Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa ulicy Niemcewicza w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.     z 2015 r., poz. 2031) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia         05.01.2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa ulicy Niemcewicza w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”


W zakresie robót budowlanych obejmujących; • jezdnię,

 • chodniki,

 • ścieżki rowerowe,

 • zatoki postojowe dla samochodów osobowych,

 • skrzyżowania,

 • zjazdy,

 • kanalizację deszczową z wpustami i przykanalikami,

 • oświetlenie uliczne,

 • kanał technologiczny,

 • przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami,

 • rozbiórkę odcinków nieczynnych sieci cieplnej kanałowej.


Inwestycja projektowana jest w obrębie Łomża 1 na działkach o numerach geodezyjnych:


12219/4, 12237/12, 12234/22 (powstała z podziału działki nr 12234/4), 12234/24 (powstała z podziału działki nr 12234/10), 12234/25 (powstała z podziału działki nr 12234/10), 12233, 12247/3, 12277, 12188/1, 12279, 12275/1, 12251/1, 12250/3, 12250/7, 12242/27, 12242/1, 12240/1, 12241/3, 12237/13 (powstała z podziału działki nr 12237/2),


oraz działkach poza pasem drogowym ul. Niemcewicza czasowo zajętych pod dowiązanie nawierzchni projektowanej ulicy do istniejących ulic oraz podłączenia niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach o numerach geodezyjnych:


12234/25 (powstała z podziału działki nr 12234/10), 12248/20, 12249, 12276/4.


Z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości: • działki nr 12234/4 na działkę nr 12234/22 (pod projektowana inwestycję) i działkę nr 12234/23 (pozostające poza pasem drogowym),

 • działki nr 12234/10 na działkę nr 12234/24 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12234/25 (pozostającej poza pasem drogowym),

 • 12237/2 na działkę nr 12237/13 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12237/14 (pozostającej poza pasem drogowym)


i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.


            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.


            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).


            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.


           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).


 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 sty 2018 14:06
 • Data opublikowania: piątek, 19 sty 2018 14:40
 • Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lut 2018 10:19
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1099 razy