Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 38/16 z dnia 25 października 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt - zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - druk nr 472, 472A oraz ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży - druk nr 472, 472B. Wniósł o wprowadzenie tego tematu jako pkt 2, po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Tadeusz Zaremba wniósł o wprowadzenie, jako pkt 3 porządku obrad, pkt-u - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 469, 469B. Uzasadniając wyjaśnił, Komisja Finansów analizowała powyższy projekt uchwały, ale temat ten został niejako odłożony, ponieważ w projekcie uchwały jest bardzo dużo zadań związanych z zakresem działania Komisji Gospodarki Komunalnej. Innych uwag nie zgłoszono. Członkowie Komisji, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, przyjęli zarówno poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczącego Komisji, jak również 12 głosami za – jednogłośnie, poprawkę zgłoszoną przez radnego Tadeusza Zarembę. W dalszej części posiedzenia Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 37/16 z dnia 20 września 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - druk nr 472, 472A. b) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży - druk nr 472, 472B. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 469, 469B. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) podatków od nieruchomości – druk nr 465, 465 A, b) podatków od środków transportowych – druk nr 465, 465 B, c) opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2017 rok – druk nr 465, 465 C. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia z gminami: Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Kolno umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – druk nr 467, 467 A. 6. Zaopiniowanie propozycji zmian w sprawie przywrócenia opłat za parkowanie w obrębie Łomżyńskiej Starówki z dniem 1.01.2017 r. – druk nr 455. 7. Informacja z realizacji inwestycji do 10.10.2016r. oraz planowanych zadań inwestycyjnych na 2017 rok. 8. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji nałożonych kar za nieprawidłowe składowanie odpadów komunalnych. 9. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 37/16 z dnia 20 września 2016 r. bez uwag.

 

Ad. 2 a, b

            Marek Olbryś – Dyrektor MPGKiM przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz Zaremba zwrócił uwagę, że mamy zaproponowany znaczny wzrost stawek dotacji przedmiotowej. Z przedłożonej kalkulacji nie wynika globalna kwota i nie wie, czy powinniśmy podnosić stawki w tak znaczącym stopniu. Dodał, że w innych spółdzielniach mieszkaniowych nie ma takiego problemu, ponieważ wszystkie niedopłaty muszą płacić właściciele i to samo jest w prywatnych zasobach. Uważa, że stawki są znaczącą zawyżone i co uzasadnia tak duży wzrost. Osobiście jest przeciwny tak znacznej podwyżce, ponieważ miasta po prostu na to nie stać.

            Marek Olbryś – Dyrektor MPGKiM wyjaśnił, że to wspólnota mieszkaniowa ustala wysokość opłaty funduszu eksploatacyjnego i funduszu remontowego. Gmina „nie ma nic do gadania” i musi tyle płacić ile wynika z uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli wspólnota ma 60 %, a my 40 % udziałów, to gmina, jako właściciel, musi się dostosować do innych właścicieli. Gmina jest współwłaścicielem.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że dobrze by było, gdyby radni mieli takie dokumenty jak porozumienia ze wspólnotami, uchwały wspólnot, aby mogli przyjrzeć się dlaczego jest taka propozycja, skąd to się bierze, a jeżeli tych dokumentów nie ma, to jest taka obawa, że przy obecnej deflacji, nagle proponuje się 30 % podwyżkę. Radni chcą mieć pełną świadomość przy podejmowaniu decyzji. Uważa, że przedłożone radnym materiały są niewystarczające.

            Radny Janusz Mieczkowski odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora MPGKiM, że jeżeli wspólnota większością udziałów postanowi o remoncie, to miasto musi się do tego dostosować stwierdził, że ma wątpliwość, czy w tej większości, która podejmuje te decyzje, jest zawsze miasto, czy miasto jest przeciw, bo skoro mamy np. 40 % udziałów to jego zdaniem jest to znaczący udział. Uważa, że miasto, posiadające 1/3 udziałów jest poważnym udziałowcem i ma duże możliwości w kreowaniu tej polityki. Myśli, że pewnie w tym przypadku trzeba będzie podwyższyć stawki do 16,18 zł, natomiast jeśli chodzi o dotację na pokrycie nieściągalnych należności, należałoby zadać pytanie, czy wykonaliśmy wszystkie działania, które dają szansę na odzyskanie tych należności.

            Marek Olbryś – Dyrektor MPGKiM stwierdził, że egzekucje prawne, możliwości prawne ściągalności należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych zostały wyczerpane. Dodał, że są wyroki eksmisji, ale nie ma egzekucji, ponieważ nie mamy w mieście lokali socjalnych.

