Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 44/17 z dnia 14 marca 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie jako pkt 1 tematu – zapoznanie się ze stanowiskiem przedsiębiorców w sprawie strefy płatnego parkowania. Poinformował, że wiodąca Komisją w tym temacie jest Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego, która przed chwilą się skończyła, ale przedstawione stanowisko zostanie przekazane tej Komisji. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Witold Chludziński sprostował wypowiedź Przewodniczącego Komisji i stwierdził, że wiodącą Komisją w sprawie parkingów jest Komisja Gospodarki Komunalnej, a nie Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła następujący porządek obrad z poprawką: 1. Zapoznanie się ze stanowiskiem przedsiębiorców w sprawie strefy płatnego parkowania. 2. Przyjęcie protokołu nr 43/17 z dnia 14 lutego 2017 r. 3. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży i gminy Piątnica za 2016 rok oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę – druk nr 568. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomży na lata 2017 - 2022 – druk nr 570, 570 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”– druk nr 569, 569 A. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży – druk nr 571, 571 A. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Krętej – druk nr 574, 574 A. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - druk nr 557, 557A. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw społecznych – druk nr 573, 573 A. 10. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja nt przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych. 11. Informacja nt realizacji inwestycji w toku. 12. Sprawy różne.

Ad. 1

            Właściciel sklepu kosmetycznego przy ul. Długiej stwierdził, że z jego obserwacji wynika, iż w momencie, kiedy parkingi stały się bezpłatne są problemy z klientami, ulice są puste i jeżeli komuś zdarzy się znaleźć jakieś miejsce do zaparkowania, to musi zrobić ileś tam kółek. Dodał, że bezpłatne parkingi spowodowały to, że przyjeżdża np. o godz. 9.00 i już nie ma żadnego miejsca. To nie jest tak, że przyjeżdżają właściciele sklepów i zajmują miejsca do parkowania. Podejrzewa, że już o godz. 8.00 wszystkie miejsca są już pozajmowane, a nawet i przed godz. 8.00. Przypomniał, że było spotkanie w Domku Pastora, organizowane przez Pana Tadeusza Zarembę, wypowiadało się kilka osób i większość była za tym, żeby jednak parking był płatny w jakiejś tam formie, przypuśćmy 1 godzina bezpłatna, a potem żeby było płatne, bo teraz jest tak, że przyjeżdżają, zostawiają samochód na cały dzień i klient nie ma możliwości podjechać, aby zrobić zakupy. Uważa, że powinna być przynajmniej 1 godzina bezpłatna, a nie żeby auta stały całymi dniami. Zna auto, które stoi już chyba z pół roku i nikt nim chyba nie jeździ, bo stoi ono non stop 24 godziny na dobę. Podkreślił, że bardzo im to utrudnia działalność gospodarczą.

            Przewodniczący Komisji stwierdził, że do końca 2018 roku obowiązuje uchwała Rady Miejskiej zwalniająca z opłat za parkowanie. Zaproponował, aby obecni na posiedzeniu przedsiębiorcy na piśmie złożyli wniosek do Pana Prezydenta Miasta.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że dyskusja na ten temat prowadzona była wielokrotnie i rozumie, że obecność przedsiębiorców na posiedzeniu Komisji jest pewnego rodzaju aktem desperacji. Przypomniał, że wnioski spływały, pamięta rozmowy i to, że wspólnie z Panem Tadeuszem Zarembą walczyli o wprowadzenie rozwiązania wg jego koncepcji, które było najbardziej logiczne i najbardziej akceptowalne, ale część radnych była przeciwna temu rozwiązaniu. W efekcie podjęto decyzję, że zwalniamy z opłat, a w jego odczuciu, nie było chęci pochylenia się nad tym problemem, który przedstawiał bardzo wyraźnie. Dzisiaj obecni na posiedzeniu Komisji przedsiębiorcy potwierdzają postulaty, które wcześniej były zgłaszane. Wszystko jest w gestii Państwa radnych, czy temat będzie podjęty, czy nie, ale jego zdaniem źle się stało, że podjęto decyzję bez chęci merytorycznego unormowania sprawy.

