Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prorokół nr 9/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Olszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Poinformował, że wpłynął do radnych projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża, który po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską na uzupełnienie porządku obrad sesji, będzie również jej przedmiotem. W związku z powyższym pozwolił sobie na zwołanie posiedzenia Komisji celem zaopiniowania w/w projektu uchwały. Ponadto zaproponował, aby w porządku posiedzenia znalazł się również punkt – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji i standardowo punkt – sprawy różne. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu nr 8/17 z dnia 21 listopada 2017 r. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża – druk nr 768, 768 A. 3. Sprawy różne.

Ad. 1 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 8/17 z dnia 21 listopada 2017 r. bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Ewa Sznejder – Naczelnik CWS przedstawiła wniosek i projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 768 A.

 

Ad. 3

 

            Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                 i Rozwoju

 

                                                                                                              Jan Olszewski

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 sty 2018 11:45
  • Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2018 11:47
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej