Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 37/16 z dnia 22 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 36/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomży na 2017 rok – druk nr 447, 447 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiących własność miasta Łomża, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, a przeznaczone do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 442, 442 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 443, 443A. 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dofinansowania zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – druk nr 434. 6. Zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania terenów w obrębie ul. Katyńskiej, Zawadzkiej i Parku Jana Pawła II – druk nr 436. 7. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 36/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. bez uwag.

 

            Przed realizacją dalszej części porządku obrad Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił nowo wybranego Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, Pana Krzysztofa Święckiego. Dodał, że ma przekonanie i nadzieję, że Pan Naczelnik zostanie dobrze przyjęty przez radnych i będzie się nam dobrze współpracowało tak, aby efekty pracy były jak najlepsze.

            Krzysztof Święcicki – Naczelnik WIN – dokonał prezentacji swojej dotychczasowej kariery zawodowej.

            Przewodniczący Komisji pogratulował Panu Naczelnikowi WIN wygrania konkursu, życząc jednocześnie owocnej pracy na rzecz Urzędu i miasta.

 

Ad. 2

 

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta Łomży na 2017 rok (druk nr 447, 447 A w załączeniu). Dodał, że dokument, w jego przekonaniu, przygotowany jest profesjonalnie, wg nowej zasady przy współpracy wszystkich ośrodków w mieście i mieszkańców miasta. Dokument jest spójny z kluczowymi dokumentami strategicznymi miasta i został przedłożony z przekonaniem, że to będzie już ta formuła, która będzie stosowana co roku. Uważa, że ta formuła jest czytelna, wskazuje kierunki rozwoju miasta, a w ślad za tymi kierunkami będzie podążał budżet miasta, który będzie realizowany.

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            W dyskusji głos zabrali radny Janusz Mieczkowski, który zgłosił uwagi natury redakcyjnej dotyczące używania w dokumencie określeń w języku angielskim, które nie wszyscy rozumieją i zastąpienie ich wyrazami w języku polskim. Podniósł również kwestię zapisu dotyczącego budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym, planowanego remontu parkomatów oraz wprowadzenia dziennika elektronicznego. Stwierdził, że dokument jest logiczny i dość dobrze przygotowany, chociaż jest wiele niewiadomych i zmiennych.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego Mieczkowskiego wyjaśnił, że jeśli chodzi o wyrażenia w języku angielskim, są to pewne słowa kluczowe jak np. smart citi. Jest to również, w ich odczuciu, pokazanie naszej nowoczesności, a ponadto dokument czytany jest przez młodzież i są to dla młodzieży określenia chwytliwe. Odnośnie realizacji kolumbarium wyjaśnił, że jest takie zapotrzebowanie w mieście.  Koncepcja zakłada budowę ok. 40-50 miejsc. Stwierdził następnie, że decyzja o likwidacji płatnego parkowania nie była właściwą i będzie prosił radnych, aby wrócić do dyskusji i projektu, który złożył wcześniej. Na pewno temat należy rozwiązać, a jeśli tak, to w ramach programu smart citi ma ambicje wprowadzić nowoczesne rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom, a nie utrudniające. Dodał, że wymiana kilkunastu parkomatów na nowe nie będzie dużym kosztem.

