Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 40/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 39/16 z dnia 24 listopada 2016 r. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 482. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024 – druk nr 504, 504 A. 4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 39/16 z dnia 24 listopada 2016 r. bez uwag.

 

Ad. 2

           

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła projektu budżetu miasta na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Poprosił o składanie wniosków do projektu budżetu miasta na 2017 rok.

            Radna Alicja Konopka złożyła na piśmie wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zabezpieczenie w projekcie budżetu miasta na 2017 rok środków finansowych na budowę parkingów na Starówce (wniosek w załączeniu). Dodała, że jest to wniosek intencyjny.

            Radny Ireneusz Cieślik złożył na piśmie wniosek, wraz z uzasadnieniem, o uwzględnienie w budżecie miasta na 2017 rok budowy ul. Modrzewiowej z wolnych środków (wniosek w załączeniu).

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w roku 2017 będzie można wprowadzić do budżetu miasta ok. 5 mln. zł wolnych środków na inwestycje. Poinformowała, że w roku bieżącym było to 6 mln. zł i w przyszłym roku będzie to podobna kwota. Dodała, że w projekcie budżetu miasta ujęte zostały te zadania inwestycyjne, na które opracowana jest dokumentacja techniczna.

            Radny Tadeusz Zaremba odnosząc się gospodarki odpadami komunalnymi, roz. 90002 projektu budżetu stwierdził, że mamy zapisaną kwotę 6.667 tys. zł i jak ta kwota ma się do ustalenia wysokości opłat za śmieci, ponieważ uchwalając budżet z tą kwotą zakładamy, że podnieśliśmy opłaty.

            Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK wyjaśnił, że jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu na odbieranie odpadów. Z ofert wynika, że przewidywany jest wzrost cen o ok. 30 %. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie przygotowany projekt uchwały.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że w projekcie budżetu powinniśmy mieć dotychczasową wysokość opłat, a dopiero po podjęciu uchwały, która określi nowe stawki, powinny być zapisane kwoty, które są już ujęte. Jeżeli nie zostanie zachowana kolejność głosowania, to będziemy musieli wnioskować o wykreślenie tej kwoty.

            Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję. Poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, przyjęła wniosek radnej Alicji Konopka, a następnie również 10 głosami – jednogłośnie, przyjęła wniosek radnego Ireneusza W. Cieślika.

            Radny Tadeusz Zaremba, w nawiązaniu do swojej wcześniejszej wypowiedzi odnośnie kwot dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, złożył na piśmie wniosek o dostosowanie zapisów w roz. 90002, w zakresie dochodów i wydatków do wysokości opłat wynikających z aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie wysokości opłat za śmieci (wniosek w załączeniu).

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, wniosek powyższy przyjęła.

            Następnie Komisja 10 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały na 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji wraz z przyjętymi wnioskami.

 

Ad. 3

 

            Przewodniczący Komisji przechodząc do realizacji kolejnego punktu stwierdził, że Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomży na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024 roku (w załączeniu) jest tematem bardzo ważnym. Uważa jednocześnie, że jest to obszerny materiał i nie do   przedstawienia w ciągu pół godziny. Zaproponował, aby Komisja nie wypracowywała stanowiska w dniu dzisiejszym, a radni, po zapoznaniu się z dokumentem           na sesji Rady Miejskiej, w której będą również uczestniczyli autorzy programu, wyrażą swoją opinię w głosowaniu.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, przyjęla propozycję Przewodniczącego Komisji.

 

Ad. 4

 

            Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu wczorajszym, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego ponownie zajmowała się tematem strefy ograniczonego postoju. Poinformował również, że wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta o przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej Łomży projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy bezpłatnego parkowania w dotychczasowym brzmieniu, uwzględniający obecny stan prawny do końca 2018 roku, który Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego przyjęła w głosowaniu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                               Jan Olszewski

  • Data powstania: Data powstania: środa, 28 gru 2016 13:03
  • Data opublikowania: środa, 28 gru 2016 13:04