Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2018 rok

Styczeń – luty

 1. Informacja Prezydenta Miasta Łomża o przygotowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – 2018.
 2. Przyjecie sprawozdania z pracy Komisji Edukacji , Kultury i Sportu za rok 2017.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Analiza przyznanych dotacji klubom sportowym i stowarzyszeniom na 2018 rok /luty/.
 5. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2017 rok oraz plany i zamierzenia na 2018 rok/luty/.

Marzec – kwiecień

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.
 2. Informacja o działalności placówek kultury w naszym mieście ze wskazaniem możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.
 3. Zapoznanie się z założeniami projektów organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2018 / 2019 i ich odbicie w budżetach placówek oświatowych.
 4. Informacja Prezydenta dotycząca stanu i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym mieście.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok/kwiecień/
 6. Opiniowanie projektów uchwał

Maj – czerwiec

 1. Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście przez szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia .
 2. Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych, sportowych i rekreacyjnych do remontu. / czerwiec/
 3. Informacja dotycząca edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnych zarówno w szkole specjalnej jak i w klasach integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości miasta w stosunku do dzieci autystycznych.
 4. Informacja o organizacji i przebiegu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w I półroczu 2018.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.

Lipiec - sierpień

 1. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 2. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2018 roku   wraz ze szczegółową analizą budżetu placówek oświatowych i sportowych.
 3. Informacja na temat projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz kulturalnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Informacja na temat naboru do przedszkoli, szkól podstawowych
  i ponadgimnazjalnych w mieście / sierpień/.

Wrzesień – październik

 1. Propozycje i analiza wniosków Komisji dotyczących budżetu na 2019 rok.
 2. Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2018 roku w placówkach oświatowych i sportowych miasta Łomża.
 3. Analiza zawartych umów najmu, użyczenia i pozyskiwanych dochodach w 2017r. w obiektach zarządzanych przez MOSiR .
 4. Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał
 6. Ośrodki Kultury (Filharmonia Kameralna, MDKDŚT, Teatr Lalki i Aktora) – podsumowanie działalności i wizytacja obiektów.
 7. Ośrodki Kultury ( Muzeum Północno- Mazowieckie i Biblioteka ) – podsumowanie działalności przedmiotowych jednostek i wizytacja obiektów.

Listopad

 1. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/ 2018 /w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia/
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.

 

   Przewodnicząca Komisji Edukacji,

    Kultury i Sportu

    Hanka Gałązka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 sty 2018 08:11
 • Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2018 08:23