            Radny Andrzej Wojtkowski stwierdził, rozumie, iż my na dzień dzisiejszy fundujemy naszym mieszkańcom podwyżki czynszu i jutro na sesji okaże się, że radni podnieśli czynsz mieszkańcom bloków komunalnych. Poprosił o odpowiedź na pytanie, czy podwyższamy czynsz w blokach komunalnych, czy nie podwyższamy.

            Marek Olbryś – Dyrektor MPGKiM stwierdził, że nie mówimy tu o żadnym czynszu regulowanym. Lokator w żadnej mierze nie odczuje proponowanej podwyżki dotacji i nie wpłynie to na opłatę, którą wnosi lokator. Wspólnota jest to byt gospodarczy, posiadający osobowość prawną i z jednej strony są lokatorzy, a z drugiej strony są właściciele. Za lokatorów, właścicielem jest Prezydent i na właścicielu, czy indywidualnym, czy zbiorowym, spoczywa obowiązek łożenia na fundusz remontowy. To właściciel odpowiada za stan techniczny budynku i mówimy tu o tzw. części wspólnej: remont dachu, klatek schodowych, elewacji itd. Jeżeli lokator ma mniejszy czynsz, to miasto, jako właściciel, musi dołożyć do remontu i temu służy dotacja przedmiotowa. Jeden właściciel i drugi właściciel musi tak samo płacić. Odpowiadając na pytanie radnego Wojtkowskiego podkreślił, że czynsz nie wzrośnie.

            Radny Tadeusz Zaremba wyjaśnił, że te pół miliona, czy 600 tys. zł dopłacamy z naszych dochodów, ale mamy stawkę czynszu regulowanego, który również obejmuje fundusz remontowy. Gdybyśmy podnieśli stawkę czynszu regulowanego, część osób nie będzie mogła płacić, ale od tego jest dodatek mieszkaniowy, finansowany przynajmniej częściowo z dotacji Wojewody i w tym momencie byśmy tę gospodarkę troszkę urealnili. Nie byłyby to znaczące podwyżki, ale z tych drobnych groszy częściowo byśmy dopłacali do tych, których nie stać. Jest to propozycja do rozważenia. Ponadto zaproponował, aby Komisja wpisała MPGKiM do planu kontroli, ponieważ Rada sprawdza na ile Pan Prezydent skutecznie nadzoruje MPGKiM, czy nasz sposób zarządzania zasobami komunalnymi ma polegać tylko na tym, że będziemy bez przerwy inwestowali i dokupowali sprzęt, czy być może istnieją alternatywne, wcale nie gorsze rozwiązania. Musimy oglądać każdy grosz i mieć pewność, że Pan Prezydent kontroluje i nadzoruje w sposób rzetelny. Postawił wniosek, aby racjonalność gospodarki MPGKiM rozpisać jako jeden z ważnych tematów Komisji Gospodarki Komunalnej i wspólnie z panem Prezydentem ustalić zakres kontroli.

            Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Dyrektora MPGKiM, aby przy organizacji zebrań wspólnot, o poinformowanie radnych, żeby radni mogli wziąć udział w takich spotkaniach, zapoznali się z tym i wiedzieli na czym to polega.

            Radna Elżbieta Rabczyńska odnosząc się do prośby Przewodniczącego Komisji zwróciła się z prośbą o harmonogram spotkań zarządców nieruchomości z przedstawicielami wspólnot. Radni dysponują czasem i chętnie będą brali udział w takich spotkaniach.

            Marek Olbryś – Dyrektor MPGKiM wyjaśnił, że ustawa dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że dana wspólnota zgodzi się na to.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że ma przekonanie, że wszyscy radni zgodni są co do tego, że warto wspierać przedsięwzięcia mieszkańców, które skutkują remontami nieruchomościami, a jak trudno jest pogodzić ludzi w kwestii wspólnej inwestycji, to wszyscy wiedzą. Odnosząc się do wniosku radnego Zaremby zaproponował, aby rzeczywiście bardziej się do tego zabrać, ponieważ wspólnoty mieszkaniowe dysponują majątkiem tylko po obrysie budynku, a to wszystko poza obrysem jest majątkiem miasta, a przecież z terenu, śmietnika czy placu zabaw korzystają tylko mieszkańcy danego budynku. Równie dobrze można by było dać im te odpowiedzialność, aby zajęli się również obejściem tego budynku. Wymaga to decyzji, a poza tym dużego nakładu pracy, ponieważ wiąże się to z podziałem nieruchomości, a skala zjawiska w Łomży jest duża. Temat jednak warty jest podjęcia.

