Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 39/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Na prośbę przedstawicieli mieszkańców, obecnych na posiedzeniu Komisji, zainteresowanych strefą płatnego parkowania, wniósł o przeniesienie pkt-u 12 w miejsce pkt-u 2. Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radna Alicja Konopka wniosła o zmianę w proponowanym porządku obrad zapisu pktu-u 3 na zapis: dyskusja na temat projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji, ponieważ uważa, że „co nagle to po diable”. Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, przyjęła wniosek radnej Konopka, a następnie 10 głosami za – jednogłośnie, przyjęła porządek obrad z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 38/16 z dnia 25 października 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru – druk nr 476, 476 A. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża i na terenie Gminy Piątnica – druk nr 478, 478 A. 4. Dyskusja na temat projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 482 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Makowej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 484, 484 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, położonej w Łomży przy ul. Sybiraków – druk nr 485, 485 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej – druk nr 486, 486 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 487, 487A. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 488, 488A. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego – druk nr 489, 489 A. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polnej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 491, 491A. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Meblowej – druk nr 494, 494 A 13. Ocena przygotowania przedsiębiorstw komunalnych do okresu zimowego 2016/2017 – druk nr 493. 14. Sprawy różne.

Ad. 1

 

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 38/16 z dnia 25 października 2016 r. bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Andrzej Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta przedstawiając wniosek i projekt uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania, opłat za postój oraz zasad ich poboru (w załączeniu) stwierdził, że nie ma nic do dodania. Uważa, że wypracowane wspólnie z Komisjami rozwiązanie jest optymalne w wymiarze porządkowania i zarządzania miastem. Oczywiście nie jest to rozwiązanie raz na zawsze, ponieważ sytuacja się zmienia i zawsze można do niego powrócić. Zauważył, że np. przebudowa hali targowej zmieni oblicze Starego Rynku, co też wpłynie na warunki zagospodarowania i prawdopodobnie każe nam sięgnąć ponownie do tematu strefy płatnego parkowania. Na dzień dzisiejszy jednak uważa, że jest to najbardziej szeroko przedyskutowane, optymalne rozwiązanie. Poprosił Komisję o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radna Alicja Konopka stwierdziła, ze wprowadzając w jednej części miasta opłaty, a drugą pozostawiając bez opłat, dzielimy nasze społeczeństwo i ludzie są tym zbulwersowani. Zachodzi pytanie, co nam to da, czym to będzie skutkować dla finansów miasta, co rozwiążemy wprowadzając taki podział. Ludzie z płatnej strefy będą przyjeżdżać do bezpłatnej, nie będzie gdzie zaparkować i zamiast nam się sytuacja miałaby poprawić, to będzie zdecydowanie gorsza.

            Andrzej Grzymała – właściciel sklepu Paradise zgodził się z wypowiedzią radnej Konopka, ponieważ już się zaczyna podział ludzi. Uważa, że najlepszy byłby taki stan, jaki był do tej pory, czyli strefa bezpłatna, bez parkomatów. Właściciele i klienci nie będą płacić, co wg niego jest korzyścią i radni powinni zwrócić uwagę na te korzyści.

            Andrzej Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta odnosząc się do wypowiedzi uważa, że to nie jest żaden podział. Obecnie obowiązująca uchwała była podejmowana na zasadzie „sprawdźmy jak to zadziała”. Wielokrotnie były przeprowadzone rozmowy, mamy deklaracje z jednej i drugiej strony, wnioski osób, które są za jednym bądź drugim rozwiązaniem, ale wynikają one z różnych interesów. Obecne rozwiązanie nie działa, mamy na piśmie postulaty mieszkańców, którzy narzekają, że na dolnej części Starego Miasta nie ma gdzie zaparkować i trzeba tę możliwość zapewnić tym mieszkańcom, którzy są korzystać z tej części miasta i tylko temu to służy. Uważa, że nie ma żadnego podziału, a jest interes miasta w wymiarze uporządkowania.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że problem na Starówce polega na tym, że nie ma gdzie zaparkować i dopiero po 16.00 jest dużo wolnych miejsc. Jeżeli ludzie z imienia i nazwiska z dolnej części Starówki wypowiadają się, że chcą, aby były parkomaty, to „nie wie kto jest taki mądry, że jest od nich mądrzejszy”. Natomiast na Starym Rynku chcą żeby nie było i nie będzie.