            Przewodniczący Komisji zwrócił się ponownie z prośbą do przedsiębiorców o złożenie wniosku do Prezydenta Miasta, którym zajmą się również radni. Stwierdził, że porządek obrad jest obszerny i nie chciałby, aby w chwili obecnej podejmowana była dyskusja na temat strefy płatnego parkowania.

           

Ad.2

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 43/17 z dnia 14 lutego 2017 r. bez uwag.

 

Ad. 3

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. przedstawił analizę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łomży i gminy Piątnica za 2016 rok oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Witold Chludziński poprosił o podanie przyczyny spadku sprzedaży wody w 2016 roku w stosunku do roku 2015. Poprosił również o wyjaśnienie, czy żużel po przeróbce jest sprzedawany. Zwrócił również uwagę na przychód w wysokości 71.543,49 zł z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i poprosił o wyjaśnienie, jak to się ma do kosztów wyłożonych na przygotowanie do spalania biogazu. Następnie poprosił o informację na temat ujęcia Jantar.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. wyjaśnił, że spowodowane jest to tym, że mieszkańcy oszczędzają wodę. Drugą przyczyną jest fakt, że jeden z zakładów przemysłowych na terenie miasta znaczącą, w porównaniu do 2015 roku, obniżył zużycie wody, poprzez zastosowanie obiegu zamkniętego i innych technologii pozwalających na oszczędność zużycia wody. Jedną z przyczyn jest również to, że gmina Łomża w 2016 roku mniej kupowała od nas wody. Odpowiadając na pytanie dotyczące żużlu wyjaśnił, że wykorzystywany on jest do budowy dróg jako podbudowa. Stwierdził, że były prowadzone rozmowy z firmami wykonawczymi, natomiast nikt nie był tym zainteresowany. Nie jest to problem tylko Łomży. Jest to problem na większą skalę. Odnosząc się do kwestii biogazu wyjaśnił, że w większości były to koszty unijne. Stwierdził, że trudno mu się odnieść do tej kwoty, ponieważ jest to kwota albo wysoka, albo niska, z tego względu, że „strasznie” spadły ceny za świadectwa i z tego co wie, kształtują się na poziomie 14 groszy. W momencie, kiedy spółka zaczęła sprzedawać świadectwa, koszt wynosił 70 groszy, czyli spadek jest znaczny. Odnosząc się do ujęcia Jantar stwierdził, że znajduje się ono przy al. Piłsudskiego. Ujęcie jest od wielu lat nieeksploatowane.

 

            Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że woda, którą MPWiK dostarcza do odbiorców, gdzieś po drodze ginie i nie mówi o małych ilościach stosowanych do płukania, ale nie ma zbilansowania do końca tej ilości wody wyprodukowanej i z ilością dostarczaną do mieszkańców. W związku z tym mamy dopłaty do wody, która jest poza ewidencją. Poprosił o wyjaśnienie, gdzie ta woda ginie i jaka działania podejmuje MPWiK, aby te straty zlikwidować. Uważa, że sprawa jest ważna i powinno być podjęte działania.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. wyjaśnił, że przyczyn może być kilka. Na własnym przykładzie, tam, gdzie mieszka jest „strasznie stara” infrastruktura jeśli chodzi o sieci wodociągowe i to jest najczęstsza przyczyna. Przykładowo w jednym roku, przy bloku na Księcia Janusza 3, były aż 4 awarie. Drugą przyczyną są kradzieże wody nie tylko w mieście, ale również w gminie Piątnica.

            Przewodniczący Komisji zwrócił następnie uwagę na kwestię kanalizacji. Stwierdził, że w okresie opadów do oczyszczalni trafiają duże ilości wody. Poprosił o wyjaśnienie jak to podnosi koszt oczyszczania ścieków poza tym, co płynie siecią kanalizacyjną .

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. stwierdził, że to nie jest problem tylko Łomży. Kanalizacja deszczowa jest budowana. Uważa, że trzeba zrobić rozdział sieci i problem zniknie, a w chwili obecnej spółka nie poradzi sobie, ponieważ to nawet technicznie jest niemożliwe.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że kanalizacji deszczowej nie ma w całym centrum miasta. Trzeba to przerobić, wybudować rozdzielając istniejącą w centrum miasta sieć kanalizacji ogólnospławnej poprzez wybudowanie nowych kanałów deszczowych i adaptowaniu sieci ogólnospławnej na kanalizację sanitarną.