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 głosach wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 472 A.

 

            Przewodniczący Komisji otworzył następnie dyskusję na temat ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży (wniosek i projekt uchwały w załączeniu).

            Radny Tadeusz Zaremba przypomniał, że w roku ubiegłym stawka jednostkowa dotacji dla MPK została obniżona i dlatego uważa, że proponowana stawka jest do przyjęcia, tym bardziej, że firma działa tak, jak należy. Wniósł o przegłosowanie zaproponowanych stawek.

            Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 472 B

 

 

Ad. 3

            Przewodniczący Komisji poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Finansów, w trakcie którego analizowany był wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok, pojawił się temat budowy ul. Piaski. Poprosił o wyjaśnienia dotyczące proponowanych zmian.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawiając wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (w załączeniu) stwierdził, że wie, iż radni są zaniepokojeni tym, czy ul. Piaski będzie realizowana. Oświadczył i uspokoił radnych, że będzie. W chwili obecnej trwa procedura ZRID-owska i w roku bieżącym wydatków związanych z tą inwestycją nie będzie. W związku z tym, że pojawiły się inne zadania, które trzeba sfinansować i znaleźć na nie pieniądze, zaproponowano przesunięcia, co w niczym nie zmienia faktu, że inwestycja się dzieje. Propozycja przeniesienia środków wynika tylko z faktu, że w tym roku wydatków na tę inwestycję nie będzie.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że Rada wyznacza zadania, również zadania budżetowe i w niektórych przypadkach te zadania są realizowane, a w niektórych przypadkach tak, jak w przypadku ul. Piaski dzieje się latami. Przypomniał, że wcześniej były problemy własnościowe. To, że zadanie ze względów technicznych, czy formalnych jest opóźnione, jest normalne. To, że można przyspieszyć inne zadania, to można się nad tym zastanowić, ale z drugiej strony dostajemy informację, że jakaś kwota, wcale nie taka duża, ma być na uzupełnienie środków zadania rewitalizacja parku Jana Pawła II i dalej nie wiadomo o co to zadanie ma być rozszerzone. Zwrócił się z prośbą, aby unikać takich sytuacji na przyszłość, że pojawia się jakaś ogólna, mglista informacja i radni muszą się dopytywać o co chodzi. Zwrócił się z zapytaniem, czy gdzieś, ktoś z radnych przyjął do wiadomości ostateczną koncepcję zagospodarowania parku Jana Pawła II, czy w związku z tym radni muszą być zobowiązani do podnoszenia ręki w każdym przypadku. Dobrze, że Pan Prezydent przygotowuje pewne rzeczy, ale jest ustawa i to radni podnoszą rękę i biorą za to odpowiedzialność. Poprosił o wyjaśnienie co tam ma być robione, bo to co zostało zrobione, to „wnętrzności się przewracają”, bo tam gdzie ludzie mają przechodzić zrobiono klombiki i jest realizowana jakaś szalona wizja projektanta. Ma pytanie, uzasadnione wcześniejszymi doświadczeniami, co będzie przedmiotem tego projektu, bo pojawia się nowe zadania i oczekuje się od radnych, że od tak podniosą rękę. Dodał, że na przyszłość chciałby, aby to było zapisane.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta doprecyzowując stwierdził, że po przetargu ul. Podleśna wyszła nam kwota 748 tys. zł. W budżecie na tę ulicę było zaplanowane 400 tys. zł. Zaniżyliśmy budżet świadomie, bo wiedzieliśmy ile to kosztuje. W tym momencie na ul. Podleśną musimy przesunąć środki z ul. Piaski, ponieważ tutaj wydatków w roku bieżącym nie będziemy ponosić. Drugą pozycją, którą trzeba dofinansować w wysokości 4.200 zł jest ul. Krzywe Koło i kolejna jest to budowa parku Jana Pawła II. Nie zgodził się z radnym Zarembą, że realizowane tam są futurystyczne wizje, które nie wiadomo komu służą. Jego zdaniem ten park bardzo ładnie wpisał się w potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Park jest bardzo często uczęszczany i jest duże oczekiwanie, aby ten projekt sfinalizować. W chwili obecnej w parku nie ma toalet, nie ma nawodnienia, nie ma monitoringu, a teren trzeba dbać. W trakcie konsultacji wyszła kwestia oczekiwań mieszkańców co do fontanny, choćby symbolicznej, żeby podnieś urok tego miejsca, a jeden z byłych radnych złożył wniosek o budowę tężni. Było to jedno z zadań w ramach budżetu obywatelskiego, konsultowane, ale w ostateczności nie będzie realizowane, ale na terenie parku tężnia ta zostanie zaprojektowana w celu uatrakcyjnienia tego miejsca i oczekiwań mieszkańców. Kwota 80 tys. zł zostanie przeznaczona na projekt, w ramach którego będzie fontanna, toalety, monitoring i tężnia. Po negocjacjach jest to kwota 80 tys. zł i proponujemy ją przesunąć z ul. Piaski.