            Radny Ireneusz Cieślik odniósł się do wykupu gruntów pod drogi m. in. na ul. Polowej. Poprosił o wyjaśnienie tego zapisu, budowy i przebudowy sal gimnastycznych przy SP 7 i SP 2, a także pozyskania środków na realizację parku Jana Pawła II. Czy jeśli nie dostaniemy dofinansowania, to czy będziemy realizować te inwestycje ze środków własnych.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że pierwsze przeznaczone środki na sale gimnastyczną w SP 2 związane były z koncepcją remontu sali, ale aby ta sala mogła być dopuszczona do użytkowania na lekcję wf, to remont nie wchodzi w grę, a konieczna jest jej przebudowa. Miasto otrzymało dofinansowanie na I etap, natomiast na kolejny będą czynione starania o zwiększenie dofinansowania. Na ten moment nic nie zostało wykonane, co mielibyśmy wstrzymać np. z powodu braku środków. Na razie mamy dokumentację i będzie ogłoszony przetarg. Odnośnie środków na realizacje parku JP II stwierdził, że terminy minęły. Był termin wrześniowy, ale w między czasie były konsultacje, pojawiło się kilka innych okoliczności i przygotowujemy się do złożenia wniosku w grudniu. Na pewno będziemy realizować inwestycje z dofinansowaniem i na pewno uzyskamy to dofinansowanie, jeżeli nie w grudniu, to w lutym. Nikt nie ma wątpliwości, że inwestycja jest trafiona i bardzo oczekiwana.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że konstrukcja budżetu i WPF plus dochody różnego rodzaju będą determinowały konkretne zadania inwestycyjne, które pojawią się w konkretnym budżecie. Założenia polityki społeczno – gospodarczej ze strony radnych jest to pewna deklaracja, pewne określenie zadań, które Pan Prezydent ma przygotowywać. Dodał, że bardzo mu się podoba konstrukcja i budowa założeń. Odnosząc się jednak do sal gimnastycznych stwierdził, że wcale nie trzeba czekać na szczegółowe rozwiązania ministerialne, żeby wiedzieć, że w Łomży demografia „siada” i mimo 500 + gwałtownie się nie poprawi, ponieważ ci, którzy mogą mieć dzieci już dawno stąd wyjechali. Zwrócił uwagę, że jest PG 1, gdzie jest basen i przeniesienie SP nr 7 w tamto miejsce jest rozwiązaniem, które pozwoli po pierwsze dobrze wykorzystać bazę, a po drugie obiekt po SP 7 przyda się do zupełnie czego innego. Dodał, że będzie wnioskował, aby to wykreślić, ale zrobi to na posiedzeniu Komisji Edukacji.

            Radna Alicja Konopka zgłosiła uwagę ogólną, która jej zdaniem, przy założeniach polityki społeczno – gospodarczej miasta jest bardzo istotna. Uważa, że zaczynamy trochę od końca, ponieważ nie wiemy jaka będzie sieć szkół, w którym kierunku będziemy szli, a już sobie planujemy, jest to „na wodzie pisane” i nie wiemy co zakładamy. Zawsze uważała, że założenia polityki społeczno – gospodarczej jest to trudna materia, ale w tej chwili wie mniej, niż zwykle w związku z zapowiadanymi reformami. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiemy, w którym kierunku trzeba pójść. Uważa, że dziennik elektroniczny w szkołach jest to szczegół i jeśli w założeniach mają być tylko ramy, to jej zdaniem jest to „pomieszanie z poplątaniem”.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że nie będzie się w tej sprawie wypowiadał, ponieważ jest to temat na inną Komisję i są to kompetencje Pani Prezydent Muzyk. Działania zostały zainicjowane, ponieważ wszyscy się zaangażowali. Nic tu nie jest przesądzone, jest to sprawa otwarta i tak naprawdę budżet odpowie na pytanie, czy realizujemy inwestycje w takim kształcie, czy nie realizujemy. Dodał, że e-dziennik jest to część projektu smart citi i w momencie, kiedy zepniemy wszystkie jednostki w sieć, będzie ułatwieniem w zarządzaniu i przejęcie zarządzania wieloma procesami również wspólne zakupy, również wspólny serwis, również udostępnienie przez miasto internetu wszystkim jednostkom, wspólny abonament za internet i telefon itd. Uważa, że wprowadzenie wspólnego zarządzania, będą to duże oszczędności.

            Radny Witold Chludziński stwierdził, że dokument jest ogólny i porusza wszystkie dziedziny. Są to ogólne zarysy, które dają podstawę do sporządzania różnych projektów i budżetu. Dodał, że pamięta założenia, które miały 100 stron.