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, przyjęła informację zawartą w druku nr 568.

 

Ad. 4

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomży na lata 2017 – 2022 (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Witold Chludziński poprosił o odpowiedź na pytanie, czy przedstawiony projekt planu został zatwierdzony przez radę nadzorczą spółki.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. wyjaśnił, ze plan nie jest przedkładany radzie nadzorczej i z tego, co wie wcześniej również nie był przedkładany.

            Radny Witold Chludziński stwierdził, że co roku się to powtarza. W ubiegłym roku również była dyskusja na ten temat.

 

 

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że uwaga Pana radnego jest bardzo dobra. Jego zdaniem wieloletnie plany inwestycyjne spółki powinny być opiniowane i zatwierdzane przez radę nadzorczą.

            Radny Witold Chludziński odnosząc się do zadania w pkt-e 2 projektu planu stwierdził, że podobna inwestycja występowała w roku 2015. Poprosił o wyjaśnienie, czy co roku trzeba wymieniać kabel na całej długości, bo ta długość się powtarza tym bardziej, że nie są to małe kwoty.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. wyjaśnił, że od sierpnia ubiegłego roku spółka nie poniosła żadnych wydatków w związku z wymianą kabli. Nakłady, wymienione w tabeli, mogły być poniesione w 2005 roku.

            Radny Witold Chludziński odnosząc się do inwestycji w ul. Szmaragdowej zwrócił się z zapytaniem, czy spółka liczy się z tym, że w przyszłości będzie musiała zapłacić developerowi za kolektory, które są jego własnością.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. odpowiadając na pytanie radnego Chludzińskiego stwierdził, że jeśli chodzi o drogi miejskie, to tak. Trudno mu jest powiedzieć w jakiej to będzie formie, ale spółka liczy się z tym.

            Przewodniczący Komisji poprosił o odpowiedź na pytanie, jaka jest sytuacja jeśli chodzi o wniosek, który MPWiK złożyło do NFOŚ odnośnie pozyskania środków na modernizacje oczyszczalni.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. wniosek jest w chwili obecnej „procedowany” i ma nadzieje, że w połowie roku spółka będzie wiedziała, czy buduje, czy nie buduje.

            Radny Ireneusz Cieślik zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z tym, że Pan Prezes planuje wydać tyle pieniędzy spółki, przewidywana jest podwyżka cen za wodę i odprowadzenie ścieków. Uważa, że ceny za ścieki są bardzo wysokie. Poprosił również o wyjaśnienie, czy planowane zadania spółka będzie realizowała w oparciu o własne środki, czy kredyty.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. nie zgodził się z wypowiedzią radnego Cieślika odnośnie wysokości cen. Jako przykład podał Kolno, które ma wyższe ceny niż Łomża. Uważa, że Łomża nie ma wysokich cen. Na pytanie czy przewidywana jest podwyżka cen stwierdził, że można odpowiedzieć dwojaka, bo jeżeli rząd podniesie opłaty za pobór wód, to spółka będzie zmuszona wprowadzić podwyżkę, bo inaczej zbankrutuje. W chwili obecnej taryfy na 2017 rok obowiązują i nie przewidziana jest żadna podwyżka. Na 2018 rok „wychodzi”, że raczej też nie, ponieważ wskaźniki finansowe spółki są bardzo dobre. Odnosząc się do finansowania inwestycji stwierdził, że każda spółka komunalna wspomaga się kredytami, ale jak wykazało badanie biegłych spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, stać ją na finansowanie własnymi środkami dużej części inwestycji, a jeżeli trzeba będzie się wspomóc kredytami, to jak najbardziej.

            Więcej uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały określony drukiem nr 570 A.

 

 

 

 

Ad. 5

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 569 A.

 

Ad. 6

            Andrzej Stypułkowski – Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim MiejskiegoPrzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży (w załączeniu).

