Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXXI

Uprzejmie informuję, że dnia 26 października 2016 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2016 r. /druk 456/

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030

     /druk nr 471, 471A/

 

b)        w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 /druk nr 469, 469A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok /druk nr 465, 465A/

b)  w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych na 2017 rok /druk

   nr 465, 465B/

c)     w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2017 r.

   /druk nr 465, 465C/   - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 1. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej /druk nr 458, 458A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta
 2. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży /druk nr 472, 472A/

 

b)    w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży/druk nr 472, 472B/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży /druk nr 457, 457A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i dziedzictwa Kulturowego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 470, 470A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z gminami: Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Kolno umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) /druk nr 467, 467A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego/druk nr 464, 464A/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 161 /druk nr 453, 453A/ -wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 13. Rozpatrzenie wniosków grup radnych:

 

a)    w sprawie podjęcia apelu Rady Miejskiej Łomży do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie realizacji trasy Via Baltica i obwodnicy Łomży /druk nr 459, 459A/

 

b)    w sprawie utrzymania Urzędu Celnego w Łomży, jako Urzędu Celno – Skarbowego w nowych strukturach organizacyjnych tworzonej Krajowej Administracji Skarbowej/druk nr 473, 473A/

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy/druk nr 463, 463A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej /druk nr 462,   462A/

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych /druk nr 474, 474A/

17. Informacja Prezydenta Miasta o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR/druk nr 466/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 18. Informacja o oświadczeniach majątkowych /druk nr 461, 461/1, 461/2, 461/3/.

 19. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 20. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 21. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

           Nadmieniam, że protokół z obrad   XXX sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                               Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                          Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 17 paź 2016 14:30
 • Data opublikowania: poniedziałek, 17 paź 2016 14:50
 • Data edycji: piątek, 21 paź 2016 09:25
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 28 paź 2016 08:21