Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 45/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie pkt- u 6. Uzasadniając zaproponowaną zmianę wyjaśnił, że Komisja nie otrzymała w tej sprawie materiałów i nie ma nad czym obradować. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Witold Chludziński nie zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji. Stwierdził, że Komisja otrzymała materiały wcześniej i one obowiązują. Program Budowy Ulic i Parkingów jest zaplanowany na lata 2013 – 2020. Przypomniał, że na wniosek grupy radnych w ubiegłym roku, program został ograniczony do 2017 roku i taki program jest. Uważa, że temat ten jest o tyle ważny, że Wydział Inwestycji musi wiedzieć jakie inwestycje będą realizowane, ponieważ przygotowanie spraw związanych z uruchomieniem inwestycji wymaga czasu. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że temat nie ogranicza się tylko do Programu Budowy Ulic, a jest poszerzony o stan dróg po zimie oraz bieżące utrzymani ulic i takiego materiału Komisja nie otrzymała. Dodał, że doskonale zna proces inwestycyjny i stara się podejść do tematu w sposób rozsądny. Dlatego też postawił wniosek, aby zdjąć temat z porządku obrad i wrócić do niego po otrzymaniu odpowiednich dokumentów. Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że jego zdaniem Komisja nie może dyskutować o żadnym programie na rok 2017, 2018, czy 2019, ponieważ nie została przedłożona żadna propozycja. Jeżeli, chociażby jutro, zostanie przedłożona propozycja realizacji inwestycji, to nie ma problemu, żeby Komisja to rozpatrzyła. Dodał, że popiera wniosek Przewodniczącego Komisji, ponieważ w chwili obecnej nie ma nad czym obradować i temat trzeba przełożyć. Radny Witold Chludziński przytoczył opinię Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie Programu Budowy Ulic na 2017 rok. Radny Janusz Mieczkowski zaproponował, aby w tej sprawie wypowiedział się Naczelnik Wydziału Inwestycji. Krzysztof Święcki – Naczelnik WIN wyjaśnił, że pkt 6 porządku obrad zawiera szereg zagadnień, bo czym innym jest stan dróg po zimie, a czym innym analiza Programu Budowy Dróg i widziałby, aby te sprawy były oddzielnie chociażby dlatego, że jedna sprawa dotyczy planowania tego, co będziemy robić, a druga kwestią oceny stanu faktycznego. Uważa też, że nie ma pośpiechu, co do przedsięwzięć dotyczących remontu chodników, ponieważ są to inwestycje w większości realizowane na tzw. zgłoszenie. Procedura projektowania i przystąpienie do realizacji takich zadań nie trwa tyle, co projektowanie ulic w szerokim zakresie. Dlatego też uważa, że pośpiechu nie ma, można to na spokojnie opracować, a nad podstawie takiego dokumentu łatwiej będzie Komisji pracować. Dodał, że dokument musi być dość elastyczny, ponieważ w trakcie roku mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, gdzie trzeba jedno przedsięwzięcie opóźnić, inne przyspieszyć z różnych powodów. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt-u 6. Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących, przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek obrad z poprawką: 1. Przyjęcie protokołu nr 44/17 z dnia 14 marca 2017 r. 2. Analiza oraz zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 592. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie-oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wł. Broniewskiego, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk nr 605, 605 A. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża – druk nr 606, 606 A. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Senatorskiej – druk nr 607, 607 A. 6. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja nt przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych. 7. Sprawy różne.

Ad.1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 44/17 z dnia 14 marca 2017 r. bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz Zaremba  stwierdził, że w stosunku do przyjmowanego budżetu miasta w grudniu zeszłego roku były wprowadzane zmiany w zakresie zadań, wykonano 87 %. Poprosił o wyjaśnienie skąd bierze się taka kwota, czy to jest związane z nie realizacją finansową, czy z nie wykonaniem rzeczowym
            Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nie wykonanie wiąże się głównie z zadaniem - droga 63, ponieważ musieliśmy trzymać środki finansowe, do czasu podpisania umowy, w takiej wysokości, na jaką został złożony wniosek i nie mogliśmy zdjąć nawet różnicy, o której już wiedzieliśmy, że jej nie potrzebujemy.

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym. zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.

 

Ad. 3

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie-oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wł. Broniewskiego, stanowiącej własność miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 9 głosami za – jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały określony drukiem nr 605 A.

 

Ad. 4

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża (w załączeniu). Dodała, że przedstawiony projekt uchwały i projekt uchwały z kolejnego punktu porządku obrad dotyczą jednej nieruchomości, położonej przy ul. Senatorskiej 6 w Łomży.    

           

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Janusz Mieczkowski poprosił o informację, czy jest już wiadomo za ile ta nieruchomość zostanie sprzedana.

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN wyjaśniła, że wartość zarówno gruntu, jak też budynku zostanie ustalona przez rzeczoznawcę.

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 606 A.

 

Ad. 5

 

            Henryka Pezowicz – Naczelnik WGN przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Senatorskiej (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 607 A.

 

Ad. 6

 

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF przedstawiła informację nt możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży oraz przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków unijnych (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Radny Tadeusz Zaremba wyraził swoje wyjątkowe zadowolenie i satysfakcje, że w tych działaniach pozyskiwania środków, sposób spojrzenia jest bardzo perspektywiczny, wnioski przygotowane bardzo merytorycznie przy integracji różnych zespołów oraz współpracy pomiędzy wydziałami, a przede wszystkim pod nadzorem Pani Naczelnik, której podziękował i życzył, żeby to wszystko się udało.

            Radna Elzbieta Rabczyńska odnosząc się do wniosków dotyczących 4 dróg m.in. Nowogrodzkiej i Glogera, poprosiła o wyjaśnienie, kiedy należy się spodziewać odpowiedzi.

            Anna Mierzejewska – Naczelnik WRF wyjaśniła, że w nioski w chwili obecnej są w ocenie formalnej. Uważa, że tych wniosków za dużo nie powinno być i z tego, co wie Suwałki złożyły 3 wnioski, Bielsk 1, Łomża 4. Uważa, że odpowiedź powinna wpłynąć w lipcu br.

            Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja przyjęła przedłożoną informację.

 

 

Ad. 7

 

            Radny Tadeusz Zaremba stwierdził, że temat ul. Szmaragdowej jest przykładem, że upór urzędników, a wie, co mówi, bo kiedy wcześniej był radnym starał się przekonać, żeby uchwalić miejscowy plan zagospodarowania tego terenu, doprowadził do tego, że inwestorzy po kawałku dokupowali ziemię i każdy robił instalację i dzisiaj pojawia się problem, że mamy wielkie osiedle, do którego nie ma dojazdu. Uważa, że jest to „zasługa” wcześniejszych, lokalnych władz ratusza. Jego zdaniem Komisja powinna zająć się tematem ul. Szmaragdowej.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                               Jan Olszewski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 maj 2017 07:55
  • Data opublikowania: piątek, 26 maj 2017 07:57