            Radny Janusz Mieczkowski zwrócił uwagę, że na ul. Piaski jest dokumentacja techniczna, natomiast na park Jana Pawła II nie mamy dokumentacji i mamy na to pół roku. Musimy brać pieniądze z ul. Piaski na zadanie, które nie ma dokumentacji. Uważa, że należy zostawić to zadanie, a środki z ul. Piaski potraktować jako niewygasłe.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zarówno środki zaplanowane na ul. Podleśną jak i na ul. Piaski były za małe, ale podkreślił, że było to świadome planowanie. Dokumentacje na obydwie ulice zostały dostarczone we wrześniu, zostały zweryfikowane i wymagają poprawek. Projektant został obciążony karą za opóźnienia. W ul. Piaski uruchomiona została procedura ZRID-owską, która trwa ok. 3 miesięcy, natomiast w ul. Podleśnej ta procedura jest krótsza. Został ogłoszony przetarg na ul. Podleśną i jedna z ofert na kwotę 748 tys. zł ich zdaniem jest bardzo korzystną. W związku z tym chcemy zrealizować ul. Podleśną, ale żeby to zrobić, należy zabezpieczyć środki w wysokości 348 tys. zł. W związku z tym, że na ul. Zjazd nie będzie w tym roku wydatków, bo procedura ZRID-owska trwa, więc oczywistą rzeczą jest przesunięcie tych środków, które nie będą wykorzystane. Natomiast co do parku sytuacja jak taka, jak wyjaśnił wcześniej.

            Przewodniczący Komisji zaproponował, aby pozostawić środki na ul. Piaski, ponieważ procedura ZRID-owska potrwa jeszcze może 2-3 tygodnie i jeśli będzie pozytywna, to można przystąpić do przetargu.

            Radna Elżbieta Rabczyńska stwierdziła, że jest bardzo zadowolona z przesuwania środków, bardzo się jej to podoba i rozumie, że pieniądze znajda się na ul. Piaski, na park Jana Pawła II. Oczekuje jednak pochwały od Pana Prezydenta za to, że pół roku temu, kiedy Rada zdejmowała to zadanie, to zrobiła dobrze, ponieważ teraz Pan Prezydent ma możliwość zmodyfikować przebudowę tego parku. Gdybyśmy wtedy zagłosowali, to nie byłoby fontanny, nie byłoby tężni. Uważa, że wtedy radni zrobili dobrze.

            Radna Wanda Mężyńska poprosiła natomiast Prezydenta Garlickiego, aby Pan Prezydent dokładnie powiedział, aby było to zapisane w protokole, że ul. Piaski w 2017 roku będzie zrealizowana i na pewno będą pieniądze na tę inwestycję.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta potwierdził, że ul. Piaski będzie realizowana. Sprawa jest finalizowana, a ponadto uważa, że ul. Piaski jest to jedna z ulic, która jest jedną z najważniejszych w mieście.

            Radna Hanka Gałązka odnosząc się parku Jana Pawła II stwierdziła, że był to bardzo kontrowersyjny temat. Myśli, że propozycja realizacji tężni jest to jakieś doświadczenie z innego miasta i oby nie było tak jak w przypadku kriokomory, czy obu basenów.

            Radny Janusz Mieczkowski zauważył, że nie ma problemu, aby kwotę 80 tys. zł przenieść z innego zadania w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta. Jego zdaniem, ze względów społecznych, należałoby nie ruszać tych pieniędzy z ul. Piaski w drodze uchwały Rady Miejskiej. Zaproponował, aby zostawić temat do rozstrzygnięcia na sesji. Pan Prezydent zapewni mieszkańców o realizacji ul. Piaski przed kamerami, a radni ustosunkują się do wniosku Prezydenta Miasta.

