Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesje i komisje w marcu 2018

1. Informacja  Komendanta PSP /druk nr 803/1/

2. Informacja Komendanta KMP/druk nr 803/3/

3. Informacja   Inspektora ITD /druk nr 803/

4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Straży Miejskiej /druk nr 803/2/

5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Modrzewiowej /druk 808/

6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Saperskiej /druk 809/

7. Wniosek w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, przy ul. Ks. Anny 18 /druk nr 805/

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2017 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. /druk nr 802/

9. Sprawozdanie z funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży za 2017 r. /druk nr 807/

10. Sprawozdanie z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2017 rok /druk nr 804/ 

11. Informacja o stanie sanitarnym miasta/druk nr 812 /

12. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Modrzewiowej /druk nr 811/

13. Wniosek w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 810/

14. Informacja o wpływach finansowych od mieszkańców miasta na poczet odbioru i transportu odpadów /druk nr 813/

15. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Zatwierdzenie wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży na lata 2018 – 2022 /druk nr 820/

16. Wniosek  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 -2031 /druk nr 822/

17. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 /druk nr 823/

18. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Elbląskiej, stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 819/

19. Wniosek w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 814/

20. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXI/16 w sprawie powołania   Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży /druk nr 815/

21. Wniosek  w sprawie podziału Miasta Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym /druk nr 821/

22. Informacja o realizacji ŁPPiRPAorazIU /druk 818/

23. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji statutowej /druk nr 817/

24. Informacja o monitoringu /druk 824/

25. Wniosek w sprawie zamiany nieruchomości /druk 825/

26. Wniosek w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łomża /druk 826/

27. Informacja o Pracy Prezydenta w lutym /druk 827/

28. Informacja o bezpieczeństwie na obiektach sportowych /druk 828/

29. sprawozdanie z dzialalności ZGO /druk 829/

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 14 mar 2018 14:15
  • Data opublikowania: środa, 14 mar 2018 14:26
  • Data edycji: czwartek, 15 mar 2018 11:32