Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XLIV

Uprzejmie informuję, że dnia 30 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII zwyczajnej sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2017 r. /druk nr 676/.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie miasta Łomży za rok 2016 /druk nr 675/ - - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny
 2. Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 -2030 /druk nr 687, 687A/

b)      w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 /druk nr 686, 686A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie dotkniętej kataklizmem - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 325/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku /druk nr 673, 673A/- wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży /druk nr 679, 679A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia należności zobowiązań oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łomża w związku z ich przekształceniem w ośmioletnie szkoły podstawowe lub ich włączeniem do ośmioletnich szkół podstawowych /druk nr 680, 680A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta druk nr 681, 681A/

 

b)    zmiany uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Łomży /druk nr 681, 681B/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży /druk nr 682, 682A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy /druk nr 678, 678A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 366/XLII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 czerwca 2017 r. dotyczącej wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łomża w charakterze Lidera, projektu zintegrowanego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”/druk nr 684, 684A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łomża na lata 2017 – 2024 rok /druk nr 685, 685A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

15. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2017 roku /druk nr 677/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 16. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2016 rok /druk nr 574/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 17. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 18.  Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 19. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                               Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 22 sie 2017 09:31
 • Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2017 09:40
 • Data edycji: poniedziałek, 28 sie 2017 15:13
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2017 08:08