Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XLII

Uprzejmie informuję, że dnia 28 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XL zwyczajnej sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu maju 2017 r. /druk nr 638/.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok /druk nr 640, 640A/

 

b)     w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok /druk nr 640, 640B/- wiodąca Komisja Rewizyjna

 

 1. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 644/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 634, 634A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 -2030 /druk nr 655, 655A/

 

b)      w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 654, 654A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomża /druk nr 633, 633A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Miasto Łomża zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przyjęciu mieszkańców Gminy Andrzejewo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży /druk nr 637, 637A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia 5-cio osobowej rodziny polskiej do osiedlenia się na terenie Miasta Łomża w ramach repatriacji /druk nr 641, 641A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 649, 649A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża/druk nr 648, 648A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  /druk nr 647, 647A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej   /druk nr 646, 646A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łomża w charakterze Lidera, projektu zintegrowanego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020/druk nr 645, 645A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi /druk 639, 639A/

 17. Ocena realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża za 2016 r. /druk nr 643/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 18. Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych do remontów podczas wakacji /druk nr 632/ oraz przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do remontów podczas wakacji /druk nr 636/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 19. Informacja Prezydenta Miasta na temat wniosków złożonych przez miasto do funduszy zewnętrznych i programów operacyjnych /druk nr 650/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 20. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 21. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 22. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XL sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                               Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 07:50
 • Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 08:01
 • Data edycji: wtorek, 20 cze 2017 08:44
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 30 cze 2017 07:50