Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 42/17 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag przyjmując następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 41/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok. 3. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego o działalności Komisji za 2016 rok. 4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 41/16 z dnia 27 grudnia 2016 r. bez uwag.

 

Ad.2

 

            Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do projektu planu pracy Komisji na 2017 rok oraz propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok (w załączeniu).

            Radny Witold Chludziński odnosząc się do zaproponowanego tematu w I kwartale pkt 2 zaproponował, aby to nie była analiza, a informacja o uzyskanych środkach unijnych. Uważa, że nie będziemy analizować możliwości, tylko jakieś te środki mamy, a jeśli ktoś będzie analizował, to nie Komisja Gospodarki Komunalnej. Zaproponował również wyrzucenie z pkt-u 2 w II kwartale zapisy „analiza Programu budowy ulic…” ponieważ, jego zdaniem Program budowy ulic nie istnieje.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że analiza dotycząca środków unijnych będzie zawierała również informację dotyczącą wniosków złożonych przez miasto o pozyskanie środków unijnych.

            Radna Elżbieta Rabczyńska postawiła wniosek o uzupełnienie pktu-2 w II kwartale o zapis „oraz parkingów”. Dodała, że opracowany został Program parkingów i zobaczymy jak wygląda jego realizacja.

            Przewodniczący Komisji podał wniosek radnej Rabczyńskiej pod głosowanie.

            Komisja 10 głosami za – jednogłośnie, przyjęła poprawkę.

            Innych propozycji i uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na 2017 rok z poprawką oraz propozycję tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2017 zaznaczone w planie pracy Komisji poprzez podkreślenie (plan pracy Komisji w załączeniu).

 

Ad. 3

 

            Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok (w załączeniu).

            Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, przyjęła przedłożone sprawozdanie Przewodniczącego Komisji.

 

Ad. 4

 

            Przedstawił wniosek Pana Stanisława Wysockiego o udostępnienie i możliwość zakupu części działki przy ul. Kierzkowej (wniosek w załączeniu). Zaproponował przekazanie w/w wniosku do Prezydenta Miasta celem przedłożenia informacji o możliwości jego realizacji.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za – jednogłośnie, przekazała wniosek Pana S. Wysockiego do Prezydenta Miasta.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                               Jan Olszewski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 10 mar 2017 08:41
  • Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 08:43