Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXXVII

Uprzejmie informuję, że dnia 22 lutego 2017 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI zwyczajnej sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2017 r. /druk nr 539/.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji:

a)  Komendanta PSP /druk nr 537/,

b)  Komendanta KMP /druk nr 537/2/,

c)  Komendanta ITD /druk nr 537/1/,

d)   Komendanta Straży Miejskiej/druk nr 537/3/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 -2030 /druk nr 552, 552A/

 

b)      w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 553, 553A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego /druk nr 548, 548A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo – wschodniej części miasta /druk nr 549, 549A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) /druk nr 550. 550A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Łomża /druk nr 547, 547A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 542, 542A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 11. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Kryształowa) /druk nr 540, 540A/

b)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Forteczna) /druk nr 541, 541A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża”/druk nr 551, 551A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 13. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. oraz gospodarki odpadami komunalnymi /druk nr 554/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 14. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2016 rok oraz plany i zamierzenia na 2017 rok /druk nr 543/   - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 15. Informacja Prezydenta Miasta o stanie organizacyjnym i finansowym MOSiR /druk nr 546/   - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 16. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w IV kwartale 2016 r./druk nr 538/ - wiodącaKomisja Rewizyjna

 17. Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok /druk nr 535/

 18. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2017 rok /druk nr 545/

 19. Złożenie informacji o pracy w 2016 roku przez Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących merytorycznych Komisji/druk nr 536, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/8/.

 20. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 21. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 22. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   XXXVI sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                            Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 14 lut 2017 10:51
 • Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 11:06
 • Data edycji: wtorek, 21 lut 2017 11:03
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2017 07:59