Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w przepisach meldunkowych

 

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. Obywatele polscy mają obowiązek zameldować się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania, natomiast cudzoziemcy mają obowiązek zameldować się najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce —

jeśli są:

  • obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkami rodziny takiego cudzoziemca,

  • obywatelami państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiego cudzoziemca,

  • obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny takiego cudzoziemca,

cudzoziemcy, którzy nie zaliczają się do powyższej grupy mają obowiązek zameldować się :

najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce.

 

Jeżeli okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni, jest zwolniony z obowiązku meldunkowego.

 

Od dnia 1 stycznia 2018r. zmienione przepisy ustawy o ewidencji ludności wprowadziły możliwość zameldowania się przez internet, w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umozliwiającym wprowadzenie danych  do rejestru Pesel przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Warunkiem skorzystania z tej formuły jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP albo podpisu elektronicznego.

Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:

 • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)

 • dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)

 • w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa)

Jeśli dołączono do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów — urzędnik może poprosić o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dokona zameldowania.

Nowością też zmiany formularzy meldunkowych np.za pomocą formularza zgłoszenia pobytu stałego będzie można jednocześnie zameldować się na pobyt stały i wymeldować z pobytu czasowego (to samo działa w drugą stronę – będzie można zameldować się na pobyt czasowy i jednocześnie wymeldować z pobytu stałego).

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 3 sty 2018 12:56
 • Data opublikowania: środa, 3 sty 2018 12:59