            Radna Elżbieta Rabczyńska poprosiła o odpowiedź na pytanie, czy w założeniach nie powinniśmy ująć planu realizacji programu mieszkanie +.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przypomniał, że informował radnych o działaniach, które podjął w tym zakresie, ale na ten moment nie chce „wróżyć z fusów” i uprawiać pijar – u, dopóki nie ma konkretów potwierdzonych na piśmie, że jesteśmy włączeni w jakiś pilotaż i dlatego w założeniach nie ma tego zamierzenia. Zapewnił, że starania są prowadzone.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie należy wchodzić w szczegóły. Mamy założenia, które będą wypełniane treścią w projekcie budżetu. Uważa, podobnie jak radny Zaremba, że założenia przyjmują wszystkie kierunki rozwoju i w zasadzie nie mamy do czego się „przyczepić”. Poinformował, że jeśli członkowie Komisji mają propozycje i wnioski do projektu założeń, to prosi o składanie ich na piśmie.

            Komisja nie zgłosiła wniosków do przedłożonego dokumentu i w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 447 A.

 

Ad. 3, 4

 

            Paulina Gałązka – Z-ca Naczelnika WGN przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiących własność miasta Łomża, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, a przeznaczone do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 442, 442 A w załączeniu) oraz wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 443, 443 A w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

 

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 442 A.

            Następnie Komisja w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 443 A.

 

Ad. 5

 

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF przedstawiła wniosek w sprawie realizacji zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (druk nr 434 w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Zabierając głos w dyskusji radny Janusz Mieczkowski zwrócił uwagę, że wniosek otrzymał 16 punktów. Czy jest to dużo, czy mało i co to oznacza ? Poprosił też o wyjaśnienie, czy były jakieś inne wnioski. Zwrócił również uwagę na nikły procent, bo zaledwie 7,6 %, kosztów partycypacji wnioskodawców. Zauważył, że zadanie ma być zrealizowane w ramach lokalnej inicjatywy inwestycyjnej, ale w większości za miejskie pieniądze. W ten sposób, każdy kto zaoferuje 1 % mógłby zgłosić i realizować zadanie za miejskie pieniądze. Stwierdził, że nie powinniśmy blokować inicjatyw lokalnych, trzeba je wspierać, ale musimy jednocześnie określić pewne granice, aby to było sensowne.

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF wyjaśniła, że wpłynął tylko jeden wniosek. Jeśli chodzi o szczegółowe kryteria, to maksymalną ilość punktów, które można otrzymać to jest 48. Wniosek otrzymał 16: zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami – 2 pkt, stan przygotowania zadania – 3 pkt razy waga punktowa 2, czyli 6 pkt-ów, zaangażowanie środków budżetowych miasta - 8 pkt-ów.

            Radna Hanka Gałązka poparła wypowiedź radnego Mieczkowskiego. Odnosząc się do sensu i idei tego zadania, poprosiła o wyjaśnienie, czy ta inwestycja jest tam potrzebna. Zwróciła uwagę, że nie tak dawno Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przebudowy pawilonów, a poza tym będzie tam realizowane duże zadanie w ramach PPP.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że ma ten sam dylemat, który ma radny Mieczkowski, a ponadto wychodzi z takiego założenia, że jeżeli wnioskodawca nie daje przynajmniej 25 %, to nie ma mowy o partnerstwie. Powstaje również pytanie, czy to jest zespolone z ogólną koncepcją zagospodarowania tego terenu. Stwierdził, że nie wie jak się do tego odnieść i nie ma zdania w tej sprawie.

            Radna Wanda Mężyńska zgodziła się z wypowiedzią radnego Zaremby i również uważa, że udział inicjatorów powinien wynosić 20 – 25 %. Poprosiła o wyjaśnienie dlaczego wnioskowany udział inicjatorów w przypadku tego zadania to 7,6 % i czy miasto stać na taką inicjatywę.

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF wyjaśniła, że taki udział zadeklarowali wnioskodawcy, czyli Zrzeszenie Właścicieli Pawilonów Handlowych.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że lokalne inicjatywy inwestycyjne nie mogą dotyczyć przedsiębiorców, spółdzielni, natomiast zrzeszenie jako takie może wystąpić o wsparcie miasta o dofinansowanie i taki wniosek wpłynął.

            Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

            Komisja, w wyniku głosowania 1 głosem za, przy 7 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących, negatywnie zaopiniowała wniosek zawarty w druku nr 434.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że starał się nie zabierać głosu, aby nie wpływać na wynik głosowania. Stwierdził, że ta formuła wyczerpała się, potrzebujemy nowej i jeszcze w październiku zostanie przedstawiony projekt uchwały, który będzie częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym z kolei będzie zawarta pozycja – inicjatywy gospodarcze, które, w oparciu o różne przepisy, będą umożliwiały   partycypowanie wszystkich jednostek w realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez samorząd, ale wprowadzona zostanie pewna gradacja i progi „wejścia”. Planowane jest zróżnicowanie w taki sposób, że jeżeli będzie jakaś inicjatywa wnioskowana załóżmy przez przedsiębiorcę, to określimy partycypację wyjściową na wysokości np. 20 %. Jeśli przy wnioskowanej inwestycji np. realizacji chodnika, czy sięgacza będzie 3 przedsiębiorców, to określimy próg udziału na wysokości 30 %. Zostanie to zawarte w projekcie uchwały, dzięki której nie będzie takich dylematów, jakie radni mają w dniu dzisiejszym. Inicjatywa jest cenna, natomiast zaangażowanie inicjatorów symboliczne, a z drugiej strony rozumie właścicieli pawilonów, którzy angażują dość duże środki w przebudowę pawilonów.

 

Ad. 6

 

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił koncepcję zagospodarowania terenów w obrębie ul. Katyńskiej, Zawadzkiej i Parku Jana Pawła II (druk nr 436 w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Janusz Mieczkowski w przypadku sprzedaży 4 działek o pow. ok. 2 ha, pozostanie działka miejska z przeznaczeniem na funkcje usługowe z zakresu rekreacji, kultury, oświaty i sportu, ale czy wiemy jak zostanie zagospodarowana.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że pomysłów jest wiele, ale nie ma jeszcze konkretnej propozycji.

            Radna Hanka Gałązka zwróciła uwagę, że jest to teren przy jednej z głównych tras w mieście i jaką mamy gwarancję, że ten kto kupi, wybuduje budynki.

                Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że nie mamy żadnej gwarancji, ale możemy to rozważyć nie w formie sprzedaży, a jako warunkowe oddanie w użytkowanie wieczyste i podpisanie porozumienia, że w okresie np. 3 lat będzie rozpoczęta inwestycja. Można to rozważyć, aczkolwiek wpływy będą 4-krotnie mniejsze.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie koncepcję zagospodarowania terenów w obrębie ul. Katyńskiej, Zawadzkiej i Parku Jana Pawła II.

Ad. 7

 