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. uzupełniając wyjaśnił, że przy 1-osobowym zarządzie są pewne komplikacje np. przy składaniu wniosku o kredyt kupiecki, „robią problem”, bo w KRS jest reprezentacja 2-osobowa, a w chwili obecnej reprezentacja spółki jest 1-osobowa. Odnośnie zmiany dotyczącej składu rady nadzorczej wyjaśnił, że w przypadku np. śmierci jednego z członków rady nadzorczej, rada tak naprawdę nie funkcjonuje, ponieważ akt spółki mówi, że rada jest 6-osobowa.

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że niedawno słyszeliśmy, że teraz zarząd jest 1 – osobowy. Czy to znaczy, że za chwilę ma być znów 2 – osobowy. Zastosowano podwyżkę wynagrodzenia w związku z 1 – osobową odpowiedzialnością, a za chwilę „od tyłu” wejdzie drugi, trzeci itd. Stwierdził, że tego nie rozumie i poprosił o wyjaśnienie. Ponadto nie do końca rozumie zapisu dotyczącego rady nadzorczej. Co to znaczy, że rada liczy od 4 do 6 osób. Rada liczy przykładowo 5 osób, podobnie jak Rada Miejska liczy 23 osoby i w tym momencie procedura podejmowana uchwał przez Radę Miejską jest określona w taki sposób, że potrzebna jest większość. Nie rozumie dlaczego rada nadzorcza ma liczyć od 4 do 6 osób. Odnosząc się do dyskusji w poprzednich punktach m.in. wieloletniego planu rozwoju stwierdził, że po co nam ta rada, kiedy my się dowiadujemy, że właściwie ona tak naprawdę tylko bierze pieniądze, bo to słyszał dzisiaj. Spółka miasta to nie jest spółka Skarbu Państwa, gdzie do zasiadania w radzie nadzorczej potrzebne są uprawnienia, natomiast nie dotyczy to rad nadzorczych w spółkach komunalnych. W tych spółkach nie ma takiej potrzeby i założeniem ustawodawcy było, że tam wchodzą nie tylko przedstawiciele załogi, którzy będą dbali o kondycję spółki. Nie tylko przedstawiciele Prezydenta jako specjaliści i ekonomiści, ale również przedstawiciele odbiorców usług. Tak naprawdę w MPEC-u, w MPWiK-u i w winnych są różne osoby „przywożone w teczce”, a nie ma tam przedstawicieli mieszkańców miasta i nic dziwnego, że dostajemy jakieś papiery, nikt tego nie podpisał tylko zarząd czyli czytaj: zarząd nie jest nadzorowany przez radę nadzorczą.

            Andrzej Stypułkowski – Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego stwierdził, że brak jednego członka rady nadzorczej powoduje, że rada nadzorcza nie może podejmować uchwał i nie może funkcjonować. Zwrócił uwagę, że procedura wyboru nowego członka rady nadzorczej trwa ok. miesiąca.

            Radna Alicja Konopka poprosiła o odpowiedź na pytanie jakie uchwały podejmuje rada nadzorcza, bo jak dzisiaj się dowiedzieliśmy na razie nic nie podjęła.       Andrzej Stypułkowski – Inspektor ds. nadzoru właścicielskiego wyjaśnił, że rada nadzorcza podejmuje adekwatne działania w stosunku do działalności danej spółki. Stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią Pana radnego, że od członków rady nadzorczej nie wymaga się uprawnień. Każdy z członków rad nadzorczych w spółkach miasta Łomży, poza członkami powołanymi spośród pracowników, posiada zdany egzamin przed Ministrem Skarbu Państwa.

            Radny Witold Chludziński stwierdził, że było dobrym obyczajem, w latach 90-tych, że w skład rad nadzorczych wchodzili przedstawiciele największych odbiorców wody, a ma na myśli przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. Uważa, że przedstawiciele spółdzielni sygnalizowaliby wszelkiego rodzaju problemy, o których dzisiaj była dyskusja.

            Radny Tadeusz Zaremba postawił wniosek do Prezydenta Miasta o przedłożenie wiążącej opinii prawnej w kwestii, czy do zasiadania w radzie nadzorczej spółki miejskiej, komunalnej, potrzebne są wymagania takie, jak do spółek Skarbu Państwa.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przytoczył zapis art. 10 a ustawy, który reguluje kwestię powołania członków rad nadzorczych jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdził następnie, że to nie jest tak, że rady nadzorcze niczym się nie zajmują. Rady nadzorcze podejmują uchwały, które są wymagane. Osobiście interweniował w tej sprawie, aby w wymiarze czy wieloletnich planów, czy też inwestycji wieloletnich np. pomysł na biomasę, żeby rada nadzorcza nie tylko przyjęła do wiadomości i zatwierdziła plan finansowy, ale również zaopiniowała.

