Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXXIX

Uprzejmie informuję, że dnia 26 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII zwyczajnej sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu marcu 2017 r. /druk nr 599/.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Informacja Prezydenta Miasta o stanie sanitarnym miasta /druk nr 600/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 -2030 /druk nr 611, 611A/

 

b)      w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 612, 612A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów i Skarbu Miasta /druk nr 589, 589A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do Burs Szkolnych Nr 1, 2, i 3 w Łomży /druk nr 597, 597A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży /druk nr 602, 602A/ wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 598, 598A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 608, 608A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej/druk nr 605, 605A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 606, 606A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Senatorskiej /druk nr 607, 607A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok /druk nr 601/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 15. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2016 rok /druk nr 593/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 16. Informacja Prezydenta Miasta o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łomży /druk nr 587/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 17. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 18. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 19. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad   XXXVIII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                               Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 kwi 2017 10:24
 • Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2017 10:32
 • Data edycji: piątek, 21 kwi 2017 11:38
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 28 kwi 2017 09:28