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił prezentację multimedialną zasobów mieszkaniowych miasta Łomża (w załączeniu). Stwierdził, że mamy zasoby komunalne takie, jakie mamy i błędem byłoby twierdzenie, że skoro takie są, to zostawmy je, nie ruszajmy, żeby np. nie narażać się na krytykę. Osobiście uważa, że problem jest zbyt poważny, który z jednej strony stwarza dla miasta bardzo duże koszty, a z drugiej strony nie zapewnia mieszkańcom minimum wymaganego standardu. Dlatego też uznał, że trzeba się „za to wziąć” i trzeba to spróbować uporządkować. Podkreślił, że najistotniejszym w tej sprawie jest czynnik ludzki i bez odpowiedniego zaufania mieszkańców tych nieruchomości, poprzez zaproponowanie im lepszych standardów w innych miejscach, żadna decyzja nie zapadnie i nic się nie wydarzy. Chciałby, aby radni mieli przekonanie, że tu nikt nie będzie podchodził tylko i wyłącznie przez pryzmat zysków bądź strat. Powtórzył, że czynnik ludzki jest w tej sprawie kluczowy, nie mniej jednak uważa, że budynki będące w zasobach komunalnych wymagają uporządkowania, przy wykorzystaniu kilku możliwości. Po pierwsze budujemy budynek socjalny, gdzie będzie 56 mieszkań, więc jest to jakaś możliwość, na ten moment, zagospodarowania tych najbardziej potrzebujących bądź tych decyzji, które w kontekście gospodarki zasobami komunalnymi Państwo radni zgodzą się na propozycje i podejmą decyzję, że należy to tak uregulować. Projektowany jest też drugi budynek socjalny, być może mieszkanie + się wydarzy i dzięki temu uporządkowane zostaną problemy socjalne i komunalne. Dodał, że mamy szereg nieruchomości i wydawanie pieniędzy na ich adaptację, przebudowę, czy remont uważa za nielogiczne. Zwrócił uwagę, że w tych nieruchomościach mieszkają ludzie i najpierw musimy wypracować jakieś wyjście dla tych ludzi, zaproponować im rozwiązanie, a dopiero później podejmować decyzję, co dalej z budynkiem. Wyjaśnił, że przedstawia tę sprawę w dniu dzisiejszym po to, aby radni powzięli wiedzę, że taki problem mamy i zgodzili się z zaproponowaną linią działania bądź nie. Pomysłów jest sporo, co do poszczególnych nieruchomości. W chwili obecnej są kosztorysy na 3 budynki i razem jest to kwota ponad 4 mln. zł. Nie wszystkie kamienice są miasta, niektóre nie mają uregulowanej własności, w każdym razie część kamienic miejskich na pewno trzeba wyremontować, a na to trzeba mieć pieniądze, których trzeba poszukać np. poprzez rozsądne gospodarowanie pozostałymi zasobami komunalnymi.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że Pan Prezydent przedstawił bardzo ważny problem i radni powinni pochylić się nad tym. Uważa, że propozycje powinny wyjść ze strony Urzędu Miejskiego i to takie propozycje, które przekonywałyby, gdzie można wyremontować, zmienić charakter użytkowania, czy nawet może wyburzyć, żeby coś w tym miejscu powstało, ale na pewno nie jest to temat do rozwiązania na dzisiaj.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji. Stwierdził, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie z udziałem Wydziału Socjalnego, aby omówić sprawy konkretnych nieruchomości, rozważyć pewne możliwości, które jawią się w kontekście budownictwa socjalnego, a także przedyskutować temat w wymiarze społecznym. Po wypracowaniu konsensusu zostaną przygotowane konkretne propozycje, co zrobić z tymi nieruchomościami.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że nie możemy sobie pozwolić na pewien partykularyzm działań. Radni powinni wysłać wyraźny sygnał, że zależy im na rozwiązaniu problemu całościowo i kompleksowo.

            Radna Alicja Konopka stwierdziła, że jest to bardzo dobry pomysł. Dodała, że po raz pierwszy, na 22 lata, Prezydent występuje z tak dobrym pomysłem jeśli chodzi o budynki komunalne. Uważa, że trzeba kontynuować te działania.

            Radny Janusz Mieczkowski stwierdził, że inicjatywa Pana Prezydenta Garlickiego jest to takie gospodarskie myślenie. Gratulując Prezydentowi stwierdził, że jest to bardzo cenny pomysł.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta poinformował również o aktualnej sytuacji związanej z PPP. Dodał, że zostało wysłane zaproszenie do składania ofert i zobaczymy, czy i jakie oferty spłyną. Mamy dwa wyjścia: pierwsze, że spłynie przynajmniej jedna oferta i mamy załatwiony temat i drugie, gdzie oferty nie spłyną i wówczas inwestycja byłaby realizowana w trybie miejskim. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                               Jan Olszewski

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 11:47
  • Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2016 11:48