            Radny Andrzej Wojtkowski postawił wniosek formalny, aby Komisja w dniu dzisiejszym nie zajmowała stanowiska w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

            Przewodniczący Komisji poddał wniosek radnego Wojtkowskiego pod głosowanie. Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, powyższy wniosek przyjęła, a tym samym nie zajęła stanowiska w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.

            Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

 

Ad. 4 a, b, c

 

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję na temat wniosku w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek:

a)    podatków od nieruchomości – druk nr 465, 465 A,

b)    podatków od środków transportowych – druk nr 465, 465 B,

c)    opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2017 rok – druk nr 465, 465 C ( w załączeniu).

Radny Tadeusz Zaremba poinformował, że Komisja Finansów i Skarbu Miasta zaproponowała, aby stawki podatków zachowały relacje do obniżki 0,9 %. Odbiór społeczny jest taki, że Rada niby nie zmienia, ale podnosi wysokość stawek, no bo podnosi do aktualnego pułapu. Dlatego poprosił o przychylenie się do propozycji Komisji Finansów o obniżenie proponowanych stawek podatków o 0,9 %.

Radny Witold Chludziński stwierdził, że wczoraj była mowa o kwocie 250 tys. zł. Pozwolił sobie w dniu dzisiejszym zasięgnąć informacji w tej sprawie i wie, że będzie to kwota ok. 500 tys.zł, na którą w przypadku obniżenia stawek podatków 0,9 % będzie składała się wysokość subwencji i mniejsze wpływy z podatków. Zwrócił uwagę, że pół miliona jest to budowa jednej ulicy w mieście i poprosił o wzięcie tego pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji.

Radna Elżbieta Rabczyńska w odniesieniu do wczorajszej Komisji Finansów i Skarbu Miasta stwierdziła, że jest przeciwnego zdania, niż Pan Przewodniczący Zaremba z uwagi na to, że jako radni powinni pracować nad stabilizacją podatków i nie powinni tak zbyt pochopnie podatków obniżać i podwyższać. Jej zdaniem należy zastanowić się nad skutkami w przypadku obniżenia stawek podatku. Obcięta zostanie subwencja. Dla jednego mieszkańca są to groszowe sprawy, natomiast w całej masie jest to poważna kwota. Jest zdania, aby podatków nie obniżać, bo zrobimy źle.

Radna Alicja Konopka odnosząc się do wypowiedzi radnej Rabczyńskiej stwierdziła, że ma zupełnie inne zdanie. W związku z powyższym postawiła wniosek, aby Komisja w dniu dzisiejszym nie zajmowała stanowiska w sprawie określenia wysokości stawek podatków i pozostawienie decyzji Radzie Miejskiej jutro na sesji. Dodała, że Komisja Gospodarki Komunalnej nie musi tego głosować, a swoją opinię radni wyrażą jutro w głosowaniu na sesji.

Przewodniczący Komisji    poddał wniosek radnej Konopka o nie zajmowanie przez Komisję Gospodarki Komunalnej stanowiska w sprawie wysokości stawek podatków pod głosowanie . Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy 3 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących, przyjęła wniosek radnej Konopka, a tym samym nie wypracowała opinii, co do wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

 

Ad. 5

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie zawarcia z gminami: Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Kolno umowy współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) (w załączeniu). Przedstawiła również autopoprawkę Prezydenta Miasta do projektu uchwały, zgodnie z którą na dzień dzisiejszy umowa współpracy zostanie zawarta tylko z miastem Kolno , ponieważ w związku ze zmianą kryteriów dokumentacji, miasto Wysokie Mazowieckie wycofało się, a więc projekt uchwały będzie zawierał tylko miasto Kolno, bez miasta Wysokie Mazowieckie.

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 467 A wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.

 

Ad. 6

            Pan Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił propozycję zmian w sprawie przywrócenia opłat za parkowanie w obrębie Łomżyńskiej Starówki z dniem 1.01.2017 r. (w załączeniu).

            Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK przedstawił prezentację multimedialną projektu modernizacji strefy płatnego parkowania w mieście (w załączeniu do protokołu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że wszyscy ze Starego Rynku chcą żeby było bez opłat, natomiast wszyscy, literalnie wszyscy chcą, żeby były opłaty. Zwrócił się z zapytaniem, czy my musimy już te parkomaty kupować, czy możemy zrobić to sukcesywnie.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że sukcesywnie na pewno nie dlatego, że zakup parkomatów musi nastąpić jednym ruchem, ale nie musi to być w tym roku. Wymiana parkomatów może nastąpić w przyszłym roku.