            Radna Alicja Konopka zwróciła uwagę, że radny Tadeusz Zaremba złożył wniosek o wykładnię prawną i uważa, że nie musimy dzisiaj tego głosować. Wg niej było dobrze, a my w chwili obecnej chcemy to zepsuć. Jeśli było 5 członków to było 5 i nikt nagle nie umierał. Podkreśliła, że radni oczekują na wykładnię prawną i dopiero po zapoznaniu się z nią radni podejmą decyzję.

            Radny Tadeusz Zaremba ponownie złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji, ponieważ chciałby usłyszeć, że jeżeli ustalono 1-osobowy zarząd, to po co mamy zmieniać skład na 1 do 3 osób, skoro jest 1 – osobowy. Jak komuś przyjdzie do głowy, żeby zarząd był 2-osobowy to wiąże się to z kosztami i my musimy o tym wiedzieć. Wniósł o odłożenie tego tematu do czasu przedłożenia wykładni prawnej. Uważa, że zmiana w akcie założycielskim musi być dostosowana do tego, co jest. Opinia prawna, o którą wnioskuje, powinna zawierać to, co przytoczył z ustawy Pan Prezydent Garlicki i aby opinia ta była podpisana przez prawnika, wyjaśnienia dotyczące składu rady nadzorczej od 4 do 6 oraz ustalenia 1 – osobowego zarządu i dostosowania reprezentacji do tego, co wynika z 1 – osobowego zarządu. Uważa, że poprawki zgłaszane przez niego powinny być wprowadzone do projektu uchwały i ponownie przedstawione Radzie Miejskiej.

            Mariusz Konopka – Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. stwierdził, że brak zmian w akcie założycielskim powoduje, ze jako prezes spółki ma bardzo utrudnione zadanie, ponieważ nie może reprezentować spółki jako prezes zarządu. Dochodzi do absurdu, że prokurent w spółce ma większe uprawnienia do reprezentacji 1-osobowej niż prezes zarządu, gdzie jako prezes odpowiada za wszystko własnym majątkiem. Odnośnie składu rady nadzorczej wyjaśnił, że w chwili obecnej rada składa się z 6 osób. Zmiana zapisu od 4 go 6 nie spowoduje zwiększenia ilości członków, natomiast w przypadku jakiegoś nagłego zdarzenia pozwoli na funkcjonowanie rady nadzorczej.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta dodał, że w chwili obecnej jest tak, że prezes nie może reprezentować spółki, ponieważ jest zapis dotyczący 2 członków zarządu: prezes i prokurent. Chodzi o to, aby wprowadzić zmianę     liczebności zarządu od 1 do 3 osób.

            Radny Janusz Mieczkowski poprosił o wyjaśnienie, kto decyduje o tym ilu będzie członków rady nadzorczej. Poprosił również, aby radnym zostały przedstawione „stare zapisy” aktu założycielskiego.

            Radny Andrzej Wojtkowski zaproponował, aby opinia prawna, o którą wnioskuje radny Zaremba została przedłożona radnym do sesji, a w trakcie przerwy w obradach sesji, Komisja Gospodarki Komunalnej wypracuje opinię dotyczącą projektu uchwały.

            Radny Tadeusz Zaremba zgodził się z propozycją radnego Wojtkowskiego. Zwrócił się z prośbą, aby wszystkie poruszane przez niego kwestie zostały doprecyzowane w przedłożonej opinii prawnej. Wycofał wniosek w sprawie zdjęcia tematu z porządku obrad sesji.

            Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję. Poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Zaremby uzupełniony o wniosek radnego Andrzeja Wojtkowskiego o przedłożenie wykładni prawnej w terminie do 22 marca br. tj. do dnia, na który została zwołana sesja Rady Miejskiej.

            Komisja, w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, wniosek przyjęła.

 

Ad. 7

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Krętej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały określony drukiem nr 574 A.

