Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXXVIII

Uprzejmie informuję, że dnia 22 marca 2017 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII zwyczajnej sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2017 r. /druk nr 581/.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zapoznanie się z formami przeciwdziałania bezrobociu i środkami na te działania przeznaczonymi w 2017 roku. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta/druk nr 567/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę /druk nr 568/

 

a)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomży na lata 2017 - 2022 /druk nr 570, 570A/

 

b)    podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Łomży/druk nr 569, 569A/ - wiodąca Komisja Gospodarki komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim MiejskiegoPrzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży /druk nr 571, 571A/ - wiodąca Komisja Gospodarki komunalnej

 

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2016 rok /druk nr 558/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2016 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. /druk nr 561/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwa „Centrum Integracji społecznej w Łomży” /druk nr 562, 562A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 10. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku /druk nr 563, 563A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 11. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2016 r. /druk nr 560/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 305/XLIV/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Łomży przy ulicy Rybaki 14 /druk nr 579, 579A/ - wiodąca Komisja Rodziny Pomocy Społecznej i Zdrowia

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży/druk nr 582, 582A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 14. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 -2030 /druk nr 583, 583A/

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 584,584A/- wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /druk nr 557, 557A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej/druk nr 573, 573A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 17. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis /druk nr 572, 572A/b)    w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża /druk nr 572, 572B/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego18. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Łomża /druk nr 575, 575A/

 

b)    w sprawie   dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Łomża /druk nr 575, 575B - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia /druk nr 576, 576A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium /druk nr 577, 577A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łomża przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /druk nr 578, 578A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Krętej /druk nr 574, 574A/ - wiodąca Komisja Gospodarki komunalnej

 23. Analiza planu rzeczowo – finansowego działalności promocyjnej miasta /druk nr 580/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 24. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

25. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 26. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                              Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                         Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 13:54
 • Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 14:09
 • Data edycji: czwartek, 16 mar 2017 14:02
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 24 mar 2017 08:48