            Radny Tadeusz Zaremba zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję.          

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w sprawie przywrócenia opłat za parkowanie w obrębie Łomżyńskiej Starówki z dniem 1.01.2017 r. zgodnie z drukiem nr 455.

 

Ad. 7

Krzysztof Święcki – Naczelnik WIN przedstawił informację z realizacji inwestycji do 10.10.2016r. oraz planowanych zadań inwestycyjnych na 2017 rok (w załączeniu).

Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że dużą satysfakcją przygotowaliśmy ten dokument po pierwsze dlatego, że w tym roku bardzo dużo inwestycji zostało wykonanych, czy też jest na etapie finalizacji, a po drugie w projekcie budżetu miasta na 2017 przygotowywane są równie ambitne zadania.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji zamknął realizację pkt-u 7.

 

Ad. 8

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta wprowadzając do tematu realizacji nałożonych kar za nieprawidłowe składowanie odpadów komunalnych wyjaśnił, że jest to „spadek” po poprzednikach. Kwota jest bardzo duża, wręcz olbrzymia i chciałby, aby radni docenili, że dzięki zasłudze Dyrektora MPGKiM Pana Marka Olbrysia, który bardzo się zaangażował, wykorzystywał wszystkie możliwe narzędzia do tego, aby wpłynąć na pozytywny przebieg negocjacji, uzyskaliśmy jako miasto, zgodę Marszałka na rozłożenie naliczonej opłaty na raty. Dodał, że będziemy zabiegać o to, aby ta kara była albo zasadniczo zmniejszona, albo żeby te środki mogły być przez nas wydane na jakiś określony cel środowiskowy, nie mniej jednak obciążenie, które nas dotyczy jest to koszt rzędu 100 tys. zł rocznie.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że procedura odwoławcza trwa i chciałby wiedzieć na jakim jest ona etapie, gdzie są nasze odwołania i jakie jeszcze środki będzie można w tej kwestii podjąć.

            Marek Olbryś – Dyrektor MPGKiM wyjaśnił, że to nie są kary , tylko dodatkowe opłaty. W sprawie jednej, z 2012 roku, odwołaliśmy się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i ta sprawa jest w odwołaniu NSA. Skutkiem tego, że porozumieliśmy się z Urzędem Marszałkowskim, przedsiębiorstwo płaci, jako korzystający ze środowiska i strona postępowania, 200 tys. zł rocznie przez okres 5 lat. Łącznie jest to kwota 1,5 mln. zł. Pozostaje jeszcze kwota 600 tys. zł, która będzie podlegała negocjacjom, być może umorzeniu. Natomiast w przypadku opłaty dodatkowej za 2013 rok sytuacja prawna jest taka, że po wstępnej, pozytywnej decyzji Kolegium Odwoławczego, skarga została odrzucona. Opłata, w przypadku wniesienia odwołania do WSA w przypadku kary powyżej 7 mln. zł, wynosi ponad 70 tys. zł. MPGKiM odwołało się do WSA, aby nie wnosić tej opłaty, ponieważ przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej i ma ciężką sytuację finansową. W dniu dzisiejszym jednak przedsiębiorstwo otrzymało odpowiedź, że musi niestety wnieść opłatę sądową. Dodał, że mają złożyć zażalenie na tę decyzję WSA. Poinformował, że zostaną wykorzystane wszystkie możliwości prawne. Nie jest szczęśliwy, że taka kara jest i nie raz mówił, że nie czuje się winnym za zaistniałą sytuację. Nie mniej jednak stara się podejmować jak najlepsze działania i jest to dla niego najważniejsza sprawa po objęciu funkcji dyrektora, ponieważ jest to być albo nie być firmy jaką jest MPGKiM.

            Przewodniczący Komisji zakończył realizację pkt-u 8.

 

Ad. 9

            Radna Elżbieta Rabczyńska zwracając się do Prezydenta Garlickiego zwróciła się z prośbą o przygotowanie na jutrzejszą sesję informacji rachunkowo-finansowej z wyliczeniem jaki to jest koszt dla mieszkańców, a jakie to są koszty dla miasta w przypadku obniżenia stawek podatku o 0,9 %. Uważa, że jako radni powinniśmy dbać nie tylko o interes mieszkańców, ale również o interes miasta.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                               Jan Olszewski

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 1 gru 2016 14:15
  • Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2016 14:16