 

Ad. 8

            Andrzej Karwowski – Naczelnik WGK przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały określony drukiem nr 557 A.

 

Ad. 9

            Ewa Sznejder – Naczelnik CWS przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw społecznych (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały określony drukiem nr 573 A.

 

Ad. 10

            Przewodniczący Komisji zaproponował, aby temat został przełożony na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w miesiącu kwietniu.

            Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji.

 

Ad. 11

            Krzysztof Święcki – Naczelnik WIN przedstawił informację nt realizacji inwestycji w toku (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że w ubiegłym roku w budżecie miasta było 160 zadań inwestycyjnych. W roku bieżącym mamy dopiero marzec, a Pan Naczelnik mówi, że jest ponad 150. W ciągu roku pojawi się wiele dodatkowych zadań i to jest olbrzymia skala, ponieważ każde zadanie inwestycyjne wymaga przygotowania i nadzoru. Poprzednie kadencje miały ilość zadań na poziomie 90, a więc widać jaka to jest różnica. Jest wiele drobnych zadań, ale też są i bardzo poważne. Skala pracy w wydziale, którego skład się nie zmienił, jest olbrzymia. Odnosząc się do przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych stwierdził, że ruch będzie tak organizowany, aby w okresie letnim, wakacyjnym, gdzie jest najmniejsze obciążenie w mieście, wykonać główne prace, które będą utrudnieniem dla mieszkańców.

            Radny Andrzej Wojtkowski zwrócił uwagę, że planowana jest realizacja ronda przy ul. Sadowej. Poddał pod rozwagę, ponieważ jego zdaniem jeśli będzie tam rondo, to ta ulica „okrutnie się zakorkuje” szczególnie rano. Uważa, że nie należy w tym miejscu robić ronda, znaleźć inne rozwiązanie albo pozostawić tak jak jest. Zaproponował, aby jeszcze raz przeanalizować to rozwiązanie i odstąpić od realizacji ronda, bo będzie tragedia.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że temat był dogłębnie analizowany. Dodał, że rondo jest spowolnieniem ruchu, ale tylko w tym przypadku, kiedy przecinają się dwie arterie, czego przykład mamy na Szosie Zambrowskiej i ul. Sikorskiego. Ruch nie jest blokowany na rondzie gdzie jest ciąg w jedną stronę. Uważa, że na ul. Sadowej nie będzie takiego problemu, ponieważ ta ulica nie jest żadną arterią, natomiast da możliwość włączenia się do ruchu lub skrętu w lewo jadącym z dołu. Wg niego jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie. Rondo nie będzie duże, będzie można je płynnie i bezpiecznie przejechać, a przede wszystkim ułatwi ruch wyjeżdżającym bądź wjeżdżającym na ul. Sadową, co teraz jest problematyczne. Uważa, że sygnalizacja świetlna blokowałaby bardziej ruch na tych ulicach.

            Przewodniczący Komisji poinformował, że zwracali się do niego mieszkańcy, którzy są przeciwni budowie tego ronda. Zgodził się z wypowiedzią radnego Wojtkowskiego, że problem pojawia się, kiedy mieszkańcy jadą do pracy bądź z niej wracają i uważa, że po wybudowaniu ronda, korek będzie aż do al. Legionów. Zwrócił uwagę, że będzie 4 ronda, których zadaniem nie jest przyspieszenie ruchu, a spowolnienie.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że jego zadaniem jest możliwie najbardziej precyzyjnie i najbardziej racjonalnie podejmować decyzje, które będą skutkowały pewnymi rozwiązaniami i tutaj w tym przypadku jest absolutnie przekonany, co potwierdzają badania, że jeżeli nie krzyżują się dwie arterie, to rondo w niczym nie będzie przeszkadzało, a da tylko możliwość bezpiecznego lewoskrętu w ul. Sadową. Zgodził się, że w godzinach szczytu korki są i będą, ponieważ ruch blokuje się na głównych arteriach miasta.

            Przewodniczący kończąc temat realizacji ronda przy ul. Sadowej stwierdził, że rozumie, iż jest dofinansowanie do tego zadania i w chwili obecnej odstąpienie od tej inwestycji jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta poinformował, że ma miejsce wycinka drzew i ok. 40 drzew jest wycofanych z wycinki, a ok. 20 przeznaczonych jest do przesadzenia. Zwrócił jednak uwagę, że każde przesadzenie drzewa wiąże się z kosztem od 2 do 5 tys. zł.

            Radny Tadeusz Zaremba odnosząc się do ścieżek rowerowych stwierdził, że projektując rozwiązanie tej części miasta, co zgłaszali mieszkańcy, przyjąć, ścieżka nie szłaby od sądu wzdłuż ulicy do dołu, tylko poszłaby przez osiedle przez teren spółdzielni i byłby czas żeby ten teren zamienić. Ponadto chciałby, aby na Komisji pojawił się projekt, później upubliczniony społecznie, gdzie te ścieżki mają być, kiedy będą realizowane, jaka jest koncepcja oplecenia miasta ścieżkami rowerowymi.

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że taki projekt został przygotowany i przekazany Komisji w ubiegłym roku. Autorem projektu są rowerzyści, którzy korzystają ze ścieżek. W realizacji np. schetynówek mamy cykl roczny i tu nie ma czasu na negocjacje. Uważa, że to, co robimy, powinniśmy robić najprościej, najsprawniej, a w tym przypadku jest miejsce, żeby ścieżkę rowerową zaprojektować i wybudować. Gorzej jest na al. Legionów, gdzie nie ma miejsca na ścieżkę, nawet gdybyśmy chcieli ją zrealizować. Trzeba będzie posiłkować się wydzieleniem pasa jezdni. Docelowo jednak chcemy, aby ścieżki rowerowe były pospinane, bo w przyszłym roku pilotażowo zostanie uruchomionych kilka stacji wynajmu rowerów.

            Radny Janusz Mieczkowski uważa, że nie należy bać się przesadzać drzew i to jest dobre działanie. Uważa również, że ogrom pracy Wydziału Inwestycji jest potężny i należałoby wzmocnić kadrowo ten wydział.

            Radny Witold Chludziński zgodził się z wypowiedzią radnego Mieczkowskiego w kwestii zwiększenia obsady kadrowej Wydziału Inwestycji.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja przyjęła przedstawioną informację.

 

Ad. 12

            Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta poinformował i chciałby, żeby radni mieli świadomość, że jest duży problem z filharmonią, a tak naprawdę z projektantem, który nie wywiązuje się z terminów, a które wiążą miasto w związku z otrzymanymi funduszami. Odniósł się również do projektu PPP dotyczącego zarządzania energią w mieście. Poinformował, że w tym projekcie chodzi o budynki komunalne, głównie oświatowe, również Urząd Miasta. Zarządzanie energią sprowadza się do wyposażenia tych budynków w oświetlenie led-owe i w system automatyki, który zarządza ciepłem dostarczanym do tych budynków. Te dwa elementy w budynkach, które są po termomodernizacji, powoduje znaczące oszczędności 60-70 % w kosztach, które ponosi miasto w tych budynkach. Druga strona tego przedsięwzięcia jest taka, że w tym właśnie projekcie możemy stermomodernizować kilka budynków, czyli wykonać elewacje zewnętrzne, c.o., elektrykę i oświetlenie plus automatykę.Generalnie przedsięwzięcie polega na tym, że prywatny inwestor wykłada pieniądze, wykonuje, w ciągu roku bądź maksymalnie 2 lat, wszystkie prace i w ciągu 15 lat oszczędności, które wygenerujemy będą przekazywane temu wykonawcy. Wszystko sprowadza się do kalkulacji i wyboru budynków. Jako przykład podał miasto Płock, gdzie projekt jest spłacany tylko i wyłącznie z oszczędności, a miasto nie dokłada do tego ani złotówki albo uzyskane oszczędności pokrywają 70 % ratalnej daniny, która dajemy inwestorowi. W chwili obecnej otwieramy postepowanie w wymiarze wyboru doradcy, bo przy takim postępowaniu sami tego nie ogarniemy. Jest szansa, że w przyszłym roku w marcu będziemy mogli podpisać umowę i rozpocząć realizację przedsięwzięcia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                               Jan Olszewski

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 maj 2017 07:54
  • Data opublikowania: piątek, 26 maj 2017 07:55