            Radny Witold Chludziński stwierdził, że niejednokrotnie rozmawialiśmy na temat strefy płatnego parkowania i w chwili obecnej jest zaskoczony prowadzoną dyskusją. Uważa, że nie można mówić o podziale mieszkańców, ponieważ jest to ich wola. Jeżdżąc po Polsce wszerz i wzdłuż, w każdym mieście są strefy płatnego parkowania. Zwrócił uwagę, że jeśli Rada nie podejmie uchwały, nad którą trwa dyskusja, to wraca „stara” uchwała, która obowiązywała przed uchwaleniem bezpłatnej strefy parkowania.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że chyba większego zwolennika wsparcia przedsiębiorców ze Starówki jak on, chyba nie ma. Osobiście przekonywał radnych o wprowadzeniu bezpłatnej strefy parkowania na Starówce. To on był za tym, aby przedsiębiorcy się zrzeszyli i podjęli wiele inicjatyw. Zniesienie strefy w roku bieżącym, decyzją Rady Miejskiej, było czasem weryfikacji jaki jest ten efekt i co to powoduje. Możemy jeszcze dyskutować 2-3 kolejne Komisje, zaprzeczać oczywistym faktom, a fakty są mierzalne, ponieważ są ankiety z jednej strony, są pomiary monitoringu z drugiej strony i są ludzie, którzy chcą strefy płatnego parkowania. Zapewnił, że osobiście jako Wiceprezydent Miasta, nie ma żadnego interesu, aby wprowadzać strefę płatnego parkowania, bo wymaga to dodatkowo pracy 2 osób, a moglibyśmy nie mieć takiego kłopotu. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w dolnej części Starego Miasta wymusi rotację pojazdów. To przedsiębiorcy i mieszkańcy tej części miasta podpisali się pod petycjami i nie rozumie, jak można tego nie słyszeć i jak można tego nie widzieć. Powtórzył, że nie jest to propozycja raz na zawsze. Może ona być za jakiś czas zweryfikowana i zmieniona. Nie rozumie również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli miasta, ponieważ mają wszystko to, co chcieli, a jednocześnie chcą decydować o tamtej części miasta. Poprosił, aby wypowiadali się w swoim imieniu, a nie w imieniu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w dolnej części Starówki.

            Radna Alicja Konopka poprosiła o odpowiedź na pytanie, jaka grupa osób była objęta badaniem, ile osób wypowiadało się w tej sprawie zarówno z tamtej części miasta jak i ze Starego Rynku.

Radny Tadeusz Zaremba przedstawił raport z sondażu opinii przedsiębiorców/handlowców prowadzących działalność w obrębie Starówki w przedmiocie uregulowania zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania (w załączeniu). Dodał, że jest jeszcze jedna możliwość, którą wskazują wszyscy, a mianowicie, gdyby było prawnie możliwe wprowadzenie jednej godziny bezpłatnej, ale to wymaga zmiany nowelizacji ustawy, która jest realna w dwóch kierunkach, albo Rada Miejska wystąpi do ministerstwa, albo któryś z naszych posłów zbierze 40 podpisów i wniesie to jako inicjatywę poselską.

Radny Andrzej   Wojtkowski poinformował, że wczoraj, na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa głosował za tym projektem uchwały. Dodał, że zgadza się całkowicie z Panem Prezydentem Garlickim i w dniu dzisiejszym moglibyśmy dyskutować na ten temat, gdyby przyszli mieszkańcy z tamtej części z postulatem, że nie chcą strefy płatnego parkowania. Uważa, że niekoniecznie bezpłatna strefa parkowania na Starówce przywróciła handel. Zauważył, że odbywa się dużo imprez, kiermasze i jest wiele, wiele innych przyczyn, które mają wpływ na przywrócenie handlu na Starówce. W chwili obecnej nie ma mieszkańców z tamtej części miasta nie możemy za nich podjąć decyzji. Skoro oni chcą parkomaty, to nie możemy robić czegoś przeciw mieszkańcom. Podkreślił, że głosuje za tym projektem uchwały, ponieważ jest to wola przedsiębiorców i zaapelował, żeby nie podejmować decyzji za nieobecnych.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez Pana Prezydenta.

Komisja, w wyniku głosowania 3 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących, nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały zawartego w druku nr 476 A (w załączeniu)

 

Ad. 3

 

            Mariusz Konopka – członek Zarządu MPWiK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża i na terenie Gminy Piątnica (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Witold Chludziński poprosił o wyjaśnienie, jak utrzymanie taryf na tym samym poziomie odbije się na kondycji finansowej spółki.

            Zbigniew Sasinowski – członek Zarządu MPWiK stwierdził, że podstawą do naliczenia taryf są wyniki za 8 miesięcy bieżącego roku plus 4 miesiące roku ubiegłego. Wyniki ekonomiczne w roku bieżącym, do miesiąca sierpnia włącznie, wykazują taką tendencję, która pozwala, alokując koszty, na przyjęcie rozwiązania, które nie będzie podnosiło taryf. Wynik finansowy w chwili obecnej za okres 10 m-cy daje im również podstawę do tego, żeby spojrzeć optymistycznie na rok 2017 i ta ich przymiarka mieści się w pewnych granicach, które stwarzają warunki do bezpiecznego funkcjonowania firmy w przyszłym roku. Nie widzą dzisiaj takich skutków, które by w jakiś negatywny sposób mogłyby wpływać na kondycję spółki w roku 2017.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że cieszy się, że nie ma podwyżki, ale nie będzie za tym głosował, wstrzyma się od głosu, ponieważ do tej pory nikt radnych nie pytał, a teraz mamy wpadać w zachwyt, że „napodnoszono taryfy, a w chwili obecnej nie podniesiono”. Dodał, że Pan Prezydent ma tak dużo narzędzi nadzorowania i kreowania polityki w tej sprawie, że głosowanie radnych jest trochę fasadowe.

            Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że jest nowy zarząd spółki i mamy nadzieję, że będzie dbał o interes mieszkańców w sposób należyty, że skuteczność działania pozwoli na to, aby i tak wysokie koszty jakie ponoszą mieszkańcy, nie wzrastały, a pozostawały na tym samym poziomie.

            Zbigniew Sasinowski – członek Zarządu MPWiK odnosząc się do wypowiedzi radnego Zaremby stwierdził, że podwyżek cen wody nie było od 4 lat, natomiast ceny ścieków podniesiono od stycznia.

            Więcej uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 2 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6 głosach wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 478 A (opinia w załączeniu).

 

Ad. 4

 

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła projekt budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            W dyskusji głos zabrali: radny Ireneusz Cieślik, podnosząc kwestię realizacji ul. Modrzewiowej, radny Witold Chludziński, który zwrócił uwagę na zabezpieczenie w budżecie miasta środków własnych w przypadku ubiegania się o środki finansowe z RPO. Ponadto w dyskusji głos zabrała radna Hanka Gałązka prosząc o odpowiedź na pytanie, dotyczące zadania: przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63, co to są za odcinki.

            Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK wyjaśnił, że jeden odcinek jest od ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z al. Legionów, a drugi od skrzyżowania z al. Legionów do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.

            Radny Andrzej Wojtkowski odniósł się do zadań: budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego oraz modernizacja boiska szkolnego przy PG 1.

            Radna Alicja Konopka odnosząc się do inwestycji oświatowych stwierdziła, że możemy zrobić coś takiego, czego nam nikt nie wybaczy. Dodała, że nic nie wiemy na temat reformy oświatowej, gdzie będziemy umieszczać dzieci, nie ma podstawy programowej, a planujemy inwestycje.

            Radny Tadeusz Zaremba wyjaśniając dlaczego nie składa w dniu dzisiejszym wniosków do projektu budżetu wyjaśnił, że jest tutaj bardzo wiele rzeczy, które nie do końca są określone. Musimy gruntownie przyjrzeć się projektowi, zwłaszcza w części dotyczącej oświaty np. ŁCE, na które wydajemy prawie 1 mln. zł, a te zadania mogłyby być realizowane przez 2 osoby. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne stwierdził, że jest to bardzo ambitny plan i generalnie niż można mieć zastrzeżeń. Problem jest jeden, czy nie powinniśmy pomyśleć o spłacaniu długów, przynajmniej w części, z własnych środków, a nie z kredytów.

            Radny Andrzej Wojtkowski w związku z tym, że przed radnymi jeszcze Komisja Finansów, radni nie mają w chwili obecnej sprecyzowanych wniosków do projektu budżetu, poprosił o zamknięcie dyskusji i przejście do realizacji następnego punktu porządku obrad.

            Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, przyjęła wniosek radnego Wojtkowskiego.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

            Ustalono, że Komisja powróci do tematu projektu budżetu na 2017 rok na następnym posiedzeniu Komisji.

 

Ad. 5

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Makowej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 484 A (w załączeniu).

           

Ad. 6

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, położonej w Łomży przy ul. Sybiraków (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 485 A (w załączeniu).

           

Ad. 7

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 486 A (w załączeniu).

 

Ad. 8

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 487 A (w załączeniu).

 

Ad. 9

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 488 A (w załączeniu).

 

Ad. 10

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 489 A (w załączeniu).

 

Ad. 11

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polnej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za - jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 491 A (w załączeniu).

 

Ad. 12

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Meblowej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za - jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 494 A (w załączeniu).

 

Ad. 13

 

            Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK przedstawił informację na temat przygotowania przedsiębiorstw komunalnych do okresu zimowego 2016/2017 (w  załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, przyjęła informację określoną drukiem nr 493 (w załączeniu).

 

 

 

 

 

Ad. 14

 

            Radny Ireneusz Cieślik zwrócił się z zapytaniem, czy przy ul. Meblowej można by było ograniczyć oświetlenie przynajmniej co do drugiej latarni, co dałoby jakieś oszczędności. Zwrócił uwagę, że tam jest pole, nikt nie chodzi, a światła się świecą.

            Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK wyjaśnił, że nie da się ograniczyć oświetlenia co do drugiej latarni, ale dodał, że jest tam zamontowane oszczędne oświetlenie ledowe, które w części czasu świecą na 70 %, a w części na 50 % mocy, a więc tak, jakby świeciła co druga latarnia.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że wielokrotnie rozmawialiśmy na temat strefy płatnego parkowania i nie dalej jak miesiąc temu, na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, ustalono jaki ma być przygotowany projekt uchwały. Radni wiedzą jakie są skutki nie przyjęcia przedłożonego projektu uchwały, zacznie obowiązywać zawieszona uchwała. Po tylu dyskusjach, w dniu dzisiejszym odbyło się głosowanie nad projektem uchwały, którego nie rozumie. Stara się każdą sprawę przedyskutować z radnymi, zasięgnąć opinii Komisji i nie rozumie dzisiejszego głosowania.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                               Jan Olszewski

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2016 08:58
  • Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2016 08:59