Komisję jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego                                                                                                              
                                                                                                      Hanka Gałązka

 

 

 
O p i n i a                                                                                                                          
Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
z dnia 27 września 2016 roku
 Dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na rok 2017 /druk nr 447, 447 A/
 
Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kuturowego po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydenta Miasta, poddała analizie i wnikliwej dyskusji projekt uchwały dotyczący Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta za rok 2017, po czym zaopiniowała go pozytywnie - 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego                                                                                                              
                                                                                                       Hanka Gałązka

 

 
                                                 
O p i n i a                                                                                                                          
Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
z dnia 27 września 2016 roku
 dotycząca wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 w działach merytorycznie podległych Komisji /druk 445, 445 A/

 

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia omawiała wniosek Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 w działach merytorycznie podległych na posiedzeniu w dniu 27 września bieżącego roku. Po analizie otrzymanych materiałów, dyskusji i wysłuchaniu komentarza Skarbnika Miasta - p. Elżbiety Parzych Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego                                                                                                              
                                                                                                        Hanka Gałązka

 

 

O p i n i a                                                                                                                          
Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
z dnia 27 września 2016 roku
 dotycząca wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy /druk 433, 433 A/

 

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego omawiała wniosek Prezydenta Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w dniu 27 września 2016 r. Po analizie otrzymanych materiałów, dyskusji i wysłuchaniu informacji Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - p. Henryki Pezowicz, Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie wniosek o nadanie ulicy nazwy Elbląska.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego                                                                                                              
                                                                                                        Hanka Gałązka
  • Data powstania: Data powstania: środa, 12 paź 2016 11:52
  • Data opublikowania: środa, 12 paź 2016 11:53
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej