Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia wokół posesji Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego do 30 000 EUR

Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży, ul. Studencka 13  zaprasza do

złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EUR na

wykonanie ogrodzenia  wokół  posesji  Przedszkola Publicznego nr8  w Łomży

Termin wykonania : do 11.08.2017

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14

II sekretariat do dnia 20.06.2017r. do godz. 12.00

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

  1. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży mgr Agnieszka Bućkowska tel. 86 216 95 41
  2. Inspektor w Wydziale Inwestycji: mgr inż. Janusz Krajewski tel. 86 218 85 00

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom drogą elekroniczną

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 9 cze 2017 07:58
  • Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 08:04
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 cze 2017 08:37