Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2017 r.

I kwartał
 1. Informacja na temat przygotowania miasta i planowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2017 r.
 2. Zaopiniowanie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 297/XXXV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2016 r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior- Wigor”.
 4. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej za 2016 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
 6. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży za 2016 r.
 7. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2016 r.
II kwartał
 1. Informacja z realizacji zadań z zakresu polityki społecznej za 2016 rok.

a)    informacja o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

b)    informacja dot. zabezpieczenia różnych form wypoczynku oraz dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w okresie wakacji.

 1. Informacja dot. zabezpieczenia pomocy szkolnych na nowy rok szkolny 2016-2017 dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 2. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta.
 3. Ocena realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża za 2016 r.
 4. Informacja o stanie sanitarnym miasta.
 5. Informacja o funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem prognoz demograficznych.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w II półroczu 2017 roku.
III kwartał
 1. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2016 rok.
 2. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.
 3. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2016 rok.
 4. Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Analiza kontroli przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2017 roku.
 5. Opieka medyczna w szkołach - stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
IV kwartał
 1. Informacja na temat funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych w okresie zimowym oraz na temat pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży.
 2. Analiza projektu budżetu miasta na 2018 rok.
 3. Informacja dotycząca form pomocy świątecznej dla dzieci z rodzin ubogich.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w I półroczu 2018 roku.
 5. Zaopiniowanie ŁPPIRPA oraz Patologii Społecznej na 2018 rok.
 6. Informacja na temat mieszkalnictwa socjalnego - stan aktualny i perspektywy, budowa budynku komunalnego.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 

Wanda Mężyńska

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 20 sty 2017 13:30
 • Data opublikowania: piątek, 20 sty 2017 13:44